Tworzenie rozwiązań oraz projektów w Visual Studio

Przy tworzeniu projektu program Visual Studio tworzy jednocześnie zawierające go rozwiązanie.

Uwaga
Jeśli używane oprogramowanie antywirusowe wyświetla komunikat dający możliwość zablokowania skryptu wykonywanego przez kreatora lub szablon projektu, należy wybrać opcję nieblokowania wykonania skryptu. W przeciwnym wypadku nastąpi zamknięcie programu Visual Studio. Można uniknąć wyświetlania tego komunikatu podczas uruchamiania skryptów, wyłączając ustawienie blokowania skryptów w oprogramowaniu antywirusowym. Spowoduje to jednakże wyłączenie blokowania wszystkich skryptów, w tym również tych niezwiązanych z programem Visual Studio.
Uwaga
Widoczne okna dialogowe oraz polecenia menu mogą różnić się od opisanych w Pomocy w zależności od aktywnych ustawień oraz wersji oprogramowania. W celu zmiany ustawień należy wybrać polecenie Import oraz Eksport Ustawień (Import and Export Settings) z menu Narzędzia (Tools). Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać temat Praca z Ustawianiami (j.ang.).

Projekty i szablony

Program Visual Studio do generowania nowych projektów wykorzystuje szablony projektów, bazując na danych wprowadzonych przez użytkownika. Każdy szablon reprezentuje inny typ projektu. Poszczególne pliki dodawane przez użytkownika do projektu generowane są za pomocą szablonów elementów.

Zainstalowane szablony projektów znaleźć można w oknie dialogowym Nowy Projekt (New Project), rozwijając listę znajdującą się w okienku po lewej stronie w sekcji Zainstalowane Szablony (Installed Templates). Inne dostępne sekcje to Bieżące Szablony (Recent Templates), zawierająca utworzone niedawno typy projektów, oraz Szablony Online (Online Templates), zawierająca szablony dostępne w witrynie sieci Web Galeria programu Visual Studio (Visual Studio Gallery).

Dostępne jest także wyszukiwanie szablonów projektów za pomocą pola wyszukiwania znajdującego się w prawym górnym rogu okna dialogowego. Wyniki wyszukiwania w wybranej kategorii – szablonów bieżących, zainstalowanych lub online – pojawią się okienku znajdującym się pośrodku okna dialogowego.

Tworzenie projektu

Przy tworzeniu projektu automatycznie generowane jest rozwiązanie, chyba że dany projekt jest już częścią jakiegoś rozwiązania.

Aby utworzyć projekt oraz zawierające go rozwiązanie

 1. Należy kliknąć opcję Nowy (New) w menu Plik (File), po czym kliknąć opcję Nowy Projekt (New Project).

  Spowoduje to otworzenie okna dialogowego Nowy Projekt (New Project).

 2. W okienku znajdującym się po lewej stronie należy wybrać pozycję Zainstalowane Szablony (Installed Templates), po czym wybrać kategorię typów projektu z listy rozwijalnej.

  Jeśli żądany typ projektu był niedawno używany do utworzenia projektu, należy wybrać pozycję Bieżące Projekty (Recent Projects) w celu szybszej nawigacji.

 3. Należy wybrać jeden z szablonów projektu w okienku znajdującym się pośrodku.

  W okienku z prawej strony pojawi się opis wybranego szablonu.

 4. W polu Nazwa (Name) należy wpisać nazwę nowego projektu.

Uwaga
W przypadku niektórych typów projektu pole Nazwa (Name) jest niedostępne, ponieważ nazwa projektu określona jest na podstawie lokalizacji. Dla przykładu, aplikacje sieci Web oraz usługi XML sieci Web znajdują się na serwerach sieci Web, zaś ich nazwy pochodzą od nazwy katalogu wirtualnego określonego na danym serwerze.
 1. W polu Lokalizacja (Location), należy wybrać lokalizację zapisywania.
Uwaga
Pole Lokalizacja (Location) może być niedostępne w przypadku tworzenia projektu tymczasowego. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj temat Projekty Tymczasowe (j.ang.).
 1. W liście rozwijanej Rozwiązanie (Solution), należy wybrać opcję utworzenia nowego rozwiązania lub dodania projektu do istniejącego rozwiązania.

 2. W polu Nazwa Rozwiązania (Solution Name), należy wpisać nazwę rozwiązania.

  Program Visual Studio w razie potrzeby użyje tej nazwy jako przestrzeni nazw dla gotowego projektu. Nazwa rozwiązania będzie domyślnie odpowiadała nazwie produktu.

