ListEntries, element — ListControl (format)ListEntries Element for ListControl (Format)

Zawiera definicje widoku listy.Provides the definitions of the list view. Widok listy musi określać co najmniej jedną definicję.The list view must specify one or more definitions.

Configuration — element (format) ViewDefinitions (format) element widoku (format) ListControl zostanie zmieniona elementu (format) ListEntries elementu (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) ListControl Element (Format) ListEntries Element (Format)

SkładniaSyntax

<ListEntries>
 <ListEntry>...</ListEntry>
</ListEntries>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ListEntries elementu.The following sections describe the attributes, child elements, and the parent element of the ListEntries element. Należy określić co najmniej jeden element podrzędny.At least one child element must be specified.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
ListEntry — element (format)ListEntry Element (Format) Zawiera definicję widoku listy.Provides a definition of the list view.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
ListControl, element (format)ListControl Element (Format) Definiuje format listy dla widoku.Defines a list format for the view.

UwagiRemarks

Aby uzyskać więcej informacji o widokach listy, zobacz Widok listy.For more information about list views, see List View.

PrzykładExample

Ten przykład pokazuje elementy XML, które definiują widok listy dla obiektu System. ServiceProcess. ServiceController .This example shows the XML elements that define the list view for the System.Serviceprocess.Servicecontroller object.

<View>
 <Name>System.ServiceProcess.ServiceController</Name>
 <ViewSelectedBy>
  <TypeName>System.ServiceProcess.ServiceController</TypeName>
 </ViewSelectedBy>
 <ListControl>
  <ListEntries>
   <ListEntry>
    <ListItems>...</ListItems>
   </ListEntry>
  </ListEntries>
 </ListControl>
</View>

Zobacz teżSee Also

ListControl, element (format)ListControl Element (Format)

ListEntry — element (format)ListEntry Element (Format)

Widok listyList View

Pisanie plików formatowania i typów programu Windows PowerShellWriting a Windows PowerShell Formatting and Types File