Zainstaluj program Visual Studio 2019 dla komputerów MacInstall Visual Studio 2019 for Mac

Aby rozpocząć tworzenie natywnych aplikacji platformy .NET dla wielu platform w systemie macOS, zainstaluj program Visual Studio 2019 for Mac, wykonując poniższe kroki.To start developing native, cross-platform .NET apps on macOS, install Visual Studio 2019 for Mac following the steps below.

WymaganiaRequirements

 • Komputer Mac z macOS wysoka firma Sierra 10,12 lub nowszą.A Mac with macOS High Sierra 10.12 or above.

Do kompilowania aplikacji platformy Xamarin dla systemu iOS lub macOS potrzebne są również:To build Xamarin apps for iOS or macOS, you'll also need:

 • Xcode 10,0 lub nowszy.Xcode 10.0 or above. Zwykle zalecana jest najnowsza stabilna wersja.The latest stable version is usually recommended.
 • Identyfikator Apple ID.An Apple ID. Jeśli nie masz już identyfikatora Apple ID, możesz utworzyć nowy, w https://appleid.apple.com.If you don't have an Apple ID already you can create a new one at https://appleid.apple.com. Konieczne jest posiadanie identyfikatora Apple ID na potrzeby instalacji i logowania do usługi Xcode.It's necessary to have an Apple ID for installing and signing into Xcode.

Instrukcje instalacjiInstallation instructions

 1. Pobierz instalatora ze strony pobierania Visual Studio dla komputerów Mac.Download the installer from the Visual Studio for Mac download page.

 2. Po zakończeniu pobierania kliknij plik VisualStudioforMacInstaller. dmg , aby zainstalować Instalatora, a następnie uruchom go, dwukrotnie klikając logo strzałki:Once the download is complete, click the VisualStudioforMacInstaller.dmg to mount the installer, then run it by double-clicking the arrow logo:

  Aby rozpocząć instalację, kliknij dużą strzałkęClick the large arrow to begin installation

 3. Może zostać wyświetlone ostrzeżenie o aplikacji pobieranej z Internetu.You may be presented with a warning about the application being downloaded from the Internet. Kliknij przycisk Otwórz.Click Open.

 4. Zaczekaj, aż Instalator sprawdzi swój system:Wait while the installer checks your system:

  Instalator sprawdza system pod kątem zainstalowanych składnikówThe installer checks your system for installed components

 5. Zostanie wyświetlony alert z prośbą o potwierdzenie postanowień dotyczących prywatności i licencji.An alert will appear asking you to acknowledge the privacy and license terms. Postępuj zgodnie z linkami, aby je odczytać, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj , jeśli akceptujesz:Follow the links to read them, then press Continue if you agree:

  postępuj zgodnie z linkami do prywatności i postanowień, a następnie Kontynuuj, jeśli zgadzasz sięFollow the links to the privacy and terms, then continue if you agree

 6. Zostanie wyświetlona lista dostępnych obciążeń.The list of available workloads is displayed. Wybierz składniki, których chcesz użyć:Select the components you wish to use:

  wybrać opcjonalne funkcje obciążenia, które chcesz zainstalowaćChoose which optional workload features you would like to install

  Jeśli nie chcesz instalować wszystkich platform, Skorzystaj z poniższego przewodnika, aby ułatwić podjęcie decyzji o tym, które platformy instalować:If you do not wish to install all platforms, use the guide below to help you decide which platforms to install:

Typ aplikacjiType of App DocelowyTarget WybórSelection UwagiNotes
Aplikacje korzystające z platformy XamarinApps Using Xamarin Xamarin.FormsXamarin.Forms Wybierz platformy Android i iOSSelect Android and iOS platforms Konieczne będzie zainstalowanie XcodeYou will need to install Xcode
Tylko system iOSiOS only Wybierz platformę iOSSelect iOS platform Konieczne będzie zainstalowanie XcodeYou will need to install Xcode
Tylko AndroidAndroid only Wybierz platformę AndroidSelect Android platform Pamiętaj, że należy również wybrać odpowiednie zależnościNote that you should also select the relevant dependencies
Tylko MacMac only Wybierz platformę macOS (kakao)Select macOS (Cocoa) platform Konieczne będzie zainstalowanie XcodeYou will need to install Xcode
Aplikacje platformy .NET Core.NET Core applications Wybierz platformę .NET Core .Select .NET Core platform.
Aplikacje internetowe ASP.NET CoreASP.NET Core Web Applications Wybierz platformę .NET Core .Select .NET Core platform.
Azure FunctionsAzure Functions Wybierz platformę .NET Core .Select .NET Core platform.
Programowanie gier dla wielu platform w środowisku UnityCross-platform Unity Game Development Nie trzeba instalować dodatkowych platform poza Visual Studio dla komputerów Mac.No additional platforms need to be installed beyond Visual Studio for Mac. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania rozszerzenia aparatu Unity, zapoznaj się z przewodnikiem Instalatora aparatu Unity .Refer to the Unity setup guide for more information on installing the Unity extension.
 1. Po dokonaniu wyboru Naciśnij przycisk Zainstaluj .After you have made your selections, press the Install button.

