IDiaFrameData::get_functionStart

Pobiera flagę wskazującą, czy blok zawiera punkt wejścia funkcji.

Składnia

HRESULT get_functionStart ( 
   BOOL* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca TRUE wartość , jeśli blok zawiera punkt wejścia; w przeciwnym razie zwraca wartość FALSE .

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Ramka stosu może nie być uruchomieniem funkcji, ponieważ ramka reprezentuje metodę lub funkcję wstawioną do funkcji.

Zobacz też