IDebugExpressionEvaluator2::SetIDebugIDECallback

Umożliwia aparatowi debugowania przekazywać wywołanie zwrotne do ewaluatora wyrażeń podczas inicjowania.

Składnia

HRESULT SetIDebugIDECallback (
   IDebugIDECallback * pCallback
);
int SetIDebugIDECallback (
   IDebugIDECallback pCallback
);

Parametry

pCallback
[in] Interfejs wywołania zwrotnego.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość ; w przeciwnym S_OK razie zwraca kod błędu.

Zobacz też