Co's nowego w środowisku Windows PowerShell ISEWhat's New in the Windows PowerShell ISE

W tym temacie opisano nowe i zaktualizowane funkcje, które zostały wprowadzone w wersjach programu Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).This topic explains the new and updated features that have been introduced in versions of Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).

Opis funkcjiFeature description

Windows PowerShell ISE to aplikacja hosta, która umożliwia zapis, uruchamianie i testowanie skryptów i modułów w środowisku graficznym i intuicyjne.The Windows PowerShell ISE is a host application that enables you to write, run, and test scripts and modules in a graphical and intuitive environment. Najważniejsze funkcje takie jak kolorowanie składni, karcie ukończenia, debugowania visual zgodności Unicode i Pomoc kontekstowa zapewniają bogate środowisko obsługi skryptów.Key features such as syntax-coloring, tab completion, visual debugging, Unicode compliance, and context-sensitive Help provide a rich scripting experience.

Omówienie programu Windows PowerShell ISE, zobacz omówienie Windows PowerShell zintegrowane skryptów środowiska.For an overview of Windows PowerShell ISE, see Windows PowerShell Integrated Scripting Environment overview.

Nowe i zmienione funkcje w środowisku Windows PowerShell ISENew and changed functionality in Windows PowerShell ISE

W poniższej tabeli przedstawiono nowe i zmienione funkcje w tej wersji programu Windows PowerShell ISE w programie Windows PowerShell.The following table lists the new and changed features for this release of Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell.

FunkcjaFeature/functionality Windows PowerShell ISE 4.0Windows PowerShell ISE 4.0 Windows PowerShell ISE 3.0Windows PowerShell ISE 3.0 Windows PowerShell ISE 2.0Windows PowerShell ISE 2.0
IntelliSenseIntelliSense XX XX
Wstawki kodu programuSnippets XX XX
Dodatkowe narzędziaAdd-on Tools XX XX
Menedżer ponownego uruchamiania i automatycznego zapisywaniaRestart Manager and Auto-save XX XX
Lista ostatnio używanychMost-recently used list XX XX
W okienku konsoliConsole Pane XX XX
Przełączniki wiersza poleceniaCommand-line switches XX XX
Nowe funkcje edytoraNew editor features XX XX
Nowe okno podglądu pomocyNew Help viewer window XX XX
Pokaż polecenia cmdletShow-Command cmdlet XX XX

IntelliSenseIntelliSense

Dodane w ISE 3.0Added in ISE 3.0

IntelliSense to funkcja automatycznego uzupełniania pomocy, która jest częścią programu Windows PowerShell ISE.IntelliSense is an automatic-completion assistance feature that is part of Windows PowerShell ISE. Funkcja IntelliSense wyświetla aktywne menu potencjalnie zgodnych poleceń cmdlet, parametry, wartości parametrów, plików lub folderów podczas pisania.IntelliSense displays clickable menus of potentially matching cmdlets, parameters, parameter values, files, or folders as you type.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Z dodatkiem IntelliSense łatwiej jest odnajdywanie poleceń cmdlet i składni, korzystając z programu Windows PowerShell ISE do tworzenia skryptów.With the addition of IntelliSense, it is easier to discover cmdlets and syntax when you use Windows PowerShell ISE to create scripts. Aby dowiedzieć się więcej środowiska Windows PowerShell, podczas tworzenia nowego skryptów umożliwia także programu Windows PowerShell ISE.You can also use Windows PowerShell ISE to learn Windows PowerShell while you create new scripts.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Podczas wpisywania poleceń cmdlet programu Windows PowerShell ISE 3.0 lub nowszego, wyświetla przewijanego i aktywne menu, umożliwiając Przeglądaj i wybierz odpowiednie polecenia.When you type cmdlets in the Windows PowerShell ISE 3.0 or later, a scrollable and clickable menu displays, allowing you to browse and select the appropriate commands.

Wstawki kodu programuSnippets

Dodane w ISE 3.0Added in ISE 3.0

Wstawki kodu programu są krótkich fragmentów kodu programu Windows PowerShell, który można wstawić do skryptów tworzenia w środowisku Windows PowerShell ISE.Snippets are short sections of Windows PowerShell code that you can insert into the scripts you create in Windows PowerShell ISE. Windows PowerShell ISE jest dostarczany z domyślnym zestawem fragmentów.Windows PowerShell ISE comes with a default set of snippets. Wstawki kodu programu można dodać za pomocą nowy fragment polecenia cmdlet podczas pracy w środowisku Windows PowerShell ISE.You can add snippets by using the New-Snippet cmdlet while working in Windows PowerShell ISE.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Przy użyciu fragmentów, można szybko utworzyć i tworzenia skryptów do automatyzacji środowiska.By using snippets, you can quickly assemble and create scripts to automate your environment.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Umożliwia wstawki na w programie Windows PowerShell 3.0 lub nowszej, Edytuj menu, kliknij przycisk Start wstawki, lub naciśnij klawisz Ctrl-J.To use snippets in Windows PowerShell 3.0 or later, on the Edit menu, click Start Snippets, or press Ctrl-J.

