Microsoft Security Best Practices module: aplikacje i usługiMicrosoft Security Best Practices module: Applications and services

Aplikacje i usługi wykonują procesy biznesowe, które tworzą wartość dla organizacji i często wymagają zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i dostępności w celu ograniczenia ryzyka.Applications and services execute the business processes that create value for the organization and often require security assurances of confidentiality, integrity, and availability to mitigate risk.

Poniższe wideo zawierają wskazówki dotyczące aplikacji i usług.The following videos provide guidance on applications and services. Możesz również pobrać slajdy programu PowerPoint powiązane z tymi filmami wideo.You can also download the PowerPoint slides associated with these videos.

Część 1:Part 1:

Część 2:Part 2:

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.For additional security guidance from Microsoft, see Microsoft security documentation.