LeftIndent, element — Frame, Controls, Configuration (format)LeftIndent Element for Frame for Controls for Configuration (Format)

Określa liczbę znaków, z których dane są przesuwane od lewego marginesu.Specifies how many characters the data is shifted away from the left margin. Ten element jest używany podczas definiowania typowej kontrolki, która może być używana przez wszystkie widoki w pliku formatowania.This element is used when defining a common control that can be used by all the views in the formatting file.

Element konfiguracji (format) kontroluje element konfiguracji (format) element sterowania dla kontrolek do konfiguracji (format) obiektu CustomControl element dla kontrolki konfiguracja (format) CustomEntries element dla obiektu CustomControl dla konfiguracji (format) CustomEntry elementu obiektu CustomControl for Controls for Configuration (format) CustomItem element dla CustomEntry dla formantów dla elementu Configuration Frame for CustomItem for Controls for Configuration (format) LeftIndent element dla ramki for Controls for Configuration (format)Configuration Element (Format) Controls Element of Configuration (Format) Control Element for Controls for Configuration (Format) CustomControl Element for Control for Configuration (Format) CustomEntries Element for CustomControl for Configuration (Format) CustomEntry Element for CustomControl for Controls for Configuration (Format) CustomItem Element for CustomEntry for Controls for Configuration Frame Element for CustomItem for Controls for Configuration (Format) LeftIndent Element for Frame for Controls for Configuration (Format)

SkładniaSyntax

<LeftIndent>CharactersToShift</LeftIndent>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne LeftIndent elementu.The following sections describe attributes, child elements, and parent element of the LeftIndent element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Frame, element — CustomItem, Controls, Configuration (format)Frame Element for CustomItem for Controls for Configuration (Format) Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesunięcie danych w lewo lub w prawo.Defines how the data is displayed, such as shifting the data to the left or right.

Wartość tekstowaText Value

Określ liczbę znaków, które mają zostać przesunięte w lewo.Specify the number of characters that you want to shift the data to the left.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Frame, element — CustomItem, Controls, Configuration (format)Frame Element for CustomItem for Controls for Configuration (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File