Dodatkowe narzędziaAdd-on tools

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Windows PowerShell ISE obsługuje teraz dodatkowe narzędzia, które kontrolki Windows Presentation Foundation (WPF), które są dodawane przy użyciu modelu obiektów.Windows PowerShell ISE now supports add-on tools, which are Windows Presentation Foundation (WPF) controls that are added by using the object model. Dodatkowe narzędzia mogą być wyświetlane jako pionowy czy poziomy okienko w konsoli.Add-on tools can be displayed as a vertical or horizontal pane in the console. Wiele dodatków w okienku są wyświetlane jako formant z kartami.Multiple add-on tools in a pane are displayed as a tabbed control. Można również dodać lub usunąć dodatkowe narzędzia, które są tworzone przez strony firmy Microsoft.You can also add or remove add-on tools that are produced by non-Microsoft parties. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie importowania lub usuń dodatkowe narzędzia, zobacz operacje programu Windows PowerShell ISE.For more information about how to import or remove add-on tools, see Windows PowerShell ISE Operations.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Dodatki umożliwiają rozszerzanie i dostosowywanie programu Windows PowerShell ISE z narzędziami, które mogą poprawić obsługę skryptów lub dodać funkcje do programu Windows PowerShell ISE.Add-ons allow you to extend and customize Windows PowerShell ISE with tools that can enhance your scripting experience or add functionality to Windows PowerShell ISE.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Wyposażone w środowisku Windows PowerShell ISE 3.0 i nowszych polecenia dodatku.Windows PowerShell ISE 3.0 and later come with the Commands add-on. Polecenia dodatek umożliwia przeglądanie poleceń cmdlet i dostępu Pomoc na temat polecenia cmdlet side-by-side z skryptu i konsoli okienka.The Commands add-on allows you to browse cmdlets, and access help about the cmdlets side-by-side with the Script and Console Panes.

Dodatkowe dodatki znajduje się za pomocą witryny sieci Web otwórz dodatkowe narzędzia na dodatki menu.Additional add-ons can be found by using the Open Add-on Tools Website command on the Add-ons menu.

Ponownie uruchom Menedżera i automatycznego zapisywaniaRestart manager and auto-save

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Windows PowerShell ISE teraz automatycznie zapisuje Otwórz skrypty co dwie minuty w innej lokalizacji.Windows PowerShell ISE now automatically saves your open scripts every two minutes, in a separate location. Czy programu Windows PowerShell ISE przestanie działać, jeśli system operacyjny zostanie ponownie uruchomiony, po uruchomieniu programu Windows PowerShell ISE, odzyskuje skrypty, które były Otwórz podczas ostatniej sesji, nawet jeśli skrypty nie zostały zapisane.If Windows PowerShell ISE stops working, or if the operating system is restarted, after Windows PowerShell ISE restarts, it recovers scripts that were open in the last session, even if the scripts were not saved.

Aby zmienić interwał automatycznego zapisywania, uruchom następujące polecenie, w okienku konsoli: $psise. Options.AutoSaveMinuteInterval.To change the automatic saving interval, run the following command in the Console pane: $psise.Options.AutoSaveMinuteInterval.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Teraz możesz pracować w środowisku Windows PowerShell ISE wiedząc, że Otwórz skrypty są automatycznie zapisywane w przypadku nieoczekiwane ponowne uruchomienie.You can now work within Windows PowerShell ISE knowing that your open scripts are automatically saved in the event of an unexpected restart.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Program Windows PowerShell ISE 2.0 nie jest zapisywany skrypty automatycznie w przypadku ponownego uruchomienia komputera.Windows PowerShell ISE 2.0 does not save the scripts automatically in the event of a restart.

Lista ostatnio używanychMost-recently used list

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Windows PowerShell ISE ma teraz listy ostatnio używanych plików.Windows PowerShell ISE now has a most-recently used list for files. Po otwarciu pliku w środowisku Windows PowerShell ISE, plik zostanie dodany do listy ostatnio używanych na pliku menu.When you open a file in Windows PowerShell ISE, the file is added to the most-recently used list on the File menu.

Aby zmienić domyślną liczbę plików z listy ostatnio używanych, uruchom następujące polecenie, w okienku konsoli: $psise. Options.MruCount.To change the default number of files in the most-recently used list, run the following command in the Console Pane: $psise.Options.MruCount.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Lista ostatnio używanych umożliwia teraz łatwo uzyskiwać dostęp do często używanych plików.You can now use the most-recently used list to easily access your frequently-used files.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Program Windows PowerShell ISE 2.0 nie ma listy ostatnio używanych.Windows PowerShell ISE 2.0 does not have a most-recently used list.

W okienku konsoliConsole Pane

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Oddzielne polecenia i okienka wyjściowego, które były dostępne w pierwszej wersji programu Windows PowerShell ISE zostały połączone w jednym okienku konsoli.The separate Command and Output Panes that were available in the first release of Windows PowerShell ISE have been combined into a single Console Pane. W okienku konsoli jest podobnych funkcji i wyglądu do typowych konsoli środowiska Windows PowerShell, ale zawiera następujące ulepszenia (większość są opisane w tym temacie).The Console Pane is similar in function and appearance to a typical Windows PowerShell console, but it includes the following enhancements (most are described in this topic).

 • Kolorowanie składni dla tekstu wejściowego (nie tekstu wyjściowego), w tym składni XMLSyntax coloring for input text (not output text), including XML syntax

 • IntelliSenseIntelliSense

 • Parowanie nawiasów klamrowychBrace matching

 • Wskazanie błęduError indication

 • Pełna obsługa formatu UnicodeFull Unicode support

 • F1 pomocy kontekstowejF1 context-sensitive help

 • CTRL + F1 kontekstowa Pokaż — polecenieCtrl+F1 context-sensitive Show-Command

 • Złożonym i pomocy technicznej od prawej do lewejComplex script and right-to-left support

 • Obsługa czcionekFont support

 • PowiększenieZoom

 • Tryby wierszu wybierz i wybierz blokuLine-select and block-select modes

 • Zachowania wpisaną zawartość w wierszu polecenia, po naciśnięciu się strzałkę, aby wyświetlić historię w konsoli programuPreservation of typed content at the command line when you press the Up arrow to view history in the console

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Dodanie tych zmian w okienku konsoli udostępnia środowisko obsługi skryptów bardziej spójny z interfejsem konsoli.The addition of these Console Pane changes provides a scripting experience that is more consistent with the console interface.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Program Windows PowerShell ISE 2.0 ma oddzielne polecenia i okienka wyjściowego.Windows PowerShell ISE 2.0 has separate Command and Output Panes.

Przełączniki wiersza poleceniaCommand-line switches

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Jeśli w wierszu polecenia można uruchomić programu Windows PowerShell ISE (przez wpisanie powershell_ise.exe), można dodać następujących nowych przełączników wiersza polecenia.If you start Windows PowerShell ISE from the command line (by typing powershell_ise.exe), you can add the following new command-line switches.

 • -NoProfile: uruchamia programu Windows PowerShell ISE bez uruchamiania $profile-NoProfile: Starts Windows PowerShell ISE without running $profile

 • -Help: Wyświetla okna Pomoc-Help: Displays a Help window

 • -mta: uruchamia programu Windows PowerShell ISE w trybie apartment wielowątkowych.-mta: Starts Windows PowerShell ISE in multithreaded apartment mode. Domyślny tryb działania programu Windows PowerShell ISE jest tryb jednowątkowego apartamentu lub - sta.The default operation mode for Windows PowerShell ISE is single-threaded apartment mode, or -sta.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Dodanie tych przełączników wiersza polecenia umożliwia kontrolowanie środowisko, w którym działa program Windows PowerShell ISE.The addition of these command-line switches allows you to control the environment in which the Windows PowerShell ISE runs.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Program Windows PowerShell ISE 2.0 nie rozpoznaje te przełączniki wiersza polecenia.Windows PowerShell ISE 2.0 does not recognize these command-line switches.

Nowe funkcje edytoraNew editor features

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Inne funkcje edycji programu Windows PowerShell ISE:Other Windows PowerShell ISE editing features include:

 • Kolorowanie składni XMLprogramu Windows PowerShell ISE teraz kolory składni XML w taki sam sposób jak kolory jego składnię Windows PowerShell.XML syntax coloringWindows PowerShell ISE now colors XML syntax in the same way as it colors Windows PowerShell syntax.

