IDiaFrameData::get_addressOffset

Pobiera część przesunięcia adresu kodu dla ramki.

Składnia

HRESULT get_addressOffset ( 
   DWORD* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca część przesunięcia adresu kodu dla ramki.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Zobacz też