Team Foundation Server 2017.0.1 Team Foundation Server 2017.0.1

Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Team Foundation Server 2017.0.1 — data wydania: 28 lutego 2018 r.Team Foundation Server 2017.0.1 Release Date: February 28, 2018

Co nowego w programie Team Foundation Server 2017.0.1What's New in Team Foundation Server 2017.0.1

W tej aktualizacji naprawiono lukę potencjalnie umożliwiającą wykonywanie skryptów między witrynami (cross-site scripting, XSS) oraz inne luki w zabezpieczeniach.This update fixes potential cross site scripting (XSS) and other security vulnerabilities. Zobacz wpis w blogu, aby uzyskać więcej informacji.See the blog post for more information. Jest to wersja pełna, dlatego można przeprowadzić uaktualnienie bezpośrednio do wersji TFS 2017.0.1.It is a full upgrade, so you can upgrade directly to TFS 2017.0.1.

Kliknij przycisk, aby pobrać program Team Foundation Server 2017.0.1.Click the button to download Team Foundation Server 2017.0.1.

Download the Team Foundation Server 2017

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, odwiedź stronę Pliki do pobrania.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Team Foundation Server 2017 — data wydania: 16 listopada 2016 r.Team Foundation Server 2017 Release Date: November 16, 2016

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące serwera Team Foundation Server 2017.In this article, you will find information regarding Team Foundation Server 2017. Ta wersja obejmuje najnowsze ulepszenia i innowacje dotyczące funkcji.This release includes our most recent feature innovations and improvements. Wymagania serwera Team Foundation Server 2017 zmieniły się.Note that the requirements have changed for Team Foundation Server 2017. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Team Foundation Server Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność serwera Team Foundation Server).You can find more details on the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page. Jeśli nie są to uwagi do wersji, których można by było się spodziewać, oznacza to, że dotyczą one najnowszej wersji.If these were not the release notes you were expecting, you have reached the release notes for the most current version.

Co nowego w programie Team Foundation Server 2017?What's New in Team Foundation Server 2017?

Znane problemyKnown Issues


NowościWhat's New

Funkcja wyszukiwania kodu umożliwia szybkie, elastyczne i dokładne przeszukiwanie całego kodu.Code Search provides fast, flexible, and accurate search across all your code. W miarę jak baza kodu staje się coraz większa i jest dzielona między wiele projektów i repozytoriów, wyszukiwanie potrzebnych danych może okazać się coraz trudniejsze.As your codebase expands and is divided across multiple projects and repositories, finding what you need becomes increasingly difficult. Aby zmaksymalizować korzyści ze współpracy między zespołami i udostępniania kodu, funkcja wyszukiwania kodu umożliwia szybkie i skuteczne zlokalizowanie właściwych informacji we wszystkich projektach.To maximize cross-team collaboration and code sharing, Code Search can quickly and efficiently locate relevant information across all your projects.

Od odnajdywania przykładów implementacji interfejsu API i przeglądania jego definicji po wyszukiwania tekstu zawierającego błędy — funkcja Wyszukiwanie kodu to idealne rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby dotyczące eksplorowania kodu i rozwiązywania problemów (Rysunek 1).From discovering examples of an API's implementation, browsing its definition, to searching for error text, Code Search delivers a one-stop solution for all your code exploration and troubleshooting needs (Figure 1).

Wyszukiwanie kodu oferuje następujące funkcje:Code Search offers:

 • Wyszukiwanie w jednym lub wielu projektachSearch across one or more projects
 • Klasyfikacja semantycznaSemantic Ranking
 • Zaawansowane filtrowanieRich filtering
 • Współpraca nad kodemCode collaboration
Code Search
(Rysunek 1) Wyszukiwanie kodu(Figure 1) Code Search

Szczegółowe informacje są dostępne w artykule [Wyszukiwanie w całym kodzie] (https://www.visualstudio.com/docs/search/overview "Wyszukiwanie w całym kodzie").For details, see Search across all your code.

Zarządzanie pakietami Package Management

Pakiety umożliwiają udostępnianie kodu w całej organizacji: można opracować duży produkt, pracować nad wieloma produktami na podstawie wspólnej, udostępnionej platformy, a także tworzyć oraz udostępniać składniki i biblioteki wielokrotnego użytku.Packages enable you to share code across your organization: you can compose a large product, develop multiple products based on a common shared framework, or create and share reusable components and libraries. Zarządzanie pakietami (Rysunek 2) ułatwia udostępnianie kodu przez hostowanie pakietów i udostępnianie ich wybranym osobom. Pakiety są również łatwo dostępne dla kompilacji zespołowej i usługi Release Management.Package Management (Figure 2) facilitates code sharing by hosting your packages, sharing them with the people you select, and making them easily accessible to Team Build and Release Management.

Zarządzanie pakietami eliminuje potrzebę hostowania osobnego serwera NuGet dzięki hostowaniu pakietów NuGet bezpośrednio na serwerze Team Foundation Server.Package Management eliminates the need to host a separate NuGet server or file share by hosting NuGet packages directly in your Team Foundation Server. Funkcja ta zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę menedżera NuGet 3.x, a także starszych klientów programu NuGet 2.x.It has best-in-class support for NuGet 3.x as well as support for NuGet 2.x legacy clients. Bezproblemowo współpracuje z istniejącą infrastrukturą serwera TFS, zespołami i uprawnieniami, zatem nie trzeba zajmować się synchronizacją tożsamości, zarządzaniem grupami w wielu miejscach itp. Ponadto tę funkcję można łatwo zintegrować z kompilacją zespołową, co umożliwia tworzenie i używanie pakietów w przepływach pracy ciągłej integracji.It works seamlessly with your existing TFS infrastructure, teams, and permissions, so there’s no need to deal with synchronizing identities, managing groups in multiple places, etc. It also integrates easily with Team Build so you can create and use packages in continuous integration workflows.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zarządzania pakietami.For more details, see the Package Management overview.

Package Management
(Rysunek 2) Zarządzanie pakietami(Figure 2) Package Management

Ulepszenia metody Agile Agile Improvements

W programie Team Foundation Server 2017 dodaliśmy nowe funkcje związane z elementami roboczymi i tablicami Kanban.In Team Foundation Server 2017, we've added new features and functionality to work items and Kanban boards.

Nowy formularz elementu roboczegoNew work item form

Nowy formularz elementu roboczego (rysunek 3) ma odnowiony wygląd i sposób działania.The new work item (Figure 3) form has a new look and feel. Dodano również nowe, fantastyczne funkcje:It also adds some great new features:

 • Zaawansowane środowisko dyskusji dotyczących elementów roboczych.A rich work item discussion experience.
 • Obsługa przeciągania i upuszczania dla załączników.Drag and drop support for attachments.
 • Udoskonalone środowisko historii (historia i inspekcja).Improved history experience (History & auditing).
 • Udoskonalona integracja kodu i kompilacji.Improved code and build integration.
 • Kolorowanie stanu.State coloring.
 • Elastyczne środowisko.Responsive design.

Uwaga

Nowy formularz elementu roboczego jest domyślną opcją tylko dla nowych kolekcji.The new work item form is the default for new collections only. W przypadku migrowania istniejącej kolekcji należy włączyć nowy formularz elementu roboczego w ustawieniach administratora.If you’re migrating an existing collection you will have to enable the new work item form from the admin settings. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Manage roll out of the new web form (Zarządzanie wdrażaniem nowego formularza sieci Web).For more information, see Manage roll out of the new web form.

New WIT Form
(Rysunek 3) Nowy formularz typu elementu roboczego(Figure 3) New WIT Form

Obserwowanie elementu roboczegoFollow a work item

Aby śledzić zmiany w pojedynczym elemencie roboczym, można teraz łatwo ustawić alert, klikając nowy przycisk „Obserwuj” (Rysunek 4) w formularzu.You can now setup an alert for tracking changes to a single work item just by clicking on the new "Follow" button (Figure 4) in the form. Jeśli obserwujesz element roboczy, będziesz otrzymywać powiadomienia o każdej zmianie tego elementu — w tym o aktualizacjach pól, linkach, załącznikach i komentarzach.When you follow a work item, you'll be notified any time the work item changes – including field updates, links, attachments, and comments.

New WIT Form
(Rysunek 4) Nowy formularz typu elementu roboczego(Figure 4) New WIT Form

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Obserwowanie elementu roboczego.For details, see Follow a work item.

Aktualizacje tablicy Kanban na żywoKanban board live updates

Tablica Kanban jest już dostępna.Your Kanban board is now live!

Czy aby sprawdzić, co działo się z tablicą Kanban w ciągu dnia, musisz co chwila naciskać klawisz F5?Have you been hitting F5 to figure out what's going on throughout the day with your Kanban board? Spróbuj użyć ikony pokazanej na poniższym zrzucie ekranu (Rysunek 5).Try the icon in the screenshot below (Figure 5).

Kanban live updates
(Rysunek 5) Aktualizacje tablicy Kanban na żywo(Figure 5) Kanban live updates

Gdy członek zespołu tworzy, aktualizuje lub usuwa element roboczy na tablicy, natychmiast i na bieżąco otrzymujesz informacje o wprowadzanych zmianach.When anyone in your team creates, updates, or deletes a work item on the board, you will receive live updates on your board immediately. Ponadto, jeśli administrator wprowadza na poziomie tablicy lub zespołu aktualizacje, takie jak dodawanie nowej kolumny lub włączanie usterek na liście prac, otrzymujesz powiadomienie o konieczności odświeżenia tablicy w celu zaktualizowania jej układu.Also, if the administrator makes board or team level updates such as adding a new column or enabling bugs on backlog, you will be notified to refresh the board to update your board layout. Teraz musisz tylko włączyć ikonę wieży na tablicy Kanban i rozpocząć współpracę z zespołem.All you need to do now, is enable the tower icon on your Kanban board and start collaborating with your team.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kanban basics (Podstawy metodologii Kanban).For more information, see Kanban basics.

Ulepszenia list kontrolnychChecklist improvements

Wprowadziliśmy klika ulepszeń sposobu działania list kontrolnych.We’ve made several improvements to how Checklists work.

Tytuły list kontrolnych są teraz wyświetlane jako hiperlinki (Rysunek 6).Checklists titles now appear as hyperlinks (Figure 6). Można kliknąć tytuł, aby otworzyć formularz elementu roboczego.You can click on the title to open the work item form.

Checklist improvements
(Rysunek 6) Hiperlinki listy kontrolnej(Figure 6) Checklist hyperlinks

Listy kontrolne teraz obsługują także menu kontekstowe, dzięki którym można otwierać, edytować lub usuwać pozycje z listy kontrolnej (Rysunek 7).Checklists now also support context menus that allow you to open, edit, or delete checklist items (Figure 7).

Checklist context menu
(Rysunek 7) Menu kontekstowe listy kontrolnej(Figure 7) Checklist context menu

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Add task checklists (Dodawanie list kontrolnych zadań).For details, see Add task checklists.

Przechodzenie do szczegółów tablic epików i funkcjiEpic and Feature Board Drill-down

Teraz możliwe jest przechodzenie do szczegółów tablic epików i funkcji (Rysunek 8).You now have the ability to drill down on your Epic and Feature boards (Figure 8). Format listy kontrolnej pozwala łatwo oznaczać pracę jako ukończoną i oferuje całościowy widok porównania pracy ukończonej i zaległej.The checklist format lets you easily mark work as completed, and provides a handy bird’s eye view of the completed versus outstanding work.

Epic Feature drilldown
(Rysunek 8) Przechodzenie do szczegółów epików i funkcji(Figure 8) Epic Feature drilldown

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kanban features and epics (Funkcje i epiki metodologii Kanban).For more information, see Kanban features and epics.

Włączanie i wyłączanie adnotacji na tablicyTurning board annotations on/off

Udostępniamy możliwość sprawowania ściślejszej kontroli nad dodatkowymi informacjami wyświetlanymi na kartach na tablicach.We are giving you more control of the additional information that shows on the cards on your boards. Można teraz wybierać adnotacje do wyświetlania na kartach Kanban (Rysunek 9).You can now select annotations that you want to view on your Kanban cards (Figure 9). Aby adnotacja została usunięta z kart tablicy Kanban, wystarczy usunąć jej zaznaczenie.Simply unselect an annotation and it will disappear from the cards on your Kanban board. Dwie pierwsze adnotacje wyświetlone w tym miejscu to podrzędne elementy robocze (w tym przykładzie zadania) oraz adnotacja testu.The first two annotations to show up here are child work items (tasks in this example) and the Test annotation.

Turn on/off board annotations
(Rysunek 9) Włączanie/wyłączanie adnotacji na tablicy(Figure 9) Turn on/off board annotations

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Customize Cards (Dostosowywanie kart).For more information, see Customize Cards.

Polecenie Wyczyść formatowanieClear formatting command

Do wszystkich kontrolek tekstu sformatowanego elementów roboczych dodaliśmy nowe polecenie, które umożliwia usunięcie formatowania zaznaczonego tekstu.We’ve added a new command to all rich text controls on work items that lets you clear all formatting from selected text. Być może zdarzyło Ci się kiedyś skopiować tekst sformatowany i wkleić go w tym polu — nie można tego cofnąć ani wyczyścić tekstu.If you’re like me, you’ve probably been burned in the past by copying and pasting formatted text into this field that you can’t undo (or clear). Teraz możesz po prostu zaznaczyć dowolny tekst i kliknąć przycisk Wyczyść formatowanie na pasku narzędzi (lub nacisnąć klawisze CTRL+spacja), aby przywrócić domyślny format tekstu.Now you can simply highlight any text, select the Clear Formatting toolbar button (or press CTRL+Spacebar), and you'll see the text return to its default format.

Filtrowanie danych na tablicy KanbanFiltering in Kanban board

Tablice Kanban można personalizować, ustawiając filtry dla użytkowników, iteracji, typów elementów roboczych i tagów (Rysunek 10).Personalize your Kanban boards by setting filters on users, iterations, work item types, and tags (Figure 10). Filtry te pozostają włączone, dlatego możesz korzystać ze spersonalizowanej tablicy nawet w przypadku nawiązywania połączeń z różnych urządzeń.These filters will persist so that you can view your personalized board, even when you connect from multiple devices.

Filtering in Kanban
(Rysunek 10) Filtrowanie danych na tablicy Kanban(Figure 10) Filtering in Kanban

Członkowie zespołu mogą również filtrować swoje tablice tak, aby wyświetlić postęp przypadający na konkretny nadrzędny element roboczy.Team members can also filter their boards to view progress accruing to a specific parent work item. Na przykład użytkownik może wyświetlić scenariusze użytkownika związane z daną funkcją lub wyświetlić postęp prac nad dwiema bądź większą liczbą funkcji, które składają się na epik.For example, a user can view user stories that are linked to a feature, or view work across two or more features that roll up to an epic. Ta funkcja, podobnie jak listy kontrolne, stanowi kolejny krok w celu zwiększenia widoczności na różnych poziomach listy prac.This feature, much like Checklists, is one more step in our effort to bring visibility through to the different backlog levels.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Filter Kanban board (Filtrowanie tablicy Kanban).For details, see Filter Kanban board.

Domyślna ścieżka iteracji dla nowych elementów roboczychDefault iteration path for new work items

W przypadku tworzenia nowego elementu roboczego z poziomu karty Zapytania lub widżetu pulpitu nawigacyjnego Nowy element roboczy ścieżka iteracji tego elementu roboczego jest zawsze ustawiana na bieżącą iterację.When you create a new work item from the Queries tab or from the New Work Item dashboard widget, the iteration path of that work item is always set to the current iteration. Z punktu widzenia wszystkich zespołów jest to niekorzystne, ponieważ od razu na tablicy zadań mogą pojawiać się usterki.This is not what all teams want, because it will mean that bugs could show up on the task board immediately. Dzięki temu ulepszeniu zespoły mogą wybrać domyślną ścieżkę iteracji (określoną lub bieżącą iterację), która powinna być używana dla nowych elementów roboczych.With this improvement, teams can choose the default iteration path (a specific one or the current iteration) that should be used for new work items. Aby wybrać iterację domyślną, należy przejść do obszaru administracji zespołu.Navigate to the administration area for your team to choose a default iteration.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Customize area and iteration paths (Dostosowywanie ścieżek do obszarów i iteracji).For more information, see the Customize area and iteration paths page.

Kontrolka pola wyboruCheckbox control

Do elementów roboczych można teraz dodać kontrolkę pola wyboru (Rysunek 11).You can now add a checkbox control to your work items (Figure 11). Ten nowy typ pola (wartość logiczna) ma wszystkie właściwości zwykłych pól i można go dodać do dowolnego typu w procesie.This new field type (Boolean) has all the properties of normal fields and can be added to any type in your process. W przypadku wyświetlania na kartach lub w wyniku zapytania wartość jest przedstawiana jako prawda/fałsz.When displayed on cards or in a query result, the value is shown as True/False.

Checkbox control
(Rysunek 11) Kontrolka pola wyboru(Figure 11) Checkbox control

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Customize a field (Dostosowywanie pola).For details, see Customize a field.

Edycja zbiorcza tagówTags bulk editing

Teraz możesz dodawać tagi do wielu elementów roboczych i je z nich usuwać przy użyciu okna dialogowego edycji zbiorczej (Rysunek 12).You can now add and remove tags from multiple work items using the bulk edit dialog (Figure 12).

Bulk edit dialog
(Rysunek 12) Okno dialogowe edycji zbiorczej(Figure 12) Bulk edit dialog

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dodawanie tagów do elementów roboczych.For details, see Add tags to work items.

Nowe punkty rozszerzeniaNew extension points

Dodaliśmy nowy punkt udziału na stronach tablicy i listy prac, aby umożliwić pisanie rozszerzeń w formie karty przestawnej obok kart Tablica/Lista prac/Dyspozycyjność.We’ve added a new contribution point on the board and backlog pages to allow you to write extensions as a pivot tab next to Board/Backlog/Capacity tabs.

Udostępniliśmy nowy punkt rozszerzenia w zaległościach.We have exposed a new extension point on the backlog. Rozszerzenia mogą kierować okienkiem po prawej stronie, gdzie dziś znajdują się szczegóły mapowania i pracy (Rysunek 13).Extensions can target the pane on the right side, where mapping and work details are today (Figure 13).

Backlog extension points
(Rysunek 13) Punkty rozszerzenia listy prac(Figure 13) Backlog extension points

Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzeniach, zobacz Extension Points (Punkty rozszerzenia).For more information on extensions, see Extension Points.

Ulepszenia poczty e-mailEmail improvements

Znacznie udoskonaliliśmy formatowanie i użyteczność alertów dotyczących elementów roboczych, elementów obserwowanych i wysyłanych przez serwer TFS wiadomości e-mail zawierających elementy @mention (Rysunek 14).We’ve significantly improved the formatting and usability of work item alerts, follows, and @mention emails sent by TFS (Figure 14). Wiadomości e-mail zawierają teraz spójny nagłówek, czytelne wezwania do akcji i ulepszone formatowanie. Dzięki temu można mieć pewność, że zawarte w nich informacje są łatwiejsze do wykorzystania i zrozumienia.Emails now include a consistent header, a clear call to action, and improved formatting to make sure the information in the mail is easier to consume and understand. Wiadomości zostały również tak zaprojektowane, aby wyświetlały się prawidłowo na urządzeniach przenośnych.Additionally, all these emails are being designed to ensure they render well on mobile devices.

Email improvements
(Rysunek 14) Ulepszenia poczty e-mail(Figure 14) Email improvements

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Work item alerts (Alerty dotyczące elementów roboczych).For more information, see Work item alerts.

Szablony elementów roboczychWork item templates

Dodaliśmy możliwość tworzenia zaawansowanych szablonów elementów roboczych bezpośrednio w natywnym interfejsie internetowym (Rysunek 15).We added the ability to create rich work item templates directly into the native web experience (Figure 15). Ta możliwość była wcześniej bardzo ograniczona w sieci Web i dostępna tylko w tym nowym formularzu za pomocą zaawansowanego narzędzia programu Visual Studio.This capability was previously very limited in the web, and only available in this new form through a Visual Studio power tool. Zespoły mogą teraz tworzyć zestawy szablonów i zarządzać nimi na potrzeby szybkiego modyfikowania typowych pól.Teams can now create and manage a set of templates for quickly modifying common fields.

Work item templates
(Rysunek 15) Szablony elementów roboczych(Figure 15) Work item templates

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Work item templates (Szablony elementów roboczych).For details, see Work item templates.

Integracja z programem Project Server nie jest już obsługiwanaProject server integration no longer supported

Serwer Team Foundation Server 2017 i nowsze wersje nie obsługują już integracji z programem Project Server.Team Foundation Server 2017 and later versions no longer support Project Server integration. Począwszy od wersji RC2, w przypadku uaktualnienia bazy danych serwera TFS ze skonfigurowaną integracją z programem Project Server otrzymasz następujące ostrzeżenie:As of RC2, if you upgrade a TFS database that has Project Server integration configured, you'll receive the following warning:

Wykryto, że dla tej bazy danych skonfigurowano integrację z programem Project Server. Serwer Team Foundation Server 2017 i nowsze wersje nie obsługują już integracji z programem Project Server.We have detected that you have Project Server integration configured for this database. Team Foundation Server 2017 and later versions no longer support Project Server integration.

Po uaktualnieniu integracja z programem Project Server nie będzie działać.After upgrade, the Project Server integration will no longer operate.

Będziemy polegać na partnerach w celu zapewniania rozwiązań integracji.Going forward, we will be relying on Partners to provide integration solutions.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, przeczytaj następujący temat: Synchronizowanie programu TFS z programem Project Server.For more information on this change, please read the following topic: Synchronize TFS with Project Server.

Ulepszenia pulpitów nawigacyjnych i widżetów Dashboards and Widgets Improvements

Program Team Foundation Server 2017 oferuje ulepszenia wielu widżetów, takich jak Kafelek zapytania i Żądanie ściągnięcia.Team Foundation Server 2017 has made improvements on multiple widgets, such as the Query Tile and Pull Request widgets.

Przeprojektowany wykaz widżetówRedesigned widget catalog

Aby umożliwić korzystanie z wciąż rosnącego zestawu widżetów i udostępnić atrakcyjniejsze środowisko pracy, zmieniliśmy wygląd naszego wykazu widżetów (Rysunek 16).We’ve redesigned our widget catalog to accommodate the growing set of widgets and deliver a better overall experience (Figure 16). Nowy układ zawiera udoskonalone środowisko wyszukiwania. Jego styl został tak zmieniony, aby pasował do paneli konfiguracyjnych widżetów.The new design includes an improved search experience and has been restyled to match the design of our widget configuration panels.

Widget catalog
(Rysunek 16) Wykaz widżetów(Figure 16) Widget catalog

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Widget Catalog (Wykaz widżetów).For more details, see Widget Catalog.

Aktualizacje widżetówWidget updates

Widżet Kafelek zapytania obsługuje teraz maksymalnie 10 reguł warunkowych, a jego kolory można wybierać (Rysunek 17).The Query Tile widget now supports up to 10 conditional rules and has selectable colors (Figure 17). Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz użyć tych kafelków jako wskaźników KPI do identyfikowania kondycji i/lub akcji, które mogą być potrzebne.This is extremely handy when you want to use these tiles as KPIs to identify health and/or action that may be needed.

Dashboard updates
(Rysunek 17) Aktualizacje pulpitu nawigacyjnego(Figure 17) Dashboard updates

Widżet Żądanie ściągnięcia obsługuje teraz różne rozmiary, dzięki czemu użytkownicy mogą kontrolować jego wysokość.The Pull Request widget now supports multiple sizes, allowing users to control the height of the widget. Pracujemy nad tym, aby można było zmieniać rozmiary większości widżetów.We’re working on making most of the widgets we ship resizable, so look for more here.

Widżet Nowy element roboczy umożliwia teraz wybranie domyślnego typu elementu roboczego, zamiast wymuszania wielokrotnego wybierania najczęściej tworzonego typu z listy rozwijanej.The New Work Item widget now allows you to select the default work item type, instead of forcing you to select the most common type you’re creating over and over from the drop-down list.

Umożliwiliśmy zmianę rozmiaru widżetów z wykresami elementów roboczych.We've made the WIT chart widgets resizable. Dzięki temu użytkownicy mogą wyświetlić rozszerzony widok dowolnego wykresu elementu roboczego na pulpicie nawigacyjnym niezależnie od oryginalnego rozmiaru wykresu.This allows users to see an expanded view of any WIT chart on the dashboard regardless of its original size.

Widżet członków zespołu został zaktualizowany, aby ułatwić dodawanie nowej osoby do zespołu (Rysunek 18).The Team Members widget has been updated to make it easier to add somebody to your team (Figure 18).

Widget Update
(Rysunek 18) Aktualizacja widżetu(Figure 18) Widget Update

Zespoły mogą teraz konfigurować rozmiar widżetu Wyniki zapytania na pulpicie nawigacyjnym tak, aby było wyświetlanych więcej wyników.Teams can now configure the size of the dashboard's Query Results widget, allowing it to display more results.

Widżet Przegląd przebiegu został przeprojektowany w celu ułatwienia zespołom zobaczenia, czy ich praca postępuje zgodnie z planem.The Sprint Overview widget has been redesigned making it easier for teams to see if they're on track.

Widżet Przypisane do mnie ułatwia użytkownikom zarządzanie przydzieloną im pracą bez opuszczania kontekstu pulpitu nawigacyjnego (Rysunek 19).The Assigned to Me widget helps users manage the work assigned to them without leaving the dashboard context (Figure 19). Dzięki udostępnieniu widżetu przeznaczonego do tego celu administratorzy zespołów mogą dodać tę funkcjonalność do pulpitów nawigacyjnych za pomocą 16 kliknięć mniej, bez przełączeń kontekstu i bez wymagania wpisywania danych.By providing a widget dedicated to this purpose, team admins can add this functionality to their dashboards with 16 fewer clicks, no context switches and no typing required. Użytkownicy mogą teraz wyświetlać, sortować i filtrować przypisaną im pracę oraz zarządzać nią w kontekście widżetu.Users can now view, sort, filter, and manage the work assigned to them within the widget context.

Assigned to me
(Rysunek 19) Przypisane do mnie(Figure 19) Assigned to me

Interfejsy API REST pulpitów nawigacyjnychDashboards REST APIs

Interfejsów API REST można teraz używać do programowego dodawania, usuwania i pobierania informacji w ramach pulpitu nawigacyjnego.You can now use REST APIs to programmatically add, delete, and get information on a dashboard. Interfejsy API umożliwiają również dodawanie, usuwanie, aktualizowanie, zastępowanie i uzyskiwanie informacji w ramach widżetu lub listy widżetów na pulpicie nawigacyjnym.The APIs also let you add, remove, update, replace, and get information on a widget or a list of widgets on a dashboard. Dokumentacja jest dostępna na stronie dokumentów online dotyczących programu Visual Studio.The documentation is available on Visual Studio online docs.

Dozwolone pulpity nawigacyjnePermissible dashboards

Użytkownicy niebędący administratorami mogą teraz tworzyć pulpity nawigacyjne zespołu i zarządzać nimi.Non-admin users can now create and manage team dashboards. Administratorzy zespołu mogą ograniczyć uprawnienia użytkowników niebędących administratorami za pomocą Menedżera pulpitu nawigacyjnego.Team admins can restrict non-admin permissions through the dashboard manager.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dashboards (Pulpity nawigacyjne).For more information, see Dashboards.

Ulepszenia usługi Git Git Improvements

W usłudze Git wprowadzono znaczące zmiany związane z programem Team Foundation Server 2017.Some major changes have been made in Git for Team Foundation Server 2017. Obejmują one przeprojektowaną stronę Gałęzie i nową opcję scalania typu „squash”.Included are a redesign of the Branches page and a new option to “squash merge”.

Przeprojektowana strona GałęzieRedesigned Branches page

Wygląd strony Gałęzie został całkowicie zmieniony.The Branches page has been completely redesigned. Zawiera ona tabelę przestawną „wydobywania” zawierającą gałęzie, które zostały utworzone, do których nastąpiło wypychanie oraz które zostały ustawione jako ulubione (Rysunek 20).It has a "mine" pivot that shows the branches you created, pushed to, or favorited (Figure 20). Każda gałąź pokazuje stan swoich żądań kompilacji i ściągnięcia, a także innych poleceń — takich jak usuwanie.Each branch shows its build and pull requests status, as well as other commands like Delete. Jeśli nazwa gałęzi zawiera ukośnik, np. „features/jeremy/fix-bug”, jest ona wyświetlana jako drzewo, dzięki czemu można łatwiej przeglądać obszerne listy gałęzi.If there is a slash in a branch name, like "features/jeremy/fix-bug", it's shown as a tree, so it's easy to browse through a large list of branches. Jeśli znasz nazwę gałęzi, możesz ją szybko odnaleźć.If you know the name of your branch, you can search to find the one you want quickly.

Redesigned branches page
(Rysunek 20) Przeprojektowana strona Gałęzie(Figure 20) Redesigned branches page

Aby uzyskać więcej informacji o gałęziach, zobacz Manage branches (Zarządzanie gałęziami).For more details on branches, see Manage branches.

Nowe środowisko żądania ściągnięciaNew pull request experience

W tej wersji wprowadzono ważne aktualizacje środowiska żądania ściągnięcia, udostępniając naprawdę zaawansowane funkcje różnicowe, nowe środowisko komentowania i całkowicie odświeżony interfejs użytkownika.The pull request experience has some major updates this release, bringing some really powerful diff capabilities, a new commenting experience, and an entirely refreshed UI.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Review code with Pull Requests(Przeglądanie kodu za pomocą żądań ściągnięcia).For more details, see Review code with Pull Requests.

Przeprojektowany interfejs użytkownikaRedesigned UI

Podczas otwierania żądania ściągnięcia nowy interfejs jest natychmiast widoczny (Rysunek 21).When opening a pull request, the new look and feel is evident immediately (Figure 21). Zreorganizowaliśmy nagłówek, aby zawierał podsumowane stanu krytycznego i działań, dzięki czemu te informacje są dostępne z każdego widoku w środowisku.We've reorganized the header to summarize all the critical state and actions, making them accessible from every view in the experience.

Pull request header
(Rysunek 21) Nagłówek żądania ściągnięcia(Figure 21) Pull request header
OmówienieOverview

Omówienie wyróżnia teraz opis żądania ściągnięcia i ułatwia przekazywanie opinii (Rysunek 22).The Overview now highlights the PR Description and makes it easier than ever to give feedback (Figure 22). Zdarzenia i komentarze są wyświetlane z najnowszymi elementami u góry, aby ułatwić recenzentom zobaczenie najnowszych zmian i komentarzy na pierwszym miejscu.Events and comments are shown with the newest items on top to help reviewers see the latest changes and comments front and center. Informacje o zasadach, elementach roboczych i recenzentach są podane szczegółowo i zreorganizowane, aby były bardziej przejrzyste i zwięzłe.Policies, work items, and reviewers are all provided in detail and reorganized to be more clear and concise.

Pull request overview
(Rysunek 22) Omówienie żądania ściągnięcia(Figure 22) Pull request overview
PlikiFiles

Najważniejszą nową funkcją w tej wersji jest możliwość wyświetlania przeszłych aktualizacji żądania ściągnięcia (Rysunek 23).The biggest new feature in this release is the ability to see past updates made to a pull request (Figure 23). W poprzednich wersjach zapoznawczych udostępniliśmy możliwość poprawnego śledzenia komentarzy w przypadku zaktualizowania żądania ściągnięcia o zmiany.In previous previews, we released the ability to properly track comments as a PR is updated with changes. Jednak nie zawsze łatwo zobaczyć, co nastąpiło między aktualizacjami.However, it's not always easy to see what's between updates. W widoku Pliki można teraz zobaczyć dokładnie, co się zmieniło przy każdym wypchnięciu nowego kodu do żądania ściągnięcia.In the Files view, you can now see exactly what changed each time new code is pushed to your PR. Jest to bardzo przydatne, jeśli użytkownik ma przekazaną opinię na temat jakiegoś kodu i chce zobaczyć dokładnie, jak został on zmieniony, w odizolowaniu od innych zmian w przeglądzie.This is very useful if you've given feedback on some code and want to see exactly how it changed, isolated from all the other changes in the review.

Pull request files
(Rysunek 23) Pliki żądania ściągnięcia(Figure 23) Pull request files
AktualizacjeUpdates

Nowy widok Aktualizacje służy do pokazywania, jak żądanie ściągnięcia zmienia się wraz z upływem czasu (Rysunek 24).The new Updates view is used to show how the PR is changing over time (Figure 24). Widok Plik pokazuje, jak pliki zmieniały się w czasie, natomiast widok Aktualizacje przedstawia zatwierdzenia dodane w każdej aktualizacji.Where the Files view shows how the files have changed over time, the Updates view shows the commits added in each update. Jeśli kiedykolwiek nastąpi wymuszenie wypchnięcia, widok Aktualizacje będzie nadal pokazywał minione aktualizacje zgodnie z ich wystąpieniem w historii.If a force push ever happens, the Updates view will continue to show the past updates as they occurred in history.

Pull request updates
(Rysunek 24) Aktualizacje żądania ściągnięcia(Figure 24) Pull request updates
Komentarze, teraz ze znacznikami markdown i emojiComments, now with markdown and emoji

We wszystkich dyskusjach możesz używać wszystkich możliwości znaczników markdown, w tym formatowania, kodu z wyróżnianiem składni, linków, obrazów i emoji (Rysunek 25).Use the full power of markdown in all your discussions, including formatting, code with syntax highlighting, links, images, and emoji (Figure 25). Formanty komentowania również oferują bardziej przyjazne dla użytkownika środowisko edytowania, umożliwiając edycję (i zapisywanie) wielu komentarzy naraz.The commenting controls also have a more user friendly editing experience allowing multiple comments to be edited (and then saved) at one time.

