Zatwierdzone czasowniki dla poleceń programu PowerShellApproved Verbs for PowerShell Commands

Program PowerShell używa pary czasownik-rzeczownik dla nazw poleceń cmdlet i dla ich pochodnych klas platformy .NET.PowerShell uses a verb-noun pair for the names of cmdlets and for their derived .NET classes. Część Verb nazwy identyfikuje akcję wykonywaną przez polecenie cmdlet.The verb part of the name identifies the action that the cmdlet performs. Część rzeczownika nazwy identyfikuje jednostkę, w której wykonywana jest akcja.The noun part of the name identifies the entity on which the action is performed. Na przykład Get-Command polecenie cmdlet pobiera wszystkie polecenia, które są zarejestrowane w programie PowerShell.For example, the Get-Command cmdlet retrieves all the commands that are registered in PowerShell.

Uwaga

Program PowerShell korzysta z terminu zlecenie do opisania wyrazu, który oznacza akcję nawet wtedy, gdy ten wyraz nie jest standardowym czasownikiem w języku angielskim.PowerShell uses the term verb to describe a word that implies an action even if that word is not a standard verb in the English language. Na przykład termin New jest prawidłową nazwą zlecenia programu PowerShell, ponieważ sugeruje akcję, chociaż nie jest to zlecenie w języku angielskim.For example, the term New is a valid PowerShell verb name because it implies an action even though it is not a verb in the English language.

Każde zatwierdzone zlecenie ma zdefiniowany odpowiedni prefiks aliasu .Each approved verb has a corresponding alias prefix defined. Ten prefiks aliasu jest używany w aliasach dla poleceń korzystających z tego zlecenia.We use this alias prefix in aliases for commands using that verb. Na przykład prefiks aliasu dla elementu Import is ip i, odpowiednio, alias dla elementu Import-Module is ipmo .For example, the alias prefix for Import is ip and, accordingly, the alias for Import-Module is ipmo. Jest to zalecenie, ale nie reguła; w szczególności nie należy przestrzegać aliasów poleceń naśladując dobrze znane polecenia z innych środowisk.This is a recommendation but not a rule; in particular, it need not be respected for command aliases mimicking well known commands from other environments.

Zalecenia dotyczące nazywania zleceńVerb Naming Recommendations

Poniższe zalecenia ułatwiają wybranie odpowiedniego zlecenia dla polecenia cmdlet w celu zapewnienia spójności między tworzonymi poleceniami cmdlet, poleceniami cmdlet, które są dostarczane przez program PowerShell, oraz poleceń cmdlet, które są zaprojektowane przez inne osoby.The following recommendations help you choose an appropriate verb for your cmdlet, to ensure consistency between the cmdlets that you create, the cmdlets that are provided by PowerShell, and the cmdlets that are designed by others.

 • Użyj jednej ze wstępnie zdefiniowanych nazw zleceń dostarczonych przez program PowerShellUse one of the predefined verb names provided by PowerShell
 • Użyj zlecenia, aby opisać ogólny zakres akcji, i Użyj parametrów, aby dodatkowo uściślić działanie polecenia cmdlet.Use the verb to describe the general scope of the action, and use parameters to further refine the action of the cmdlet.
 • Nie należy używać synonimu zatwierdzonego zlecenia.Do not use a synonym of an approved verb. Na przykład zawsze używaj Remove , nigdy nie używaj Delete lub Eliminate .For example, always use Remove, never use Delete or Eliminate.
 • Użyj tylko formularza każdego zlecenia, które jest wymienione w tym temacie.Use only the form of each verb that is listed in this topic. Na przykład użyj Get , ale nie używaj Getting ani Gets .For example, use Get, but do not use Getting or Gets.
 • Nie należy używać następujących zarezerwowanych czasowników ani aliasów.Do not use the following reserved verbs or aliases. Język programu PowerShell lub rzadki kilku poleceń cmdlet używa tych zleceń w wyjątkowych okolicznościach.The PowerShell language or a rare few of its cmdlet uses these verbs under exceptional circumstances.
  • ForEach (foreach)ForEach (foreach)
  • Format (f): układa obiekty w określonym formularzu lub układzieFormat (f): Arranges objects in a specified form or layout
  • Grupa (GP): układa lub kojarzy jeden lub więcej zasobówGroup (gp): Arranges or associates one or more resources
  • Ping (PI)Ping (pi)
  • Sortuj (SR)Sort (sr)
  • Tee (te)Tee (te)
  • Gdzie (WH)Where (wh)

Pełną listę zleceń można uzyskać przy użyciu Get-Verb polecenia cmdlet.You may get a complete list of verbs using the Get-Verb cmdlet.

