Fragmenty koduCode snippets

Fragmenty kodu to małe bloki kodu wielokrotnego użycia, które można wstawić do pliku kodu za pomocą polecenia menu menu (menu kontekstowego) lub kombinacji skrótów klawiszowych.Code snippets are small blocks of reusable code that can be inserted in a code file using a right-click menu (context menu) command or a combination of hotkeys. Zazwyczaj zawierają one często używane bloki try-finally if-else kodu, takie jak lub bloki, ale mogą być używane do wstawiania całych klas lub metod.They typically contain commonly used code blocks such as try-finally or if-else blocks, but they can be used to insert entire classes or methods.

Uwaga

W tym temacie stosuje się do programu Visual Studio w systemie Windows.This topic applies to Visual Studio on Windows. W programie Visual Studio dla komputerów Mac zobacz Fragmenty kodu (Visual Studio dla komputerów Mac).For Visual Studio for Mac, see Code snippets (Visual Studio for Mac).

Fragmenty kodu są dostępne dla wielu języków, w tym C#, C++, Visual Basic, XML i T-SQL, aby wymienić tylko kilka.Code snippets are available for a multitude of languages, including C#, C++, Visual Basic, XML, and T-SQL, to name a few. Aby wyświetlić wszystkie dostępne zainstalowane fragmenty kodu języka, otwórz Menedżera urywków kodu z menu Narzędzia (lub naciśnij klawisze Ctrl+K, Ctrl+B) i wybierz język z menu rozwijanego u góry.To view all the available installed snippets for a language, open the Code Snippets Manager from the Tools menu (or, press Ctrl+K, Ctrl+B), and choose the language from the drop-down menu at the top.

Okno dialogowe Menedżer urywków kodu

Dostęp do fragmentów kodu można uzyskać w następujący sposób:Code snippets can be accessed in the following general ways:

 • Na pasku menu wybierz pozycję Edytuj > urywek wstawiania intellisense > On the menu bar, choose Edit > IntelliSense > Insert Snippet

 • Z menu kontekstowego lub kontekstowego w edytorze kodu wybierz polecenie > Urywek wstawiania fragmentu kodu SnippetFrom the right-click or context menu in the code editor, choose Snippet > Insert Snippet

 • Z klawiatury naciśnij klawisze Ctrl+K,Ctrl+XFrom the keyboard, press Ctrl+K,Ctrl+X

Fragmenty rozszerzania i fragmenty dźwięku przestrzennegoExpansion snippets and surround-with snippets

W programie Visual Studio istnieją dwa rodzaje fragmentu kodu: fragmenty kodu, które są dodawane w określonym punkcie wstawiania i mogą zastąpić skrót urywka i otoczyć fragmentami kodu (tylko C# i C++), które są dodawane wokół wybranego bloku kodu.In Visual Studio there are two kinds of code snippet: expansion snippets, which are added at a specified insertion point and may replace a snippet shortcut, and surround-with snippets (C# and C++ only), which are added around a selected block of code.

Przykład fragmentu rozszerzenia: w języku C# skrót tryf jest używany do wstawiania bloku try-finally:An example of an expansion snippet: in C# the shortcut tryf is used to insert a try-finally block:

try
{

}
finally
{

}

Ten fragment kodu można wstawić, klikając polecenie Wstaw fragment kodu w menu (menu kontekstowym) okna kodu, tryfa następnie w programie Visual C#, a następnie wpisz klawisz Tab , a następnie naciśnij klawisz Tab. Możesz też wpisać tryf i nacisnąć klawisz Tab dwa razy.You can insert this snippet by clicking Insert Snippet in the right-click menu (context menu) of the code window, then Visual C#, then type tryf, and then press Tab. Or, you can type tryf and press Tab twice.

Przykład fragmentu kodu surround z: w języku C++ skrót if może być używany jako fragment wstawiania lub jako fragment kodu surround.An example of a surround-with snippet: in C++ the shortcut if can be used either as an insertion snippet or as a surround-with snippet. Jeśli wybierzesz wiersz kodu return FALSE;(na przykład ), a następnie wybierz polecenie Surround With > if, fragment kodu zostanie rozwinięty wokół linii:If you select a line of code (for example return FALSE;), and then choose Surround With > if, the snippet is expanded around the line:

if (true)
{
  return FALSE;
}

Parametry zastępowania fragmentu koduSnippet replacement parameters

Urywki mogą zawierać parametry zastępcze, które są symbolami zastępczymi, które należy zastąpić, aby dopasować dokładny kod, który piszesz.Snippets can contain replacement parameters, which are placeholders that you must replace to fit the precise code you are writing. W poprzednim true przykładzie jest parametrem zastępczym, który można zastąpić odpowiednim warunkiem.In the previous example true is a replacement parameter, which you would replace with the appropriate condition. Zamiennik zostanie powtórzony dla każdego wystąpienia tego samego parametru zastępczego we wemieciach.The replacement you make is repeated for every instance of the same replacement parameter in the snippet.

Na przykład w języku Visual Basic istnieje fragment kodu, który wstawia właściwość.For example, in Visual Basic there's a code snippet that inserts a property. Aby wstawić fragment kodu, wybierz polecenieFragment kodu urywka Snippet > z menu prawym przyciskiem myszy lub kontekstowego w pliku kodu języka Visual Basic.To insert the snippet, choose Snippet > Insert Snippet from the right-click or context menu in a Visual Basic code file. Następnie wybierz polecenie Właściwości wzorców > kodu, procedury, zdarzenia > Zdefiniuj właściwość.Then, choose Code Patterns > Properties, Procedures, Events > Define a Property.

Menu fragmentu kodu dla zdefiniuj właściwość

Wstawiany jest następujący kod:The following code is inserted:

Private newPropertyValue As String
Public Property NewProperty() As String
  Get
    Return newPropertyValue
  End Get
  Set(ByVal value As String)
    newPropertyValue = value
  End Set
End Property

Jeśli newPropertyValue zmienisz m_propertyna , newPropertyValue każde wystąpienie zostanie zmienione.If you change newPropertyValue to m_property, then every instance of newPropertyValue is changed. Jeśli String zmienisz Int na w deklaracji właściwości, wartość w metodzie Intzestawu jest również zmieniana na .If you change String to Int in the property declaration, then the value in the set method is also changed to Int.

Zobacz teżSee also