Przykładowy kod GetProc04 (VB.NET)GetProc04 (VB.NET) Sample Code

Poniższy kod przedstawia implementację Get-Process polecenia cmdlet, które zgłasza błędy niepowodujące zakończenia.The following code shows the implementation of a Get-Process cmdlet that reports nonterminating errors. Ta implementacja wywołuje metodę System. Management. Automation. cmdlet. WriteError , aby zgłosić błędy niepowodujące zakończenia.This implementation calls the System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError method to report nonterminating errors.

Uwaga

Plik źródłowy C# (getprov04.cs) dla tego polecenia cmdlet Get-proc można pobrać przy użyciu zestawu Microsoft Windows Software Development Kit dla składników środowiska uruchomieniowego systemu Windows Vista i .NET Framework 3,0.You can download the C# source file (getprov04.cs) for this Get-Proc cmdlet using the Microsoft Windows Software Development Kit for Windows Vista and .NET Framework 3.0 Runtime Components. Aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania, zobacz jak zainstalować program Windows PowerShell i pobrać zestaw SDK programu Windows PowerShell.For download instructions, see How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK.

Pobrane pliki źródłowe są dostępne w <PowerShell Samples> katalogu.The downloaded source files are available in the <PowerShell Samples> directory.

Przykładowy kodCode Sample

Zobacz teżSee Also

Windows PowerShell — przewodnik programistyWindows PowerShell Programmer's Guide

Windows PowerShell SDKWindows PowerShell SDK