ZasóbResource

Definicja modelu zasobów dla zasobu usługi Azure Resource Manager.The resource model definition for Azure Resource Manager resource.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
id ciągstring NieNo
name ciągstring NieNo
type ciągstring NieNo
location ciągstring NieNo

id

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

W pełni kwalifikowany identyfikator zasobu.Fully qualified identifier for the resource. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Nazwa zasobuThe name of the resource


type

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Typ zasobu.The type of the resource. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines lub Microsoft.Storage/storageAccounts.Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines or Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Geolokal lokalizacja, w której mieszka zasóbThe geo-location where the resource lives