 3. Należy się upewnić, że pole wyboru o nazwie Utwórz katalog dla rozwiązania (Create directory for solution) jest zaznaczone.

 4. Należy kliknąć przycisk OK.

Uwaga
Opisane wyżej okno dialogowe może zostać także użyte w celu dodania nowego projektu do istniejącego rozwiązania. W tym celu z listy rozwijanej Rozwiązanie (Solution) należy wybrać pozycję Dodaj do rozwiązania (Add to Solution). Pozycja ta pojawia się tylko jeśli w oknie Eksplorator Rozwiązania (Solution Explorer) otwarte jest jakieś rozwiązanie.

Możliwe jest utworzenie projektu dla wcześniejszych wersji platformy .NET Framework wykorzystując menu rozwijane o nazwie Wersja platformy .NET Framework (.NET Framework version), znajdujące się na górze okna dialogowego Nowy Projekt (New Project). Wartość tę należy ustawić przed wybraniem szablonu projektu, ponieważ na liście pojawią się tylko szablony kompatybilne z wybraną wersją platformy .NET Framework. W przypadku wersji platformy .NET Framework 4, niektóre z wyświetlonych szablonów będą domyślnie korzystać ze środowiska Client Profile. Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać temat Środowisko .NET Framework Client Profile (j.ang.).

Aby mieć dostęp do wersji plaformy wcześniejszych niż 4.0, konieczne jest zainstalowanie pakietu .NET Framework 3.5.

Tworzenie rozwiązania

Mimo tego, że każdy projekt musi być przypisany do rozwiązania, możliwe jest stworzenie rozwiązania niezawierającego żadnych projektów.

Aby utworzyć puste rozwiązanie

 1. Należy kliknąć opcję Nowy (New) w menu Plik (File), po czym kliknąć opcję Nowy Projekt (New Project.
 2. W okienku znajdującym się po lewej stronie należy wybrać pozycję Zainstalowane Szablony (Installed Templates), po czym wybrać opcję Inne Typy Projektów (Other Project Types), a następnie z rozwiniętej listy wybrać Rozwiązanie Visual Studio (Visual Studio Solution).
 3. W okienku znajdującym się pośrodku należy wybrać opcję Puste Rozwiązanie (Blank Solution).
 4. Należy określić wartości pól Nazwa (Name) oraz Lokalizacja (Location) dla tworzonego rozwiązania, po czym kliknąć przycisk OK.

Po utworzeniu pustego rozwiązania można dodać do niego nowe lub istniejące projekty lub elementy klikając opcję Dodaj Nowy Element (Add New Item) w menu Projekt (Project).

Usuwanie rozwiązania

Możliwe jest trwałe usunięcie rozwiązania, nie jest to jednak możliwe przy wykorzystaniu programu Visual Studio. Przed usunięciem rozwiązania należy przenieść wszystkie projekty, które mogą zostać wykorzystane ponownie w innym rozwiązaniu. Następnie należy użyć Eksploratora Windows w celu usunięcia katalogu zawierającego pliki .sln oraz .suo dla danego rozwiązania.

Uwaga
Plik .sou jest plikiem ukrytym, który nie jest wyświetlany przy użyciu domyślnych ustawień Eksploratora Windows.

Aby usunąć rozwiązanie

 1. W oknie Eksploratora Rozwiązania (Solution Explorer) należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na rozwiązaniu, które chcemy skasować, po czym wybrać opcję Otwórz folder w Eksploratorze Windows (Open folder in Windows Explorer).
 2. W Eksploratorze Windows należy przejść o jeden poziom w górę.
 3. Należy wybrać katalog zawierający dane rozwiązanie, po czym nacisnąć klawisz Delete.

Tworzenie projektu bazującego na istniejących plikach z kodem

W przypadku aplikacji niezawierającej plików projektu oraz rozwiązania, jak na przykład aplikacji uzyskanej ze źródła on-line, możliwe jest utworzenie projektu Visual Studio przy wykorzystaniu istniejących plików z kodem. Na komputerze użytkownika tworzony jest nowy projekt, do którego dodane zostają wszystkie stosowne pliki.

