Operacje na blokowych obiektach BlobOperations on block blobs

Operacje interfejsu API REST w tej sekcji dotyczą tylko blokowych obiektów BLOB.The REST API operations in this section apply only to block blobs. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie blokowych obiektów blob, dołączania obiektów blob i stronicowych obiektów BLOB .See Understanding Block Blobs, Append Blobs, and Page Blobs for more information.

Umieść blokPut Block
Tworzy nowy blok do zatwierdzenia w ramach obiektu BLOB.Creates a new block to be committed as part of a blob.

Umieść blok z adresu URLPut Block From URL
Tworzy nowy blok, który ma zostać przekazany w ramach bloku obiektu BLOB, w którym zawartość jest odczytywana z adresu URL.Creates a new block to be committed as part of a block blob where the contents are read from a URL.

Umieść listę zablokowanychPut Block List
Zapisuje obiekt BLOB, określając listę identyfikatorów bloków tworzących obiekt BLOB.Writes a blob by specifying the list of block IDs that make up the blob.

Pobierz listę zablokowanychGet Block List
Pobiera listę bloków, które zostały przekazane w ramach obiektu BLOB.Retrieves the list of blocks that have been uploaded as part of a blob.