Pull request comments
(Rysunek 25) Komentarze do żądania ściągnięcia(Figure 25) Pull request comments
Dodawanie i usuwanie recenzentów w żądaniach ściągnięciaAdd and remove reviewers in pull requests

Teraz można łatwiej dodawać recenzentów do żądań ściągnięcia i ich usuwać.It's now easier to add and remove reviewers from your pull requests. Aby dodać recenzenta lub grupę do żądania ściągnięcia, wystarczy wprowadzić odpowiednią nazwę w polu Wyszukaj w sekcji recenzentów.To add a reviewer or group to your pull request, simply enter their name into the search box in the Reviewers section. Aby usunąć recenzenta, umieść kursor nad jego kafelkiem w sekcji recenzentów, a następnie kliknij znak X (Rysunek 26).To remove a reviewer, hover over their tile in the Reviewers section and click the X to remove them (Figure 26).

Add reviewers in pull requests
(Rysunek 26) Dodawanie recenzentów w żądaniach ściągnięcia(Figure 26) Add reviewers in pull requests
Ulepszona możliwość śledzenia kompilacji i żądań ściągnięciaImproved build and pull request traceability

Możliwość śledzenia między kompilacjami i żądaniami ściągnięcia została ulepszona i ułatwia teraz przechodzenie z żądania ściągnięcia do kompilacji i z powrotem.The traceability between builds and pull requests has improved, making it easy to navigate from a PR to a build and back. W widoku szczegółów kompilacji dla kompilacji wyzwalanej przez żądanie ściągnięcia źródło będzie zawierać teraz link do żądania ściągnięcia, które spowodowało dodanie kompilacji do kolejki.In the build details view for a build triggered by a pull request, the source will now show a link to the pull request that queued the build. W widoku definicji kompilacji każda kompilacja wyzwalana przez żądanie ściągnięcia będzie udostępniać link do żądania ściągnięcia w kolumnie „Wyzwolone przez”.In the Build Definitions view, any build triggered by a pull request will provide a link to the pull request in the "Triggered By" column. W widoku Eksplorator kompilacji w kolumnie źródła zostanie wyświetlona lista żądań ściągnięcia.Finally, the Build Explorer view will list pull requests in the source column.

Śledzenie komentarzy dla żądań ściągnięciaComment tracking for pull requests

Żądania ściągnięcia w programie VSTS ulepszono tak, aby komentarze pozostawione w plikach były wyświetlane we właściwym wierszu, nawet jeśli od czasu dodania komentarzy pliki uległy zmianie.Pull requests in VSTS have been improved to show comments left in files on the proper line, even if those files have been changed since the comments were added. Wcześniej komentarze były zawsze wyświetlane w tym wierszu pliku, w którym je pierwotnie dodano — nawet jeśli zawartość pliku się zmieniła. Innymi słowy, komentarz w wierszu 10 był zawsze wyświetlany w wierszu 10.Previously, comments were always shown on the line of the file where they were originally added, even if the file contents changed—in other words, a comment on line 10 would always be shown on line 10. Dzięki ostatnim ulepszeniom komentarze podążają za kodem, aby użytkownik widział to, czego oczekuje — jeśli komentarz dodano w wierszu 10, po czym zostały dodane dwa wiersze na początku tego pliku, to komentarz będzie widoczny w wierszu 12.With the latest improvements, the comments follow the code to show what the user expects—if a comment was added on line 10, and two new lines were subsequently added to the beginning of the file, the comment will be shown on line 12.

Oto przykład zmiany z komentarzem w wierszu 13 (Rysunek 27):Here's an example change with a comment on line 13 (Figure 27):

Comment tracking
(Rysunek 27) Śledzenie komentarzy(Figure 27) Comment tracking

Nawet po zmianie kodu powodującej przesunięcie oryginalnego komentarza z wiersza 13 do wiersza 14 komentarz jest wyświetlany w oczekiwanym miejscu (w wierszu 14) (Rysunek 28).Even after the code has changed to shift the line with the original comment from 13 to 14, the comment is appearing in the expected place on line 14 (Figure 28).

Comment tracking with change
(Rysunek 28) Śledzenie komentarzy po zmianie(Figure 28) Comment tracking with change
Autouzupełnianie żądań ściągnięcia oczekujących na zasadyAuto-complete pull requests waiting on policies

Zespoły używające zasad gałęzi https://www.visualstudio.com/docs/git/branch-policies do ochrony swoich gałęzi będą chciały skorzystać z akcji autouzupełniania.Teams that are using branch policies https://www.visualstudio.com/docs/git/branch-policies to protect their branches will want to check out the auto-complete action. Często autor żądania ściągnięcia jest gotowy do scalenia swojego żądania ściągnięcia, ale czeka na zakończenie kompilacji, zanim będzie mógł kliknąć przycisk Zakończ.Many times, the author of a pull request will be ready to merge their PR, but they're waiting on a build to finish before they can click Complete. Czasami z kolei kompilacja jest przekazywana, ale jeden z recenzentów wciąż nie wydał ostatecznego zatwierdzenia.Other times, the build is passing, but there is one reviewer that hasn't given the final approval. W takich przypadkach akcja Autouzupełnianie umożliwia autorowi ustawienie automatycznego zakończenia żądania ściągnięcia, kiedy tylko wszystkie zasady zostaną zatwierdzone (Rysunek 29).In these cases, the auto-complete action lets the author set the PR to automatically complete as soon as the policies are all approved (Figure 29).

Auto-complete
(Rysunek 29) Autouzupełnianie(Figure 29) Auto-complete

Podobnie jak w przypadku akcji ręcznego zakańczania, autor może dostosować komunikat o zatwierdzeniu scalania i wybrać odpowiednie opcje scalania (Rysunek 30).Just like the manual complete action, the author has a chance to customize the message of the merge commit and select the appropriate merge options (Figure 30).

Autodialog
(Rysunek 30) Automatyczne okno dialogowe(Figure 30) Autodialog

Po ustawieniu autouzupełniania żądanie ściągnięcia będzie wyświetlać baner z potwierdzeniem, że autouzupełnianie zostało ustawione i oczekuje na ukończenie stosowania zasad (Rysunek 31).Once auto-complete has been set, the PR will display a banner that confirms that the auto-complete is set and waiting for policies to complete (Figure 31).

Auto-complete confirmation
(Rysunek 31) Potwierdzenie autouzupełniania(Figure 31) Auto-complete confirmation

Po spełnieniu wszystkich zasad (np. zakończeniu kompilacji lub otrzymaniu ostatecznego zatwierdzenia) żądanie ściągnięcia zostanie scalone przy użyciu określonych opcji i komentarzy.When all the policies have been met (e.g., the build completes, or that final approval is granted), the PR will be merged using the options and comments specified. Zgodnie z oczekiwaniami, jeśli występuje błąd kompilacji lub recenzent nie dokonał zatwierdzenia, żądanie ściągnięcia pozostanie aktywne, dopóki zasady nie zostaną spełnione.As expected, if there is a build failure or the reviewer doesn't approve, the PR will remain active until the policies are passing.

Żądania ściągnięcia: scalanie typu „squash”Squash merge pull requests

Podczas wykonywania żądania ściągnięcia jest teraz dostępna opcja scalania typu „squash” (Rysunek 32).When completing a pull request, you now have the option to squash merge (Figure 32). Ta nowa opcja powoduje wygenerowanie jednego zatwierdzenia zawierającego zmiany z gałęzi tematu, które będzie stosowane do gałęzi docelowej.This new option will produce a single commit containing the changes from the topic branch that will be applied to the target branch. Najbardziej znacząca różnica między scalaniem zwykłym a scalaniem typu „squash” jest taka, że zatwierdzenie podczas scalania typu „squash” będzie mieć tylko jedno zatwierdzenie nadrzędne.The most notable difference between a regular merge and a squash merge is that the squash merge commit will only have one parent commit. Oznacza to, że wykres historii będzie prostszy, ponieważ w wynikowym wykresie zatwierdzeń niedostępne będą wszystkie zatwierdzenia pośrednie powiązane z gałęzią tematu.This will mean a simpler history graph, as any intermediate commits made to the topic branch will not be reachable in the resulting commit graph.

Squash merge pull request
(Rysunek 32) Żądanie ściągnięcia: scalanie typu „squash”(Figure 32) Squash merge pull request

Więcej informacji można znaleźć w artykule Squash merge pull requests (Żądania ściągnięcia: scalanie typu „squash”).You can find more information at Squash merge pull requests.

Możliwość śledzenia zatwierdzeniaCommit traceability

Stan kompilacji (powodzenie lub niepowodzenie) jest teraz widoczny w widokach Eksplorator kodu i Szczegóły zatwierdzenia (Rysunek 33).Build status (success or failure) is now clearly visible in the Code Explorer and Commit Details views (Figure 33). Dodatkowe szczegóły są na wyciągnięcie ręki — zawsze będziesz więc wiedzieć, czy zmiany w zatwierdzonym kodzie zostały wprowadzone do kompilacji, czy nie.More details are just a click away, so you’ll always know if the changes in the commit passed the build or not. Możesz również wybrać kompilacje, które będą publikować stan w obrębie opcji repozytorium dla definicji kompilacji.You can also customize which builds post status in the repository options for the build definition. Najnowsze zmiany w widoku Szczegóły zatwierdzenia będą oferować lepszy wgląd w dane zmian.Additionally, the latest changes to the Commit Details view provide deeper insights about your changes. Jeśli używasz żądań ściągnięcia do scalania zmian, zobaczysz link do żądania ściągnięcia, które spowodowało wprowadzenie zmian w gałęzi głównej (lub w przypadku zatwierdzenia scalania — żądanie ściągnięcia, które spowodowało utworzenie).If you’re using pull requests to merge your changes, you’ll see the link to the pull request that introduced the changes into the master branch (or in the case of a merge commit, the PR that created it). Jeśli zmiany osiągnęły gałąź główną, pojawi się link gałęzi stanowiący potwierdzenie, że zmiany zostały uwzględnione.When your changes have reached master, the branch link will appear to confirm that the changes have been included.

Commit Traceability
(Rysunek 33) Możliwość śledzenia zatwierdzenia(Figure 33) Commit Traceability

Wyświetlanie plików LFS usługi Git w sieci WebView Git LFS files in the Web

Jeśli pracujesz już z dużymi plikami w usłudze Git (audio, wideo, zestawy danych itp.), wiesz, że magazyn LFS (Large File Storage) usługi Git zastępuje te pliki wskaźnikami wewnątrz tej usługi, a zawartość plików jest przechowywana na serwerze zdalnym.If you’re already working with large files in Git (audio, video, datasets, etc.), then you know that Git Large File Storage (LFS) replaces these files with pointers inside Git, while storing the file contents in a remote server. Umożliwia to wyświetlanie całej zawartości dużych plików — w tym celu wystarczy kliknąć plik w repozytorium.This makes it possible to view the full contents of these large files by simply clicking the file in your repo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Manage large files with Git (Zarządzanie dużymi plikami za pomocą usługi Git).For more information, see Manage large files with Git.

Odwołania do kodu można łatwo udostępniać, korzystając z linków do kodu (Rysunek 34).Share code references easily with code links (Figure 34). Wystarczy zaznaczyć tekst w pliku i kliknąć ikonę Link.Just select text in a file and click the Link icon. Spowoduje to skopiowanie linku do zaznaczonego kodu.It will copy a link to the selected code. Gdy ktoś wyświetli ten link, wyróżniony kod będzie mieć złote tło.When someone views that link, the code you highlighted will have a gold background. Działa to również w częściowo zaznaczonych wierszach.It even works for partial line selections.

Send links to code
(Rysunek 34) Wysyłanie linków do kodu(Figure 34) Send links to code

Interfejs API stanuStatus API

Powodzenie lub niepowodzenie kompilacji jest teraz widoczne w widokach Eksplorator kodu i Szczegóły zatwierdzenia (Rysunek 35).Success or failure of the build is now clearly visible in the code explorer and commit details views (Figure 35). Dodatkowe szczegóły są na wyciągnięcie ręki — zawsze będziesz więc wiedzieć, czy zmiany w zatwierdzonym kodzie zostały wprowadzone do kompilacji, czy nie.More details are just a click away, so you'll always know if the changes in the commit passed the build or not. Możesz również wybrać kompilacje, które będą publikować stan w obrębie opcji repozytorium dla definicji kompilacji.You can also customize which builds post build status in the repository options for the build definition.

Status API
(Rysunek 35) Interfejs API stanu(Figure 35) Status API

Ikony typów plikówFile type icons

W eksploratorze, żądaniach ściągnięcia, szczegółach zatwierdzenia, zestawie odłożonym, grupie zmian i innych widokach wyświetlających listę plików będą teraz widoczne nowe ikony plików odpowiadające rozszerzeniu danego pliku (Rysunek 36).You will see new file icons matching the extension of the file in the explorer, pull requests, commit details, shelveset, changeset or any other view that shows a list of files (Figure 36).

File type example
(Rysunek 36) Przykłady typów plików(Figure 36) File type examples

Dodawanie pliku Readme podczas tworzenia repozytoriumAdd a ReadMe during repo creation

Funkcja tworzenia nowego repozytorium usługi Git została rozszerzona o możliwość dodawania pliku ReadMe (Rysunek 37).The new Git repository creation has been improved by providing users the ability to add a ReadMe file (Figure 37). Dodanie pliku ReadMe do repozytorium nie tylko ułatwia użytkownikom zrozumienie przeznaczenia bazy kodu, ale również pozwala na natychmiastowe sklonowanie repozytorium.Adding a ReadMe to the repository not only helps others understand the purpose of the codebase, but also allows you to immediately clone the repository.

Add a ReadMe file
(Rysunek 37) Dodawanie pliku ReadMe(Figure 37) Add a ReadMe file

Ulepszenia kompilacji Build Improvements

Zmiany wprowadzone w tej wersji to między innymi zwiększenie rozmiaru dzienników oraz dodanie szablonów kompilacji języka Java i ulepszeń obsługi usługi Xamarin.In this release, we’ve increased the size of the logs, added Java build templates, and improvements to our Xamarin support to name a few changes.

Przeprojektowana karta kolejki kompilacjiRedesigned build queue tab

Wprowadziliśmy nowy projekt strony kompilacji znajdujących się kolejce, który w bardziej intuicyjny sposób wyświetla dłuższą listę kompilacji umieszczonych w kolejce i uruchomionych (Rysunek 38).We've implemented a new design for the Queued builds page that shows a longer list of queued and running builds, and in a more intuitive fashion (Figure 38).

Build queue tab
(Rysunek 38) Karta kolejki kompilacji(Figure 38) Build queue tab

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Administer your build system (Administrowanie systemem kompilacji).For more information, see Administer your build system.

Włączanie rozszerzeń wyników kompilacji na potrzeby określania kolejności i kolumnEnable build result extensions to specify order and column

Rozszerzenia sekcji wyników kompilacji umożliwiają teraz wybranie kolumn i określenie kolejności ich wyświetlania (Rysunek 39).Build result section extensions can now specify which column and the order in which they appear (Figure 39). Widok wyników ma dwie kolumny, a wszystkie rozszerzenia są domyślnie umieszczane w pierwszej kolumnie.The result view has two columns, and all extensions will be in the first column by default. Uwaga: wszystkie rozszerzenia innych firm będą wyświetlane po dodanych przez nas sekcjach wyników kompilacji.Note: All third-party extensions will appear after the build result sections we include.

Build order and column
(Rysunek 39) Kompilacja — kolejność i kolumny(Figure 39) Build order and column

Kompilacja — przejście do numeru wierszaBuild to line number

Teraz można przechodzić z błędu kompilacji, do wiersza kodu, który go spowodował.Now you can jump from a build error to the line of code that caused it. Patrząc na najnowszy błąd kompilacji głównej używanej wewnętrznie jako zasady żądania ściągnięcia, widzimy następujące informacje (Rysunek 40):Looking at the latest error on the primary build we use as a pull request policy internally, you see this (Figure 40):

Build to line number
(Rysunek 40) Kompilacja — przejście do numeru wiersza(Figure 40) Build to line number

Widok dziennika kompilacji obsługuje znacznie większe dziennikiBuild log view supports much larger logs

Poprzedni widok dziennika obsługiwał tylko dzienniki zawierające do 10 000 wierszy.The previous log view only supported logs up to 10,000 lines. Nowa przeglądarka opiera się na edytorze Monaco używanym w kodzie VS i będzie obsługiwać dzienniki zawierające do 150 000 wierszy.The new viewer is based on the Monaco editor used in VS Code and will support logs up to 150,000 lines.

Szablony kompilacji języka JavaJava build templates

Dodając szablony kompilacji dla usług Ant, Maven i Gradle, jeszcze bardziej ułatwiliśmy deweloperom języka Java rozpoczynanie pracy (Rysunek 41).We’ve made it even easier for Java developers to get started with build by adding build templates for Ant, Maven, and Gradle (Figure 41).

Java build templates
(Rysunek 41) Szablony kompilacji języka Java(Figure 41) Java build templates

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szablonów, zobacz Build steps (Kroki kompilacji).For more information on templates, see Build steps.