Projekt może zostać utworzony przy wykorzystaniu dowolnego z następujących typów plików z kodem: Visual Basic, Visual C++ lub Visual C#. Szczegóły istniejących plików z kodem dodawanych do projektu, oraz aplikacji tworzonej przy budowaniu projektu, określa się za pomocą kreatora.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Przed użyciem istniejących plików z kodem w celu utworzenia projektu, należy ustalić, czy są one godne zaufania, nie używając do tego programu Visual Studio. Otworzenie projektu w programie Visual Studio powoduje automatyczne wykonanie zawartego w nim kodu przy użyciu w pełni zaufanego procesu devenv.exe.
Uwaga
Opcje dostępne w oknach dialogowych oraz widoczne nazwy i lokalizacje poleceń menu mogą się różnić od tych opisanych w Pomocy, w zależności od aktywnych ustawień oraz wersji oprogramowania. Niniejsza strona Pomocy pisana była z myślą o ustawieniach Programowanie Ogólne (General Development). Aby wyświetlić lub zmienić używane ustawienia, należy wybrać polecenie Import oraz Eksport Ustawień (Import and Export Settings) z menu Narzędzia (Tools). Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać temat Praca z Ustawieniami (j.ang.).

Aby utworzyć projekt z wykorzystaniem istniejących plików z kodem

 1. Należy kliknąć opcję Nowy (New) w menu Plik (File), po czym kliknąć opcję Projekt Bazujący na Istniejącym Kodzie (Project From Existing Code).

  Spowoduje to otworzenie kreatora o nazwie Utwórz Nowy Projekt Bazujący na Istniejących Plikach z Kodem (Create New Project from Existing Code Files).

 2. Za pomocą kreatora należy określić szczegóły istniejących plików z kodem, które zostaną dodane do projektu, oraz aplikacji, która zostanie utworzona przy budowaniu projektu.

Tworzenie katalogów dla rozwiązań

Domyślnie pliki rozwiązania, takie jak .sln oraz .suo, tworzone są w tym samym katalogu fizycznym, co pierwszy projekt utworzony dla danego rozwiązania. Utworzenie struktury katalogów podobnej do logicznej struktury widocznej w oknie Eksploratora Projektu (Project Explorer) sprawia, że pliki projektu oraz rozwiązania są łatwiejsze do zlokalizowania, oraz ułatwia zadanie dzielenia całego rozwiązania z innymi deweloperami w zespole.

Określenie katalogu dla rozwiązania może nastąpić przez utworzenie pustego rozwiązania, lub też przy tworzeniu nowego projektu.

Uwaga
Opcje dostępne w oknach dialogowych oraz widoczne nazwy i lokalizacje poleceń menu mogą się różnić od tych opisanych w Pomocy, w zależności od aktywnych ustawień oraz wersji oprogramowania. Niniejsza strona Pomocy pisana była z myślą o ustawieniach Programowanie Ogólne (General Development). Aby wyświetlić lub zmienić używane ustawienia, należy wybrać polecenie Import oraz Eksport Ustawień (Import and Export Settings) z menu Narzędzia (Tools). Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać temat Praca z Ustawieniami (j.ang.).

Aby utworzyć katalog rozwiązania

 1. Należy kliknąć opcję Nowy (New) w menu Plik (File), po czym kliknąć opcję Projekt (Project).
 2. W okienku Typy projektów (Project Types), należy wybrać opcję Inne Typy Projektów (Other Project Types), po czym wybrać opcję Rozwiązania Visual Studio (Visual Studio Solutions).
 3. W okienku Szablony (Templates) należy wybrać opcję Puste Rozwiązanie (Blank Solution).
 4. Należy wprowadzić nazwę dla tworzonego projektu.
Uwaga
W przypadku niektórych typów projektu pole Nazwa (Name) jest niedostępne, ponieważ nazwa projektu określona jest na podstawie lokalizacji. Dla przykładu, aplikacje sieci Web oraz usługi XML sieci Web znajdują się na serwerach sieci Web, zaś ich nazwy pochodzą od nazwy katalogu wirtualnego określonego na danym serwerze.
 1. Aby zmienić lokalizację katalogu rozwiązania, należy wybrać opcję Przeglądaj (Browse) w celu określenia nowej lokalizacji.
 2. Aby dodać rozwiązanie do bazy danych kontroli źródła, należy wybrać opcję Dodaj do Kontroli Źródła (Add to Source Control).

Możliwe jest określenie katalogu rozwiązania podczas tworzenia projektu.

Aby utworzyć katalog rozwiązania podczas tworzenia projektu

 1. Należy kliknąć opcję Nowy (New) w menu Plik (File), po czym kliknąć opcję Projekt (Project).
 2. Należy wybrać szablon dla projektu, który chcemy utworzyć.
 3. Należy wprowadzić nazwę projektu.
Uwaga
W przypadku niektórych typów projektu pole Nazwa (Name) jest niedostępne, ponieważ nazwa projektu określona jest na podstawie lokalizacji. Dla przykładu, aplikacje sieci Web oraz usługi XML sieci Web znajdują się na serwerach sieci Web, zaś ich nazwy pochodzą od nazwy katalogu wirtualnego określonego na danym serwerze.
 1. Należy zaznaczyć pole wyboru o nazwie Utwórz katalog dla rozwiązania (Select the Create directory for solution).
 2. W polu tekstowym Nazwa rozwiązania (Name for the solution), należy wprowadzić nazwę tworzonego rozwiązania.
 3. Aby zmienić lokalizację katalogów rozwiązania oraz projektu, należy wybrać opcję Przeglądaj (Browse), po czym określić nową lokalizację.
 4. Aby dodać rozwiązanie do bazy danych kontroli źródła, należy wybrać opcję Dodaj do Kontroli Źródła (Add to Source Control).

Zmiana domyślnej lokalizacji projektu

Zmiana ścieżki, gdzie tworzone są nowe projekty oraz pliki, możliwa jest za pomocą okna dialogowego Opcje (Options). Istniejące projekty pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Projekty związane z siecią Web, jak usługi XML sieci Web oraz aplikacje sieci Web ASP.NET nie są modyfikowane przez to ustawienie. Domyślny serwer sieci Web określany jest w oparciu o serwer, który był ostatnio najczęściej używany.

Aby zmienić domyślną lokalizację zachowywania

 1. Z menu Narzędzia (Tools) należy wybrać pozycję Opcje (Options).
 2. Z folderu Projekty i Rozwiązania (Projects and Solutions) należy wybrać opcję Ogólne (General).
 3. W polu tekstowym Lokalizacja projektów programu Visual Studio (Visual Studio projects location) należy wprowadzić lokalizację dla plików oraz projektów.

Zmiana oraz dodawanie edytora domyślnego

Istnieje również możliwość wybrania edytora, który będzie używany przy pracy z plikami, można na przykład chcieć otwierać pliki .txt w programie WordPad. Edytory kojarzone są z plikami na podstawie ich typów, wskazywanych przez rozszerzenia. Po zmianie domyślnego edytora dla danego typu pliku, każdy plik tego typu jest otwierany w nowym domyślnym edytorze.

Uwaga
Próba otwarcia pliku z rozszerzeniem nieskojarzonym z żadnym edytorem spowoduje otworzenie tego pliku w edytorze tekstowym.

Aby zmienić domyślny edytor dla istniejącego pliku

 1. W menu Plik (File) programu Visual Studio należy wybrać opcję Otwórz (Open), po czym wybrać opcję Plik (File).

 2. W oknie dialogowym Otwórz Plik (Open File) należy wybrać plik takiego typu, jaki chcemy zmienić.

  Dla przykładu, jeśli chcemy zmienić domyślny edytor dla plików tekstowych, należy wybrać plik .txt.

 3. W tym samym oknie dialogowym należy kliknąć symbol strzałki w dół znajdujący się obok przycisku Otwórz (Open), po czym wybrać opcję Otwórz za pomocą (Open With).

 4. W oknie dialogowym Otwórz za pomocą (Open With) należy wybrać żądany edytor z listy Wybierz program do otwarcia (Select a program to open).

Uwaga
Możliwe jest dodawanie edytorów do listy – zobacz następną procedurę.
 1. Należy kliknąć przycisk Ustaw jako Domyślny (Set as Default), po czym kliknąć przycisk Otwórz (Open), aby otworzyć dany plik.
Wskazówka
Domyślny edytor dla danego pliku docelowego jest oznaczony słowem (Domyślny) ((Default)) [?] w okienku Wybierz program do otwarcia (Select a program to open).

Przy otwieraniu pliku do edycji możliwe jest dodanie nowego edytora do listy.

