Workload Groups - Get

Pobiera grupę obciążeń

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/databases/{databaseName}/workloadGroups/{workloadGroupName}?api-version=2020-08-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
databaseName
path True
 • string

Nazwa bazy danych.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów zawierającej zasób. Tę wartość można uzyskać za pomocą interfejsu API Azure Resource Manager lub portalu.

serverName
path True
 • string

Nazwa serwera.

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji, który identyfikuje subskrypcję platformy Azure.

workloadGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy obciążenia.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Pomyślnie pobrano grupę określania obciążenia.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: * * *

 • 400 OperationNotAllowedOnPausedDatabase — operacja jest niedozwolona w wstrzymanej bazie danych.

 • 400 FeatureDisabledOnSelectedEdition — użytkownik próbował użyć funkcji, która jest wyłączona w bieżącej wersji bazy danych.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer — nie znaleziono żądanego serwera

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup — określony serwer nie istnieje w określonej grupie zasobów i subskrypcji.

 • 404 DatabaseDoesNotExist — użytkownik określił nazwę bazy danych, która nie istnieje w tym wystąpieniu serwera.

 • 404 ResourceNotFound — nie znaleziono żądanego zasobu.

 • 409 ConflictingDatabaseOperation — istnieją już operacje na bazie danych, a bieżąca operacja powinna zaczekać na jej ukończenie.

 • 409 ConflictingSystemOperationInProgress — trwa operacja konserwacji systemu w bazie danych, a dalsze operacje muszą poczekać, aż zostanie ukończone.

 • 503 TooManyRequests — żądania wykraczające poza maksymalną liczbę żądań, które mogą być przetwarzane przez dostępne zasoby.

 • 503 DatabaseUnavailable — operacja nie powiodła się, ponieważ baza danych jest niedostępna.

 • 504 RequestTimeout — żądanie obsługi przekroczyło dozwolony limit czasu.

Przykłady

Gets a workload group for a data warehouse

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb/workloadGroups/smallrc?api-version=2020-08-01-preview

Sample Response

{
 "properties": {
  "minResourcePercent": 0,
  "maxResourcePercent": 100,
  "minResourcePercentPerRequest": 3,
  "maxResourcePercentPerRequest": 3,
  "importance": "normal",
  "queryExecutionTimeout": 0
 },
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb/workloadGroups/smallrc",
 "name": "smallrc",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases/workloadGroups"
}

Definicje

WorkloadGroup

Operacje grup obciążeń dla hurtowni danych

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties.importance
 • string

Poziom ważności grupy obciążeń.

properties.maxResourcePercent
 • integer

Zasób procentu limitu grupy obciążenia.

properties.maxResourcePercentPerRequest
 • number

Maksymalna wartość procentowa przydziału żądania grupy obciążenia.

properties.minResourcePercent
 • integer

Minimalny procent zasobu grupy obciążenia.

properties.minResourcePercentPerRequest
 • number

Minimalny procent przyznania żądania przez grupę obciążeń.

properties.queryExecutionTimeout
 • integer

Przekroczono limit czasu wykonywania zapytania grupy obciążenia.

type
 • string

Typ zasobu.