Arkusze śledzenia ról i postępuProgress and role tracking worksheets

Ten temat zawiera arkusze śledzenia, które ułatwiają śledzenie stanu decyzji i ról.This topic includes tracking worksheets that assist you with tracking the status of decisions and roles.

Mogą one być używane przez organizację do śledzenia stanu zaleceń firmy Microsoft.These can be used by an organization to track status for Microsoft’s recommendations.

Arkusz śledzeniaTracking worksheet

Arkusz śledzenia pomaga śledzić stan decyzji, zasad i implementacji.The tracking worksheet assists with tracking status of decisions, policy, and implementation.

Obraz miniatury arkusza decyzyjnegoThumb image of decision worksheet

ExcelExcel

Arkusz śledzenia ról w chmurzeCloud role tracking worksheet

Arkusz śledzenia ról w chmurze pomaga wyznaczyć strony odpowiedzialne za określone funkcje platformy Azure.The cloud role tracking worksheet assists with designating the parties responsible for specific functions in Azure.

Obraz przedstawiający arkusz śledzenia ról w chmurzeThumb image of cloud role tracking worksheet

Plik PDF | Program PowerPointPDF | PowerPoint

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.For additional security guidance from Microsoft, see Microsoft security documentation.