Aby dodać edytor do okna dialogowego Otwórz za pomocą (Open With)

 1. W menu Plik (File) programu Visual Studio należy wybrać opcję Otwórz (Open), po czym wybrać opcję Plik (File).
 2. W oknie dialogowym Otwórz Plik (Open File) należy plik takiego typu, jaki chcemy zmienić.
 3. Należy wybrać symbol strzałki znajdujący się obok przycisku Otwórz (Open), po czym wybrać opcję Otwórz za pomocą (Open With).
 4. W oknie dialogowym Otwórz za pomocą (Open With), należy wybrać opcję Dodaj (Add).
 5. W oknie dialogowym Dodaj Program (Add Program) należy wprowadzić ścieżkę oraz nazwę pliku wykonywalnego (.exe) dla edytora, który chcemy dodać.
Uwaga
W przypadku gdy ścieżka nie jest znana, należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) w celu zlokalizowania szukanego programu.
 1. W polu tekstowym Przyjazna Nazwa (Friendly Name) należy wpisać unikalną nazwę dla edytora, który chcemy uwzględnić w oknie dialogowym Otwórz za pomocą (Open With).
 2. W oknie dialogowym Dodaj Program (Add Program) należy kliknąć przycisk OK.

Uaktualnianie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach program Visual Studio

Aby skonwertować rozwiązanie lub projekt utworzone we wcześniejszej wersji programu Visual Studio do formatu używanego w wersji Visual Studio 2010, należy wykonać przedstawione niżej kroki.

Aby uaktualnić projekt

 1. W menu Plik (File) programu Visual Studio należy wybrać opcję Otwórz (Open), po czym wybrać opcję Projekt/Rozwiązanie (Project/Solution), Strona sieci Web (Web Site) lub Plik (File), w zależności od rodzaju projektu, który chcemy uaktualnić.

 2. W oknie dialogowym Otwórz Projekt (Open Project) należy wybrać plik projektu po czym kliknąć przycisk Otwórz (Open).

  Jeśli program Visual Studio wykryje, że projekt lub plik został utworzony we wcześniejszej wersji program Visual Studio, nastąpi otwarcie Kreatora Konwersji programu Visual Studio (Visual Studio Conversion Wizard).

 3. Należy wykonać działania prowadzące do sfinalizowania operacji przez Kreator Konwersji program Visual Studio (Visual Studio Conversion Wizard).

Aby uzyskać informacje odnośnie rozwiązywania problemów dotyczących uaktualnień zakończonych niepowodzeniem, należy przeczytać temat Rozwiązywanie problemów z uaktualnieniami projektów zakończonymi niepowodzeniem (j.ang.).

Ustawianie projektów startowych

Możliwe jest wybranie z danego rozwiązania projektu lub projektów, które będą kompilowane, debugowane i wdrażane przez program Visual Studio. Istnieje też możliwość wybrania projektu lub projektów, które bedą uruchamiane po wdrożeniu rozwiązania jako pierwsze.

Aby ustawić pojedyńczy projekt startowy

 1. W oknie Eksplorator Rozwiązania (Solution Explorer) należy wybrać z danego rozwiązania żądany projekt startowy.
 2. Z menu Projekt (Project) należy wybrać opcję Ustaw jako Projekt Startowy (Set as StartUp Project).

Aby ustawić wiele projektów startowych

 1. W oknie Eksplorator Rozwiązania (Solution Explorer) należy wybrać żądane rozwiązanie.

 2. Z menu Widok (View) należy wybrać opcję Strony Właściwości (Property Pages).

  Nastąpi otwarcie okna dialogowego Strony Właściwości Rozwiązania (Solution Property Pages).

 3. Należy wybrać opcję Właściwości Wspólne (Common Properties), po czym wybrać opcję Projekt Startowy (Startup Project).

  Wyświetlone zostaną właściwości projektu startowego dla danego rozwiązania.

 4. Należy wybrać opcję Wiele Projektów Startowych (Multiple Startup Projects).

 5. Dla każdego projektu startowego należy wybrać opcję Akcja (Action), po czym z rozwijanej listy opcji wybrać polecenie Uruchom (Start) lub, jeśli nie chcemy włączać debuggera przy uruchomieniu, Uruchom bez debugowania (Start without debugging).

 6. Aby zmienić kolejność, w której projekty bedą otwierane, debugowane oraz uruchamiane, należy po wybraniu żądanych projektów kliknąć opcję Przenieś w Górę (Move Up) lub Przenieś w Dół (Move Down).

 7. Należy kliknąć przycisk OK w celu zachowania ustawień.

Zarządzanie przechowywaniem plików

Kontrola kodu źródłowego, realizowana na przykład przez program Visual SourceSafe, pozwala na zarządzanie wersjami plików dzięki zachowaniu ich w bazie danych. Przy dodawaniu pliku wykonywana jest jego kopia zapasowa w bazie danych, która może zostać udostępniona innym osobom, zaś zmiany dokonane w danym pliku są zapisywane w ten sposób, że możliwe jest przywrócenie starszej jego wersji w dowolnym momencie. Członkowie zespołu mogą obejrzeć najnowszą wersję dowolnego pliku, wyewidencjonować plik z bazy danych w celu dokonania zmian oraz zachować jego nową wersję w bazie danych przez ponowne zaewidencjonowanie go. Aby uzyskać informacje dotyczące otwierania, zamykania oraz zachowywania plików projektów oraz rozwiązań, przeczytaj temat Zarządzanie rozwiązaniami, projektami oraz plikami (j.ang.).

