IDiaFrameData::get_lengthParams

Pobiera liczbę bajtów parametrów wypchniętą na stosie.

Składnia

HRESULT get_lengthParams ( 
   DWORD* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca liczbę bajtów parametrów.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Wartość zwracana przez tę metodę jest zwykle używana w interpretacji ciągu programu (zobacz IDiaFrameData::get_program, aby uzyskać definicję ciągu programu).

Zobacz też