Instance Pools - List

Pobiera listę wszystkich pul wystąpień w ramach subskrypcji.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Sql/instancePools?api-version=2020-11-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji, który identyfikuje subskrypcję platformy Azure.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Pomyślnie pobrano listę pul wystąpień w ramach subskrypcji.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: * * *

Przykłady

List instance pools in the subscription

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/providers/Microsoft.Sql/instancePools?api-version=2020-11-01-preview

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "sku": {
    "name": "GP_Gen5",
    "tier": "GeneralPurpose",
    "family": "Gen5"
   },
   "properties": {
    "subnetId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/group1/providers/Microsoft.Network/virtualNetwork/myvnet/subnets/mysubnet1",
    "vCores": 8,
    "licenseType": "LicenseIncluded"
   },
   "location": "japaneast",
   "tags": {
    "a": "b"
   },
   "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/group1/providers/Microsoft.Sql/instancePools/testIP",
   "name": "testIP",
   "type": "Microsoft.Sql/instancePools"
  },
  {
   "sku": {
    "name": "GP_Gen5",
    "tier": "GeneralPurpose",
    "family": "Gen5"
   },
   "properties": {
    "subnetId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/group2/providers/Microsoft.Network/virtualNetwork/myvnet/subnets/mysubnet1",
    "vCores": 8,
    "licenseType": "LicenseIncluded"
   },
   "location": "japaneast",
   "tags": {
    "a": "b"
   },
   "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/group2/providers/Microsoft.Sql/instancePools/testIP2",
   "name": "testIP2",
   "type": "Microsoft.Sql/instancePools"
  }
 ]
}

Definicje

InstancePool

Pula wystąpień usługi Azure SQL.

InstancePoolLicenseType

Typ licencji. Możliwe wartości to "LicenseIncluded" (cena licencji SQL jest uwzględniona) i "BasePrice" (bez ceny licencji SQL).

InstancePoolListResult

Lista pul wystąpień usługi Azure SQL.

Sku

Jednostka SKU zasobu ARM.

InstancePool

Pula wystąpień usługi Azure SQL.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

location
 • string

Lokalizacja zasobu.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties.licenseType

Typ licencji. Możliwe wartości to "LicenseIncluded" (cena licencji SQL jest uwzględniona) i "BasePrice" (bez ceny licencji SQL).

properties.subnetId
 • string

Identyfikator zasobu podsieci, w którym ma zostać umieszczona Pula wystąpień.

properties.vCores
 • integer

Liczba rdzeni wirtualnych należących do tej puli wystąpień.

sku

Nazwa i warstwa jednostki SKU.

tags
 • object

Tagi zasobów.

type
 • string

Typ zasobu.

InstancePoolLicenseType

Typ licencji. Możliwe wartości to "LicenseIncluded" (cena licencji SQL jest uwzględniona) i "BasePrice" (bez ceny licencji SQL).

Name Type Description
BasePrice
 • string
LicenseIncluded
 • string

InstancePoolListResult

Lista pul wystąpień usługi Azure SQL.

Name Type Description
nextLink
 • string

Link umożliwiający pobranie następnej strony wyników.

value

Tablica wyników.

Sku

Jednostka SKU zasobu ARM.

Name Type Description
capacity
 • integer

Pojemność określonej jednostki SKU.

family
 • string

Jeśli usługa ma różne generacji sprzętu, dla tej samej jednostki SKU, które można przechwycić w tym miejscu.

name
 • string

Nazwa jednostki SKU (zazwyczaj jest to litera + Code), np. P3.

size
 • string

Rozmiar określonej jednostki SKU

tier
 • string

Warstwa lub wydanie określonej jednostki SKU, np. Basic, Premium.