Przy otwieraniu niewyewidencjonowanego pliku objętego mechanizmem kontroli kodu źródłowego pojawi się pytanie odnośnie wyewidencjonowania tego pliku. Jeśli plik ten jest objęty mechanizmem kontroli kodu źródłowego i jednocześnie jest wyewidencjonowany przez inną osobę, nazwa pliku pojawi się w pasku tytułu okna z dopiskiem [Tylko do odczytu] ([Read only]), chyba że wykorzystywany jest system kontroli źródeł z mechanizmem automatycznego rozgałęziania (współużytkowania pliku). Przy próbie zapisania pliku pojawi się okno dialogowe Zapisz Jako (Save As), pozwalające na zachowanie danego pliku pod inną nazwą i w innej lokalizacji. Jeśli dany plik został wyewidencjonowany, po czym wyewidencjonowanie to zostało cofnięte, zmiany w tym pliku zostaną utracone, jednakże wcześniej pojawi się monit odnośnie zachowania tych zmian.

Wstawianie pliku do innego pliku

Możliwe jest wstawienie zawartości pliku, na przykład tekstu lub kodu źródłowego, który ma być użyty w danej aplikacji.

Aby wstawić zawartość pliku

 1. Należy otworzyć plik i ustawić kursor w miejscu, gdzie chcemy wstawić zawartość innego pliku.
 2. Z menu Edycja (Edit) należy wybrać opcję Wstaw plik jako tekst (Insert File as Text).
 3. W oknie dialogowym Wstaw Plik (Insert File) należy wybrać typ pliku, na przykład Plik tekstowy (Text File). Następnie należy zlokalizować żądany plik i wybrać opcję Otwórz (Open).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli kodu źródłowego, należy użyć Indeksu Pomocy.

Zarządzanie plikami z wykorzystaniem kodowania znaków

Aby ułatwić wyświetlanie kodu źródłowego w określonym języku i na określonej platformie możliwe jest skojarzenie z danym plikiem konkretnego kodowania znaków. Należy być świadomym następujących ograniczeń związanych z poszczególnymi kodowaniami:

 • Kodowanie ANSI pozwala używać jedynie znaków obsługiwanych w bieżącej stronie kodowej, co ogranicza zastosowania międzynarodowe.
 • Kodowanie Unicode może zostać użyte dla znaków międzynarodowych. Jednakże w przypadku wykorzystywania programu Visual SourceSafe w wersji 6.0 lub wcześniejszej, nie jest możliwe użycie mechanizmów wyewidencjonowania ze współużytkowaniem, sprawdzania różnic oraz łączenia, ponieważ pliki z kodowaniem Unicode obsługiwane są jako pliki binarne.
 • Kodowanie UTF8 może zostać użyte dla znaków międzynarodowych. Jednakże nie należy stosować tego kodowania w przypadku wykorzystywania programu Visual SourceSafe w wersji 6.0 lub wcześniejszej, ponieważ zmiany w plikach powstałe w wyniku operacji zaewidencjonowania, wyewidencjonowania, sprawdzania różnic oraz łączenia mogą spowodować niepoprawne obsłużenie lub uszkodzenie zawartości tych plików.

Program Visual SourceSafe w wersji 7.0 i późniejszych poprawnie obsługuje pliki z kodowaniem Unicode oraz UTF8.

Otwieranie plików

Możliwe jest wybranie edytora używanego do edycji danego pliku. Lista edytorów dostępnych przy otwieraniu pliku zależy od typu pliku, który jest otwierany lub tworzony.

Aby otworzyć plik w edytorze obsługującym kodowanie Unicode

 1. Z menu Plik (File) należy wybrać opcję Otwórz (Open), po czym kliknąć opcję Plik (File).
 2. W oknie dialogowym Otwórz plik (Open File) należy kliknąć symbol strzałki znajdujący się obok przycisku Otwórz (Open), po czym kliknąć polecenie Otwórz za pomocą (Open With).
 3. Z listy w oknie dialogowym Otwórz za pomocą (Open With) należy wybrać edytor z obsługą kodowania, jak na przykład Edytor XML z Kodowaniem (XML Editor with Encoding).
 4. Należy kliknąć przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Kodowanie (Encoding) należy wybrać odpowiednie kododowanie z rozwijanej listy Kodowanie (Encoding).
 6. Należy kliknąć przycisk OK.

