Web Apps - List Domain Ownership Identifiers

Wyświetla listę identyfikatorów własności domeny skojarzonej z aplikacją sieci Web.
Opis listy identyfikatorów własności dla domeny skojarzonej z aplikacją sieci web.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/sites/{name}/domainOwnershipIdentifiers?api-version=2019-08-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Nazwa aplikacji.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów, do której należy zasób.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji platformy Azure. Jest to ciąg w formacie GUID (np. 00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000000000000000000000.000000000.00000.000000000.0000.0000.000000000000000000000000000000-000000000000000000

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd usługi App Service.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ usługi Azure Active Directory OAuth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation podszywanie się pod konto użytkownika

Definicje

DefaultErrorResponse

Odpowiedź na błąd usługi App Service.

Details
Error

Model błędu.

Identifier

Identyfikator zasobu specyficznego dla domeny.

IdentifierCollection

Zbieranie identyfikatorów.

DefaultErrorResponse

Odpowiedź na błąd usługi App Service.

Name Type Description
error

Model błędu.

Details

Name Type Description
code
 • string

Znormalizowane ciąg do programowo zidentyfikować błąd.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje debugowania.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje debugowania.

Error

Model błędu.

Name Type Description
code
 • string

Znormalizowane ciąg do programowo zidentyfikować błąd.

details

Szczegółowe błędy.

innererror
 • string

Więcej informacji na temat błędu debugowania.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje debugowania.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje debugowania.

Identifier

Identyfikator zasobu specyficznego dla domeny.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

kind
 • string

Rodzaj zasobu.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties.id
 • string

Reprezentacja ciągu tożsamości.

type
 • string

Typ zasobu.

IdentifierCollection

Zbieranie identyfikatorów.

Name Type Description
nextLink
 • string

Łącze do następnej strony zasobów.

value

Zbieranie zasobów.