Podobne czasowniki dla różnych akcjiSimilar Verbs for Different Actions

Poniższe podobne czasowniki reprezentują różne akcje.The following similar verbs represent different actions.

Nowy a UstawNew vs. Set

Użyj New zlecenia, aby utworzyć nowy zasób.Use the New verb to create a new resource. Użyj Set zlecenia, aby zmodyfikować istniejący zasób, opcjonalnie go utworzyć, jeśli nie istnieje, na przykład Set-Variable polecenie cmdlet.Use the Set verb to modify an existing resource, optionally creating it if it does not exist, such as the Set-Variable cmdlet.

Użyj Find zlecenia, aby wyszukać obiekt.Use the Find verb to look for an object. Użyj Search zlecenia, aby utworzyć odwołanie do zasobu w kontenerze.Use the Search verb to create a reference to a resource in a container.

Pobierz i przeczytajGet vs. Read

Użyj Get zlecenia, aby uzyskać informacje o zasobie (na przykład plik) lub uzyskać obiekt, do którego można uzyskać dostęp do zasobu w przyszłości.Use the Get verb to obtain information about a resource (such as a file) or to obtain an object with which you can access the resource in future. Użyj Read zlecenia, aby otworzyć zasób, a następnie Wyodrębnij informacje zawarte w.Use the Read verb to open a resource and either extract information contained within.

Invoke a StartInvoke vs. Start

Użyj Invoke zlecenia do wykonywania operacji synchronicznych, takich jak uruchamianie polecenia i oczekiwanie na jego zakończenie.Use the Invoke verb to perform synchronous operations, such as running a command and waiting for it to end. Użyj Start zlecenia służy do rozpoczęcia operacji asynchronicznych, takich jak uruchamianie procesu autonomicznego.Use the Start verb is used to begin asynchronous operations, such as starting an autonomous process.

Polecenie ping a testPing vs. Test

Użyj Test zlecenia.Use the Test verb.

Typowe czasownikiCommon Verbs

Program PowerShell używa klasy wyliczenia System. Management. Automation. VerbsCommon do definiowania akcji ogólnych, które mogą być stosowane do niemal każdego polecenia cmdlet.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsCommon enumeration class to define generic actions that can apply to almost any cmdlet. W poniższej tabeli przedstawiono większość zdefiniowanych zleceń.The following table lists most of the defined verbs.

Czasownik (alias)Verb (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Dodaj (a)Add (a) Dodaje zasób do kontenera lub dołącza element do innego elementu.Adds a resource to a container, or attaches an item to another item. Na przykład Add-Content polecenie cmdlet dodaje zawartość do pliku.For example, the Add-Content cmdlet adds content to a file. To zlecenie jest sparowane z Remove .This verb is paired with Remove. Dołącz, Dołącz, Połącz, WstawAppend, Attach, Concatenate, Insert
Wyczyść (CL)Clear (cl) Usuwa wszystkie zasoby z kontenera, ale nie usuwa kontenera.Removes all the resources from a container but does not delete the container. Na przykład Clear-Content polecenie cmdlet usuwa zawartość pliku, ale nie usuwa go.For example, the Clear-Content cmdlet removes the contents of a file but does not delete the file. Opróżnianie, wymazywanie, zwalnianie, cofanie, Autoustawienie, zniesieniaFlush, Erase, Release, Unmark, Unset, Nullify
Zamknij (CS)Close (cs) Zmienia stan zasobu, aby uniemożliwić jego dostęp, niedostępny lub nie nadawać się do użytku.Changes the state of a resource to make it inaccessible, unavailable, or unusable. To zlecenie jest sparowane z Open.This verb is paired with Open.
Kopiuj (CP)Copy (cp) Kopiuje zasób do innej nazwy lub do innego kontenera.Copies a resource to another name or to another container. Na przykład Copy-Item polecenie cmdlet kopiuje element (na przykład plik) z jednej lokalizacji w magazynie danych do innej lokalizacji.For example, the Copy-Item cmdlet copies an item (such as a file) from one location in the data store to another location. Duplikowanie, klonowanie, replikacja, synchronizacjaDuplicate, Clone, Replicate, Sync
Wprowadź (et)Enter (et) Określa akcję, która umożliwia użytkownikowi przeniesienie do zasobu.Specifies an action that allows the user to move into a resource. Na przykład Enter-PSSession polecenie cmdlet umieszcza użytkownika w sesji interaktywnej.For example, the Enter-PSSession cmdlet places the user in an interactive session. To zlecenie jest sparowane z Exit .This verb is paired with Exit. Wypchnij doPush, Into
Zakończ (np.)Exit (ex) Ustawia bieżące środowisko lub kontekst w ostatnio używanym kontekście.Sets the current environment or context to the most recently used context. Na przykład Exit-PSSession polecenie cmdlet umieszcza użytkownika w sesji, która została użyta do uruchomienia sesji interaktywnej.For example, the Exit-PSSession cmdlet places the user in the session that was used to start the interactive session. To zlecenie jest sparowane z Enter .This verb is paired with Enter. Pop, outPop, Out
Znajdź (FD)Find (fd) Szuka obiektu w kontenerze, który jest nieznany, implikowany, opcjonalny lub określony.Looks for an object in a container that is unknown, implied, optional, or specified. WyszukajSearch
Pobierz (g)Get (g) Określa akcję, która pobiera zasób.Specifies an action that retrieves a resource. To zlecenie jest sparowane z Set .This verb is paired with Set. Odczyt, otwieranie, Cat, typ, dir, pobieranie, zrzut, pobieranie, badanie, Znajdowanie, wyszukiwanieRead, Open, Cat, Type, Dir, Obtain, Dump, Acquire, Examine, Find, Search
Ukryj (h)Hide (h) Sprawia, że zasób nie został wykryty.Makes a resource undetectable. Na przykład polecenie cmdlet, którego nazwa zawiera zlecenie Ukryj, może spowodować ukrycie usługi od użytkownika.For example, a cmdlet whose name includes the Hide verb might conceal a service from a user. To zlecenie jest sparowane z Show .This verb is paired with Show. ZablokowanieBlock
Dołącz (j)Join (j) Łączy zasoby w jeden zasób.Combines resources into one resource. Na przykład Join-Path polecenie cmdlet łączy ścieżkę z jedną z jej ścieżek podrzędnych w celu utworzenia jednej ścieżki.For example, the Join-Path cmdlet combines a path with one of its child paths to create a single path. To zlecenie jest sparowane z Split .This verb is paired with Split. Łączenie, tworzenie jednostek, łączenie, kojarzenieCombine, Unite, Connect, Associate
Blokada (LK)Lock (lk) Zabezpiecza zasób.Secures a resource. To zlecenie jest sparowane z Unlock .This verb is paired with Unlock. Ogranicz, ZabezpieczRestrict, Secure
Przenieś (m)Move (m) Przenosi zasób z jednej lokalizacji do innej.Moves a resource from one location to another. Na przykład Move-Item polecenie cmdlet przenosi element z jednej lokalizacji w magazynie danych do innej lokalizacji.For example, the Move-Item cmdlet moves an item from one location in the data store to another location. Przenoszenie, nazwa, migrowanieTransfer, Name, Migrate
Nowe (n)New (n) Tworzy zasób.Creates a resource. ( Set Zlecenie może być również używane podczas tworzenia zasobu zawierającego dane, takie jak Set-Variable polecenie cmdlet).(The Set verb can also be used when creating a resource that includes data, such as the Set-Variable cmdlet.) Tworzenie, generowanie, kompilowanie, tworzenie, przydzielanieCreate, Generate, Build, Make, Allocate
Otwórz (op)Open (op) Zmienia stan zasobu, aby można było go udostępnić, udostępnić lub użyć.Changes the state of a resource to make it accessible, available, or usable. To zlecenie jest sparowane z Close .This verb is paired with Close.
Optymalizuj (om)Optimize (om) Zwiększa efektywność zasobu.Increases the effectiveness of a resource.
Pop (pop)Pop (pop) Usuwa element z góry stosu.Removes an item from the top of a stack. Na przykład Pop-Location polecenie cmdlet zmienia bieżącą lokalizację na lokalizację, która została ostatnio wypchnięcia na stos.For example, the Pop-Location cmdlet changes the current location to the location that was most recently pushed onto the stack.
Wypchnięcie (PU)Push (pu) Dodaje element na górze stosu.Adds an item to the top of a stack. Na przykład Push-Location polecenie cmdlet powoduje wypchnięcie bieżącej lokalizacji na stosie.For example, the Push-Location cmdlet pushes the current location onto the stack.
Wykonaj ponownie (ponownie)Redo (re) Resetuje zasób do stanu, który został cofnięty.Resets a resource to the state that was undone.
Usuń (r)Remove (r) Usuwa zasób z kontenera.Deletes a resource from a container. Na przykład Remove-Variable polecenie cmdlet usuwa zmienną i jej wartość.For example, the Remove-Variable cmdlet deletes a variable and its value. To zlecenie jest sparowane z Add .This verb is paired with Add. Wyczyść, Wytnij, Dispose, Odrzuć, WymażClear, Cut, Dispose, Discard, Erase
Zmień nazwę (RN)Rename (rn) Zmienia nazwę zasobu.Changes the name of a resource. Na przykład Rename-Item polecenie cmdlet, które służy do uzyskiwania dostępu do przechowywanych danych, zmienia nazwę elementu w magazynie danych.For example, the Rename-Item cmdlet, which is used to access stored data, changes the name of an item in the data store. ZmianaChange
Resetuj (RS)Reset (rs) Ustawia zasób z powrotem do jego oryginalnego stanu.Sets a resource back to its original state.
Zmień rozmiar(Rz)Resize(rz) Zmienia rozmiar zasobu.Changes the size of a resource.
Wyszukaj (SR)Search (sr) Tworzy odwołanie do zasobu w kontenerze.Creates a reference to a resource in a container. Znajdź, ZnajdźFind, Locate
Wybierz (SC)Select (sc) Lokalizuje zasób w kontenerze.Locates a resource in a container. Na przykład Select-String polecenie cmdlet znajduje tekst w ciągach i plikach.For example, the Select-String cmdlet finds text in strings and files. Znajdź, ZnajdźFind, Locate
Zestaw (-y)Set (s) Zastępuje dane w istniejącym zasobie lub tworzy zasób, który zawiera dane.Replaces data on an existing resource or creates a resource that contains some data. Na przykład Set-Date polecenie cmdlet zmienia czas systemowy na komputerze lokalnym.For example, the Set-Date cmdlet changes the system time on the local computer. ( New Zlecenie może również służyć do tworzenia zasobu). To zlecenie jest sparowane z Get .(The New verb can also be used to create a resource.) This verb is paired with Get. Zapisywanie, resetowanie, przypisywanie, KonfigurowanieWrite, Reset, Assign, Configure
Pokaż (SH)Show (sh) Sprawia, że zasób jest widoczny dla użytkownika.Makes a resource visible to the user. To zlecenie jest sparowane z Hide .This verb is paired with Hide. Wyświetlanie, generowanieDisplay, Produce
Pomiń (SK)Skip (sk) Pomija jeden lub więcej zasobów lub punktów w sekwencji.Bypasses one or more resources or points in a sequence. Pomiń, PrzeskoczBypass, Jump
Podziel (SL)Split (sl) Oddziela części zasobu.Separates parts of a resource. Na przykład Split-Path polecenie cmdlet zwraca różne części ścieżki.For example, the Split-Path cmdlet returns different parts of a path. To zlecenie jest sparowane z Join .This verb is paired with Join. PoszczególneSeparate
Krok (St)Step (st) Przenosi do następnego punktu lub zasobu w sekwencji.Moves to the next point or resource in a sequence.
Przełącznik (SW)Switch (sw) Określa akcję, która jest alternatywą dla dwóch zasobów, na przykład w celu zmiany między dwoma lokalizacjami, obowiązkami lub stanami.Specifies an action that alternates between two resources, such as to change between two locations, responsibilities, or states.
Cofnij (nie)Undo (un) Ustawia zasób do poprzedniego stanu.Sets a resource to its previous state.
Odblokuj (Zjednoczone Królestwo)Unlock (uk) Zwalnia zablokowanie zasobu.Releases a resource that was locked. To zlecenie jest sparowane z Lock .This verb is paired with Lock. Zwolnij, Ogranicz, UnsecureRelease, Unrestrict, Unsecure
CzujkaWatch (wc) Stale sprawdza lub monitoruje zasób pod kątem zmian.Continually inspects or monitors a resource for changes.

