Dodawanie i otwieranie aplikacji w programie Microsoft TeamsAdd and open an app in Microsoft Teams

Dodaj aplikację do kanału Microsoft Teams, aby każdy, komu aplikacja została udostępniona, mógł otworzyć ją w tym kanale.Add an app to a Microsoft Teams channel so that anybody with whom the app was shared can open it from within that channel. Możesz dodać dowolną utworzoną przez siebie aplikację lub aplikację, dla której masz uprawnienia Może używać lub Może edytować, a jednocześnie możesz zarówno dodać, jak i otworzyć aplikację z przeglądarki lub aplikacji komputerowej dla programu Microsoft Teams.You can add any app that you built or for which you have Can use or Can edit permissions, and you can both add and open the app from a browser or the desktop app for Microsoft Teams.

Dodawanie aplikacjiAdd an app

 1. Udostępnij aplikację innym członkom zespołu.Share the app with other members of the team.
 2. W programie Microsoft Teams wybierz zespół i kanał dla tego zespołu.In Microsoft Teams, select a team and a channel for that team.

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję +, aby dodać kartę.Click or tap + to add a tab.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie karty kliknij lub naciśnij usługę PowerApps.In the Add a tab dialog box, click or tap PowerApps.

 5. Kliknij lub naciśnij aplikację, którą chcesz dodać.Click or tap the app that you want to add.

  Uwaga

  Możesz wyszukiwać aplikację według nazwy, autora lub środowiska.You can search for an app by name, author, or environment.

 6. Kliknij lub naciśnij przycisk Zapisz.Click or tap the Save button.

  Aplikacja jest teraz dostępna do użycia w kanale.The app is now available to use in the channel.

Otwieranie aplikacjiOpen an app

 1. W programie Microsoft Teams wybierz zespół i kanał, który zawiera aplikację.In Microsoft Teams, select the team and the channel that contains the app.

 2. Kliknij lub naciśnij kartę, która ma nazwę aplikacji.Click or tap the tab that's named for the app.

  Aplikacja zostanie otwarta w kanale.The app opens in the channel.

Znane problemyKnown issues

W aplikacji komputerowej programu Microsoft Teams:In the desktop app for Microsoft Teams:

 • Aplikacje muszą ładować zawartość, taką jak obrazy i pliki PDF, poprzez bezpieczne połączenie (https).Apps must load content such as images and .pdf files over a secure (https) connection.
 • Nie wszystkie czujniki, takie jak Acceleration, Compass i Location, są obsługiwane.Not all sensors, such as Acceleration, Compass, and Location, are supported.
 • Obsługiwane są tylko te formaty dźwięku: AAC, H264, OGG Vorbis i WAV.Only these audio formats are supported: AAC, H264, OGG Vorbis, and WAV.