 2. Instalator wyświetli postęp, gdy pobiera i instaluje Visual Studio dla komputerów Mac i wybrane obciążenia.The installer will display progress as it downloads and installs Visual Studio for Mac and the selected workloads. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu udzielenia uprawnień niezbędnych do instalacji.You will be prompted to enter your password to grant the privileges necessary for installation.:

  wybrać opcjonalne funkcje obciążenia, które chcesz zainstalowaćChoose which optional workload features you would like to install

 3. Po zainstalowaniu programu Visual Studio dla komputerów Mac wyświetli monit o spersonalizowanie instalacji, logując się i wybierając kluczowe powiązania, których chcesz użyć:Once installed, Visual Studio for Mac will prompt you to personalize your installation by signing in and selecting the key bindings that you'd like to use:

  zalogować się do środowiska IDESign in to the IDE

  wybrać skróty klawiaturowe, których chcesz użyćChoose which keyboard shortcuts you would like to use

Jeśli podczas instalowania programu w środowisku firmowym występuje problem z siecią, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi instalacji za zaporą lub serwerem proxy .If you have network trouble while installing in a corporate environment, review the installing behind a firewall or proxy instructions.

Dowiedz się więcej o zmianach wprowadzonych w informacjach o wersji.Learn more about the changes in the release notes.

Note

W przypadku wybrania opcji nieinstalowania platformy lub narzędzia podczas instalacji początkowej (bez zaznaczania w kroku #6), należy ponownie uruchomić Instalatora, jeśli chcesz dodać składniki później.If you chose not to install a platform or tool during the original installation (by unselecting it in step #6), you must run the installer again if you wish to add the components later.

Instalowanie Visual Studio dla komputerów Mac za zaporą lub serwerem proxyInstall Visual Studio for Mac behind a firewall or proxy server

Aby zainstalować Visual Studio dla komputerów Mac za zaporą, należy udostępnić pewne punkty końcowe, aby umożliwić pobieranie wymaganych narzędzi i aktualizacji oprogramowania.To install Visual Studio for Mac behind a firewall, certain endpoints must be made accessible in order to allow downloads of the required tools and updates for your software.

Skonfiguruj sieć w taki sposób, aby zezwalała na dostęp do następujących lokalizacji:Configure your network to allow access to the following locations:

Następne krokiNext steps

Zainstalowanie Visual Studio dla komputerów Mac pozwala rozpocząć pisanie kodu dla aplikacji.Installing Visual Studio for Mac allows you to start writing code for your apps. Podano następujące przewodniki, które przeprowadzą Cię przez kolejne kroki pisania i wdrażania projektów.The following guides are provided to guide you through the next steps of writing and deploying your projects.

iOSiOS

 1. Witaj, iOSHello, iOS
 2. Inicjowanie obsługi administracyjnej urządzeń(do uruchamiania aplikacji na urządzeniu).Device Provisioning(To run your application on device).

AndroidAndroid

 1. Korzystanie z programu Xamarin Android SDK ManagerUsing the Xamarin Android SDK Manager
 2. Emulator zestawu SDK systemu AndroidAndroid SDK Emulator
 3. Konfigurowanie urządzenia na potrzeby programowaniaSet Up Device for Development

Aplikacje platformy .NET Core, ASP.NET Core aplikacje sieci Web, Programowanie gier w środowisku Unity.NET Core apps, ASP.NET Core web apps, Unity game development

W przypadku innych obciążeń zapoznaj się ze stroną obciążenia .For other Workloads, refer to the Workloads page.

Zobacz takżeSee also