Zadania kompilacji usługi XamarinXamarin build tasks

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w obsłudze usługi Xamarin:We made some significant improvements to our Xamarin support:

Krok Licencja programu Xamarin nie jest już konieczny i został usunięty z szablonów kompilacji.The Xamarin License step is no longer necessary and has been removed from the build templates. W ramach tego działania zostanie również wycofane zadanie.As part of this effort we will also deprecate the task. Wszystkie definicje kompilacji używające tego zadania powinny zostać zaktualizowane w celu usunięcia go, aby uniknąć zakłóceń po ostatecznym usunięciu zadania.All build definitions that use this task should be updated to remove it in order to prevent any disruption when the task is finally removed.

Szablony definicji kompilacji usługi Xamarin zostały rozszerzone, aby umożliwić wykonywanie nowych zadań.Finally, the Xamarin build definition templates were enhanced to use these new tasks. Utwórz aplikację na platformie Xamarin.Build your Xamarin app.

Integracja z rozwiązaniem Docker na potrzeby zarządzania kompilacjami i wydaniamiDocker integration for build and release management

Skorzystaj z możliwości kompilacji, aby skompilować obrazy usługi Docker i przekazać je do centrum Docker jako część przepływu ciągłej integracji (Rysunek 42).Take advantage of the build capabilities to build your Docker images and upload them to the Docker Hub as part of your continuous integration flow (Figure 42). Następnie wdróż te obrazy na kilku hostach Docker jako część usługi Release Management.Then, deploy those images to a number of Docker hosts as part of Release Management. Rozszerzenie Marketplace dodaje wszystkie zadania i typy punktów końcowych usługi niezbędne do pracy z rozwiązaniem Docker.The Marketplace extension adds all the service endpoint types and tasks necessary for you to work with Docker.

Docker images
(Rysunek 42) Obrazy platformy Docker(Figure 42) Docker images

Wyniki zadań programu SonarQube w widoku żądania ściągnięciaSonarQube results in pull request view

Jeśli kompilacja uruchomiona w celu scalenia żądania ściągnięcia zawiera zadania programu SonarQube MSBuild, nowe problemy dotyczące analizy kodu będą wyświetlane jako komentarze do dyskusji w żądaniu ściągnięcia (Rysunek 43).If the build run to merge a pull request contains SonarQube MSBuild tasks, you will now see new code analysis issues as discussion comments in the pull request (Figure 43). Ta funkcja działa w przypadku dowolnego języka, dla którego na serwerze SonarQube został zainstalowany dodatek.This experience works for any language for which a plug-in is installed on the SonarQube server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten wpis na blogu: SonarQube Code Analysis issues integration into Pull Requests (Integracja problemów dotyczących analizy kodu SonarQube w ramach żądań ściągnięcia).For more information, see the SonarQube Code Analysis issues integration into Pull Requests blog post.

SonarQube pull requests
(Rysunek 43) Żądania ściągnięcia SonarQube(Figure 43) SonarQube pull requests

Konfigurowanie raportowania interfejsu API stanu na potrzeby definicji kompilacjiConfigure status API reporting for a build definition

Teraz można wybrać definicje kompilacji, które mają zgłaszać stan do interfejsu API stanu w usłudze Git.You can now choose which build definitions report their status back to the Git status API. Jest to szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z wielu definicji, które kompilują dane repozytorium lub gałąź, ale tylko jedna reprezentuje rzeczywistą kondycję.This is particularly useful if you have many definitions that build a given repository or branch, but only have one that represents the real health.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację interfejsu API REST kompilacji.For more information, see the Build REST API reference.

Obsługa narzędzia Build vNext w pokojach zespołówBuild vNext support in team rooms

W pokoju zespołu od zawsze można było dodawać powiadomienia o kompilacjach XAML.It has been always possible to add notifications of XAML builds in the team room. Dzięki temu przebiegowi użytkownicy mogą także otrzymywać powiadomienia o zakończeniu kompilacji z narzędzia Build vNext.With this sprint, users can also receive notifications from Build vNext completions.

Włączanie filtrów ścieżki dla wyzwalaczy CI usługi GitEnable path filters for Git CI triggers

Wyzwalacze CI dla hostowanych repozytoriów Git mogą uwzględniać lub wykluczać określone ścieżki.CI triggers for hosted Git repositories can include or exclude certain paths. Dzięki temu można skonfigurować definicję kompilacji tak, aby była uruchamiana tylko wtedy, gdy pliki w określonych ścieżkach zostaną zmienione (Rysunek 44).This enables you to configure a build definition to run only when files in specific paths have changed (Figure 44).

Git CI Triggers
(Rysunek 44) Wyzwalacze ciągłej integracji usługi Git(Figure 44) Git CI Triggers

Ulepszenia usługi Release Management Release Management Improvements

Od czasu wprowadzenia zintegrowanej, opartej na sieci Web usługi zarządzania wydaniami w programie Team Foundation Server 2015 dodaliśmy kilka jej ulepszeń w tej wersji programu.Since the introduction of integrated web-based Release management in Team Foundation Server 2015, we have made several enhancements in this version.

Klonowanie, eksportowanie i importowanie definicji wersjiClone, export, and import release definitions

Wprowadziliśmy możliwość klonowania, eksportowania i importowania definicji wersji w ramach centrum wersji bez konieczności instalowania rozszerzenia (Rysunek 45).We have incorporated the ability to clone, export, and import release definitions within Release hub, without requiring installation of an extension (Figure 45).

Clone and export commands on release summary page
(Rysunek 45) Polecenia klonowania i eksportowania na stronie podsumowania wydania(Figure 45) Clone and export commands on release summary page

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Clone, export, and import a release definition (Klonowanie, eksportowanie oraz importowanie definicji wersji).For more details, see Clone, export, and import a release definition documentation.

Wyniki testów wyświetlane w podsumowaniu wersjiTest results displayed in the release summary

Na stronie podsumowania wersji udostępniono punkt udziału dla usługi zewnętrznej w celu wyświetlenia informacji dotyczących konkretnego środowiska.In the release summary page, we have enabled a contribution point for an external service to show environment-specific information.

W usłudze Team Services ta funkcja służy do wyświetlania podsumowania wyników testów, gdy testy są uruchamiane w ramach środowiska wersji (Rysunek 46).In Team Services, this functionality is used to display a summary of test results when tests are run as part of a release environment (Figure 46).

Test results displayed in the release summary
(Rysunek 46) Wyniki testów wyświetlane w podsumowaniu wersji(Figure 46) Test results displayed in the release summary

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Understand the summary view of a release (Opis widoku podsumowania wersji).For more details, see Understand the summary view of a release documentation.

Przekazywanie tokenów protokołu OAuth do skryptówPass OAuth tokens to scripts

Jeśli jest konieczne uruchomienie niestandardowego skryptu programu PowerShell wywołującego interfejsy API REST w usłudze Team Services (na przykład aby utworzyć element roboczy lub przesłać zapytanie do kompilacji), w skrypcie należy przekazać token protokołu OAuth.If you need to run a custom PowerShell script that invokes the REST APIs on Team Services, perhaps to create a work item or query a build for information, you need to pass the OAuth token in the script.

Nowa opcja dostępna podczas konfigurowania środowiska umożliwia wykonywanie skryptów w środowisku jako zadań w celu uzyskania dostępu do bieżącego tokenu protokołu OAuth (Rysunek 47).A new option when you configure an environment allows scripts to run as tasks in the environment to access the current OAuth token (Figure 47).

Pass OAuth tokens to scripts
(Rysunek 47) Przekazywanie tokenów protokołu OAuth do skryptów(Figure 47) Pass OAuth tokens to scripts

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Environment general options (Ogólne opcje środowiska).For more details, see Environment general options documentation.

Oto prosty przykład pokazujący sposób uzyskiwania definicji kompilacji (Rysunek 48):This is a simple example showing how to get a build definition (Figure 48):

Example script using passed oAuth token
(Rysunek 48) Przykładowy skrypt korzystający z przekazanego tokenu protokołu OAuth(Figure 48) Example script using passed oAuth token

Wyzwalanie przy częściowo pomyślnych wdrożeniachTrigger on partially successful deployments

W zadaniach kompilacji i wydawania dostępna jest opcja Kontynuuj po błędzie w Opcjach kontroli dla każdego zadania.Build and release tasks have an option to Continue on error in the Control Options parameters for each task.

Jeśli zadanie z ustawioną tą opcją się nie powiedzie, w przypadku definicji kompilacji zostanie zwrócony wynik Kompilacja zakończona częściowym powodzeniem.In a build definition, this results in a Build partially succeeded result if a task with this option set should fail.

Takie samo zachowanie jest teraz dostępne w definicjach wersji.The same behavior is now available in release definitions. Jeśli zadanie się nie powiedzie, ogólny wynik wydania wersji będzie wyświetlany jako „Release partially succeeded” (Wydanie wersji zakończone częściowym powodzeniem) (Rysunek 49).If a task fails, the overall release result will show as "Release partially succeeded" (Figure 49).

Release summary shows partially successful releases in orange color
(Rysunek 49) W podsumowaniu wydania częściowo pomyślne wydania wersji są oznaczone kolorem pomarańczowym(Figure 49) Release summary shows partially successful releases in orange color

Domyślnie częściowo udane wydanie wersji nie wyzwoli automatycznie wydania wersji do kolejnego środowiska, nawet jeśli to zachowanie jest określone w opcjach wdrożenia danego środowiska.By default, a partially successful release will not automatically trigger a release to a subsequent environment, even if this behavior is specified in the environment deployment options.

W każdym środowisku wydania można jednak ustawić nową opcję, która instruuje usługę Release Management, aby wyzwoliła wydanie do kolejnego środowiska, jeśli poprzednie wydanie jest częściowo pomyślne (Rysunek 50).However, a new option can be set in each release environment that instructs Release Management to trigger a release to a subsequent environment when the previous release is partially successful (Figure 50).

Setting the option to trigger from a partially successful release
(Rysunek 50) Ustawianie opcji wyzwalającej wydanie na podstawie częściowo pomyślnego wydania(Figure 50) Setting the option to trigger from a partially successful release

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Environment deployment triggers (Wyzwalacze wdrożenia w środowisku).For more details, see Environment deployment triggers documentation.

Bezpośrednie korzystanie z artefaktów w usłudze GitHubConsume artifacts stored in GitHub directly

Czasami możesz chcieć skorzystać z artefaktów przechowywanych w systemie kontroli wersji w sposób bezpośredni, bez przekazywania ich przez proces kompilacji, tak jak opisano to w tym temacie.Sometimes you may want to consume artifacts stored in a version control system directly, without passing them through a build process, as described in this topic.

Teraz jest to możliwe, jeśli przechowujesz kod w repozytorium GitHub (Rysunek 51).You can now do the same if your code is stored in a GitHub repository (Figure 51).

Linking code in a GutHub repository to a release definition
(Rysunek 51) Łączenie kodu w repozytorium GitHub z definicją wersji(Figure 51) Linking code in a GutHub repository to a release definition

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację TFVC, Git, and GitHub sources (Źródła TFVC, Git i GitHub).For more details, see TFVC, Git, and GitHub sources documentation.

Wdrażanie aplikacji internetowej przy użyciu usługi ARMWeb App Deployment using ARM

Dostępna jest nowa wersja zadania dotyczącego wdrażania aplikacji sieci Web platformy Azure o nazwie Wdrażanie aplikacji sieci Web przy użyciu usługi AzureRM.A new version of the Azure Web App Deployment task is available, called AzureRM Web App Deployment.

Jest w nim używane narzędzie MSDeploy i połączenie z punktem końcowym usługi Azure Resource Manager.It uses MSDeploy and an Azure Resource Manager service endpoint connection. Za pomocą tego zadania można wdrażać zadania Web Job platformy Azure i aplikacje interfejsu API platformy Azure (oprócz aplikacji sieci Web opartych na platformie ASP.NET 4, środowisku Node i języku Python).Use this task to deploy Azure Web Jobs and Azure API apps, in addition to ASP.NET 4, Node, and Python based web apps.

Zadanie obsługuje również typowe opcje publikowania, takie jak możliwość zachowania danych aplikacji, przeniesienie aplikacji offline i usunięcie dodatkowych plików w miejscu docelowym.The task also supports common publishing options such as the ability to retain app data, take an app off-line, and remove additional files at the destination.

Więcej funkcji, na przykład przekształcenia konfiguracji, może się pojawić w nadchodzących wersjach (Rysunek 52).More features, such as configuration transformations, may appear in forthcoming versions (Figure 52).

Web app deployment using ARM
(Rysunek 52) Wdrażanie aplikacji internetowej przy użyciu usługi ARM(Figure 52) Web app deployment using ARM

Grupy zadańTask groups

Grupa zadań umożliwia hermetyzację sekwencji zadań zdefiniowanych już w kompilacji lub definicji wersji do postaci pojedynczego zadania wielokrotnego użytku, które można dodać do definicji kompilacji bądź wersji podobnie jak każde inne zadanie (Rysunek 53).A task group lets you encapsulate a sequence of tasks already defined in a build or a release definition into a single reusable task that can be added to a build or release definition just like any other task (Figure 53).

Można wyodrębnić parametry ze zhermetyzowanych zadań jako zmienne konfiguracji i wydobyć pozostałe informacje o zadaniu.You can choose to extract the parameters from the encapsulated tasks as configuration variables, and abstract the rest of the task information.

Nowa grupa zadań zostaje automatycznie dodana do wykazu zadań i jest gotowa do użycia w innych definicjach wersji i kompilacji.The new task group is automatically added to the task catalogue, ready to add to other release and build definitions.

Linking code in a GutHub repository to a release definition
(Rysunek 53) Łączenie kodu w repozytorium GitHub z definicją wersji(Figure 53) Linking code in a GutHub repository to a release definition

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Task Groups (Grupy zadań).For more details, see Task Groups documentation.

Nietrwałe usuwanie wersjiSoft delete of releases

Usunięcie wersji, samodzielne lub automatyczne przez zasady przechowywania, powoduje jej usunięcie z list poglądowej i szczegółowej.When you delete a release, or it is automatically deleted by a retention policy, the release is removed from the overview and details lists.

Jest ona jednak przechowywana w postaci definicji wersji przez określony czas (zwykle 14 dni), po upływie którego zostaje trwale usunięta.However, it is retained with the release definition for a period (typically 14 days) before it is permanently deleted.

W tym okresie jest wyświetlana na karcie Usunięte list poglądowej i szczegółowej.During this period, it is shown in the Deleted tab of the overview and details lists.

Dowolną z tych wersji można przywrócić, otwierając menu skrótów i wybierając pozycję Cofnij usunięcie (Rysunek 54).You can restore any of these releases by opening the shortcut menu and choosing Undelete (Figure 54).

Undelete releases
(Rysunek 54) Cofanie usunięcia wersji(Figure 54) Undelete releases

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Restore deleted releases (Przywracanie usuniętych wersji).For more details, see Restore deleted releases documentation.

Przechowywanie wersji i kompilacji dla każdego środowiskaRetain releases and builds for each environment

Zasady przechowywania wersji dla definicji wersji określają, jak długo wersja i powiązana z nią kompilacja są przechowywane.The release retention policy for a release definition determines how long a release and the build linked to it are retained.

Domyślnie wersja jest przechowywana przez 60 dni — wersje, które w tym czasie nie zostaną wdrożone ani zmodyfikowane, zostaną automatycznie usunięte.By default, a release is retained for 60 days - releases that have not been deployed or modified during that time will automatically be deleted.

Można jednak przechować więcej wersji, które zostały wdrożone w określonych środowiskach (na przykład w środowisku produkcyjnym), lub przechowywać je dłużej niż te, które zostały wdrożone tylko do innych środowisk, takich jak środowisko testowe, tymczasowe czy kontroli jakości.However, you may want to retain more releases that have been deployed to specific environments, such as your production environment, or retain them longer than those that were just deployed to other environments such as test, staging, and QA.

Ponadto można przechowywać powiązaną z wersją kompilację przez ten sam okres co wersję, aby zapewnić dostępność artefaktów, jeśli będzie konieczne ponowne wdrożenie tej wersji (Rysunek 55).You can also retain the build linked to a release for the same period as the release to ensure that the artifacts are available if you need to redeploy that release (Figure 55).

Retain releases
(Rysunek 55) Przechowywanie wersji(Figure 55) Retain releases

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Release and build retention (Przechowywanie wersji i kompilacji).For more details, see Release and build retention documentation.

Ulepszenia dotyczące połączonych artefaktówLinked artifact improvements

Dwie nowe funkcje ułatwiają pracę z artefaktami i źródłami artefaktów:Two new features make it easier to work with artifacts and artifact sources:

 • Z definicją wersji można połączyć wiele źródeł artefaktów (Rysunek 56).You can link multiple artifact sources to a release definition (Figure 56). Każdy z artefaktów jest pobierany do folderu w agencie nazywanym aliasem źródła.Each of the artifacts is downloaded into a folder on the agent called the source alias. Teraz można edytować alias źródła połączonego artefaktu.You can now edit the source alias of a linked artifact. Na przykład po zmianie nazwy definicji kompilacji można edytować alias źródła, aby odzwierciedlał nazwę definicji kompilacji.For example, when you change the name of the build definition, you can edit the source alias to reflect the name of the build definition.
Linked artifact improvements
(Rysunek 56) Ulepszenia dotyczące połączonych artefaktów(Figure 56) Linked artifact improvements
For more details, see [Artifact source alias](https://www.visualstudio.com/docs/release/author-release-definition/understanding-artifacts#source-alias) documentation.
 • Niektóre zmienne w formacie Build.* (na przykład Build.BuildId oraz Build.BuildNumber) są udostępniane do użycia w parametrach zadań.A number of variables of the format Build.* (such as Build.BuildId and Build.BuildNumber) are exposed for use in task parameters. W przypadku gdy wiele źródeł jest powiązanych z daną wersją, te zmienne są wypełnione wartościami ze źródła artefaktu, które zostało określone jako źródło podstawowe.When multiple sources are associated with a release, these variables are now populated with values from the artifact source you specify as the primary source. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Artifact variables (Zmienne artefaktu).For more details, see Artifact variables documentation.

Wdrażanie — zadanie interwencji ręcznejDeployment - Manual Intervention task

Teraz można wstrzymać wykonanie w trakcie wdrożenia w środowisku.You can now pause execution during deployment to an environment.

Dołączenie do środowiska zadania interwencji ręcznej umożliwia tymczasowe zatrzymanie wdrożenia, wykonanie czynności ręcznie, a następnie wznowienie dalszych kroków automatycznych.Including a Manual Intervention task in an environment enables you to temporarily halt a deployment, perform manual steps, and then resume further automated steps.

Ponadto można odrzucić wdrożenie i uniemożliwić wykonanie dalszych kroków po interwencji ręcznej (Rysunek 57).You can also reject the deployment and prevent further steps from executing after a manual intervention (Figure 57).

Manual intervention task
(Rysunek 57) Zadanie interwencji ręcznej(Figure 57) Manual intervention task

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Manual intervention (Interwencja ręczna).For more details, see Manual intervention documentation.

Skrypty zadania wdrożenia bazy danych SQL DatabaseSQL Database deployment task scripts

Zadanie Wdrażanie bazy danych Azure SQL Database (Rysunek 58) rozszerzono o uruchamianie skryptów SQL w odniesieniu do bazy danych Azure SQL Database.The Azure SQL Database Deployment (Figure 58) task has been enhanced to run SQL scripts against an Azure SQL Database. Skrypty można udostępnić w formie pliku lub śródwierszowo w zadaniu.The scripts can be provided as a file, or inline within the task.

SQL database deployment task scripts
(Rysunek 58) Skrypty zadania wdrożenia bazy danych SQL Database(Figure 58) SQL database deployment task scripts

Podsumowanie definicji wersji — widżet pulpitu nawigacyjnegoRelease definition summary - dashboard widget

Przypnij definicję wersji do pulpitu nawigacyjnego — to łatwy sposób na udostępnienie podsumowania wersji danej definicji całemu zespołowi.Pin a release definition to the dashboard - an easy way to make a summary of releases for that definition visible to all your team.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Add release information to the dashboard (Dodawanie informacji o wersji do pulpitu nawigacyjnego).For more details, see Add release information to the dashboard documentation.

Podwyższanie poziomu wersji w środowisku o określonej godziniePromote releases to an environment at a specific time

Chcesz, aby wszystkie wdrożenia produkcyjne odbywały się o północy?Want all your production deployments to happen at midnight? Możesz skonfigurować dotyczący środowiska warunek, który pozwoli wybrać pomyślne (bądź po prostu najnowsze) wdrożenie z innego środowiska i wdrożyć je o określonej godzinie (Rysunek 59).You can configure a condition on an environment that selects a successful deployment (or just the latest one) from another environment, and deploys it at the specified time (Figure 59).

Schedule release to an environment
(Rysunek 59) Planowanie wydania wersji w środowisku(Figure 59) Schedule release to an environment

Wdrażanie zależne od warunków w wielu środowiskachDeploy based on conditions in multiple environments

Do poprzedniej wersji można było przeprowadzać wdrożenia równoległe (wdrożenia rozwidlone), jednak nie dało się rozpocząć wdrożenia w środowisku w zależności od stanu wielu środowisk (wdrożenia połączone).Until the previous version, you could do parallel deployments (forkdeployments), but you could not start a deployment to an environment based on the status of multiple environments (join deployments). Teraz istnieje taka możliwość.Now you can.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Parallel forked and joined deployments (Wdrożenia równoległe, rozwidlone i połączone).For more details, see Parallel forked and joined deployments documentation.

Interfejsy API REST dla usługi Release ManagementREST APIs for release management

Przy użyciu interfejsów API REST dla usługi Release Management można tworzyć definicje i wydania wersji oraz zarządzać wieloma aspektami wdrażania wersji.You can use the REST APIs for the Release Management service to create release definitions and releases, and manage many aspects of deploying a release.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą interfejsów API.For more information, see the API reference documentation. Proste przykłady z zastosowaniem interfejsów API znajdziesz w tym wpisie na blogu: Using ReleaseManagement REST API’s (Korzystanie z interfejsów API REST usługi Release Management).You'll find some basic examples that use the APIs in this blog post, Using ReleaseManagement REST API’s.

Integracja punktów wpięcia usługiService hooks integration

Wysyłaj powiadomienia o wersji po utworzeniu nowych wersji, rozpoczęciu lub zakończeniu wdrożeń bądź w czasie oczekiwania na zatwierdzenia lub po ich uzyskaniu.Send release notifications when new releases are created, deployments are started or completed, or when approvals are pending or completed. Przeprowadź integrację z narzędziami innych firm, np. Slack, aby otrzymywać takie powiadomienia.Integrate with third party tools such as Slack to receive such notifications.

Wdrażanie do krajowej chmury platformy AzureDeployment to national Azure clouds

Za pomocą nowego ustawienia Środowisko w punkcie końcowym klasycznej platformy Azure można określić konkretną docelową chmurę platformy Azure, w tym wstępnie zdefiniowane chmury krajowe, takie jak chmura chińskiej czy niemieckiej wersji platformy Azure albo chmura platformy Azure w wersji dla instytucji rządowych USA (Rysunek 60).Use the new Environment setting in an Azure Classic service endpoint to target a specific Azure cloud, including pre-defined national clouds such as Azure China cloud, Azure US Government cloud, and Azure German cloud (Figure 60).

Deployment to national Azure clouds
(Rysunek 60) Wdrażanie do krajowych chmur platformy Azure(Figure 60) Deployment to national Azure clouds

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Azure Classic service endpoint (Punkt końcowy usługi klasycznej platformy Azure).For more details, see Azure Classic service endpoint documentation.

Ulepszenia testowania Test Improvements

W programie Team Foundation Server 2017 dodano kluczowe ulepszenia testowania.Key test improvements have been added in Team Foundation Server 2017.

Zaktualizowany schemat magazynu wyników testówUpdated test result storage schema

W tej wersji migrujemy artefakty wyników testów do nowego, kompaktowego i wydajnego schematu magazynu.In this release, we are migrating the test result artifacts to a new compact and efficient storage schema. Ponieważ wyniki testów to jeden z elementów zużywających najwięcej miejsca do magazynowania w bazie danych programu TFS, oczekujemy, że ta funkcja spowoduje zmniejszenie wpływu testów na wielkość magazynu w bazach danych programu TFS.Since test results are one of the top consumers of storage space in TFS databases, we expect this feature to translate into reduced storage footprint for TFS databases. W przypadku klientów uaktualniających program TFS ze starszej wersji wyniki testów będą migrowane do nowego schematu podczas uaktualniania.For customers who are upgrading from earlier versions of TFS, test results will be migrated to the new schema during TFS upgrade. Może to spowodować, że proces uaktualniania będzie trwać dłużej (w zależności od ilości danych z wyników testów w bazach danych).This upgrade may result in long upgrade times depending on how much test result data exists in your databases. Zaleca się skonfigurowanie zasad przechowywania testów i zaczekanie, aż zasady zaczną działać, a następnie zmniejszenie ilości miejsca używanego przez wyniki testów. Dzięki temu proces uaktualniania programu TFS przebiegnie szybciej.It’s advisable to configure the test retention policy and wait for the policy to kick in and reduce the storage used by test results so that the TFS upgrade will be faster. Po zainstalowaniu programu TFS, ale przed uaktualnieniem wystąpienia programu TFS, można wyczyścić wyniki testów przy użyciu narzędzia TFSConfig.exe.After installing TFS, but before upgrading the TFS instance, you can use the TFSConfig.exe tool to clean up test results. Zobacz pomoc dotyczącą narzędzia TFSConfig.exe w celu uzyskania szczegółów.See TFSConfig.exe help for more details. Jeśli skonfigurowanie okresu przechowywania testów lub wyczyszczenie wyników testów przed uaktualnieniem nie jest możliwe, upewnij się, że okno uaktualniania zostało właściwie zaplanowane.If you don’t have the flexibility to configure test retention or clean up test results before upgrade, make sure you plan accordingly for the upgrade window. Zobacz Przechowywanie danych z wyników testów w programie Team Foundation Server 2015, aby zapoznać się z kolejnymi przykładami konfigurowania zasad przechowywania testów.See Test result data retention with Team Foundation Server 2015 for more examples about configuring test retention policy.

Ulepszenia narzędzia Test HubTest Hub improvements

Zarządzanie konfiguracją testów w narzędziu Test HubTest configuration management in Test Hub

Funkcja zarządzania konfiguracją testów jest teraz dostępna w internetowym interfejsie użytkownika na dodanej karcie konfiguracji w narzędziu Test Hub (Rysunek 61).We’ve brought test configuration management to the web UI by adding a new Configurations tab within the Test Hub (Figure 61). Przy użyciu tego narzędzia można tworzyć konfiguracje testów i zarządzać nimi, a także testować zmienne konfiguracji.Now you can create and manage test configurations and test configuration variables from within the Test hub.

Configurations hub
(Rysunek 61) Centrum konfiguracji(Figure 61) Configurations hub

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Create configurations and configuration variables (Tworzenie konfiguracji i ich zmiennych).For more information, see Create configurations and configuration variables.

Przypisywanie konfiguracji do planów testów, zestawów testów i przypadków testowychAssigning configurations to test plans, test suites, and test cases

Przypisywanie konfiguracji jest teraz prostsze — konfiguracje testowe można przypisać do planu testów, zestawu testów lub przypadków testowych bezpośrednio w narzędziu Test Hub (Rysunek 62).Assigning configurations just got easier - you can assign test configurations to a test plan, test suite, or test case(s) directly from within the Test hub (Figure 62). Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy element i wybrać pozycję Przypisz konfiguracje do.Right-click an item, select Assign configurations to …, and you’re off and running. W narzędziu Test Hub można również filtrować według konfiguracji (Rysunek 63).You can also filter by Configurations in the Test hub (Figure 63).

Assign Configurations
(Rysunek 62) Przypisywanie konfiguracji(Figure 62) Assign Configurations
Configurations Filter
(Rysunek 63) Filtr konfiguracji(Figure 63) Configurations Filter

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Assign configurations to Test plans and Test suites (Przypisywanie konfiguracji do planów testów i zestawów testów).For more information, see Assign configurations to Test plans and Test suites.

Wyświetlanie kolumn planów/zestawów testów w okienku wyników testuView test plan/test suite columns in test results pane

W okienku wyników testów dodaliśmy nowe kolumny zawierające plan testu i zestaw testów, w ramach których uzyskano wyniki.We’ve added new columns to the Test results pane that show you the test plan and test suite under which the test results were executed in. Kolumny te udostępniają bardzo ważne informacje kontekstowe potrzebne w przypadku przechodzenia do szczegółów wyników testów (Rysunek 64).These columns provide much-needed context when drilling into results for your tests (Figure 64).

Test Results Pane
(Rysunek 64) Okienko wyników testów(Figure 64) Test results pane
Kolejność testów w narzędziu Test Hub i na kartachOrdering of tests in Test Hub & on cards

Kolejność testów ręcznych w narzędziu Test Hub (Rysunek 65) można teraz określać niezależnie od rodzaju zestawu, w którym są one uwzględnione (zestawy statyczne, oparte na wymaganiach lub oparte na zapytaniach).You can now order manual tests from within the Test Hub (Figure 65), irrespective of the type of suite in which they’re included: static, requirement-based, or query-based suites. Aby zmienić kolejność testów, wystarczy przeciągnąć i upuścić co najmniej jeden test lub użyć menu kontekstowego.You can simply drag and drop one or more tests or use the context menu to reorder tests. Po zakończeniu ustalania kolejności można sortować testy za pomocą pola Kolejność i uruchamiać je w tej kolejności w module uruchamiającym testy w sieci Web.Once the ordering is completed, you can sort your tests by the Order field and then run them in that order from the Web runner. Testy można także porządkować bezpośrednio na karcie scenariusza użytkownika na tablicy Kanban (Rysunek 66).You can also order the tests directly on a user story card on the Kanban board (Figure 66). Oznacza to zakończenie prac związanych z oczekiwaną od dawna funkcją zgłoszoną przez użytkowników (495 głosów) dotyczącą testowania ręcznego.This completes one of the long-pending user voice items (with 495 votes) under manual testing.

Order tests
(Rysunek 65) Ustalanie kolejności testów(Figure 65) Order tests
Order tests on card
(Rysunek 66) Ustalanie kolejności testów na karcie(Figure 66) Order tests on card
Porządkowanie zestawów testów w narzędziu Test HubOrder test suites in Test Hub

Zespoły testowe mogą teraz porządkować zestawy testów zgodnie ze swoimi potrzebami — przed wprowadzeniem tej możliwości zestawy były porządkowane tylko alfabetycznie.Test teams can now order the test suites as per their needs – prior to this capability, the suites were only ordered alphabetically. Teraz dzięki funkcji przeciągania i upuszczania w narzędziu Test Hub można na nowo porządkować zestawy wśród zestawów równorzędnych bądź przenosić je do innego zestawu w hierarchii (Rysunek 67).Now, using the drag/drop capability in Test hub, suites can be re-ordered among the peer suites or moved to another suite in the hierarchy (Figure 67). To odpowiedź na następującą kwestię zgłoszoną przez użytkowników w obszarze testy ręczne/zarządzanie przypadkami testowymi.This addresses the following user voice item under manual testing/test case management.

Order Test suites
(Rysunek 67) Porządkowanie zestawów testów(Figure 67) Order Test suites
Wyszukiwanie użytkowników w ramach przypisywania testerówSearch for users as part of assigning testers

W ramach wprowadzania nowego selektora tożsamości w różnych centrach w narzędziu Test Hub udostępniliśmy także opcję wyszukiwania użytkowników podczas przypisywania testerów do jednego lub większej liczby testów (Rysunek 68).As part of the rollout of new identity picker controls across the different hubs, in Test hub, we have also enabled the option to search for users when assigning testers to one or more tests (Figure 68). To niezwykle przydatna funkcja w sytuacjach, gdy liczba członków zespołu jest duża, ale menu kontekstowe wyświetla tylko ograniczoną liczbę pozycji *(Rysunek 69).This is extremely useful in scenarios where the number of team members is large, but the context menu only shows a limited set of entries *(Figure 69).

Search users
(Rysunek 68) Wyszukiwanie użytkowników(Figure 68) Search users
Assign Users
(Rysunek 69) Przypisywanie użytkowników(Figure 69) Assign Users
Wybieranie kompilacji na potrzeby testówPick a build to test with

Teraz możesz wybrać kompilację, przy użyciu której chcesz przeprowadzić testy, a następnie uruchomić moduł uruchamiający testy w Internecie za pomocą polecenia „Uruchom z opcjami” w narzędziu Test Hub (Rysunek 70).You can now pick the “build” you want to test with and then launch the Web runner, using ‘Run with options’ in Test hub (Figure 70). Wszelkie usterki zgłoszone w trakcie sesji zostaną automatycznie skojarzone z wybraną kompilacją.Any bug filed during the run will automatically be associated with the build selected. Ponadto wynik testu zostanie opublikowany w odniesieniu do tej konkretnej kompilacji.In addition, the test outcome is published against that specific build.

Pick a build
(Rysunek 70) Wybieranie kompilacji(Figure 70) Pick a build
Uruchamianie klienta programu Microsoft Test Runner z poziomu narzędzia Test Hub z modułami zbierającymi daneLaunch Microsoft Test Runner client from Test Hub with data collectors

Teraz można wybrać moduły zbierające dane i kompilację, które mają zostać skojarzone z przebiegiem testowym (Rysunek 71), oraz uruchomić klienta programu Microsoft Test Runner 2017 w wydajny sposób z poziomu narzędzia Test Hub bez potrzeby przeprowadzania konfiguracji w kliencie programu Microsoft Test Manager.You can now choose your data collectors & build to associate with the test run (Figure 71), and launch the Microsoft Test Runner 2017 (client) in a performant way from Test hub, without having to configure them in Microsoft Test Manager client. Narzędzie Microsoft Test Runner zostanie uruchomione bez otwierania całej powłoki programu Microsoft Test Manager i zostanie zamknięte po wykonaniu testu.The Microsoft Test Runner will be launched without opening the entire Microsoft Test Manager shell and will shut-down on completion of the test execution.

