Dokumentacja interfejsu API REST Machine LearningMachine Learning REST API reference

Interfejsy API REST Azure Machine Learning umożliwiają opracowywanie klientów, którzy używają wywołań REST do pracy z usługą.The Azure Machine Learning REST APIs allow you to develop clients that use REST calls to work with the service. Te interfejsy API uzupełniają się do płaszczyzny kontrolnej Azure Machine Learning zestawu SDK języka Python do aprowizacji i zarządzania obszarami roboczymi i obliczeniowymi usługi Azure ml.These APIs are complementary to the control-plane Azure Machine Learning Python SDK for provisioning and managing Azure ML workspaces and compute.

Grupy operacji RESTRest Operation Groups

Machine Learning interfejsy API REST udostępniają operacje umożliwiające pracę z następującymi zasobami:Machine Learning REST APIs provide operations for working with the following resources:

Grupa operacjiOperation group OpisDescription
Obszary robocze i obliczeniaWorkspaces and Compute Zawiera operacje dotyczące obszarów roboczych i zasobów obliczeniowych Azure Machine LearningProvides operations on Workspaces and Compute resources of Azure Machine Learning

Zobacz teżSee Also

Dowiedz się więcej na temat tej usługi:Learn more about this service: