Kurs licencjonowania Private Cloud - Licencjonowanie Windows Server 2012/2008 wdrażanego w środowisku Chmury Prywatnej  Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-10-09

Windows Server, operacyjny system serwerowy, jest podstawą umożliwiającą wdrażanie innych aplikacji i rozwiązań (takich jak np. SQL Server, Exchange Server czy inne rozwiązanie) w środowisku Chmury Prywatnej. W tym artykule zostaną omówione zagadnienia związane z licencjonowaniem Windows Server, w kontekście wdrażania go w środowisku Chmury Prywatnej.

Dostępne wersje

Windows Server 2012 występuje w 4 wersjach:

  • Datacenter,
  • Standard,
  • Essentials,
  • Foundation.

Jednakże, tylko wersje Standard i Datacenter obsługują pełną funkcjonalność Hyper-V, a więc pozwalają na budowanie środowisk Chmury Prywatnej. Ponadto, nie ma różnic funkcjonalnych pomiędzy wersjami Standard oraz Datacenter. Wersje te różnią się jedynie zadami licencjonowania, które zostały omówione poniżej.

Model licencjonowania

W przypadku Windows Server 2012, wersji Standard i Datacenter, wprowadzony został model licencjonowania „licencja na procesor + licencja CAL” (co jest istotną różnicą w stosunku do wersji 2008R2 oraz poprzednich). Model ten oznacza, iż użytkownik powinien kupić licencje, których ilość zależy od dwóch czynników:

  • ilości procesorów na serwerze,
  • ilości użytkowników/urządzeń uzyskujących dostęp do oprogramowania serwera.

Informacje na temat ilości i sposobu liczenia licencji „na procesor” oraz licencji dostępowych do serwera przedstawiono poniżej, ograniczając się do omówienie zasad licencjonowania Windows Server 2012 Standard i Datacenter.

Licencje procesorowe oraz wirtualizacji

Zarówno dla wersji Standard, jak i Datacenter na każde dwa fizyczne procesory w serwerze wymagana jest jedna licencja. Oznacza to, że ilość wymaganych licencji procesorowych równa jest liczbie procesorów fizycznych, podzielonej na 2 (np. dla maszyny fizycznej z 4 procesorami, wymagane są 2 pakiety licencji procesorowych). Chociaż jeden pakiet licencji umożliwia obsługę dwóch procesorów, to pojedynczy pakiet nie może zostać rozdzielony na dwie maszyny fizyczne.

W przypadku zakupienia licencji Standard możliwe jest (według własnego wyboru):

  • korzystanie z jednego uruchomionego wystąpienia oprogramowania serwera w fizycznym środowisku systemu operacyjnego i jednego uruchomionego wystąpienia w dwóch maksymalnie wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na licencjonowanym serwerze,
  • korzystanie z wystąpienia w fizycznym środowisku systemu operacyjnego wyłącznie w celu udostępniania i zarządzania wirtualnymi środowiskami systemu operacyjnego, jeżeli używane są oba dozwolone wystąpienia środowiska systemu operacyjnego.

W przypadku licencji Datacenter liczba wirtualnych środowisk systemu operacyjnego jest nieograniczona, a korzystanie w fizycznym środowisk systemu operacyjnego nie jest ograniczone do udostępniania i zarządzania.

Oznacza to, że wersja Windows Server 2012 Datacenter przygotowana jest i dedykowana, technicznie i licencyjnie, do obsługi środowisk wysoko zwirtualizowanych. Jest optymalnym wyborem do budowania rozwiązań Chmury Prywatnej.

Licencje dostępowe

Poza licencjami procesorowymi dla Windows Server 2012 Standard i Datacenter organizacja zobowiązana jest dodatkowo do zakup licencji dostępowych dla użytkownika lub urządzenia (Client Access License - CAL), który uzyskuje dostęp do oprogramowania serwera.

Przypomnienie zasad związanych z licencjonowaniem Windows Server 2008R2

Poniższa tabel zawiera informacje na temat ilości dopuszczalnych uruchomionych wystąpień wirtualnych oprogramowania Windows Server 2008R2.

Wersja Ilość dopuszczalnych wystąpień (fizyczne + wirtualne[1])
Windows Server Standard 2008R2 1+1
Windows Server Enterprise 2008R2 1+4
Windows Server Datacenter 2008R2 Bez ograniczeń

Podane powyżej serwery licencjonowane są w modelu „serwer + CAL”. Wyjątek stanowi Windows Server Datacenter 2008R2, który jest licencjonowany w modelu licencja procesorowa + licencja dostępowa CAL.

Podsumowanie

W przypadku Windows Server 2012, wersji Standard i Datacenter, firma Microsoft przeszła na model licencjonowania „Licencje procesorowe + licencje dostępowe”. Dlatego też, licząc ilość licencji, jakie należy zakupić, trzeba policzyć ilość procesorów w danym serwerze (i kupić stosowną liczbę licencji) oraz, dodatkowo, liczbę użytkowników lub urządzeń uzyskujących dostęp do oprogramowania serwera (i kupić stosowną liczbę licencji). Uproszczony został wybór pomiędzy wersjami serwerowego systemu operacyjnego. Ponieważ Windows Server posiada w wersjach Standard i Datacenter technicznie taką samą funkcjonalność, to jedynym kryterium wyboru wersji jest to, czy planowana jest wysoka wirtualizacja (w tej sytuacji rekomendowana i bardziej opłacalna jest wersja Datacenter) czy niska wirtualizacja (w tej sytuacji rekomendowana jest wersja Standard).

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

 

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu >>

 


[1] W przypadku wykorzystania maksymalnej ilości wystąpień wirtualnych, wystąpienie fizyczne może być wykorzystywane tylko do świadczenia usług wirtualizacji.