Powiadomienie dotyczące wdrażania z października 2020 — zaufany program główny firmy MicrosoftOctober 2020 Deployment Notice - Microsoft Trusted Root Program

W czwartek, 27 października 2020, firma Microsoft udostępni aktualizację programu zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft.On Thursday, October 27, 2020, Microsoft will release an update to the Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Ta wersja będzie NotBefore uwierzytelnianie serwera do następujących katalogów głównych (CA \ certyfikat główny \ Agent dostępu klienta \ SHA-1):This release will NotBefore the Server Authentication to the following roots (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

  1. DATEV eG \ DATEV BT 02 \ 39410BC2303748066069A72A664DE4C743481296DATEV eG \ CA DATEV BT 02 \ 39410BC2303748066069A72A664DE4C743481296
  2. DATEV eG \ DATEV int 02 \ 93F7F48B1261943F6A78210C52E626DFBFBBE260DATEV eG \ CA DATEV INT 02 \ 93F7F48B1261943F6A78210C52E626DFBFBBE260
  3. DATEV eG \ DATEV STD 02 \ AB9D58C03F54B1DAE3F7C2D4C6C1EC3694559C37DATEV eG \ CA DATEV STD 02 \ AB9D58C03F54B1DAE3F7C2D4C6C1EC3694559C37

Uwaga

  • W ramach tej wersji Firma Microsoft zaktualizowała również sygnaturę czasową niezaufanej listy CTL i numer sekwencyjny.As part of this release, Microsoft also updated the Untrusted CTL time stamp and sequence number. Nie wprowadzono żadnych zmian w zawartości niezaufanej listy CTL, ale spowoduje to pobranie/odświeżenie niezaufanej listy CTL przez system.No changes were made to the contents of the Untrusted CTL but this will cause your system to download/refresh the Untrusted CTL. Jest to normalna aktualizacja, która czasami jest wykonywana podczas aktualizowania zaufanej głównej listy CTL.This is a normal update that is sometimes done when the Trusted Root CTL is updated.
  • Pakiet aktualizacji będzie dostępny do pobrania i przetestowania w: https://aka.ms/CTLDownloadThe update package will be available for download and testing at: https://aka.ms/CTLDownload
  • Podpisy na listach zaufania certyfikatów (CTL) dla programu zaufanego elementu głównego firmy Microsoft uległy zmianie z podwójnego podpisywania (SHA-1/SHA-2) tylko do algorytmu SHA-2.Signatures on the Certificate Trust Lists (CTLs) for the Microsoft Trusted Root Program changed from dual-signed (SHA-1/SHA-2) to SHA-2 only. Nie jest wymagane wykonanie jakiejkolwiek czynności przez klienta.No customer action required. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsusFor more information, please visit: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus