RightIndent, element — Frame, Controls, View (format)RightIndent Element for Frame for Controls for View (Format)

Określa liczbę znaków, z których dane są przesunięte od prawego marginesu.Specifies how many characters the data is shifted away from the right margin. Ten element jest używany podczas definiowania formantów, które mogą być używane przez widok.This element is used when defining controls that can be used by a view.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) widok elementu (format) kontrolki element (format) element kontrolki dla formantów dla widoku (format) obiektu CustomControl elementu dla kontrolki dla formantów dla kontrolek do wyświetlenia (format) CustomEntries dla elementu obiektu CustomControl (format) element CustomEntry dla CustomEntries dla kontrolek do wyświetlania (format) element CustomItem dla CustomEntry dla formantów for View (format) Frame dla elementu CustomItem dla formantów do wyświetlania (format) RightIndent element ramki kontrolki View (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) Controls Element (Format) Control Element for Controls for View (Format) CustomControl Element for Control for Controls for View (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for Controls for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for Controls for View (Format) Frame Element for CustomItem for Controls for View (Format) RightIndent Element of Frame of Controls of View (Format)

SkładniaSyntax

<RightIndent>CharactersToShift</RightIndent>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne RightIndent elementu.The following sections describe attributes, child elements, and parent element of the RightIndent element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Frame, element — CustomItem, Controls, View (format)Frame Element for CustomItem for Controls for View (Format) Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesunięcie danych w lewo lub w prawo.Defines how the data is displayed, such as shifting the data to the left or right.

Wartość tekstowaText Value

Określ liczbę znaków, które mają zostać przesunięte w prawo.Specify the number of characters that you want to shift the data to the right.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Frame, element — CustomItem, Controls, View (format)Frame Element for CustomItem for Controls for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File