Profil zasady ScriptAnalyzer dla galeriiScriptAnalyzer rule profile for Gallery

Aby zapewnić jakość pakiety opublikowane w galerii programu PowerShell, przeprowadzamy PSScriptAnalyzer zasady w celu ustalenia, czy naruszenie w skryptach przesłane.To ensure the quality of packages published to PowerShell Gallery, we run PSScriptAnalyzer rules to determine if there are any violations in the scripts submitted.

Można znaleźć na liście reguł, które są uruchamiane na ScriptAnalyzer strony GitHub.You can find the list of rules we are running on ScriptAnalyzer GitHub page. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące reguły, że będziemy działają, skontaktuj się z administratorami galerii programu PowerShell, lub otworzyć zgłoszenie do ScriptAnalyzer.If you have any concerns regarding the rules we are running, please contact PowerShell Gallery Administrators, or open an issue for ScriptAnalyzer.

ScriptAnalyzer wyniki będą wyświetlane na każdej stronie poszczególnych pakietów w galerii w nadchodzącym wydaniu.ScriptAnalyzer results will be displayed on each individual package page in Gallery in the coming release. Firma Microsoft zachęca właścicieli pakietu do sprawdzenia ich pakiety, aby upewnić się, że nie ma żadnych poważne błędy w opublikowane pakiety.We encourage package owners to check their packages to make sure there are no severe errors in published packages.