FirstLineHanging, element — Frame, CustomControl, View (format)FirstLineHanging Element for Frame for CustomControl for View (Format)

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany po lewej stronie.Specifies how many characters the first line of data is shifted to the left. Ten element jest używany podczas definiowania widoku kontrolki niestandardowej.This element is used when defining a custom control view.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) obiektu CustomControl elementu (format) CustomEntries dla obiektu CustomControl for View (format) CustomEntry element dla CustomEntries do View (format) CustomItem dla elementu CustomEntry for CustomControlView (format) element ramki dla CustomItem dla obiektu CustomControlConfiguration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) CustomControl Element (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for CustomControlView (Format) Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) FirstLineHanging Element for Frame for CustomControl for View (Format)

SkładniaSyntax

<FirstLineHanging>NumberOfCharactersToShift</FirstLineHanging>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne FirstLineHanging elementu.The following sections describe attributes, child elements, and parent element of the FirstLineHanging element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Frame, element — CustomItem, CustomControl, View (format)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesunięcie danych w lewo lub w prawo.Defines how the data is displayed, such as shifting the data to the left or right.

Wartość tekstowaText Value

Określ liczbę znaków, które mają zostać przesunięte do pierwszego wiersza danych.Specify the number of characters that you want to shift the first line of the data.

UwagiRemarks

Jeśli ten element jest określony, nie można określić elementu FirstLineIndent .If this element is specified, you cannot specify the FirstLineIndent element.

Zobacz teżSee Also

FirstLineIndent, element — Frame, CustomControl, View (format)FirstLineIndent Element for Frame for CustomControl for View (Format)

Frame, element — CustomItem, CustomControl, View (format)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File