Run with options
(Rysunek 71) Uruchamianie z opcjami(Figure 71) Run with options

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Run tests for dektop apps (Uruchamianie testów dla aplikacji klasycznych).For more information, see Run tests for desktop apps.

Wybieranie modułów zbierających dane i uruchamianie klienta programu Exploratory Runner z poziomu narzędzia Test HubChoose data collectors and launch Exploratory Runner client from Test hub

Teraz można wybrać moduły zbierające dane oraz uruchomić klienta programu Exploratory Runner 2017 w wydajny sposób z poziomu narzędzia Test Hub bez potrzeby przeprowadzania konfiguracji w kliencie programu Microsoft Test Manager.You can now choose your data collectors and launch the Exploratory Runner 2017 (client) in a performant way from Test hub, without having to configure them in Microsoft Test Manager client. Wywołaj funkcję „Uruchom z opcjami” z menu kontekstowego (Rysunek 72) dla zestawu opartego na wymaganiach i wybierz program Exploratory Runner oraz potrzebne moduły zbierające dane.Invoke 'Run with options' from the context menu (Figure 72) for a Requirement based suite and choose Exploratory runner and the data collectors you need. Program Exploratory Runner zostanie uruchomiony podobnie do programu Microsoft Test Runner zgodnie z powyższym opisem.The Exploratory runner will be launched similar to Microsoft Test Runner as described above.

Run with Options - XT
(Rysunek 72) Uruchamianie z opcjami — XT(Figure 72) Run with Options - XT
Konfigurowanie wyników testów dla testów w różnych zestawach testówConfigure test outcomes for tests across different test suites

Dodaliśmy możliwość konfigurowania zachowania wyników testów dla testów współużytkowanych w różnych zestawach testów w ramach tego samego planu testów (Rysunek 73).We have now added the ability to configure the behavior of test outcomes for tests shared across different test suites under the same test plan (Figure 73). Jeśli ta opcja jest zaznaczona i ustawiono wynik dla testu (można oznaczyć go jako powodzenie/niepowodzenie/zablokowany z poziomu narzędzia Test Hub, modułu uruchamiającego testy w sieci Web, programu Microsoft Test Runner lub karty Kanban), ten wynik będzie propagowany do wszystkich innych testów obecnych w różnych zestawach testów w ramach tego samego planu testów, z tą samą konfiguracją.If this option is selected, and you set the outcome for a test (mark it as Pass/Fail/Blocked either from the Test hub, Web runner, Microsoft Test Runner, or from cards on Kanban board), that outcome will propagate to all the other tests present across different test suites under the same test plan, with the same configuration. Użytkownicy mogą ustawić opcję „Konfiguruj wyniki testu” dla konkretnego planu testów za pomocą menu kontekstowego planu testów narzędzia Test Hub lub na stronie testu tablicy Kanban w oknie dialogowym wspólnych ustawień konfiguracji.Users can set the “Configure test outcomes” option for a particular test plan either from the Test hub test plan context menu or from the Kanban board test page in the common settings configuration dialog. Ta opcja jest domyślnie wyłączona i należy ją jawnie włączyć, aby zaczęła obowiązywać.This option is turned off by default and you will have to explicitly enable it to take effect.

Configure test outcomes
(Rysunek 73) Konfigurowanie wyników testów(Figure 73) Configure test outcomes
Sprawdzanie usterek z poziomu elementu roboczegoVerify bugs from work item

Teraz możesz sprawdzić usterkę, uruchamiając ponownie testy, w wyniku których została zidentyfikowana (Rysunek 74).You can now verify a bug by re-running the tests which identified the bug (Figure 74). Możesz wywołać opcję weryfikowania z poziomu menu kontekstowego formularza elementu roboczego usterki, aby uruchomić odpowiedni przypadek testowy w module uruchamiającym testy w sieci Web.You can invoke the Verify option from the bug work item form context menu to launch the relevant test case in the web runner. Przeprowadź walidację przy użyciu modułu uruchamiającego testy w sieci Web i zaktualizuj element roboczy usterki bezpośrednio w tym module.Perform your validation using the web runner and update the bug work item directly within the web runner.

Verify bugs
(Rysunek 74) Sprawdzanie usterek(Figure 74) Verify bugs
Interfejsy API REST na potrzeby klonowania planów testów/zestawów testówREST APIs for test plan / test suite clone

Dodaliśmy interfejsy API REST umożliwiające klonowanie planów testów i zestawów testów.We've added REST APIs for cloning of test plans and test suites. Można je znaleźć w sekcji Zarządzanie testami w naszej witrynie integracji usług Team Services.You can find them under the Test Management section on our Team Services Integrate site.

Postęp testu na kartach KanbanTest progress from your Kanban cards

Przypadki testowe można teraz dodawać i przeglądać oraz pracować z nimi bezpośrednio z poziomu scenariuszy na tablicy Kanban.You can now add, view, and interact with test cases directly from your stories on the Kanban board. Przy użyciu nowej opcji menu Dodaj test możesz utworzyć połączony przypadek testowy, a następnie monitorować stan wskazujący postęp bezpośrednio na karcie (Rysunek 75).Use the new Add Test menu option to create a linked Test case, and then monitor status directly from the card as things progress (Figure 75).

Inline tests
(Rysunek 75) Testy wbudowane(Figure 75) Inline tests

Dzięki tej nowej możliwości można teraz wykonać następujące akcje bezpośrednio z poziomu karty na tablicy:With this new capability, you can now perform the following actions directly from a card on your board:

 • Dodawanie testów.Add tests.
 • Otwieranie testów.Open tests.
 • Zmienianie elementu nadrzędnego testu przez przeciąganie z jednego scenariusza użytkownika i upuszczanie go w innym scenariuszu.Reparent a test by dragging/dropping from one user story to another.
 • Kopiowanie tego samego testu do innego scenariusza użytkownika, przytrzymując klawisz CTRL i przeciągając/upuszczając (dla scenariuszy, w którym jeden przypadek testowy służy do testowania więcej niż jednego scenariusza użytkownika).Copy the same test to another user story using CTRL+Drag/Drop (for scenarios where the same test case tests more than one user story).
 • Aktualizowanie stanu testu przez szybkie oznaczanie go jako zakończony powodzeniem lub niepowodzeniem.Update the test status by quickly marking it Pass/Fail/etc.
 • Przeprowadzanie testu przez uruchomienie go w module uruchamiającym testy w sieci Web, w którym można oznaczać poszczególne kroki, usterki plików itd. jako zakończone powodzeniem lub niepowodzeniem.Run the test by launching it in the Web Test Runner, from which you can pass or fail individual steps, file bugs, etc.
 • Wyświetlanie podsumowania stanu zbiorczego, które wskazuje liczbę testów zakończonych powodzeniem i liczbę pozostałych testów powiązanych z danym scenariuszem.View a summary of the roll-up status indicating how many tests have passed and how many remain for that story.

Jeśli potrzebujesz zaawansowanych możliwości zarządzania testami (takich jak przypisywanie testerów, przypisywanie konfiguracji, parametry scentralizowane, eksportowanie wyników testów itp.), możesz przełączyć się do narzędzia Test Hub i zacząć korzystać z zestawów opartych na domyślnych planach lub wymaganiach dotyczących testów, które zostały automatycznie utworzone z myślą o Tobie.If you need advanced test management capabilities (like assign testers, assign configurations, centralized parameters, exporting test results, etc.), you can then switch over to Test Hub and start using the default test plan/requirement-based suites that have been auto-created for you. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Add, run, and update inline tests (Dodawanie, uruchamianie i aktualizowanie testów wbudowanych).For more information, see Add, run, and update inline tests.

Przechodzenie do innego planu testu/zestawu testów na karcieTraverse to a test plan/test suite from the card

Teraz można z łatwością przechodzić do źródłowego planu testu/zestawu testów, w ramach którego tworzone są testy, bezpośrednio z poziomu karty na tablicy kanban.You can now easily traverse to the underlying test plan/test suite under which the tests are created, directly from a card on the Kanban board. Kliknięcie tego linku (Rysunek 76) spowoduje przejście do narzędzia Test Hub. Otwórz odpowiedni plan testu i wybierz określony zestaw, który kontroluje te testy wbudowane.Clicking on this link (Figure 76) will take you to the Test hub, open the right test plan, and then select the specific suite that controls those inline tests.

Traverse to plan/suite
(Rysunek 76) Przechodzenie do planu/zestawu(Figure 76) Traverse to plan/suite
Strona Testy w konfiguracji typowych ustawień tablicy kanbanTest page in common settings configuration of Kanban board

Przy użyciu nowej strony Testy w oknie dialogowym konfiguracji typowych ustawień na tablicy Kanban można kontrolować plan testu, w ramach którego są tworzone testy wbudowane (Rysunek 77).Use the new Tests page in common settings configuration dialog on Kanban board to control the test plan where the inline tests are created (Figure 77). Wcześniej wszystkie testy utworzone na karcie były automatycznie dodawane do nowo utworzonego planu testu pod warunkiem że nie istniały żadne plany testów, które odpowiadały ścieżkom iteracji i obszaru na karcie.Previously, any tests created on a card would automatically be added to a newly created test plan, provided no test plans existed that matched the area & iteration paths of the card. Teraz możesz zmienić to zachowanie, konfigurując wybrany istniejący plan testu — wszystkie testy będą następnie dodawane do wybranego planu testu.Now, you can override this behavior by configuring an existing test plan of your choice – all the tests will then be added to the selected test plan going forward. Funkcja ta dostępna jest tylko przy włączonej adnotacji testu.Note that this functionality is only enabled if the Test annotation is turned on.

Common settings
(Rysunek 77) Typowe ustawienia(Figure 77) Common settings

Ulepszenia modułu uruchamiającego testy w sieci WebWeb runner enhancements

Dodawanie załączników kroków testu podczas testowania ręcznegoAdd test step attachments during manual testing

Ulepszyliśmy internetowy moduł uruchamiający testy, dzięki czemu można dodawać załączniki do kroków testu podczas testowania ręcznego (Rysunek 78).We’ve enhanced the Web test runner to give you the ability to add test step attachments during manual testing (Figure 78). Załączniki wyników kroku są automatycznie wyświetlane we wszystkich usterkach zgłaszanych podczas sesji, a następnie w okienku wyników testu.These step result attachments automatically show up in any bugs you file in the session and subsequently in the Test results pane.

Test Step attachments
(Rysunek 78) Załączniki kroku testu(Figure 78) Test Step attachments
Obsługa zrzutów ekranu, nagrywania ekranu, dziennika akcji obrazów i informacji o systemie w internetowym module uruchamiającym testy (w przeglądarce Chrome)Screenshot, screen recording, image action log and system info support in Web runner (using Chrome browser)

W internetowym module uruchamiającym testy używanym w przeglądarce Chrome można teraz wykonywać zrzuty ekranu i dodawać do nich wbudowane adnotacje (Rysunek 79).You can now take screenshots and annotate them inline when you use Web runner in Chrome (Figure 79). Istnieje również możliwość przechwytywania na żądanie nagrań ekranu nie tylko w przypadku aplikacji sieci Web, ale też aplikacji klasycznych.You can also capture on-demand screen recordings of not just the web apps, but also your desktop apps. Zrzuty ekranu i nagrania ekranu są automatycznie dodawane do bieżącego kroku testu.These screenshots and screen recordings are automatically added to the current Test step. Ponadto, oprócz przechwytywania zrzutów i nagrań ekranu, można na żądanie przechwytywać dziennik akcji obrazów z aplikacji sieci Web.In addition to screenshots & screen recordings, you can also capture on-demand image action log from your web apps. Należy określić okno przeglądarki, z którego mają być przechwytywane akcje — wszystkie akcje w tym oknie (wszelkie istniejące i nowo otwarte w nim karty) bądź wszelkie nowo uruchomione okna podrzędne przeglądarki zostaną automatycznie przechwycone i skorelowane z krokami testu testowanymi w module uruchamiającym w sieci Web.You need to specify the browser window on which to capture your actions – all actions on that window (any existing or new tabs you open in that window) or any new child browser windows you launch, will automatically be captured and correlated against the test steps being tested in the Web runner. Zrzuty ekranu, nagrania ekranu i dzienniki akcji obrazów zostaną następnie dodane do wszelkich usterek zgłaszanych w trakcie sesji oraz dołączone do wyniku bieżącego testu.These screenshots, screen recordings and image action logs are then added to any bugs you file during the run and attached to the current test result. Dane związane z informacjami o systemie są także automatycznie przechwytywane i uwzględniane jako część wszystkich usterek zgłaszanych w module uruchamiającym w sieci Web.Similarly, the system information data is automatically captured and included as part of any bugs you file from the Web runner. Wszystkie te funkcje korzystają z możliwości oferowanej przez rozszerzenie Test & Feedback oparte na przeglądarce Chrome.All these leverage the capability from the Chrome-based Test & Feedback extension.

Web runner using Chrome browser
(Rysunek 79) Internetowy moduł uruchamiający testy w przeglądarce Chrome(Figure 79) Web runner using Chrome browser

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Collect diagnostic data during tests (Zbieranie danych diagnostycznych podczas testów).For more information, see Collect diagnostic data during tests.

Usterki zgłoszone jako elementy podrzędne — internetowy moduł uruchamiający/rozszerzenie Test & FeedbackBugs filed as children – Web runner/test & feedback extension

Podczas przeprowadzania testów przy użyciu modułu uruchamiającego w sieci Web, który został uruchomiony z poziomu karty na tablicy lub z poziomu zestawu opartego na wymaganiach w narzędziu Test Hub, wszystkie nowo zgłaszane usterki będą teraz automatycznie tworzone jako element podrzędny danego scenariusza użytkownika.When running tests in Web runner, launched either from a card on the board or from a requirement-based suite in Test hub, any new bugs filed will now be automatically created as a child to that user story. Podobnie w przypadku analizowania scenariusza użytkownika z poziomu rozszerzenia testowania eksploracyjnego wszystkie nowe zgłaszane usterki będą również tworzone jako element podrzędny tego scenariusza użytkownika.Similarly, if you are exploring a user story from the exploratory testing extension, any new bugs you file will also be created as a child to that user story. To nowe zachowanie umożliwia prostsze śledzenie w obrębie scenariuszy i usterek.This new behavior allows for simpler traceability across stories and bugs. Ma ono zastosowanie tylko wtedy, jeśli dla ustawień „Praca z usterkami” na stronie typowych ustawień konfiguracji została ustawiona opcja „Usterki nie są wyświetlane na listach prac ani na tablicach” lub „Usterki są wyświetlane na listach prac i na tablicach z zadaniami”.This is applicable only if the “Working with bugs” settings in the Common Settings Configuration page is set to “Bugs do not appear on backlogs or board” or "Bugs appear on the backlogs and boards with tasks". Dla wszystkich innych ustawień opcji „Praca z usterkami” i w niektórych innych scenariuszach, takich jak dodawanie do istniejącej usterki z już zdefiniowanym elementem nadrzędnym, w zamian zostanie utworzony link powiązany.For all other settings for “Working with bugs” option and in certain other scenarios, such as adding to an existing bug that already has a parent defined, a Related link will be created instead.

Aktualizowanie istniejących usterek z poziomu internetowego modułu uruchamiającego testyUpdate existing bugs from Web runner

Z poziomu internetowego modułu uruchamiającego testy można nie tylko tworzyć nowe usterki, ale też aktualizować istniejące (Rysunek 80).In addition to creating new bugs from the Web runner, now you can also update an existing bug (Figure 80). Wszystkie zebrane dane diagnostyczne, kroki odtwarzania i linki umożliwiające śledzenie z bieżącej sesji są automatycznie dodawane do istniejącej usterki.All the diagnostic data collected, repro steps, and links for traceability from the current session are automatically added to the existing bug.

Add to existing bug
(Rysunek 80) Dodawanie do istniejącej usterki(Figure 80) Add to existing bug

Rozszerzenie Test & Feedback — ulepszeniaTest & feedback extension - enhancements

Oparte na przeglądarce rozszerzenie Test & Feedback można zainstalować z witryny Visual Studio Marketplace.The browser-based Test & Feedback extension can be installed from the Visual Studio Marketplace. Obsługuje ono zarówno usługę Visual Studio Team Services, jak i serwer Team Foundation Server (w wersji 2015 lub nowszej).It supports both Visual Studio Team Services and Team Foundation Server (2015 or later).

