Instalowanie programu Windows PowerShellInstalling Windows PowerShell

Program Windows PowerShell jest zainstalowane domyślnie w każdym Windows, począwszy od Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.Windows PowerShell comes installed by default in every Windows, starting with Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1.

Jeśli interesuje Cię w programie PowerShell 6 lub nowszej, musisz zainstalować program PowerShell Core, zamiast programu Windows PowerShell.If you are interested in PowerShell 6 and later, you need to install PowerShell Core instead of Windows PowerShell. W tym temacie Instalowanie programu PowerShell Core w Windows.For that, see Installing PowerShell Core on Windows.

Znajdowanie programu PowerShell w systemie Windows 10, 8.1, 8.0 i 7Finding PowerShell in Windows 10, 8.1, 8.0, and 7

Czasami lokalizowanie środowiska PowerShell ISE (zintegrowane środowisko obsługi skryptów) w Windows lub konsoli może być trudne, przemieszcza się w lokalizacji z jednej wersji systemu Windows do następnego.Sometimes locating PowerShell console or ISE (Integrated Scripting Environment) in Windows can be difficult, as its location moves from one version of Windows to the next.

Poniższe tabele powinien pomóc programu PowerShell w wersji Windows.The following tables should help you find PowerShell in your Windows version. Wszystkie wersje wymienione w tym miejscu są oryginalnej wersji udostępniona żadnych aktualizacji.All versions listed here are the original version, as released, with no updates.

For ConsoleFor Console

WersjaVersion LokalizacjaLocation
Windows 10Windows 10 Kliknij lewym dolnym ikona narożnika Windows, zacznij pisać, programu PowerShellClick left lower corner Windows icon, start typing PowerShell
Windows 8.1, 8.0Windows 8.1, 8.0 Na ekranie startowym Rozpocznij wpisywanie programu PowerShell.On the start screen, start typing PowerShell.
Jeśli na komputerze stacjonarnym, ikonę po lewej stronie dolnym rogu Windows, zacznij pisać, programu PowerShellIf on desktop, click left lower corner Windows icon, start typing PowerShell
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 Kliknij lewym dolnym Windows ikona narożnika, w menu start pole wyszukiwania, wpisując programu PowerShellClick left lower corner Windows icon, on the search box start typing PowerShell

Dla środowiska ISEFor ISE

WersjaVersion LokalizacjaLocation
Windows 10Windows 10 Kliknij ikonę Windows rogu niższe po lewej stronie, zacznij pisać środowiska ISEClick left lower corner Windows icon, start typing ISE
Windows 8.1, 8.0Windows 8.1, 8.0 Na ekranie startowym wpisz PowerShell ISE.On the start screen, type PowerShell ISE.
Jeśli na komputerze stacjonarnym, kliknij lewym dolnym rogu Windows ikony, wpisz PowerShell ISEIf on desktop, click left lower corner Windows icon, type PowerShell ISE
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 Kliknij lewym dolnym Windows ikona narożnika, w menu start pole wyszukiwania, wpisując programu PowerShellClick left lower corner Windows icon, on the search box start typing PowerShell

Znajdowanie programu PowerShell w wersji systemu Windows ServerFinding PowerShell in Windows Server versions

Począwszy od systemu Windows Server 2008 R2, system operacyjny Windows można zainstalować bez graficznego interfejsu użytkownika (GUI).Starting with Windows Server 2008 R2, Windows operating system can be installed without the graphical user interface (GUI). Wersje systemu Windows Server bez graficznego interfejsu użytkownika noszą Core oraz wersje przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika o nazwie pulpitu.Editions of Windows Server without GUI are named Core editions, and editions with the GUI are named Desktop.

Wersje systemu Windows Server CoreWindows Server Core editions

We wszystkich wersjach Core podczas logowania do serwera uzyskasz okno wiersza polecenia programu Windows.In all Core editions, when you log to the server you get a Windows command prompt window.

Typ powershell i naciśnij klawisz ENTER można uruchomić programu PowerShell w sesji wiersza polecenia.Type powershell and press ENTER to start PowerShell inside the command prompt session. Typ exit aby zakończyć sesję programu PowerShell i powrócić do wiersza polecenia.Type exit to terminate the PowerShell session and return to command prompt.

Wersje systemu Windows Server pulpituWindows Server Desktop editions

We wszystkich wersjach pulpitu kliknij ikonę Windows po lewej stronie dolnym rogu, zacznij pisać, programu PowerShell.In all desktop editions, click the left lower corner Windows icon, start typing PowerShell. Otrzymujesz zarówno w konsoli, jak i opcji ISE.You get both console and ISE options.

Jedynym wyjątkiem od reguły powyżej jest środowiska ISE w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 w tym przypadku kliknij ikonę Windows po lewej stronie dolnym rogu, wpisz w środowisku PowerShell ISE.The only exception to the above rule is the ISE in Windows Server 2008 R2 SP1; in this case, click the left lower corner Windows icon, type PowerShell ISE.

Jak sprawdzić wersję programu PowerShellHow to check the version of PowerShell

Aby znaleźć zainstalowanej wersji programu PowerShell, uruchom konsolę programu PowerShell (lub środowiska ISE) i typ $PSVersionTable i naciśnij klawisz ENTER.To find which version of PowerShell you have installed, start a PowerShell console (or the ISE) and type $PSVersionTable and press ENTER. Wyszukaj PSVersion wartość.Look for the PSVersion value.

Uaktualnianie istniejącego środowiska Windows PowerShellUpgrading existing Windows PowerShell

Pakiet instalacyjny dla programu PowerShell jest dostarczany w instalacji programu WMF.The installation package for PowerShell comes inside a WMF installer. Wersję Instalatora programu WMF zgodna z wersją programu PowerShell nie ma żadnych Instalator autonomiczny dla środowiska Windows PowerShell.The version of the WMF installer matches the version of PowerShell; there's no stand alone installer for Windows PowerShell.

Jeśli musisz zaktualizować istniejącej wersji programu PowerShell, w Windows, skorzystaj z poniższej tabeli Instalatora dla wersji programu PowerShell, które chcesz zaktualizować, aby zlokalizować.If you need to update your existing version of PowerShell, in Windows, use the following table to locate the installer for the version of PowerShell you want to update to.

WindowsWindows PS 3.0PS 3.0 PS 4.0PS 4.0 PS 5.0PS 5.0 PS 5.1PS 5.1
System Windows 10 (zobacz Note1)Windows 10 (see Note1)
Windows Server 2016Windows Server 2016
- - - Zainstalowanyinstalled
Windows 8.1Windows 8.1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
- Zainstalowanyinstalled WMF 5.0WMF 5.0 WMF 5.1WMF 5.1
Windows 8Windows 8
Windows Server 2012Windows Server 2012
Zainstalowanyinstalled WMF 4.0WMF 4.0 WMF 5.0WMF 5.0 WMF 5.1WMF 5.1
Windows 7 SP1Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1Windows Server 2008 R2 SP1
WMF 3.0WMF 3.0 WMF 4.0WMF 4.0 WMF 5.0WMF 5.0 WMF 5.1WMF 5.1

Uwaga

Na początkowej wersji systemu Windows 10 w usłudze Aktualizacje automatyczne są włączone programu PowerShell zostanie zaktualizowany w wersji 5.0, 5.1.On the initial release of Windows 10, with automatic updates enabled, PowerShell gets updated from version 5.0 to 5.1.

Jeśli oryginalna wersja systemu Windows 10 nie zostaną zaktualizowane za pomocą aktualizacji Windows, która wersja programu PowerShell to 5.0.If the original version of Windows 10 is not updated through Windows Updates, the version of PowerShell is 5.0.

Potrzebujesz programu Azure PowerShellNeed Azure PowerShell

Jeśli szukasz programu Azure PowerShell, możesz rozpocząć Omówienie programu Azure PowerShell.If you're looking for Azure PowerShell, you could start with Overview of Azure PowerShell.

W przeciwnym razie może być konieczne jest Instalowanie i konfigurowanie programu Azure PowerShellOtherwise, what you might need is Install and configure Azure PowerShell

Zobacz teżSee Also

Wymagania dotyczące programu PowerShell systemu WindowsWindows PowerShell System Requirements

Uruchamianie programu Windows PowerShellStarting Windows PowerShell