Znacznik

Opcja VSPerfCmd.exe Mark wstawia określone informacje do pliku danych profilowania. Znacznik może być wymieniony w oddzielnym raporcie VSPerfReport lub w widoku Oznacz raport w interfejsie użytkownika profilera. Znacznik może służyć do określania punktów rozpoczęcia i punktu końcowego w filtrach raportu i widoku.

Opcja Oznacz musi być jedyną opcją określoną w wierszu polecenia.

Składnia

VSPerfCmd.exe /Mark:MarkID,[MarkName]

Parametry

MarkID Zdefiniowana przez użytkownika liczba całkowita wymieniona jako identyfikator znacznika w widokach i raportach profilera. MarkID nie musi być unikatowa.

MarkName (Opcjonalnie) Ciąg zdefiniowany przez użytkownika, który jest wymieniony jako Nazwa znacznika w widokach i raportach profilera. Jeśli MarkName nie zostanie określony, pole Oznacz nazwę na liście znaczników jest puste. Ciągi zawierające spacje lub ukośniki ("/") należy ująć w cudzysłów.

Przykład

W tym przykładzie wstawiany jest znacznik o identyfikatorze 123 i nazwie "TestMark".

VSPerfCmd.exe /Start:Sample /Output:TestApp.exe.vsp
VSPerfCmd.exe /Launch:TestApp.exe
VSPerfCmd.exe /Mark:123,TestMark

Zobacz też