Eksplorowanie elementów roboczychExplore work items

Teraz można wykonywać testowanie eksploracyjne dla konkretnego elementu roboczego (Rysunek 81).You can now do exploratory testing for a specific work item (Figure 81). Umożliwia to skojarzenie wybranego elementu roboczego z bieżącą sesją testowania i wyświetlenie kryteriów akceptacji oraz opisu w rozszerzeniu.This lets you associate the selected work item with your ongoing testing session, and view the acceptance criteria and description, from within the extension. Pozwala także na utworzenie kompleksowych danych śledzenia łączących zgłaszane usterki lub zadania z wybranym elementem roboczym.It also creates end-to-end traceability between bugs or tasks that you file on the selected work item. Element roboczy można eksplorować bezpośrednio z jego poziomu lub z poziomu rozszerzenia:You can explore the work item either directly from a work item, or from within the extension:

• Bezpośrednio z poziomu elementu roboczego (Rysunek 81): uruchamianie sesji testowania eksploracyjnego dla konkretnego elementu roboczego bezpośrednio w produkcie przy użyciu opcji „Wykonaj testowanie eksploracyjne” z menu kontekstowego.• Directly from a work item (Figure 81): Launch exploratory testing session for a specific work item directly from within the product using the “Do exploratory testing” option in the context menu. Dodaliśmy punkty wejścia na wszystkich kartach, we wszystkich siatkach oraz w narzędziu Test Hub.We’ve added entry points on all cards, grids, and in the Test hub.

• W ramach rozszerzenia (Rysunek 82): wyszukiwanie elementu roboczego z sesji testowania eksploracyjnego, a następnie powiązanie go z bieżącą sesją.• Within the extension (Figure 82): Search for a work item from within the XT session and then associate it with the ongoing session.

XT from card
(Rysunek 81) Testowanie eksploracyjne z poziomu elementu roboczego(Figure 81) XT from work item
Explore work item
(Rysunek 82) Testowanie eksploracyjne z poziomu rozszerzenia(Figure 82) XT from extension

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Explore work items with the Test & Feedback extension (Eksplorowanie elementów roboczych przy użyciu rozszerzenia Test & Feedback).For more information, see Explore work items with the Test & Feedback extension.

Przechwytywanie dziennika akcji obrazów, nagrań ekranu i danych ładowania strony internetowej przy użyciu rozszerzenia Test & FeedbackCapture image action log, screen recordings and web page load data using test & feedback

Dziennik akcji obrazów: rozszerzenie oferuje również nową opcję dodawania kroków, które umożliwiają automatyczne doprowadzenie do usterki — wystarczy jedno kliknięcie.Image Action Log: The extension gives you a new option to add the steps that lead you to the bug automatically with just one click. Wybierz opcję „Dołącz dziennik akcji obrazu” (Rysunek 83), aby przechwycić akcje myszy, klawiatury i dotyku, a następnie dodaj odpowiedni tekst i obrazy bezpośrednio do usterki lub zadania.Select the “Include image action log” option (Figure 83) to capture the mouse, keyboard, and touch actions, and add the corresponding text and images directly into the bug or task.

Nagrania ekranu w postaci wideo: istnieje również możliwość przechwytywania nagrań ekranu na żądanie przy użyciu rozszerzenia.Screen recording as video: You can also capture on-demand screen recordings using the extension. Nagrania ekranu mogą być przechwytywane nie tylko z aplikacji sieci Web, ale również z aplikacji klasycznych.These screen recordings can be captured not just from the web apps, but also your desktop apps. Na stronie opcji rozszerzenia można skonfigurować rozszerzenie tak, aby automatycznie zatrzymywało nagrania ekranu i dołączało je do zgłaszanej usterki.You can configure the extension to automatically stop screen recordings and attach them to a bug being filed using the extension’s “Options” page.

Dane ładowania strony: do rozszerzenia dodaliśmy nową funkcję przechwytywania w tle — przechwytywanie danych „ładowania strony sieci Web”.Page Load Data: We have added a new background capture capability to the extension – capturing of “web page load” data. Podobnie jak „dziennik akcji obrazów” przechwytywał akcje wykonywane w eksplorowanej aplikacji sieci Web w postaci obrazów w tle, funkcja „ładowania strony” automatycznie przechwytuje szczegółowe informacje o stronie sieci Web w celu dokończenia operacji ładowania.Just like the “image action log” captured your actions performed on a web app being explored, in the form of images in the background, the “page load” functionality automatically captures details for a web page to complete the load operation. Zamiast polegać na subiektywnej ocenie postrzegalnego wolnego tempa ładowania strony można teraz obiektywnie i wymiernie określić spowolnienie w usterce.Instead of relying on subjective/perceived slowness of web page load, you can objectively quantify the slowness in the bug now. Oprócz widoku kafelków do zgłaszanej usterki zostanie dołączony szczegółowy raport, który ułatwi programiście wstępne zbadanie problemu.Once the bug is filed, in addition to the tile view, a detailed report is also attached to the bug, which can help the developer with their initial set of investigations.

XT Image Action Log
(Rysunek 83) Testowanie eksploracyjne — dziennik akcji obrazów(Figure 83) XT Image Action Log
Tworzenie przypadków testowych na podstawie danych z dziennika akcji obrazówCreate test cases based on image action log data

Gdy podczas sesji eksploracyjnych są tworzone przypadki testowe, kroki testu z obrazami są automatycznie wypełniane (Rysunek 84).When you create test cases during your exploratory session, the test steps with images are automatically filled in for you (Figure 84). Równoczesne projektowanie i wykonywanie testów jest podstawą prawdziwego testowania eksploracyjnego, a ta nowa funkcja sprawia, że staje się ono rzeczywistością.Simultaneous test design and test execution is the basis of true exploratory testing, and this new capability makes this a reality. Można edytować przechwycony tekst, dodać oczekiwany wynik, usunąć zaznaczenie nieistotnych wierszy i zapisać dane do użycia w przyszłych przebiegach/uruchomieniach testu.You can edit the text captured, add the expected result, uncheck rows not relevant, and save it for upcoming test passes/runs.

XT Create Test Cases
(Rysunek 84) Testowanie eksploracyjne — tworzenie przypadków testowych(Figure 84) XT Create Test Cases

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Create test cases based in image action log data (Tworzenie przypadków testowych na podstawie danych dziennika akcji obrazów).For more information, see Create test cases based in image action log data.

Wgląd w dane sesji testowania eksploracyjnegoExploratory testing session insights

Teraz dla danego okresu można wyświetlić ukończone sesje testowania eksploracyjnego — na poziomie zespołu lub osoby — utworzone za pomocą rozszerzenia Test & Feedback.You can now view the completed exploratory testing sessions, either at a team or individual level, for a given time period created using the Test & Feedback extension. Aby przejść na stronę wglądu w dane, kliknij link ostatnich sesji eksploracyjnych w centrum uruchomień w grupie Test Hub w programie Web Access.You can get to this insights page by clicking the “Recent exploratory sessions” link in the Runs hub within the Test Hub group in web access. Nowy widok pomaga uzyskać wgląd w istotne dane, takie jak:This new view helps you derive meaningful insights, including:

 • Widok podsumowania, który zawiera podział eksplorowanych elementów roboczych, utworzonych elementów roboczych oraz właścicieli sesji i łączny czas pracy w ramach tych sesji (Rysunek 85).The summary view that shows a breakdown of the work items explored, the work items created, and the session owners, along with the total time spent on these sessions (Figure 85).
 • Widok pogrupowanych danych, które można przestawiać według eksplorowanych elementów roboczych, sesji lub właścicieli sesji (albo zrezygnować z przestawiania).The group-by view that can be pivoted by either explored work-items, sessions, session owners, or none. Dla każdego przestawienia można wyświetlić listę wszystkich utworzonych elementów roboczych (usterki, zadania, przypadki testowe) lub przejść do szczegółów listy dla określonego typu elementów roboczych.For any pivot, you can either view the list of all work items (bugs, tasks, test cases) created or scope the list down to a specific work item type.
 • Widok okienka szczegółów, który zawiera informacje oparte na opcjach wybranych w widoku grupowania.The details pane view that displays information based on selection in the group-by view. W przypadku wybranego wiersza przestawienia (np. eksplorowanych elementów roboczych) można w okienku szczegółów wyświetlić odpowiednie informacje zbiorcze, takie jak całkowity czas pracy w ramach sesji, właściciele sesji eksplorujący elementy oraz odpowiednie utworzone usterki/zadania/przypadki testowe ze stanem i priorytetem.For a selected pivot row (say explored work items), you can view its summary information in the details pane, such as the total number of sessions, the total time spent across these sessions, the session owners who explored it, and the bugs/tasks/test cases created against it, along with their state and priority. W przypadku wybranego wiersza elementu roboczego można wyświetlić jego wbudowany formularz i wprowadzić wymagane zmiany.For a selected work item row, you can view its work item form inline and make changes as appropriate.
XT Session insights
(Rysunek 85) Testowanie eksploracyjne — wgląd w dane sesji(Figure 85) XT Session insights

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Get insights across your exploratory testing sessions (Uzyskiwanie wglądu w dane sesji testowania eksploracyjnego).For more information, see Get insights across your exploratory testing sessions.

Sesje testowania eksploracyjnego — wyświetlanie nieeksplorowanych elementów roboczychExploratory testing sessions: View unexplored work items

Oprócz możliwości wyświetlania szczegółów wszystkich eksplorowanych elementów roboczych w widoku ostatnich sesji eksploracyjnych (filtrowanych według wszystkich sesji/sesji użytkownika w danym zakresie dat) w tym samym widoku dodaliśmy funkcję wyświetlania wszystkich elementów roboczych, które NIE BYŁY jeszcze eksplorowane (Rysunek 86).In addition to seeing the details of all the explored work items in the “recent exploratory sessions” view, filtered by all/my sessions for a given date range, we have now added the ability to also see a list of all work items that have NOT been explored, in the same view (Figure 86). Najpierw należy określić zapytanie udostępnione dotyczące wybranych elementów roboczych, a następnie na stronie sesji zostanie wyświetlona lista elementów roboczych zwróconych w odpowiedzi na zapytanie, z podziałem na eksplorowane i nieeksplorowane elementy w sekcji podsumowania.You start by specifying a shared query for work items that you are interested in and the sessions page shows a list of all the work items from the query, with a breakdown of both explored and unexplored items in the summary section. Ponadto, przestawiając dane przy użyciu grupy nieeksplorowanych elementów roboczych, można wyświetlić listę elementów, które nie były jeszcze eksplorowane.In addition, using the “Unexplored Work Item” group by pivot, you can see the list of items that have not been explored yet. To niezwykle przydatny sposób na śledzenie liczby scenariuszy, które nie były jeszcze eksplorowane bądź nie przeszły przez proces eliminacji błędów.This is extremely useful to track down how many stories have not been explored or gone through a bug-bash yet.

View unexplored WIT
(Rysunek 86) Wyświetlanie nieeksplorowanych elementów roboczych(Figure 86) View unexplored WIT
Kompleksowy przepływ opinii od uczestników projektuEnd to end stakeholder feedback flow
Poproś o opinięRequest feedback

Użytkownicy z dostępem na poziomie podstawowym mogą teraz bezpośrednio poprosić uczestników projektu o opinię dotyczącą bieżących lub ukończonych funkcji/scenariuszy przy użyciu opcji Zażądaj opinii dostępnej w menu elementu roboczego (Rysunek 87).Users with basic access level can now request feedback from stakeholders directly for ongoing or completed features/stories using the Request Feedback option in the work item menu (Figure 87). Spowoduje to otwarcie formularza żądania opinii, gdzie można wybrać uczestników projektu mających wyrazić opinię i opcjonalnie podać prosty zestaw instrukcji służący do nakreślenia obszarów produktu, których ma dotyczyć opinia.This opens the Request feedback form where you can choose the stakeholders you want feedback from and optionally provide a simple set of instructions prompting for the areas of the product you’d like input. Do wybranych uczestników projektu zostaną wysłane osobne wiadomości e-mail wraz z instrukcjami (o ile zostały podane).This will send off individual mails to the selected stakeholders along with the instructions provided, if any.

XT Feedback Flow
(Rysunek 87) Przepływ opinii w ramach testowania eksploracyjnego(Figure 87) XT Feedback Flow

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Request stakeholder feedback using the Test & Feedback extension (Wysyłanie próśb o opinie do uczestników projektu za pomocą rozszerzenia Test & Feedback).For more information, see Request stakeholder feedback using the Test & Feedback extension.

Wyraź opinięProvide feedback

Uczestnicy projektu mogą odpowiedzieć na prośbę o opinię, klikając link Prześlij opinię w otrzymanej wiadomości, co spowoduje automatyczne skonfigurowanie rozszerzenia Test & Feedback (dawniej: rozszerzenie testowania eksploracyjnego) przy użyciu wybranej prośby o opinię (jeśli rozszerzenie nie jest jeszcze zainstalowane, zostanie wyświetlony odpowiedni monit).Stakeholders can respond to the feedback request by clicking the Provide feedback link in the mail they received, which automatically configures the Test & Feedback extension (formerly Exploratory Testing extension) with the selected feedback request (it will prompt to install the extension, if not already installed). Uczestnicy projektu mogą zatem w pełni skorzystać z możliwości rozszerzenia w celu zebrania swoich wniosków i przesłania opinii w formie elementów roboczych usterki/zadania/odpowiedzi.Stakeholders can then use the full capture capabilities of the extension to capture their findings and submit their feedback in the form of feedback response/bug/task work items. Ponadto mogą przejść na stronę „Prośby o opinie” i w jednym miejscu wyświetlić wszystkie otrzymane prośby o opinie.Additionally, stakeholders can navigate to the “Feedback requests” page to view in one place all feedback requests received by them. Z listy mogą wybrać prośbę o opinię, na którą chcą odpowiedzieć, zarządzać swoimi oczekującymi prośbami o opinie (Rysunek 88) (odrzucając je lub oznaczając jako ukończone), a także przełączać się między różnymi typami próśb o opinie, klikając odpowiedni przycisk radiowy (Rysunek 89).From the list, they can select the feedback request they want to provide feedback on, manage their “Pending feedback requests” (Figure 88) by marking them as complete or by declining them and can switch between different types of feedback requests by clicking on the desired radio button (Figure 89).

Provide feedback link
(Rysunek 88) Link do przekazywania opinii(Figure 88) Provide feedback link
XT Feedback Flow
(Rysunek 89) Przepływ opinii w ramach testowania eksploracyjnego(Figure 89) XT Feedback Flow

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Provide feedback using the Test & Feedback extension (Przesyłanie opinii przy użyciu rozszerzenia Test & Feedback).For more information, see Provide feedback using the Test & Feedback extension.

Dobrowolna opiniaVoluntary feedback

Oprócz wymienionego wyżej przepływu na żądanie rozszerzenie umożliwia również uczestnikom projektu przesłanie dobrowolnej opinii (Rysunek 90).In addition to the solicited flow mentioned above, stakeholders can also use the extension to provide voluntary feedback (Figure 90). Uczestnicy mogą otworzyć rozszerzenie, wybrać tryb „Połączony” na stronie ustawień połączenia i połączyć się z kontem oraz projektem/zespołem, odnośnie którego chcieliby wyrazić opinię.They can open the extension, select the “Connected” mode in the Connection settings page, and connect to the account and Project/Team to whom they wish to provide feedback. Za pomocą rozszerzenia mogą zebrać swoje wnioski i przesłać opinię w formie elementów roboczych usterki/zadania/odpowiedzi.They can then use the extension to capture their findings and submit their feedback in the form of feedback response/bug/task work items.

Voluntary Feedback
(Rysunek 90) Dobrowolna opinia(Figure 90) Voluntary Feedback

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Provide voluntary feedback using the Test & Feedback extension (Dobrowolne przesyłanie opinii przy użyciu rozszerzenia Test & Feedback).For more information, see Provide voluntary feedback using the Test & Feedback extension.

Ulepszenia testów automatycznychAutomated testing improvements

Dzienniki konsoli i czas trwania testu na karcie Testy w podsumowaniu kompilacji/wydaniaConsole logs and test duration in tests tab in build/release summary

Przechwycone w plikach trx dzienniki konsoli z wynikami testów są wyodrębniane i publikowane jako załączniki wyniku testu (Rysunek 91).Test result console logs that are captured in .trx files are extracted and published as test result attachments (Figure 91). Można wyświetlić ich podgląd na karcie Testy — nie trzeba już pobierać plików trx w celu wyświetlenia dzienników.You have an option to preview them in Tests tab, and don't need to download the trx file to view logs anymore.

Console logs and duration
(Rysunek 91) Czas trwania i dzienniki konsoli(Figure 91) Console logs and duration
Widżet trendu testów dla kompilacjiTest trend widget for builds

Do galerii widżetów dodaliśmy nowy widżet „Trend wyników testów” (Rysunek 92).We have added a new 'Test result trend' widget to the Widget Gallery (Figure 92). Umożliwia on dodawanie wykresu trendu wyników testu do pulpitu nawigacyjnego dla maksymalnie 30 najnowszych kompilacji w ramach definicji kompilacji.Use this widget to add a test result trend chart of up to 30 most recent builds for a build definition to the dashboard. Opcje konfiguracji widżetu mogą pomóc dostosować wykres przez dodanie tabel przestawnych zawierających takie informacje jak liczba testów zakończonych powodzeniem, liczba testów zakończonych niepowodzeniem, łączna liczba testów, procentów wyników pozytywnych i czas trwania testu.Widget configuration options can help you customize the chart to include pivots like passed test count, failed test count, total test count, pass percentage, and test duration.