 • Dopasowywanie nawiasu klamrowego programu Windows PowerShell ISE zawiera nawias klamrowy dopasowywania i wyróżnianie i mogą być używane w następujący sposób: (na przykład za pomocą przejdź do dopasowania polecenia lub Ctrl +] lokalizuje zamykający nawias klamrowy, jeśli masz nawiasu otwierającego zaznaczona).Brace matching Windows PowerShell ISE includes brace matching and highlighting, and can be used in the following ways: (for example, using the Go to Match command or Ctrl + ] locates the closing brace, if you have an opening brace selected).

 • Wyświetlanie konspektu okienko skryptu obsługuje tworzenie konspektu, co pozwala zwijanie lub rozwijanie fragmentów kodu, klikając przycisk plus lub minus zaloguje się na lewym marginesie.Outline view The Script Pane supports outlining, which allows collapsing or expanding sections of code by clicking plus or minus signs in the left margin. Można użyć nawiasów klamrowych lub #region i #endregion znaczniki, aby oznaczyć początek lub koniec zwijanej sekcji.You can use braces or the #region and #endregion tags to mark the beginning or end of a collapsible section. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkich regionów, naciśnij klawisz Ctrl + M.To expand or collapse all regions, press Ctrl + M.

 • Przeciągnij i upuść edycji tekstuprogramu Windows PowerShell ISE teraz obsługuje przeciągania i upuszczania, edycję tekstu.Drag and drop text editingWindows PowerShell ISE now supports drag and drop text editing. Można wybrać bloku tekstu i przeciągnij go do innej lokalizacji w edytorze lub konsoli przesunięcia.You can select any block of text and drag that text to another location in the editor or the console to move the text. Przytrzymując klawisz Ctrl podczas przeciągania zaznaczonego tekstu po zwolnieniu przycisku myszy tekst jest kopiowana do nowej lokalizacji.If you hold down the Ctrl key while you drag the selected text, when you release the mouse button the text is copied to the new location. W tej wersji programu Windows PowerShell ISE, jak również we wcześniejszej wersji programu Windows PowerShell ISE przeciągnij i upuść pliki na środowisku Windows PowerShell ISE, programu Windows PowerShell ISE otwartego pliku.In this version of Windows PowerShell ISE, as well as the previous version of Windows PowerShell ISE, when you drag and drop files onto Windows PowerShell ISE, Windows PowerShell ISE opens the file.

 • Przeanalizować wyświetlania błędów błędy analizy są oznaczone czerwoną podkreślenia.Parse error display Parse errors are indicated with red underlines. Po umieszczeniu na wskazanych błąd, tekst etykietki narzędzia wyświetlany problem, który został znaleziony w kodzie.When you hover over an indicated error, tooltip text displays the problem that was found in the code.

 • Powiększenie powiększenia konsoli "™ s zawartość można ustawić za pomocą suwaka powiększenia (w prawym dolnym rogu okna programu Windows PowerShell ISE) lub przez wprowadzenie polecenia $psise.options.Zoom w okienku konsoli.Zoom The zoom percentage of the console'™s content can be set by using the zoom slider (in the lower right corner of Windows PowerShell ISE window), or by entering the command $psise.options.Zoom in the Console Pane.

 • Sformatowanego tekstu kopiowania i wklejania kopiowania do Schowka w środowisku Windows PowerShell ISE zachowuje czcionki, rozmiaru i informacji o kolorze oryginalnego zaznaczenia.Rich text copy and paste Copying to the clipboard in Windows PowerShell ISE preserves the font, size, and color information of the original selection.

 • Blokowanie wybór można wybrać bloku tekstu przez trzymając wciśnięty klawisz ALT Zaznaczanie tekstu w okienku skryptów myszą lub naciśnięcie Alt + Shift + Strzałka w.Block selection You can select a block of text by holding down the ALT key while selecting text in the Script Pane with your mouse, or by pressing Alt+Shift+Arrow.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Dodatkowe funkcje edycji zapewnić spójność i wydajne środowisko edycji.The additional editing features provide a more consistent and powerful editing environment.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Te ulepszenia edycji nie jest obecny w programie Windows PowerShell ISE 2.0.These editing enhancements were not present in Windows PowerShell ISE 2.0.

