Sekwencja — informacjeAbout Sequence

Krótki opisShort description

Opisuje Sequence słowo kluczowe, które uruchamia wybrane działania sekwencyjnie.Describes the Sequence keyword that runs selected activities sequentially.

Długi opisLong description

SequenceSłowo kluczowe uruchamia wybrane działania przepływów pracy sekwencyjnie.The Sequence keyword runs selected workflow activities sequentially. Działania przepływu pracy są uruchamiane w kolejności, w jakiej są wyświetlane i nie są uruchamiane współbieżnie.Workflow activities run in the order that they appear and do not run concurrently. SequenceSłowo kluczowe jest prawidłowe tylko w przepływie pracy programu PowerShell.The Sequence keyword is only valid in a PowerShell Workflow.

SequenceSłowo kluczowe jest używane w Parallel bloku skryptu do uruchamiania wybranych poleceń sekwencyjnie.The Sequence keyword is used in a Parallel script block to run selected commands sequentially.

Ponieważ działania przepływu pracy są uruchamiane sekwencyjnie, Sequence słowo kluczowe jest skuteczne tylko w Parallel bloku skryptu.Because workflow activities run sequentially by default, the Sequence keyword is only effective in a Parallel script block. Jeśli Sequence słowo kluczowe nie jest zawarte w Parallel bloku skryptu, jest prawidłowe, ale nieskuteczne.If the Sequence keyword isn't included in a Parallel script block, it's valid but ineffective.

SequenceBlok skryptu umożliwia równoległe uruchamianie kolejnych poleceń przez umożliwienie wykonywania poleceń zależnych sekwencyjnie.The Sequence script block lets you run more commands in parallel by allowing you to run dependent commands sequentially.

SkładniaSyntax

Przepływ pracy przy użyciu sekwencjiWorkflow using Sequence

workflow <Verb-Noun>
{
  Sequence
  {
    [<Activity>]
    [<Activity>]
    # ...
  }
}

Przepływ pracy korzystający z równoległych i sekwencyjnychWorkflow using Parallel and Sequence

workflow <Verb-Noun>
{
  Parallel
  {
    [<Activity>]
    Sequence
    {
      [<Activity>]
      [<Activity>]
      # ...
    }
  }
}

Szczegółowy opisDetailed description

Polecenia w Parallel bloku skryptu mogą działać współbieżnie.The commands in a Parallel script block can run concurrently. Kolejność, w której są uruchamiane, nie jest określana.The order in which they run is not determined. Ta funkcja poprawia wydajność przepływu pracy skryptu.This feature improves the performance of a script workflow.

Za pomocą Sequence bloku skryptu można uruchamiać wybrane działania sekwencyjnie, nawet jeśli działania są wyświetlane w Parallel bloku skryptu.You can use a Sequence script block to run selected activities sequentially, even though the activities appear in a Parallel script block.

Działania w Sequence bloku skryptu uruchamiają się kolejno w kolejności, w jakiej są wyświetlane.The activities in a Sequence script block run consecutively in the order that they are listed. Działanie w Sequence bloku skryptu jest uruchamiane dopiero po zakończeniu poprzedniego działania.An activity in a Sequence script block starts only after the previous activity completes.

Jednak gdy Sequence blok skryptu pojawia się w Parallel bloku skryptu, kolejność, w której Sequence jest uruchamiany blok skryptu, nie jest określana.However, when the Sequence script block appears in a Parallel script block, the order in which the Sequence script block runs isn't determined. Może działać przed, po lub współbieżnie z innymi działaniami w Parallel bloku skryptu.It might run before, after, or concurrent with other activities in the Parallel script block.

Na przykład poniższy przepływ pracy zawiera Parallel blok skryptu, który uruchamia działania, które uzyskują procesy i usługi na komputerze.For example, the following workflow includes a Parallel script block that runs activities that get processes and services on the computer. ParallelBlok skryptu zawiera Sequence blok skryptu, który pobiera informacje z pliku i używa informacji jako dane wejściowe do skryptu.The Parallel script block contains a Sequence script block that gets information from a file and uses the information as input to a script.

Get-ProcessPolecenia, Get-Service i dotyczące poprawek są niezależne od siebie nawzajem.The Get-Process, Get-Service, and hotfix-related commands are independent of each other. Polecenia można uruchamiać współbieżnie lub w dowolnej kolejności.The commands can run concurrently or in any order. Jednak polecenie, które pobiera informacje o poprawek, musi zostać uruchomione przed poleceniem, które go używa.But, the command that gets the hotfix information must run before the command that uses it.

workflow Test-Workflow
{
  Parallel
  {
  Get-Process
  Get-Service

  Sequence
  {
    $Hotfix = Get-Content 'D:\HotFixes\Required.txt'
    Foreach ($h in $Hotfix) {'D:\Scripts\Verify-Hotfix' -Hotfix $h}
    }
  }
}

Zobacz teżSee also

about_ForEachabout_ForEach

about_ForEach — równolegleabout_ForEach-Parallel

about_Language_Keywordsabout_Language_Keywords

about_Parallelabout_Parallel

about_Workflowsabout_Workflows

Tworzenie przepływu pracy przy użyciu skryptu programu Windows PowerShellCreating a Workflow by Using a Windows PowerShell Script