Zarządzanie połączeniami aplikacji kanwy w Power Apps

W witrynie powerapps.com utwórz połączenie z co najmniej jednym źródłem danych, usuń połączenie lub zaktualizuj poświadczenia połączenia.

Dana aplikacja kanwy może mieć połączenie danych z SharePoint, SQL Server i Excel, usługami Office 365, OneDrive dla Firm i Salesforce oraz z wieloma innymi źródłami danych.

Następnym krokiem, który należy wykonać po zapoznaniu się z tym artykułem, jest wyświetlenie danych z tego źródła danych w aplikacji i zarządzanie nimi, co pokazano w tych przykładach:

 • Połącz się z usługą OneDrive dla Firm i zarządzaj danymi w skoroszycie programu Excel w swojej aplikacji.
 • Zaktualizuj listę w witrynie SharePoint.
 • Połącz się z programem SQL Server i zaktualizuj tabelę z poziomu aplikacji.
 • Wyślij wiadomość e-mail w Office 365.
 • Wysyłanie tweetu.
 • Połącz się z usługą Twilio i wyślij z aplikacji wiadomość SMS.

Wymagania wstępne

 1. Utwórz konto, aby korzystać z usługi Power Apps.
 2. Zaloguj się w witrynie make.powerapps.com, korzystając z poświadczeń użytych podczas zakładania konta.

Informacje dodatkowe dotyczące połączeń danych

Większość aplikacji Power Apps używa zewnętrznych informacji zwanych Źródłami danych przechowywanych w usługach w chmurze. Typowym przykładem jest tabela w pliku programu Excel przechowywana w usłudze OneDrive dla Firm. Aplikacje mogą korzystać z tych źródeł danych za pomocą Połączeń.

Najbardziej typowe źródła danych to tabele. Służą one do pobierania i przechowywania informacji. Połączeń ze źródłami danych można użyć do odczytywania i zapisywania danych w skoroszytach Microsoft Excel, listach SharePoint, tabelach SQL i wielu innych formatach, które można przechowywać w usługach w chmurze, takich jak OneDrive dla Firm, DropBox, SQL Server itp.

Istnieją także inne rodzaje źródeł danych, które nie są tabelami. Są to między innymi wiadomości e-mail, kalendarze, Twitter i powiadomienia.

Przy użyciu kontrolek Galeria, Formularz wyświetlania i Formularz edycji można łatwo utworzyć aplikację, która odczytuje dane ze źródła danych i zapisuje je w nim. Aby rozpocząć, przeczytaj artykuł Omówienie formularzy danych.

Oprócz tworzenia połączeń w witrynie powerapps.com i zarządzania nimi można również tworzyć połączenia podczas wykonywania następujących zadań:

Uwaga

Aby zamiast tego użyć Power Apps Studio, otwórz menu Plik, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia. Zostanie otwarta witryna powerapps.com, w której można tworzyć połączenia i zarządzać nimi.

Utwórz nowe połączenie

 1. Zaloguj się w witrynie make.powerapps.com (jeśli logowanie jeszcze nie nastąpiło).

 2. W lewym okienku nawigacji rozwiń kolejno pozycje Dane i wybierz Połączenia.

  Zarządzanie połączeniami

 3. Wybierz Nowe połączenie.

  Dodawanie połączeń

 4. Na wyświetlonej liście wybierz łącznik, a następnie postępuj zgodnie z monitami.

  Dodawanie połączeń

 5. Zaznacz przycisk Utwórz.

  Dodawanie połączeń

 6. Postępuj zgodnie z monitami. Niektóre łączniki monitują o podanie poświadczeń, wskazanie określonego zestawu danych lub wykonanie innych czynności. Inne, np. Microsoft Translator, nie robią tego.

  Na przykład te łączniki wymagają dodatkowych informacji, zanim będzie można ich użyć.

Nowy łącznik jest widoczny w obszarze Połączenia i można dodać go do aplikacji.

Aktualizowanie lub usuwanie połączenia

Na liście połączeń znajdź połączenie, które chcesz zaktualizować lub usunąć, a następnie wybierz wielokropek (...) z prawej strony połączenia.

Aktualizowanie połączenia

 • Aby zaktualizować poświadczenia połączenia, wybierz ikonę klucza, a następnie wprowadź poświadczenia dla tego połączenia.
 • Aby usunąć połączenie, wybierz usuń.
 • Zaznacz ikonę informacji, aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu.