Tenant - Assign User Role

Przypisz rolę RDS.
Dostęp jest przyznawany przez przypisanie odpowiedniej roli RDS do użytkownika lub aplikacji w określonym zakresie obiektu usług pulpitu zdalnego. Aby udzielić dostępu do całego wdrożenia usług pulpitu zdalnego, przypisz rolę w zakresie wdrażania infra. Aby udzielić dostępu do określonej dzierżawy usług pulpitu zdalnego w ramach wdrożenia usług pulpitu zdalnego, przypisz rolę w zakresie dzierżawy usług pulpitu zdalnego. I tak dalej, w dół drzewa obiektów RD.

PUT https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/Rds.Authorization/roleAssignments/{roleName}/Users/upn/{upn}

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
roleName
path True
  • string
tenantGroupName
path True
  • string
tenantName
path True
  • string
upn
path True
  • string

Odpowiedzi

Name Type Description
Other Status Codes

InvalidAutoryzacjaRoleScope