Ustawianie limitów czasu dla operacji usługi Table Service

Wywołanie interfejsu API usługi Table Service może obejmować interwał limitu czasu serwera określony w timeout parametrze URI żądania. Jeśli interwał limitu czasu serwera upłynie przed zakończeniem przetwarzania żądania przez usługę, usługa zwróci błąd.

Maksymalny interwał limitu czasu dla operacji usługi Table Service wynosi 30 sekund. Usługa Table Service automatycznie zmniejsza limity czasu większe niż 30 sekund do maksymalnego limitu 30 sekund.

Usługa Table Service wymusza limity czasu serwera w następujący sposób:

  • Operacje zapytań: W przedziale czasu zapytanie może być wykonywane przez maksymalnie pięć sekund. Jeśli zapytanie nie zostanie ukończone w ciągu pięciu sekund, odpowiedź zawiera tokeny kontynuacji do pobierania pozostałych elementów w kolejnym żądaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Query Timeout and Pagination (Limit czasu zapytania i stronicowanie).

  • Operacje wstawiania, aktualizowania i usuwania: Maksymalny interwał limitu czasu wynosi 30 sekund. 30 sekund jest również domyślnym interwałem dla wszystkich operacji wstawiania, aktualizowania i usuwania.

Jeśli określisz interwał limitu czasu, który jest większy niż 30 sekund, usługa tabel użyje 30 sekund. W przypadku określenia limitu czasu mniejszego niż domyślny limit czasu usługi zostanie użyty interwał limitu czasu.

Zobacz też

Pojęcia dotyczące usługi Table service