Generuj token SAS

W tej sekcji pokazano, jak programowo wygenerować token sygnatury dostępu współdzielonego dla usługi Azure Event Hubs i Azure Service Bus interfejsów API REST.

NodeJS

function createSharedAccessToken(uri, saName, saKey) { 
  if (!uri || !saName || !saKey) { 
      throw "Missing required parameter"; 
    } 
  var encoded = encodeURIComponent(uri); 
  var now = new Date(); 
  var week = 60*60*24*7;
  var ttl = Math.round(now.getTime() / 1000) + week;
  var signature = encoded + '\n' + ttl; 
  var signatureUTF8 = utf8.encode(signature); 
  var hash = crypto.createHmac('sha256', saKey).update(signatureUTF8).digest('base64'); 
  return 'SharedAccessSignature sr=' + encoded + '&sig=' + 
    encodeURIComponent(hash) + '&se=' + ttl + '&skn=' + saName; 
}

Java

private static String GetSASToken(String resourceUri, String keyName, String key)
 {
   long epoch = System.currentTimeMillis()/1000L;
   int week = 60*60*24*7;
   String expiry = Long.toString(epoch + week);

   String sasToken = null;
   try {
     String stringToSign = URLEncoder.encode(resourceUri, "UTF-8") + "\n" + expiry;
     String signature = getHMAC256(key, stringToSign);
     sasToken = "SharedAccessSignature sr=" + URLEncoder.encode(resourceUri, "UTF-8") +"&sig=" +
         URLEncoder.encode(signature, "UTF-8") + "&se=" + expiry + "&skn=" + keyName;
   } catch (UnsupportedEncodingException e) {

     e.printStackTrace();
   }

   return sasToken;
 }


public static String getHMAC256(String key, String input) {
  Mac sha256_HMAC = null;
  String hash = null;
  try {
    sha256_HMAC = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secret_key = new SecretKeySpec(key.getBytes(), "HmacSHA256");
    sha256_HMAC.init(secret_key);
    Encoder encoder = Base64.getEncoder();

    hash = new String(encoder.encode(sha256_HMAC.doFinal(input.getBytes("UTF-8"))));

  } catch (InvalidKeyException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (IllegalStateException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (UnsupportedEncodingException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  return hash;
}

PHP

function generateSasToken($uri, $sasKeyName, $sasKeyValue) 
{ 
  $targetUri = strtolower(rawurlencode(strtolower($uri))); 
  $expires = time();   
  $expiresInMins = 60; 
  $week = 60*60*24*7;
  $expires = $expires + $week; 
  $toSign = $targetUri . "\n" . $expires; 
  $signature = rawurlencode(base64_encode(hash_hmac('sha256',       
  $toSign, $sasKeyValue, TRUE))); 

  $token = "SharedAccessSignature sr=" . $targetUri . "&sig=" . $signature . "&se=" . $expires .     "&skn=" . $sasKeyName; 
  return $token; 
}

C#

private static string createToken(string resourceUri, string keyName, string key)
{
  TimeSpan sinceEpoch = DateTime.UtcNow - new DateTime(1970, 1, 1);
  var week = 60 * 60 * 24 * 7;
  var expiry = Convert.ToString((int)sinceEpoch.TotalSeconds + week);
  string stringToSign = HttpUtility.UrlEncode(resourceUri) + "\n" + expiry;
  HMACSHA256 hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(key));
  var signature = Convert.ToBase64String(hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(stringToSign)));
  var sasToken = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "SharedAccessSignature sr={0}&sig={1}&se={2}&skn={3}", HttpUtility.UrlEncode(resourceUri), HttpUtility.UrlEncode(signature), expiry, keyName);
  return sasToken;
}

PowerShell

[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web")| out-null
$URI="myNamespace.servicebus.windows.net/myEventHub"
$Access_Policy_Name="RootManageSharedAccessKey"
$Access_Policy_Key="myPrimaryKey"
#Token expires now+300
$Expires=([DateTimeOffset]::Now.ToUnixTimeSeconds())+300
$SignatureString=[System.Web.HttpUtility]::UrlEncode($URI)+ "`n" + [string]$Expires
$HMAC = New-Object System.Security.Cryptography.HMACSHA256
$HMAC.key = [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Access_Policy_Key)
$Signature = $HMAC.ComputeHash([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($SignatureString))
$Signature = [Convert]::ToBase64String($Signature)
$SASToken = "SharedAccessSignature sr=" + [System.Web.HttpUtility]::UrlEncode($URI) + "&sig=" + [System.Web.HttpUtility]::UrlEncode($Signature) + "&se=" + $Expires + "&skn=" + $Access_Policy_Name
$SASToken

Python

import time
import urllib
import hmac
import hashlib
import base64

def get_auth_token(sb_name, eh_name, sas_name, sas_value):
  """
  Returns an authorization token dictionary 
  for making calls to Event Hubs REST API.
  """
  uri = urllib.parse.quote_plus("https://{}.servicebus.windows.net/{}" \
                 .format(sb_name, eh_name))
  sas = sas_value.encode('utf-8')
  expiry = str(int(time.time() + 10000))
  string_to_sign = (uri + '\n' + expiry).encode('utf-8')
  signed_hmac_sha256 = hmac.HMAC(sas, string_to_sign, hashlib.sha256)
  signature = urllib.parse.quote(base64.b64encode(signed_hmac_sha256.digest()))
  return {"sb_name": sb_name,
       "eh_name": eh_name,
       "token":'SharedAccessSignature sr={}&sig={}&se={}&skn={}' \
           .format(uri, signature, expiry, sas_name)
      }

Bash

Uwaga: Poniższy fragment kodu wymaga OpenSSL i JQ.

get_sas_token() {
  local EVENTHUB_URI=$1
  local SHARED_ACCESS_KEY_NAME=$2
  local SHARED_ACCESS_KEY=$3
  local EXPIRY=${EXPIRY:=$((60 * 60 * 24))} # Default token expiry is 1 day

  local ENCODED_URI=$(echo -n $EVENTHUB_URI | jq -s -R -r @uri)
  local TTL=$(($(date +%s) + $EXPIRY))
  local UTF8_SIGNATURE=$(printf "%s\n%s" $ENCODED_URI $TTL | iconv -t utf8)

  local HASH=$(echo -n "$UTF8_SIGNATURE" | openssl sha256 -hmac $SHARED_ACCESS_KEY -binary | base64)
  local ENCODED_HASH=$(echo -n $HASH | jq -s -R -r @uri)

  echo -n "SharedAccessSignature sr=$ENCODED_URI&sig=$ENCODED_HASH&se=$TTL&skn=$SHARED_ACCESS_KEY_NAME"
}

Używanie sygnatury dostępu współdzielonego (na poziomie HTTP)

Teraz, gdy wiesz już, jak utworzyć sygnatury dostępu współdzielonego dla dowolnych jednostek w Service Bus, możesz wykonać wpis HTTP:

POST https://<yournamespace>.servicebus.windows.net/<yourentity>/messages
Content-Type: application/json
Authorization: SharedAccessSignature sr=https%3A%2F%2F<yournamespace>.servicebus.windows.net%2F<yourentity>&sig=<yoursignature from code above>&se=1438205742&skn=KeyName
ContentType: application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8

Należy pamiętać, że ten klucz sygnatury dostępu współdzielonego działa dla wszystkiego. Można utworzyć sygnaturę dostępu współdzielonego dla kolejki, tematu, subskrypcji, centrum zdarzeń lub przekaźnika. Jeśli używasz tożsamości za Publisher dla Event Hubs, możesz dołączyć /publishers/< publisherid> .

W przypadku przyznania nadawcy lub klienta tokenu sygnatury dostępu współdzielonego klient nie ma klucza bezpośrednio i nie może wycofać skrótu w celu uzyskania go. W związku z tym masz kontrolę nad tym, do czego mogą uzyskać dostęp oraz jak długo. Należy pamiętać, że jeśli zmienisz klucz podstawowy w zasadach, wszystkie sygnatury dostępu współdzielonego utworzone na podstawie tego elementu są unieważnione.