Nowe okno podglądu pomocyNew Help viewer window

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Jeśli naciśniesz F1 gdy kursor jest w użyciu polecenia cmdlet lub mieć część polecenia cmdlet wyróżnione, nowy Podgląd pomocy otwiera Pomoc kontekstową o wyróżnione polecenie cmdlet.If you press F1 when your cursor is in a cmdlet, or you have part of a cmdlet highlighted, the new Help viewer opens context-sensitive Help about the highlighted cmdlet. Aby wyświetlić Windows PowerShell o pomoc, wpisz operatory w okienku konsoli, a następnie naciśnij klawisz F1.To display Windows PowerShell About help, type operators in the console pane, and then press F1.

Przed użyciem tej funkcji, należy pobrać najnowszej wersji tematy Pomocy programu Windows PowerShell z witryny sieci Web firmy Microsoft.Before you use this feature, download the most current version of Windows PowerShell Help topics from the Microsoft website. Pobieranie tematy pomocy najprostszą metodą jest uruchomienie Update-Help polecenia cmdlet w okienku konsoli w przypadku uruchamiania programu Windows PowerShell ISE jako administrator.The simplest method for downloading the Help topics is to run the Update-Help cmdlet in the Console Pane when running Windows PowerShell ISE as administrator.

Gdzie można zmienić F1 klucz wygląda, aby uzyskać pomoc.You can alter where the F1 key looks for Help. W narzędzia/opcje menu na ustawienia ogólne , w obszarze inne ustawienia, możesz zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Użyj lokalnej zawartości pomocy zamiast zawartości online.In the Tools/Options menu, on the General Settings tab, under Other Settings, you can set or clear the checkbox Use local help content instead of online content. Jeśli zaznaczone, klient wygląda w pobranej pomocy w folderze modułów pomocy polecenia cmdlet.If checked, then the client looks for the cmdlet Help in the downloaded Help found in the modules folder. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, klient wyszukuje w bibliotece TechNet programu pomocy polecenia cmdlet.If the checkbox is cleared, then the client looks on the TechNet library for the cmdlet help.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Pomoc kontekstowa bez opuszczania z bieżącego polecenia cmdlet lub skryptu zapewnia bezproblemowe learning.Context-sensitive Help without leaving your current cmdlet or script provides a seamless learning experience.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Naciśnięcie klawisza F1 w poprzednich wersjach programu Windows PowerShell ISE otworzyć plik pomocy na komputerze lokalnym.Pressing F1 in previous versions of Windows PowerShell ISE opened the help file on the local computer. W środowisku Windows PowerShell ISE 3.0 i nowszych zostanie otwarte okno zawiera pomoc dla polecenia cmdlet, które można wyszukiwać i można skonfigurować.In Windows PowerShell ISE 3.0 and later, a window opens that contains the help for the cmdlet that is searchable and configurable. Tego środowiska Pomoc jest nowego w środowisku Windows PowerShell ISE 3.0 i aktualizowalnej pomocy są nowe w programie Windows PowerShell 3.0.This Help experience is new for Windows PowerShell ISE 3.0, and Updatable Help is new for Windows PowerShell 3.0.

Pokaż polecenia cmdletShow-Command cmdlet

Dodane w programie PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Pokaż polecenie polecenie cmdlet umożliwia utworzenie lub uruchom polecenie cmdlet lub funkcja wypełniając formie graficznej.The Show-Command cmdlet enables you to compose or run a cmdlet or function by filling in a graphical form. Formularz umożliwia użytkownikom pracy przy użyciu programu Windows PowerShell w środowisku graficznym.The form lets users work with Windows PowerShell in a graphical environment. Pokaż polecenia również umożliwia zaawansowane twórcom skryptów do utworzenia szybkiego GUI opartych na środowisku Windows PowerShell.Show-Command also enables advanced scripters to create a quick Windows PowerShell-based GUI.

Jakie korzyści zapewnia ta zmiana?What value does this change add?

Za pomocą Pokaż polecenia w skryptach środowiska Windows PowerShell, można udostępnić użytkownikom środowisko graficzne, z którym są znane.By using Show-Command in your Windows PowerShell scripts, you can provide your users with the graphical environment with which they are familiar. Pokaż polecenia może również ułatwić użytkownikom wprowadzające informacje programu Windows PowerShell.Show-Command can also help introductory users learn Windows PowerShell.

Co się zmieniło stanie?What works differently?

Pokaż polecenia jest nowy Windows PowerShell ISE 3.0.Show-Command is new Windows PowerShell ISE 3.0.

Zobacz teżSee also

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu Windows PowerShell ISE w programie Windows PowerShell zobacz następujące łącza.For more information about using Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell, see the following links.