PowerApps in your organization Q&A (Usługa PowerApps w Twojej organizacji — pytania i odpowiedzi)PowerApps in your organization Q&A

W tym temacie opisano sposób używania przez użytkowników usługi PowerApps w organizacji oraz sposób kontrolowania usługi PowerApps.This topic describes how users in your organization can use PowerApps, and how you can control the PowerApps service.

Rejestracja w usłudze PowerAppsSign up for PowerApps

Co to są aplikacje PowerApp?What is PowerApps?

Usługa Microsoft PowerApps pozwala użytkownikom na tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych z systemem Windows, iOS i Android.Microsoft PowerApps enables users to create applications for Windows, iOS, and Android mobile devices. Dzięki tym aplikacjom można tworzyć połączenia z popularnymi usługami SaaS, takimi jak Twitter, Office 365, Dropbox i Excel.Using these apps, you can create connections to common SaaS services, including Twitter, Office 365, Dropbox, and Excel.

Jak użytkownicy tworzą konta w usłudze PowerApps?How do users sign up for PowerApps?

Użytkownicy w organizacji mogą utworzyć konto wyłącznie w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej usługi PowerApps (plan 2), w tym celu powinni zarejestrować się za pośrednictwem witryny internetowej usługi PowerApps:The only sign-up option for individual users in your organization is the PowerApps Plan 2 trial, which they can sign up for through the PowerApps website:

Opcja 1Option 1

Użytkownik może zarejestrować się, przechodząc do witryny powerapps.microsoft.com, wybierając opcję Utwórz konto bezpłatnie, a następnie kończąc proces rejestracji w usłudze PowerApps za pośrednictwem witryny portal.office.com.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for PowerApps through portal.office.com.

Opcja 2Option 2

Użytkownik może zarejestrować się, przechodząc do witryny powerapps.microsoft.com, wybierając opcję Utwórz konto, logując się przy użyciu swojego konta służbowego, a następnie akceptując warunki użytkowania usługi w celu rozpoczęcia korzystania z wersji próbnej usługi PowerApps (plan 2).Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work or school accounts, and sign up for the PowerApps Plan 2 trial by accepting the PowerApps terms of use.

Po zarejestrowaniu się użytkownika organizacji w usłudze PowerApps zostanie do niego automatycznie przypisana bezpłatna licencja usługi PowerApps.When a user in your organization signs up for PowerApps, that user is assigned a PowerApps license automatically.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestracja samoobsługowa w usłudze PowerApps.See Self-service sign up for PowerApps for more details.

Jak użytkownicy w organizacji mogą uzyskać dostęp do usługi PowerApps?How can users in my organization gain access to PowerApps?

Użytkownicy w organizacji mogą uzyskać dostęp do usługi PowerApps na trzy różne sposoby:Users within your organization can gain access to PowerApps in three different ways:

 • Mogą samodzielnie zarejestrować się do korzystania z wersji próbnej usługi PowerApps (plan 2) w sposób opisany w sekcji Jak użytkownicy tworzą konta w usłudze PowerApps?.They can individually sign up for a PowerApps Plan 2 trial as outlined in the How do users sign up for PowerApps? section.
 • Z poziomu portalu administracyjnego usługi Office 365 możesz przypisać im licencję usługi PowerApps.You can assign a PowerApps license to them within the Office 365 admin portal.
 • Użytkownikowi przypisano plany usług Office 365 i Dynamics 365, które obejmują dostęp do usługi PowerApps.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the PowerApps service. Zobacz stronę cennika usługi PowerApps, aby zapoznać się z listą planów usługi Office 365 i Dynamics 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.See the PowerApps pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include PowerApps capabilities.

Czy można uniemożliwić użytkownikom w organizacji rejestrację w usłudze PowerApps?Can I block users in my organization from signing up for PowerApps?

Każda osoba może wypróbować funkcje usługi Microsoft PowerApps (plan 2) przez 90 dni bez ponoszenia kosztów, co zostało opisane w sekcji Jak użytkownicy tworzą konta w usłudze PowerApps?.Any individual can try out the features of Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and incur no costs as outlined in the How do users sign up for PowerApps section. Ta opcja jest dostępna dla każdego użytkownika dzierżawy i nie może być wyłączona przez administratora. Po wygaśnięciu wersji próbnej użytkownik utraci dostęp do funkcji usługi PowerApps (plan 2).This option is available to any user in a tenant and cannot be disabled by an admin. After the user's trial expires the user will lose access to PowerApps Plan 2 capabilities.

Jeśli ktoś zarejestruje się w usłudze Microsoft PowerApps (plan 2) w celu skorzystania z 90-dniowej wersji próbnej, a Ty podejmiesz decyzję, aby nie obsługiwać takiej osoby wewnątrz Twojej organizacji, w żaden sposób nie zwiększy ona kosztów dla firmy.If a person signs up for a 90 day trial of Microsoft PowerApps Plan 2, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Rejestracja osoby w usłudze Microsoft PowerApps powoduje nawiązanie bezpośredniej relacji pomiędzy tą osobą a firmą Microsoft, podobnie jak w przypadku wielu publicznych usług w chmurze firmy Microsoft, takich jak Bing, Wunderlist, OneDrive lub Outlook.com, i w żaden sposób nie oznacza to, że usługa jest świadczona przez Twoją organizację.When an individual signs up for Microsoft PowerApps, that is a relationship between that individual and Microsoft directly, like any many public cloud services from Microsoft, such as Bing, Wunderlist, OneDrive or Outlook.com, and does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Ponadto, jeśli firma chce ograniczyć wykorzystanie w usłudze Microsoft PowerApps danych przeznaczonych do użytku tylko w firmie, jest to możliwe za pomocą zasad ochrony przed utratą danych.Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft PowerApps, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Data loss prevention (DLP) policies (Zasady ochrony przed utratą danych).For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Administrowanie usługą PowerAppsAdministration of PowerApps

Dlaczego w obszarze uruchamiania aplikacji Office 365 pojawiła się ikona usługi PowerApps?Why has the PowerApps icon appeared in the Office 365 app launcher?

Zgodnie z ogłoszeniem z sierpnia usługa Microsoft PowerApps stanowi obecnie podstawową część pakietu Office 365.As announced in August, Microsoft PowerApps is now a fundamental part of the Office 365 suite. Trzy miesiące po tym ogłoszeniu usługa Microsoft PowerApps została włączona jako usługa wchodząca w skład wszystkich istniejących jednostek SKU usługi Office 365.Three months after this announcement Microsoft PowerApps was enabled as a service as a part of existing Office 365 SKU's. Ponieważ użytkownicy na całym świecie mogą teraz korzystać z usługi Microsoft PowerApps, jest ona widoczna w obszarze uruchamiania aplikacji.As users everywhere in the world can now use Microsoft PowerApps, it has appeared in the app launcher for them. Zobacz Licensing overview (Omówienie licencjonowania), aby sprawdzić, w skład których jednostek SKU usługi Office 365 wchodzi usługa PowerApps.See Licensing overview to understand which Office 365 SKUs now include PowerApps.

Jeśli chcesz, aby kafelek usługi PowerApps nie był domyślnie wyświetlany w obszarze uruchamiania aplikacji, zobacz następującą sekcję.See the following section if you'd like to remove the PowerApps tile from the app launcher by default.

Jak mogę usunąć licencję usługi PowerApps dla istniejących użytkowników?How do I remove PowerApps from existing users?

Jeśli użytkownikowi przypisano licencję planu 1 lub 2 usługi PowerApps, możesz wykonać następujące kroki, aby usunąć licencję dla tego użytkownika:If a user was assigned a PowerApps Plan 1 or PowerApps Plan 2 license then you can take the following steps to remove the PowerApps license for that user:

 1. Przejdź do portalu administracyjnego usługi Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz pozycję Aktywni użytkownicy.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Znajdź użytkownika, którego licencję chcesz usunąć, a następnie wybierz jego nazwę.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.
 4. W okienku szczegółów użytkownika w sekcji Licencje na produkty wybierz pozycję Edytuj.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Znajdź licencję o nazwie Microsoft PowerApps (plan 1) lub Microsoft PowerApps (plan 2), ustaw przełącznik w pozycji Wyłączone, a następnie wybierz pozycję Zapisz.Find the license called Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Jeśli użytkownik ma dostęp do usługi PowerApps poprzez licencję na plan usługi Office 365 i Dynamics 365, możesz wyłączyć ten dostęp, wykonując następujące czynności:If a user has access to PowerApps through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the PowerApps service by taking the following steps:

 1. Przejdź do portalu administracyjnego usługi Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz pozycję Aktywni użytkownicy.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Znajdź użytkownika, któremu chcesz usunąć dostęp, a następnie wybierz jego nazwę.Find the user you want to remove access for, and then select their name.
 4. W okienku szczegółów użytkownika w sekcji Licencje na produkty wybierz pozycję Edytuj.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Rozwiń licencję usługi Office 365 lub Dynamics 365 użytkownika, wyłącz dostęp do usługi o nazwie PowerApps dla usługi Office 365 lub PowerApps dla usługi Dynamics 365, a następnie wybierz pozycję Zapisz.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called PowerApps for Office 365 or PowerApps for Dynamics 365 and then select Save.

Możliwe jest także zbiorcze usuwanie licencji przy użyciu programu PowerShell.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Zobacz Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell (Usuwanie licencji z kont użytkowników za pomocą programu Office 365 PowerShell), aby wyświetlić szczegółowy przykład.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. Więcej wskazówek dotyczących zbiorczego usuwania usług w ramach licencji można znaleźć w artykule Disable access to services with Office 365 PowerShell (Wyłączanie dostępu do usług za pomocą programu Office 365 PowerShell).Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Usunięcie licencji usługi PowerApps lub samej usługi dla użytkownika w organizacji spowoduje usunięcie ikon usług PowerApps i Dynamics 365 z następujących lokalizacji dla tego użytkownika:Removing of the PowerApps license or service for a user in your organization will also result in the removal of the PowerApps and Dynamics 365 icons from the following locations for that user:

 • Office.comOffice.com

 • Menu typu „gofr” w narzędziu do uruchamiania aplikacji usługi Office 365Office 365 AppLauncher “waffle”

Jak mogę ograniczyć moim użytkownikom dostęp do danych biznesowych organizacji za pomocą usługi PowerApps?How can restrict my users' ability to access my organization's business data using PowerApps?

Usługa PowerApps umożliwia tworzenie stref dla danych biznesowych i innych, jak pokazano poniżej.PowerApps allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Po wdrożeniu tych zasad ochrony przed utratą danych użytkownicy nie mogą projektować ani uruchamiać aplikacji w usłudze PowerApps, które łączą dane biznesowe i niebiznesowe.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running PowerApps that combine business and non-business data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Data loss prevention (DLP) policies (Zasady ochrony przed utratą danych).For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Dlaczego w ramach mojej dzierżawy usługi Office 365 widoczne jest 10 000 licencji na usługę Microsoft PowerApps?Why did 10,000 licenses for Microsoft PowerApps show up in my Office 365 tenant?

Użytkownicy kwalifikującej się organizacji są uprawnieni do korzystania z usługi Microsoft PowerApps (plan 2) przez 90 dni i te próbne licencje reprezentują dostępną pojemność dla nowych użytkowników usługi PowerApps w dzierżawie.As a qualifying organization, users in your organization are eligible to try out Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new PowerApps users in your tenant. Za te licencje nie jest naliczana opłata.There is no charge for these licenses. Istnieją dwie możliwe przyczyny, dla których widoczna jest liczba 10 000 licencji (wersji próbnej) usługi PowerApps w portalu administracyjnym usługi Office 365:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for PowerApps showing up in the Office 365 admin portal:

 • Jeśli co najmniej jeden użytkownik w tej dzierżawie korzystał z publicznej wersji zapoznawczej usługi PowerApps, która była dostępna od kwietnia do października 2016 r., będzie widocznych 10 000 licencji z oznaczeniem „Microsoft PowerApps i przepływy logiczne”If at least one user in your tenant participated in the PowerApps public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 • Jeśli co najmniej jeden użytkownik w tej dzierżawie zarejestrował się, aby skorzystać z wersji próbnej usługi PowerApps (plan 2), korzystając z opcji 1 rejestracji opisanej w sekcji Jak można się zarejestrować w usłudze PowerApps?, będzie widocznych 10 000 licencji z oznaczeniem „Microsoft Power Apps & Flow” (Microsoft PowerApps i Flow)If at least one user in your tenant has signed-up for a PowerApps Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

Dodatkowe licencje można przydzielić użytkownikom samodzielnie, korzystając z portalu administracyjnego usługi Office 365. Należy jednak pamiętać, że są to licencje próbne usługi Microsoft PowerApps (plan 2) i że wygasną po upływie 90 dni od przypisania do użytkownika.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft PowerApps Plan 2 and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Czy są one bezpłatne?Is this free? Czy zostanie naliczona opłata za te licencje?Will I be charged for these licenses?

Te licencje są bezpłatnymi licencjami próbnymi usługi Microsoft PowerApps (plan 2) przeznaczonymi do wypróbowania przez okres 90 dni.These licenses are free trial licenses for your users to try-out the Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days.

Jak zmieni się obecny sposób zarządzania tożsamością użytkowników w mojej organizacji?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Jeśli Twoja organizacja ma już istniejące środowisko usługi Office 365 i wszyscy użytkownicy w organizacji mają konta usługi Office 365, zarządzanie tożsamościami nie ulegnie zmianie.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management does not change.

Jeśli organizacja ma już istniejące środowisko usługi Office 365, ale nie wszyscy użytkownicy w organizacji mają konta usługi Office 365, utworzymy użytkownika w ramach dzierżawy i przypiszemy licencje na podstawie służbowego adresu e-mail danego użytkownika.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. Oznacza to, że liczba użytkowników, którymi zarządzasz w danym momencie, będzie się zwiększać w miarę tworzenia kont usługi przez użytkowników w organizacji.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Jeśli organizacja nie ma środowiska usługi Office 365 połączonego z domeną poczty e-mail, Twój sposób zarządzania tożsamościami nie zmieni się.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Użytkownicy będą dodawani do nowego katalogu użytkowników działającego tylko w chmurze, a Ty będziesz mieć możliwość dobrowolnego przejęcia tych użytkowników jako administrator dzierżawy i zarządzania nimi.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Jaka jest procedura przejęcia zarządzania dzierżawą utworzoną przez firmę Microsoft dla moich użytkowników?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Jeśli dzierżawa została utworzona przez firmę Microsoft, możesz przejąć dzierżawę i zarządzać nią w następujący sposób:If a tenant was created by Microsoft, you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Dołącz do dzierżawy, tworząc konto w usłudze PowerApps za pomocą adresu e-mail w domenie odpowiadającej domenie dzierżawy, którą chcesz zarządzać.Join the tenant by signing up for PowerApps using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Na przykład jeśli firma Microsoft utworzyła dzierżawę contoso.com, należy dołączyć do dzierżawy za pomocą adresu e-mail kończącego się na @contoso.com.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.
 2. Przejmij kontrolę administracyjną, weryfikując własność domeny: po dołączeniu do dzierżawy możesz nadać sobie rolę administratora, weryfikując własność domeny.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:To do so, follow these steps:
 3. Przejdź do witryny https://portal.office.com.Go to https://portal.office.com.
 4. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Administrator.Select the app-launcher icon in the upper-left corner, and then choose Admin.
 5. Zapoznaj się z instrukcjami na stronie Zostań administratorem, a następnie wybierz pozycję Tak, chcę być administratorem.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

UWAGA: Jeśli ta opcja nie jest widoczna, oznacza to, że ktoś już został administratorem usługi Office 365.NOTE: If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Jeśli mam wiele domen, czy mogę kontrolować to, do której dzierżawy usługi Office 365 dodawani są użytkownicy?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Jeśli nic nie zrobisz, dzierżawy będą tworzone dla każdej domeny i poddomeny poczty e-mail dla użytkowników.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy należeli do tej samej dzierżawy niezależnie od rozszerzenia adresu e-mail:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Utwórz wcześniej dzierżawę docelową lub użyj jednej z istniejących dzierżaw.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Dodaj wszystkie istniejące domeny i poddomeny, które chcesz połączyć z dzierżawą.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Wtedy wszyscy użytkownicy mający adresy e-mail w tych domenach i poddomenach automatycznie dołączą do dzierżawy docelowej po utworzeniu konta.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

WAŻNE: Nie jest obsługiwany żaden automatyczny mechanizm przenoszenia już utworzonych użytkowników do innej dzierżawy.IMPORTANT: There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania domen do dzierżawy usługi Office 365, zobacz Dodawanie domeny i użytkowników do usługi Office 365.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.