Zlecenia komunikacyjneCommunications Verbs

Program PowerShell używa klasy System. Management. Automation. VerbsCommunications do definiowania akcji, które dotyczą komunikacji.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsCommunications class to define actions that apply to communications. W poniższej tabeli przedstawiono większość zdefiniowanych zleceń.The following table lists most of the defined verbs.

Czasownik (alias)Verb (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Połącz (DW)Connect (cc) Tworzy łącze między źródłem a miejscem docelowym.Creates a link between a source and a destination. To zlecenie jest sparowane z Disconnect .This verb is paired with Disconnect. Połączenie, TelnetJoin, Telnet
Odłącz (DC)Disconnect (dc) Przerywa połączenie między źródłem a miejscem docelowym.Breaks the link between a source and a destination. To zlecenie jest sparowane z Connect .This verb is paired with Connect. Przerwij, WylogujBreak, Logoff
Odczyt (RD)Read (rd) Uzyskuje informacje ze źródła.Acquires information from a source. To zlecenie jest sparowane z Write .This verb is paired with Write. Pobieranie, monitowanie, pobieranieAcquire, Prompt, Get
Odbierz (RC)Receive (rc) Akceptuje informacje wysyłane ze źródła.Accepts information sent from a source. To zlecenie jest sparowane z Send .This verb is paired with Send. Odczytaj, zaakceptuj, wglądRead, Accept, Peek
Wyślij (SD)Send (sd) Dostarcza informacje do miejsca docelowego.Delivers information to a destination. To zlecenie jest sparowane z Receive .This verb is paired with Receive. Umieszczaj, Emituj, wysyłaj faksyPut, Broadcast, Mail, Fax
Zapis (WR)Write (wr) Dodaje informacje do obiektu docelowego.Adds information to a target. To zlecenie jest sparowane z Read .This verb is paired with Read. Umieść, DrukujPut, Print