Zachowywanie plików

Możliwe jest także zachowanie kodu źródłowego przy użyciu kodowania Unicode, lub innej strony kodowej z obsługą różnych języków, jak Zachodnioeuropejski czy Wschodnioeuropejski. Możliwe jest skojarzenie określonego kodowania znaków z plikiem tak, aby ułatwić wyświetlanie kodu w tym języku, a także typu znaku końca linii tak, aby uzyskać poprawną obsługę konkretnego systemu operacyjnego. Oprócz tego niektóre znaki użyte w nazwie pliku uniemożliwiają jego zachowanie jeśli nie używa się kodowania Unicode.

Aby zachować plik przy użyciu innego kodowania lub typu znaku końca linii

 1. Z menu Plik (File) należy wybrać opcję Zapisz Jako (Save As).
 2. W oknie dialogowym Zapisz Jako (Save As) należy kliknąć symbol strzałki obok przycisku Zapisz (Save), po czym wybrać opcję Zapisz z kodowaniem (Save with Encoding).
 3. Z listy Kodowanie (Encoding) w oknie dialogowym Zaawansowane Opcje Zapisywania (Advanced Save Options) należy wybrać żądane kodowanie.
 4. Z listy Zakończenie linii (Line Endings) należy wybrać żądany typ znaku końca linii.
Uwaga
Przy zapisywaniu pliku wykorzystującego kodowanie Unicode używając programu Visual SourceSafe w wersji 6.0 lub wcześniejszej, należy zaewidencjonować ten plik w programie Visual SourceSage jako plik binarny. Program Visual SourceSafe w wersji 6.0 i wcześniejszych nie obsługuje mechanizmów łączenia oraz porównywania i przedstawienia różnic pomiędzy plikami zapisanymi w formacie Unicode. Wersje 7.0 i późniejsze umożliwiają bezpieczną obsługę plików w formacie Unicode oraz UTF8 przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Modyfikowanie właściwości projektu oraz ustawień konfiguracji

Wyświetlenie i modyfikowanie właściwości skojarzonych z danym projektem możliwe jest przy użyciu okna Właściwości (Properties) lub okna dialogowego Strony Właściwości Projektu (Project Property Pages). Miejsce pojawienia się danej właściwości w programie Visual Studio jest określone przez typ projektu.

Uwaga
Opcje dostępne w oknach dialogowych oraz widoczne nazwy i lokalizacje poleceń menu mogą się różnić od tych opisanych w Pomocy, w zależności od aktywnych ustawień oraz wersji oprogramowania. Niniejsza strona Pomocy pisana była z myślą o ustawieniach Programowanie Ogólne (General Development). Aby wyświetlić lub zmienić używane ustawienia, należy wybrać polecenie Import oraz Eksport Ustawień (Import and Export Settings) z menu Narzędzia (Tools). Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać temat Praca z Ustawieniami (j.ang.).

Aby wyświetlić właściwości projektu

 1. W oknie Eksplorator Rozwiązania (Solution Explorer) należy wybrać żądany projekt.
 2. Z menu Widok (View) należy wybrać opcję Okno Właściwości (Properties Window).
 3. W oknie Właściwości (Properties) należy zmodyfikować właściwości, które chcemy zmienić.

Aby zmodyfikować właściwości dla konkretej konfiguracji projektu, należy otworzyć okno Projektant Projektu (Project Designer). Znajdujące się w nim zakładki zawierają zarówno właściwości dotyczące całego projektu jak i te określone dla wybranej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj temat Wprowadzenie do Projektanta Projektu (j.ang.).

Aby otworzyć okno Projektant Projektu (Project Designer)

 1. Należy wybrać projekt w oknie Eksplorator Rozwiązania (Solution Explorer).
 2. Z menu Projekt (Project) należy wybrać opcję Właściwości (Properties).

Nastąpi otwarcie okna Projektant Projektu (Project Designer).

Wykorzystanie pakietu startowego do utworzenia nowego projektu

Możliwe jest wyszkuiwanie niestandardowych szablonów projektu, zwanych Pakietami Startowymi (Starter Kit), w trybie on-line. Szablonów tych można następnie użyć w programie Visual Studio.

