Render V2

Operations

Get Map Tile Preview

Dotyczy: S0 i S1 warstw cenowych.

Interfejs API kafelków mapy pobrania umożliwia użytkownikom żądanie kafelków mapy w formatach wektorowych i rastrowych, które zwykle mają być zintegrowane z kontrolką mapy lub zestawem SDK. Przykładowe kafelki, które mogą być żądane, są Azure Maps kafelków drogowych, kafelków meteorologicznych w czasie rzeczywistym lub kafelków mapy utworzonych przy użyciu Azure Maps Creator. Domyślnie Azure Maps używa kafelków wektorowych dla kontrolki mapy sieci Web (Web SDK) i Android SDK.