TypeName, element : EntrySelectedBy, GroupBy

Określa typ .NET, który używa tej definicji kontrolki niestandardowej. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • GroupBy, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • EntrySelectedBy, element
  • TypeName, element

Składnia

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny TypeName elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
EntrySelectedBy, element : CustomEntry, GroupBy Definiuje typy .NET, które używają tej definicji kontrolki, lub warunek, który musi istnieć, aby ta definicja była używana.

Wartość tekstowa

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .

Uwagi

Każda definicja kontrolki musi mieć zdefiniowaną co najmniej jedną nazwę typu, zestaw wyboru lub warunek wyboru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników niestandardowego widoku kontrolki, zobacz Creating Custom Controls (Tworzenie kontrolek niestandardowych).

Zobacz też

Tworzenie kontrolek niestandardowych

EntrySelectedBy, element : CustomEntry, GroupBy

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell