Jak dostosować kolumny widoku raportu

Narzędzia do wydajności w Visual Studio Team System Development Edition są w pełni zintegrowane ze zintegrowanym środowiskiem projektowym (IDE), aby zapewnić bezproblemowe środowisko użytkownika. Na poniższej liście przedstawiono widoki, które można dostosować, dodając, usuwając i rozmieszczając kolumny:

Aby dostosować widok raportu

  1. Otwórz widok raportu.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię widoku raportu, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń kolumny.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie/usuwanie kolumn.

  3. Wybierz kolumny, które chcesz dodać.

  4. Kliknij przycisk strzałki, aby zmienić kolejność kolumn.

  5. Kliknij przycisk OK.