TypeName, element — SelectionCondition, Controls, View (format)TypeName Element for SelectionCondition for Controls for View (Format)

Określa typ .NET, który wyzwala warunek.Specifies a .NET type that triggers the condition. Ten element jest używany podczas definiowania formantów, które mogą być używane przez widok.This element is used when defining controls that can be used by a view.

Configuration — element (format) ViewDefinitions element (format) widok elementu (format) kontrolki element (format) element kontrolki dla formantów do widoku (format) obiektu CustomControl element kontrolki dla formantów dla kontrolek do wyświetlenia (format) CustomEntries dla kontrolek do wyświetlenia (format) element CustomEntry dla CustomEntries dla kontrolek do wyświetlania (format) element EntrySelectedBy dla CustomEntry dla formantów do View (format) SelectionCondition element dla EntrySelectedBy dla formantów dla elementu TypeName widoku (format) dla SelectionCondition dla formantów do wyświetlenia (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) Controls Element (Format) Control Element for Controls for View (Format) CustomControl Element for Control for Controls for View (Format) CustomEntries Element for CustomControl for Controls for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for Controls for View (Format) EntrySelectedBy Element for CustomEntry for Controls for View (Format) SelectionCondition Element for EntrySelectedBy for Controls for View (Format) TypeName Element for SelectionCondition for Controls for View (Format)

SkładniaSyntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny TypeName elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the TypeName Element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
SelectionCondition, element — EntrySelectedBy, Controls, View (format)SelectionCondition Element for EntrySelectedBy for Controls for View (Format) Definiuje warunek, który musi istnieć dla definicji kontrolki, która ma zostać użyta.Defines a condition that must exist for the control definition to be used.

Wartość tekstowaText Value

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .Specify the fully qualified name of the .NET type, such as System.IO.DirectoryInfo.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

SelectionCondition, element — EntrySelectedBy, Controls, View (format)SelectionCondition Element for EntrySelectedBy for Controls for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File