Tworzenie reguły w usłudze PowerAppsCreate a rule in PowerApps

Twórz reguły, aby automatycznie modyfikować aplikacje w oparciu o określone przez Ciebie kryteria.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. Dzięki nim możesz wyświetlać elementy listy na czerwono, żółto lub zielono w zależności od ich stanu lub wyświetlać przycisk zatwierdzania tylko wybranym użytkownikom (np. menedżerom).For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

Reguły można dodawać do wielu kontrolek.You can add rules to a variety of controls. W tym temacie dodasz regułę, która spowoduje zmianę koloru tekstu kontrolki Etykieta, jeśli wartość kontrolki Suwak jest większa niż 70.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

Dodawanie regułyAdd a rule

 1. Zaznacz kontrolkę lub dodaj kontrolkę i zaznacz ją.Select a control (or add a control and leave it selected).

  Na potrzeby tego tematu dodaj etykietę i suwak, ustaw właściwość Text etykiety na wartość Slider1.Value, a następnie wybierz suwak.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Reguły, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Nowa reguła.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Tworzenie nowej reguły

  W przypadku wybrania kontrolki, dla której została już zdefiniowana co najmniej jedna reguła, można edytować tę regułę, klikając lub naciskając ją.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Dodawanie warunkuAdd a condition

Warunek to wyrażenie zwracające wartość prawda lub fałsz, określając na przykład, czy dana wartość jest większa niż 70.A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. Wyrażenia można wprowadzać na podstawie szablonu lub tworząc je samodzielnie. Ich dostosowywanie przeprowadza się na podstawie wskazówek podanych w interfejsie użytkownika (Intellisense).You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj warunek, a następnie kliknij szablon lub pozycję Warunek niestandardowy.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  Na potrzeby tego tematu kliknij lub naciśnij pozycję Większy niż.For this topic, click or tap Greater than.

  Dodawanie warunku

 2. Zaktualizuj wyrażenie w celu zdefiniowania, kiedy reguła ma zastosowanie.Update the expression to define when the rule applies.

  W tym temacie zmień wartość 0 na 70, aby uzyskać następujące wyrażenie: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Dodawanie akcjiAdd an action

Akcje określają, co się stanie po zastosowaniu reguły.Actions define what happens when the rule is applied. Usługa PowerApps może tworzyć akcje automatycznie w oparciu o zmiany wprowadzone w kontrolkach.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Kliknij lub naciśnij polecenie Definiuj akcje.Click or tap Define actions.

  Definiowanie akcji

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij lub naciśnij pozycję Zaczynamy, aby usługa PowerApps mogła przechwycić kolejne zmiany jako jedną lub więcej akcji.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Skonfiguruj jedną lub więcej kontrolek w taki sposób, aby spełniały określony warunek.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  Na potrzeby tego artykułu zmień kolor etykiety.For this topic, change the color of the label.

  Przechwytywanie właściwości

 4. (opcjonalnie) Przejrzyj wprowadzone zmiany, klikając lub naciskając pozycję Pokaż akcje.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Przeglądanie akcji

 5. Po zakończeniu dodawania akcji kliknij lub naciśnij pozycję Gotowe.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Przejrzyj warunek i akcje dla reguły.Review the condition and actions for the rule.

  Sprawdzanie reguły

Zmienianie nazwy regułyRename the rule

 1. Zatrzymaj wskaźnik na pozycji Rule1 i kliknij lub naciśnij przycisk edytowania.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Zatrzymywanie wskaźnika na nazwie reguły

 2. Wprowadź nową nazwę reguły.Enter a new name for the rule.

  Zmienianie nazwy reguły

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Gotowe, aby zamknąć edytor.Click or tap Done to dismiss the editor.

Testowanie regułyTest the rule

 1. Wyświetl podgląd aplikacji, naciskając klawisz F5 (ewentualnie klikając przycisk odtwarzania w prawym górnym rogu).Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Wyświetlanie podglądu

 2. Ustaw wartości tak, aby warunek był spełniony, a następnie potwierdź, że akcje działają zgodnie z oczekiwaniami.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  Na potrzeby tego tematu ustaw wartość suwaka na większą niż 70 i potwierdź, że tekst etykiety zmienił kolor.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Wyświetlanie wszystkich regułSee all rules

Domyślnie karta Reguły zawiera tylko reguły dla wybranej kontrolki i wszystkich kontrolek podrzędnych, które są używane w warunku lub akcji reguły.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. Aby wyświetlić wszystkie reguły w aplikacji, wyczyść pole wyboru Pokaż reguły tylko dla tej kontrolki.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Usuwanie filtru

Znane ograniczeniaKnown limitations

W momencie publikowania niniejszej treści:As of this writing:

 • Nie można określać właściwości ThisItem formularza ani galerii w ramach warunku.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.