PropertyName, element — ExpressionBinding, GroupBy (format)PropertyName Element for ExpressionBinding for GroupBy (Format)

Określa właściwość platformy .NET, której wartość jest wyświetlana przez formant.Specifies the .NET property whose value is displayed by the control. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.This element is used when defining how a new group of objects is displayed.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) element GroupBy dla widoku (format) obiektu CustomControl element dla elementu GroupBy (format) CustomEntries dla obiektu CustomControl for GroupBy (format) CustomEntry dla elementu obiektu CustomControl for GroupBy (format) CustomItem dla elementu CustomEntry for GroupBy (format) wyrażenieConfiguration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) GroupBy Element for View (Format) CustomControl Element for GroupBy (Format) CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomEntry Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format) ExpressionBinding Element for CustomItem for GroupBy (Format) PropertyName Element for ExpressionBinding for GroupBy (Format)

SkładniaSyntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny PropertyName elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the PropertyName element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
ExpressionBinding, element — CustomItem, GroupBy (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for GroupBy (Format) Definiuje dane, które są wyświetlane przez formant.Defines the data that is displayed by the control.

Wartość tekstowaText Value

Określ nazwę właściwości platformy .NET, której wartość jest wyświetlana przez formant.Specify the name of the .NET property whose value is displayed by the control.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

ExpressionBinding, element — CustomItem, GroupBy (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for GroupBy (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File