Zlecenia danychData Verbs

Program PowerShell używa klasy System. Management. Automation. VerbsData do definiowania akcji, które są stosowane do obsługi danych.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsData class to define actions that apply to data handling. W poniższej tabeli przedstawiono większość zdefiniowanych zleceń.The following table lists most of the defined verbs.

Nazwa zlecenia (alias)Verb Name (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Kopia zapasowa (ba)Backup (ba) Przechowuje dane przez ich replikację.Stores data by replicating it. Zapisywanie, nagrywanie, replikowanie, synchronizacjaSave, Burn, Replicate, Sync
Punkt kontrolny (ch)Checkpoint (ch) Tworzy migawkę bieżącego stanu danych lub jego konfiguracji.Creates a snapshot of the current state of the data or of its configuration. DiffDiff
Porównanie (CR)Compare (cr) Szacuje dane z jednego zasobu na podstawie danych z innego zasobu.Evaluates the data from one resource against the data from another resource. DiffDiff
Kompresuj (cm)Compress (cm) Kompaktuje dane zasobu.Compacts the data of a resource. Pary z Expand .Pairs with Expand. CDCompact
Convert (CV)Convert (cv) Zmienia dane z jednej reprezentacji na inną, gdy polecenie cmdlet obsługuje konwersję dwukierunkową lub jeśli polecenie cmdlet obsługuje konwersję między wieloma typami danych.Changes the data from one representation to another when the cmdlet supports bidirectional conversion or when the cmdlet supports conversion between multiple data types. Zmiana, zmiana rozmiaru, ponowne próbkowanieChange, Resize, Resample
ConvertFrom (CF)ConvertFrom (cf) Konwertuje jeden podstawowy typ danych wejściowych (rzeczownik polecenia cmdlet wskazuje na dane wejściowe) na jeden lub więcej obsługiwanych typów wyjściowych.Converts one primary type of input (the cmdlet noun indicates the input) to one or more supported output types. Eksport, wyjście, outExport, Output, Out
ConvertTo (CT)ConvertTo (ct) Konwertuje z jednego lub większej liczby typów danych wejściowych na podstawowy typ wyjściowy (rzeczownik polecenie cmdlet wskazuje typ danych wyjściowych).Converts from one or more types of input to a primary output type (the cmdlet noun indicates the output type). Import, dane wejściowe, wImport, Input, In
Odinstaluj (DM)Dismount (dm) Odłącza nazwaną jednostkę z lokalizacji.Detaches a named entity from a location. To zlecenie jest sparowane z Mount .This verb is paired with Mount. Odinstalowanie, odłączenieUnmount, Unlink
Edytuj (ED)Edit (ed) Modyfikuje istniejące dane, dodając lub usuwając zawartość.Modifies existing data by adding or removing content. Zmień, zaktualizuj, ModyfikujChange, Update, Modify
Rozwiń (EN)Expand (en) Przywraca dane zasobu, który został skompresowany do jego oryginalnego stanu.Restores the data of a resource that has been compressed to its original state. To zlecenie jest sparowane z Compress .This verb is paired with Compress. Rozłożenie, dekompresowanieExplode, Uncompress
Eksport (EP)Export (ep) Hermetyzuje podstawowe dane wejściowe w trwałym magazynie danych, takim jak plik, lub w formacie wymiany.Encapsulates the primary input into a persistent data store, such as a file, or into an interchange format. To zlecenie jest sparowane z Import .This verb is paired with Import. Wyodrębnij, Utwórz kopię zapasowąExtract, Backup
Importuj (IP)Import (ip) Tworzy zasób z danych przechowywanych w trwałym magazynie danych (na przykład pliku) lub w formacie wymiany.Creates a resource from data that is stored in a persistent data store (such as a file) or in an interchange format. Na przykład Import-CSV polecenie cmdlet importuje dane z pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) do obiektów, które mogą być używane przez inne polecenia cmdlet.For example, the Import-CSV cmdlet imports data from a comma-separated value (CSV) file to objects that can be used by other cmdlets. To zlecenie jest sparowane z Export .This verb is paired with Export. BulkLoad, ZaładujBulkLoad, Load
Inicjuj (w)Initialize (in) Przygotowuje zasób do użycia i ustawia go na stan domyślny.Prepares a resource for use, and sets it to a default state. Wymazywanie, inicjowanie, odnawianie, Odbudowywanie, ponowne inicjowanie, instalacjaErase, Init, Renew, Rebuild, Reinitialize, Setup
Limit (l)Limit (l) Stosuje ograniczenia do zasobu.Applies constraints to a resource. limit przydziałuQuota
Scalanie (mg)Merge (mg) Tworzy pojedynczy zasób z wielu zasobów.Creates a single resource from multiple resources. Połącz, DołączCombine, Join
Zainstaluj (MT)Mount (mt) Dołącza nazwaną jednostkę do lokalizacji.Attaches a named entity to a location. To zlecenie jest sparowane z Dismount .This verb is paired with Dismount. ConnectConnect
(O )Out (o) Wysyła dane ze środowiska.Sends data out of the environment. Na przykład Out-Printer polecenie cmdlet wysyła dane do drukarki.For example, the Out-Printer cmdlet sends data to a printer.
Publikuj (PB)Publish (pb) Udostępnia zasób innym osobom.Makes a resource available to others. To zlecenie jest sparowane z Unpublish .This verb is paired with Unpublish. Wdrażanie, wydanie, instalacjaDeploy, Release, Install
Przywróć (RR)Restore (rr) Ustawia zasób ze wstępnie zdefiniowanym stanem, na przykład stan ustawiony przez Checkpoint .Sets a resource to a predefined state, such as a state set by Checkpoint. Na przykład Restore-Computer polecenie cmdlet uruchamia Przywracanie systemu na komputerze lokalnym.For example, the Restore-Computer cmdlet starts a system restore on the local computer. Naprawa, zwracanie, cofanie, naprawaRepair, Return, Undo, Fix
Zapisz (OHR)Save (sv) Zachowuje dane, aby uniknąć utraty.Preserves data to avoid loss.
Synchronizuj (sy)Sync (sy) Zapewnia, że co najmniej dwa zasoby są w tym samym stanie.Assures that two or more resources are in the same state. Replikacja, przekształcenie, dopasowanieReplicate, Coerce, Match
Cofnij publikowanie (UB)Unpublish (ub) Sprawia, że zasób jest niedostępny dla innych osób.Makes a resource unavailable to others. To zlecenie jest sparowane z Publish .This verb is paired with Publish. Odinstaluj, Przywróć, UkryjUninstall, Revert, Hide
Aktualizacja (UD)Update (ud) Zapewnia aktualną kondycję zasobu, aby zachować jego stan, dokładność, zgodność lub zgodności.Brings a resource up-to-date to maintain its state, accuracy, conformance, or compliance. Na przykład Update-FormatData polecenie cmdlet aktualizuje i dodaje pliki formatowania do bieżącej konsoli programu PowerShell.For example, the Update-FormatData cmdlet updates and adds formatting files to the current PowerShell console. Odśwież, Odnów, ponownie Oblicz, ponowne indeksowanieRefresh, Renew, Recalculate, Re-index

Zlecenia diagnostyczneDiagnostic Verbs

Program PowerShell używa klasy System. Management. Automation. VerbsDiagnostic do definiowania akcji, które są stosowane do diagnostyki.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsDiagnostic class to define actions that apply to diagnostics. W poniższej tabeli przedstawiono większość zdefiniowanych zleceń.The following table lists most of the defined verbs.

Czasownik (alias)Verb (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Debuguj (DB)Debug (db) Bada zasób w celu zdiagnozowania problemów operacyjnych.Examines a resource to diagnose operational problems. SprawdźDiagnose
Miara (MS)Measure (ms) Identyfikuje zasoby, które są używane przez określoną operację, lub pobiera statystyki dotyczące zasobu.Identifies resources that are consumed by a specified operation, or retrieves statistics about a resource. Oblicz, ustal, AnalizujCalculate, Determine, Analyze
Naprawa (RP)Repair (rp) Przywraca zasób do możliwego do użycia warunkuRestores a resource to a usable condition Napraw, PrzywróćFix, Restore
Rozwiąż (RV)Resolve (rv) Mapuje skróconą reprezentację zasobu do bardziej kompletnej reprezentacji.Maps a shorthand representation of a resource to a more complete representation. Rozwiń, ustalExpand, Determine
Test (t)Test (t) Weryfikuje operacje lub spójność zasobu.Verifies the operation or consistency of a resource. Diagnozowanie, analizowanie, odzyskiwanie, weryfikowanieDiagnose, Analyze, Salvage, Verify
Śledzenie (TR)Trace (tr) Śledzi działania zasobu.Tracks the activities of a resource. Śledź, śledź, sprawdzaj, DIGTrack, Follow, Inspect, Dig

Zlecenia cyklu życiaLifecycle Verbs

Program PowerShell używa klasy System. Management. Automation. VerbsLifeCycle do definiowania akcji, które są stosowane do cyklu życia zasobu.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsLifeCycle class to define actions that apply to the lifecycle of a resource. W poniższej tabeli przedstawiono większość zdefiniowanych zleceń.The following table lists most of the defined verbs.