Uwaga
Widoczne okna dialogowe oraz polecenia menu mogą różnić się od tych opisanych w Pomocy w zależności od aktywnych aktywnych ustawień oraz wersji oprogramowania. Aby zmienić używane ustawienia, należy wybrać polecenie Import oraz Eksport Ustawień (Import and Export Settings) z menu Narzędzia (Tools). Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać temat Praca z Ustawieniami (j.ang.).

Tworzenie projektu za pomocą Pakietu Startowego wymaga następujących kroków:

 1. Zlokalizowanie żądanego Pakietu Startowego.
 2. Instalacja wybranego Pakietu Startowego tak, aby pojawił się on w oknie dialogowym Nowy Projekt (New Project) w programie  Visual Studio.
 3. Utworzenie projektu na podstawie Pakietu Startowego przy użyciu okna dialogowego Nowy Projekt (New Project).

Wyszukiwanie Pakietów Startowych w trybie on-line

Możliwe jest wyszukiwanie Pakietów Startowych w trybie on-line przy użyciu słów kluczowych. Po zlokalizowaniu Pakietu Startowego, którego chcemy użyć, możliwe jest zapoznanie się z dodatkowymi informacjami na jego temat i podjęcie decyzji odnośnie pobrania go.

Aby wyszukać Pakiet Startowy w trybie on-line

 1. Z menu Plik (File) należy wybrać opcję Nowy (New), po czym wybrać opcję Projekt (Project).

 2. Z listy Moje Szablony (My Templates) należy wybrać pozycję Wyszukiwanie Szablonów w trybie on-line (Search Online Templates), po czym kliknąć przycisk OK.

  Pojawi się strona wyszukiwania w Pomocy z zaznaczoną opcją Szablony oraz Pakiety Startowe (Templates & Starter Kits) dla filtra Typ Zawartości (Content Type).

 3. W polu tekstowym należy wprowadzić słowo kluczowe lub nazwę poszukiwanego Pakietu Startowego, po czym kliknąć przycisk Szukaj (Search).

  Wyniki wyszukiwania grupowane są według źródła i wyświetlane w obszarze Wyniki wyszukiwania (Search Results).

 4. Aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat konkretnego Pakietu Startowego, należy kliknąć na wynik wyszukiwania.

Instalacja pobranych Pakietów Startowych

Po pobraniu żądanego Pakietu Startowego konieczna jest jego instalacja, tak aby pojawił się on w oknie dialogowym Nowy Projekt (New Project).

Aby zainstalować Pakiety Startowe pobrane z sieci Web

 1. Na stronie sieci Web danego pakietu startowego należy kliknąć łącze umożliwiające pobranie wybranego pakietu.

 2. Aby pobrać i od razu zainstalować pakiet startowy, należy kliknąć przycisk Otwórz (Open).

  Pojawi się okno kreatora Instalacji Zawartości programu Visual Studio (Visual Studio Content Installer).

 3. Stronie powitalnej Kreatora Instalacji Zawartości probramu Visual Studio (Visual Studio Content Installer Wizard) należy wybrać elementy, które chcemy zainstalować, po czym wybrać opcję Dalej (Next).

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Zdecydowanie zaleca się przeczytanie informacji w polu Status Wydawcy (Publisher Status), aby określić czy dany formant jest podpisany. W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy kliknąć przycisk Przegląd (Review), aby wyświetlić listę plików, które zostaną zainstalowane na komputerze.
 1. Pojawi się strona Instalacja Zawartości (Installing Content).
 2. Na stronie Instalacja Zakończona (Installation Complete) należy kliknąć przycisk Zakończ (Finish).

Tworzenie projektu bazującego na pobranym Pakiecie Startowym

Po zainstalowaniu Pakietu Startowego można z łatwością wykorzystać go jako szablon do tworzenia nowych projektów w programie Visual Studio.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Przed użyciem pobranego Pakietu Startowego, należy ustalić, czy jest on godny zaufania, nie używając do tego programu Visual Studio. Utworzenie projektu w programie Visual Studio powoduje automatyczne wykonanie na używanym komputerze kodu zawartego w tym projekcie przy użyciu w pełni zaufanego procesu devenv.exe.

Aby utworzyć projekt bazujący na szablonie trybu on-line

 1. Z menu Plik (File) należy wybrać opcję Nowy (New), po czym wybrać opcję Projekt (Project).
 2. Na liście Szablony (Templates) w obszarze Moje Szablony (My Templates) należy wybrać pobrany Pakiet Startowy.
 3. Należy kliknąć przycisk OK.