IDebugPortRequest2

Ten interfejs opisuje port. Ten opis służy do dodawania portu do dostawcy portu.

Składnia

IDebugPortRequest2 : IUnknown

Uwagi dotyczące implementacji

Visual Studio zwykle implementuje ten interfejs w procesie uzyskiwania portu debugowania od dostawcy portu.

Uwagi dotyczące wywoływania

Ten interfejs jest przekazywany do polecenia AddPort w celu utworzenia portu debugowania. Wywołanie metody GetPortRequest zwraca ten interfejs, reprezentujący w pierwszej kolejności żądanie użyte do utworzenia portu.

Metody w kolejności Vtable

W poniższej tabeli przedstawiono metody metody IDebugPortRequest2 .

Metoda Opis
GetPortName Pobiera nazwę portu do utworzenia.

Uwagi

Aparat debugowania zwykle nie współdziała z dostawcą portu i nie będzie używany dla tego interfejsu.

Wymagania

Nagłówek: msdbg.h

Przestrzeń nazw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Zestaw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Zobacz też