Czasownik (alias)Verb (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Zatwierdź (AP)Approve (ap) Potwierdza lub zgadza się ze stanem zasobu lub procesu.Confirms or agrees to the status of a resource or process.
Potwierdzenie (AS)Assert (as) Potwierdza stan zasobu.Affirms the state of a resource. CertifyCertify
Kompilacja (BD)Build (bd) Tworzy artefakt (zwykle plik binarny lub dokument) z pewnego zestawu plików wejściowych (zazwyczaj kod źródłowy lub dokumenty deklaratywne). To zlecenie zostało dodane w programie PowerShell 6.Creates an artifact (usually a binary or document) out of some set of input files (usually source code or declarative documents.) This verb was added in PowerShell 6.
Ukończono (CP)Complete (cp) Kończy operację.Concludes an operation.
Potwierdź (CN)Confirm (cn) Potwierdza, weryfikuje lub weryfikuje stan zasobu lub procesu.Acknowledges, verifies, or validates the state of a resource or process. Potwierdzenie, zgodę, zatwierdzenie, zweryfikowanie, sprawdzenieAcknowledge, Agree, Certify, Validate, Verify
Odmów (DN)Deny (dn) Odmówi, że obiekty, bloki lub sprzeciwiają się stanem zasobu lub procesu.Refuses, objects, blocks, or opposes the state of a resource or process. Blok, obiekt, odmowa, OdrzućBlock, Object, Refuse, Reject
Wdróż (DP)Deploy (dp) Wysyła aplikację, witrynę sieci Web lub rozwiązanie do zdalnego celu [s] w taki sposób, aby konsument tego rozwiązania mógł uzyskać do niego dostęp po zakończeniu wdrażania.Sends an application, website, or solution to a remote target[s] in such a way that a consumer of that solution can access it after deployment is complete. To zlecenie zostało dodane w programie PowerShell 6.This verb was added in PowerShell 6.
Wyłącz (d)Disable (d) Konfiguruje zasób w stanie niedostępnym lub nieaktywnym.Configures a resource to an unavailable or inactive state. Na przykład Disable-PSBreakpoint polecenie cmdlet sprawia, że punkt przerwania jest nieaktywny.For example, the Disable-PSBreakpoint cmdlet makes a breakpoint inactive. To zlecenie jest sparowane z Enable .This verb is paired with Enable. Zatrzymanie, ukrywanieHalt, Hide
Włącz (e)Enable (e) Konfiguruje zasób do stanu dostępnego lub aktywnego.Configures a resource to an available or active state. Na przykład Enable-PSBreakpoint polecenie cmdlet sprawia, że punkt przerwania jest aktywny.For example, the Enable-PSBreakpoint cmdlet makes a breakpoint active. To zlecenie jest sparowane z Disable .This verb is paired with Disable. Rozpocznij, RozpocznijStart, Begin
Zainstaluj (IS)Install (is) Umieszcza zasób w lokalizacji i opcjonalnie inicjuje go.Places a resource in a location, and optionally initializes it. To zlecenie jest sparowane z Uninstall .This verb is paired with Uninstall. KonfiguracjaSetup
Wywołaj (i)Invoke (i) Wykonuje akcję, na przykład uruchamiając polecenie lub metodę.Performs an action, such as running a command or a method. Uruchom, uruchomRun, Start
Zarejestruj (RG)Register (rg) Tworzy wpis dla zasobu w repozytorium, takim jak baza danych.Creates an entry for a resource in a repository such as a database. To zlecenie jest sparowane z Unregister .This verb is paired with Unregister.
Żądanie (RQ)Request (rq) Pyta o zasób lub prosi o uprawnienia.Asks for a resource or asks for permissions.
Uruchom ponownie (RT)Restart (rt) Kończy operację, a następnie uruchamia ją ponownie.Stops an operation and then starts it again. Na przykład Restart-Service polecenie cmdlet kończy działanie, a następnie uruchamia usługę.For example, the Restart-Service cmdlet stops and then starts a service. KoszRecycle
Wznów (ru)Resume (ru) Uruchamia operację, która została zawieszona.Starts an operation that has been suspended. Na przykład Resume-Service polecenie cmdlet uruchamia usługę, która została wstrzymana.For example, the Resume-Service cmdlet starts a service that has been suspended. To zlecenie jest sparowane z Suspend .This verb is paired with Suspend.
Uruchom (SA)Start (sa) Inicjuje operację.Initiates an operation. Na przykład Start-Service polecenie cmdlet uruchamia usługę.For example, the Start-Service cmdlet starts a service. To zlecenie jest sparowane z Stop .This verb is paired with Stop. Uruchamianie, inicjowanie, rozruchLaunch, Initiate, Boot
Zatrzymaj (SP)Stop (sp) Przerywa działanie.Discontinues an activity. To zlecenie jest sparowane z Start .This verb is paired with Start. End, kill, Przerwij, AnulujEnd, Kill, Terminate, Cancel
Prześlij (SB)Submit (sb) Przedstawia zasób do zatwierdzenia.Presents a resource for approval. WpisPost
Wstrzymaj (SS)Suspend (ss) Wstrzymuje działanie.Pauses an activity. Na przykład Suspend-Service polecenie cmdlet wstrzymuje usługę.For example, the Suspend-Service cmdlet pauses a service. To zlecenie jest sparowane z Resume .This verb is paired with Resume. WstrzymaniePause
Odinstaluj (US)Uninstall (us) Usuwa zasób ze wskazanej lokalizacji.Removes a resource from an indicated location. To zlecenie jest sparowane z Install .This verb is paired with Install.
Wyrejestruj (Twój)Unregister (ur) Usuwa wpis dla zasobu z repozytorium.Removes the entry for a resource from a repository. To zlecenie jest sparowane z Register .This verb is paired with Register. UsuńRemove
Oczekiwanie (w)Wait (w) Wstrzymuje operację do momentu wystąpienia określonego zdarzenia.Pauses an operation until a specified event occurs. Na przykład Wait-Job polecenie cmdlet wstrzymuje operacje do momentu ukończenia jednego lub większej liczby zadań w tle.For example, the Wait-Job cmdlet pauses operations until one or more of the background jobs are complete. Uśpienie, wstrzymywanieSleep, Pause

Zlecenia zabezpieczeńSecurity Verbs

Program PowerShell używa klasy System. Management. Automation. VerbsSecurity do definiowania akcji, które są stosowane do zabezpieczeń.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsSecurity class to define actions that apply to security. W poniższej tabeli przedstawiono większość zdefiniowanych zleceń.The following table lists most of the defined verbs.

Czasownik (alias)Verb (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Blok (BL)Block (bl) Ogranicza dostęp do zasobu.Restricts access to a resource. To zlecenie jest sparowane z Unblock .This verb is paired with Unblock. Zapobieganie, ograniczanie, odmowaPrevent, Limit, Deny
Udziel (gr)Grant (gr) Zezwala na dostęp do zasobu.Allows access to a resource. To zlecenie jest sparowane z Revoke .This verb is paired with Revoke. Zezwalaj, WłączAllow, Enable
Ochrona (PT)Protect (pt) Zabezpiecza zasób przed atakiem lub utratą.Safeguards a resource from attack or loss. To zlecenie jest sparowane z Unprotect .This verb is paired with Unprotect. Szyfrowanie, zabezpieczanie, plombowanieEncrypt, Safeguard, Seal
Odwołaj (RK)Revoke (rk) Określa akcję, która nie zezwala na dostęp do zasobu.Specifies an action that does not allow access to a resource. To zlecenie jest sparowane z Grant .This verb is paired with Grant. Usuń, wyłączRemove, Disable
Odblokuj (UL)Unblock (ul) Usuwa ograniczenia dotyczące zasobu.Removes restrictions to a resource. To zlecenie jest sparowane z Block .This verb is paired with Block. Wyczyść, ZezwalajClear, Allow
Wyłącz ochronę (do)Unprotect (up) Usuwa zabezpieczenia z zasobu, który został dodany, aby zapobiec atakom lub utracie.Removes safeguards from a resource that were added to prevent it from attack or loss. To zlecenie jest sparowane z Protect .This verb is paired with Protect. Odszyfruj, odplombowanieDecrypt, Unseal

Inne zleceniaOther Verbs

Program PowerShell używa klasy System. Management. Automation. VerbsOther do definiowania nazw czasowników kanonicznych, które nie mieszczą się w określonej kategorii nazw czasowników, takiej jak typowe, komunikacyjne, dane, cykl życia lub czasowniki dotyczące nazw zleceń.PowerShell uses the System.Management.Automation.VerbsOther class to define canonical verb names that do not fit into a specific verb name category such as the common, communications, data, lifecycle, or security verb names verbs.

Czasownik (alias)Verb (alias) AkcjaAction Synonimy do uniknięciaSynonyms to avoid
Użyj (u)Use (u) Używa lub zawiera zasób do wykonania.Uses or includes a resource to do something.

Zobacz teżSee Also