Przykładowy kod GetProc03 (VB.NET)GetProc03 (VB.NET) Sample Code

Poniższy kod przedstawia implementację Get-Process polecenia cmdlet, które może przyjmować potokowe dane wejściowe.The following code shows the implementation of a Get-Process cmdlet that can accept pipelined input. Ta implementacja definiuje Name parametr, który akceptuje dane wejściowe potoku, pobiera informacje o procesie z komputera lokalnego na podstawie podanych nazw, a następnie używa metody WriteObject (System. Object, system. Boolean) jako mechanizmu wyjściowego do wysyłania obiektów do potoku.This implementation defines a Name parameter that accepts pipeline input, retrieves process information from the local computer based on the supplied names, and then uses the WriteObject(System.Object,System.Boolean) method as the output mechanism for sending objects to the pipeline.

Przykładowy kodCode Sample