'Test result trend' widget
(Rysunek 92) Widżet „Trend wyników testów”(Figure 92) 'Test result trend' widget
Stan testu w podsumowaniu środowiska wydaniaTest status with Release Environment summary

Zaleca się korzystanie z środowisk wydania do wdrażania aplikacji i przeprowadzania testów z ich użyciem.It’s a recommended practice to use Release Environments to deploy applications and run tests against them. W tej wersji programu zintegrowaliśmy współczynnik testów kończonych sukcesem dla środowisk wydania w sekcji Środowiska na stronie podsumowania wydania (Rysunek 93).With this release, we have integrated test pass rate of Release Environments in the Environments section of the Release summary page (Figure 93). Tak jak pokazano na zrzucie ekranu, jeśli wystąpi błąd środowiska, wystarczy spojrzeć na kolumnę Testy, aby szybko stwierdzić, czy był on spowodowany niepowodzeniem testów.As shown in the screenshot, if an Environment has failed, you can quickly infer if the failure is because of failing tests by looking at the Tests column. Kliknij współczynnik powodzenia, aby przejść na kartę Testy i zbadać zakończone niepowodzeniem testy dla danego środowiska.You can click on the pass rate to navigate to the Tests tab and investigate the failing tests for that Environment.

Test status with Release Environment summary
(Rysunek 93) Stan testu w podsumowaniu środowiska wydania(Figure 93) Test status with Release Environment summary
Historia testów automatycznych dla gałęzi i środowisk wydaniaAutomated test history for branches and release environments

Często pojedynczy test jest uruchamiany w wielu gałęziach, środowiskach i konfiguracjach.It’s a common scenario for an individual test to run on multiple branches, environments, and configurations. Gdy taki test zakończy się niepowodzeniem, należy ustalić, czy dotyczy ono tylko gałęzi związanych z programowaniem, takich jak gałąź główna, czy ma również wpływ na gałęzie związane z wydawaniem, które odpowiadają za wdrożenie do środowisk produkcyjnych.When such a test fails, it is important to identify if the failure is contained to development branches like the master branch or if failures are also impacting release branches that deploy to production environments. Teraz możesz wyświetlić wizualizację historii przebiegu testu w różnych testowanych gałęziach — w tym celu zobacz kartę Historia na stronie podsumowania wyników (Rysunek 94).You can now visualize the history of a test across various branches that it is testing by looking at the History tab in Result summary page (Figure 94). Analogicznie możesz pogrupować dane przy użyciu przestawienia Środowisko, aby uzyskać wizualizację testu w różnych środowiskach wydań, w których test został uruchomiony.Similarly, you group by the Environment pivot to visualize the history of a test across different Release Environments in which its run.

Test status with Release Environment summary
(Rysunek 94) Stan testu w podsumowaniu środowiska wydania(Figure 94) Test status with Release Environment summary
Możliwość śledzenia w zakresie testowania ciągłegoTraceability with continuous testing

Użytkownicy mogą teraz śledzić jakość swoich wymagań bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym (Rysunek 95).Users can now track the quality of their Requirements right on their Dashboard (Figure 95). Mamy już rozwiązanie dotyczące jakości wymagań dla użytkowników testów zaplanowanych — teraz oferujemy je także użytkownikom korzystającym z testowania ciągłego.We already have a solution for Requirements quality for our Planned testing users and we are bringing it to our users who follow Continuous Testing. Użytkownicy będą mogli połączyć testy automatyczne bezpośrednio z wymaganiami, a następnie śledzić jakość odpowiednich wymagań przy użyciu widżetów pulpitu nawigacyjnego, pobierając dane dotyczące jakości z kompilacji lub wydania.Users will be able to link automated tests directly to Requirements and then use Dashboard widgets to track the quality of Requirements you are interested in tracking, pulling the Quality data from Build or Release.

Requirement Quality Widget
(Rysunek 95) Widżet jakości wymagań(Figure 95) Requirement Quality Widget
Testowanie zdalne — rozkład testów na podstawie liczby maszynRemote testing – distribute tests based on number of machines

Umożliwiliśmy rozkład testów z poziomu zestawu na maszyny zdalne przy użyciu zadania Uruchom testy funkcjonalne (Rysunek 96).We have enabled tests from within an assembly to be distributed to remote machines using the Run Functional Tests task (Figure 96). W programie TFS 2015 rozkładanie testu było możliwe tylko na poziomie zestawu.In TFS 2015, you could distribute tests only at the assembly level. Funkcję tę można włączyć przy użyciu pola wyboru w zadaniu, tak jak pokazano poniżej.This can be enabled using the check box in the task as below.

Task Setting
(Rysunek 96) Ustawienia zadania(Figure 96) Task Setting
Testowanie automatyczne w programie SCVMM i oprogramowaniu VMWareAutomated testing for SCVMM and VMWare

Użytkownicy mogą dynamicznie konfigurować maszyny testowe w chmurze przy użyciu platformy Azure lub lokalnie za pomocą programu SCVMM albo oprogramowania VMWare, a testy na tych maszynach będą uruchamiane w sposób rozproszony.Users can dynamically set up test machines in the cloud with Azure, or on premises using SCVMM or VMWare, and use these machines to run their tests in a distributed manner. Aby uruchamiać testy, użytkownicy mogą użyć jednego z zadań aprowizacji maszyn — Azure, SCVMM lub VMWare, a następnie wykonać zadanie Uruchom testy funkcjonalne.Users can use one of the machine provisioning tasks— Azure, SCVMM, or VMWare—followed by the Run Functional Tests task to run tests.

Analiza SonarQube w zadaniach narzędzi Maven i GradleSonarQube analysis in Maven and Gradle tasks

Teraz możesz wyzwolić analizę SonarQube w zadaniu kompilacji narzędzi Maven i Gradle, zaznaczając opcję „Run SonarQube Analysis” (Uruchom analizę SonarQube) i podając punkt końcowy, nazwę projektu SonarQube, klucz projektu oraz wersję (Rysunek 97).You can now trigger a SonarQube analysis in the Maven and Gradle build task by checking 'Run SonarQube Analysis', and providing the endpoint, the SonarQube project name, the project key, and the version (Figure 97).

Run SonarQube Analysis
(Rysunek 97) Uruchamianie analizy SonarQube(Figure 97) Run SonarQube Analysis

Teraz możesz również uzyskać link w projekcie SonarQube (Rysunek 98).You will also now get a link on the SonarQube project (Figure 98). Możesz zażądać pełnej analizy, aby wyświetlić szczegóły bramek jakości i wybrać przerwanie kompilacji, jeśli nie są one spełnione.You can request a full analysis to see the quality gates details, and choose to break the build if they are not met.

Run SonarQube Analysis
(Rysunek 98) Uruchamianie analizy SonarQube(Figure 98) Run SonarQube Analysis

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat The Gradle build task now supports SonarQube analysis (Zadanie kompilacji w narzędziu Gradle obsługuje już analizę SonarQube).For more information, please see The Gradle build task now supports SonarQube analysis.

Ulepszenia dotyczące witryny Marketplace Marketplace Improvements

Administratorzy kolekcji projektów mogą teraz przejść do witryny Marketplace programu Visual Studio z poziomu programu Team Foundation Server i zainstalować bezpłatne rozszerzenia w kolekcji projektów zespołowych.Project collection administrators can now browse to the Visual Studio Marketplace from a Team Foundation Server and install free extensions in a team project collection. Rozszerzenia są automatycznie pobierane z witryny Marketplace programu Visual Studio, przekazywane do programu Team Foundation Server i instalowane w wybranej kolekcji projektów zespołowych (Rysunek 99).The extensions are automatically downloaded from the Visual Studio Marketplace, uploaded to the Team Foundation Server, and installed in the selected team project collection (Figure 99).

Install Free Extension
(Rysunek 99) Instalowanie bezpłatnych rozszerzeń(Figure 99) Install Free Extension

Kupowanie oraz instalowanie płatnych rozszerzeńPurchase and install paid extensions

Administratorzy kolekcji projektów mogą teraz przejść do witryny Marketplace programu Visual Studio z poziomu programu Team Foundation Server, zakupić płatne rozszerzenia i zainstalować je w wybranej kolekcji projektów zespołowych (Rysunek 100).Project collection administrators can now browse to the Visual Studio Marketplace from a Team Foundation Server, buy paid extensions, and install them in a selected team project collection (Figure 100). Administrator może zapłacić za rozszerzenia w ramach subskrypcji platformy Azure i wybrać liczbę użytkowników w celu przypisania tych rozszerzeń.The administrator can pay for extensions with an Azure subscription and select the number of users to assign these extensions. Te rozszerzenia są automatycznie pobierane z witryny Marketplace programu Visual Studio, przekazywane do programu Team Foundation Server i instalowane w wybranej kolekcji projektów zespołowych.These extensions are automatically downloaded from the Visual Studio Marketplace, uploaded to the Team Foundation Server, and installed in the selected team project collection.

Purchase Paid Extension
(Rysunek 100) Kupowanie płatnych rozszerzeń(Figure 100) Purchase Paid Extension

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację Get extensions for Team Foundation Server (Uzyskiwanie rozszerzeń serwera Team Foundation Server) .For more details, see Get extensions for Team Foundation Server documentation.

Ulepszenia administracji Administration Improvements

Uwierzytelnianie systemu WindowsWindows Authentication

W poprzednich wersjach podczas konfigurowania wdrożenia serwera TFS przyłączonego do domeny trzeba było wybierać między dostawcami obsługi zabezpieczeń NTLM i Negotiate dla funkcji Uwierzytelnianie systemu Windows.In previous releases, you needed to decide between NTLM and Negotiate security support providers for Windows Authentication when configuring a domain-joined TFS deployment. W wersji 2017 to ustawienie zostało usunięte z konfiguracji.In 2017, we removed this setting from the configuration experience. Jeśli w wersji 2017 chcesz nadal korzystać z uwierzytelniania NTLM, nie musisz podejmować żadnych akcji.If you want to continue using NTLM authentication in 2017, you do not need to take any action. Jeśli do tej pory było używane uwierzytelnianie Kerberos i dalej chcesz z niego korzystać w wersji 2017, nie musisz podejmować żadnych akcji.If you had been using Kerberos authentication and want to continue doing so in 2017, you do not need to take any action. Serwer TFS 2017 teraz zawsze konfiguruje obu dostawców obsługi zabezpieczeń, Negotiate i NTLM, w tej kolejności.TFS 2017 now always configures both the Negotiate and NTLM security support providers, in that order. W przypadku tej konfiguracji uwierzytelnianie Kerberos będzie używane wszędzie tam, gdzie to możliwe, dając zwiększone zabezpieczenia.With this configuration, Kerberos authentication will be used where possible, providing enhanced security. Jeśli nie będzie można użyć uwierzytelniania Kerberos, zostanie użyte uwierzytelnianie NTLM.When Kerberos cannot be used, NTLM authentication will be used. Przeprowadziliśmy obszerne testy, aby mieć pewność, że ta zmiana nie będzie mieć żadnego wpływu na istniejące wdrożenia serwera TFS korzystające z uwierzytelniania NTLM.We did extensive testing to ensure that there would not be any impact on existing TFS deployments using NTLM authentication due to this change.

Nowoczesne środowisko nawigacyjneA Modern navigation experience

W tej wersji udostępniliśmy nowy, ulepszony górny pasek nawigacji.In this release, we are enabling a new and improved top navigation bar. Nowa nawigacja ma dwa podstawowe cele:There are two core goals for the new nav:

 • Zwiększenie wydajności nawigacji w obszarach produktu dzięki szybkiemu dostępowi do dowolnego centrum jednym kliknięciem myszy.Increase navigation efficiency across product areas by quickly allowing you access any of the hubs with one click.
 • Wprowadzenie do produktu nowoczesnego wyglądu i interfejsu użytkownika.Bring a modern visual aesthetics and user experience to the product.

Ponieważ jest to duża zmiana dla naszych użytkowników, a prace nad funkcją nadal trwają, postanowiliśmy domyślnie wyłączyć nowy interfejs nawigacyjny.Since this is a big change for our users, and the feature is still being iterated on, we decided to have the new navigation UX off by default. Jeśli chcesz go wypróbować, możesz go włączyć poprzez wybranie opcji „Włącz nową nawigację” w Panelu sterowania w obszarze administracyjnym programu Team Foundation Server.If you want to play with it, you can enable it by going to the Team Foundation Server admin area Control Panel and choosing to “Turn on new navigation”. Pamiętaj, że spowoduje to włączenie tego interfejsu dla wszystkich użytkowników na serwerze.Please note that will enable it for all users in the server.

Uprawnienie do zmiany nazwy projektu zespołowegoTeam project rename permission

Uprawnienie kontrolujące, którzy użytkownicy mogą zmieniać nazwę projektu zespołowego, zostało zmienione.The permission controlling which users can rename a team project has changed. Wcześniej nazwę projektu zespołowego mogli zmieniać użytkownicy mający uprawnienie do edycji informacji na poziomie tego projektu.Previously, users with Edit project-level information permission for a team project could rename it. Teraz użytkownikom można udzielić lub odmówić prawa do zmieniania nazwy projektu zespołowego, korzystając z nowego uprawnienia do zmieniania nazwy projektu zespołowego.Now users can be granted or denied the ability to rename a team project through the new Rename team project permission.

Centrum pracy z ustawieniami administracyjnymiAdmin settings Work hub

Dodaliśmy nowe centrum pracy na stronie ustawień administracyjnych. Na pojedynczej karcie tej strony można znaleźć ustawienia ogólne, iteracje i obszary (Rysunek 101). Dzięki tej zmianie użytkownicy będą mogli bez problemów rozróżniać ustawienia na poziomie projektu i ustawień zespołu.We've introduced a new "Work" hub in the Admin settings page that combines general settings (Figure 101), Iterations, and Areas in a single tab. With this change, users will see clear differences between project-level settings and team settings. W przypadku ustawień zespołu użytkownicy będą widzieć tylko obszary i iteracje związane z tym zespołem.For team settings, users will only see areas and iterations that are relevant to their team. Na poziomie projektu strona ustawień będzie umożliwiać administratorom zarządzanie obszarami i iteracjami dla całego projektu.At a project level, the settings page will enable admins to manage areas and iterations for the entire project. Ponadto w przypadku ścieżek obszaru projektu dodano nową kolumnę o nazwie „Zespoły”. Ułatwia ona administratorom szybkie i proste sprawdzanie, które zespoły wybrały daną ścieżkę obszaru.Additionally, for project area paths, a new column called "Teams" has been added to make it convenient for admins to tell quickly and easily which teams have selected a specific area path.

Admin work hub
(Rysunek 101) Centrum pracy administratorów(Figure 101) Admin work hub

Interfejsy API REST konfiguracji procesówProcess configuration REST APIs

Ten publiczny interfejs API umożliwia użytkownikom uzyskiwane informacji o konfiguracji procesu danego projektu.This public API allows users to get the process configuration of a given project. Konfiguracja procesu obejmuje następuje ustawienia:The process configuration contains the following settings:

 • TypeFields: abstrakcje pól możliwych do dostosowania, które są używane na potrzeby elastycznej obsługi narzędzi.TypeFields: abstractions of customizable fields that are used in the agile tooling. Na przykład typ pola „Punkty historii” to „Nakład pracy”.For example, the type of the "Story points" field is "Effort".
 • Definicje listy prac: definiują, które elementy robocze znajdują się na każdej z list prac.Backlog definitions: define what work item types are on each of the backlogs. Prośbę o taki interfejs API często zgłaszali klienci kompilujący rozszerzenia.This is a frequently requested API from customers building extensions. Dzięki tym danym rozszerzenie może znać sposób korzystania z pól powiązanych z określonym procesem w celu włączenia typowych scenariuszy w elastycznych narzędziach (takich jak zmienianie działania lub nakładu pracy elementu roboczego, wiedząc, jakie elementy robocze są uwzględniane na poziomie danej listy prac, lub określanie, czy zespoły są identyfikowane za pomocą ścieżki obszaru, czy też pola niestandardowego).With this data, an extension can know how to leverage process-specific fields to enable common scenarios in the agile tools (such as changing the activity or effort of a work item, knowing what work items are included at a given backlog level, or determining whether teams are identified by area path or a custom field). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Work Overview (Praca — omówienie).Please refer to Work Overview for more information.

W programie Team Foundation Server 2017 wprowadzono nowe środowisko zarządzania grupami i członkostwem w grupie.Team Foundation Server 2017 introduces a new experience to manage groups and group membership. Możesz przeszukiwać usługę Active Directory lub wyszukiwać użytkowników/grupy z komputera lokalnego przy użyciu kryteriów wyszukiwania opartych na prefiksach w odniesieniu do nazw użytkowników/grup.You can search in active directory or local machine users/groups using prefix based search criteria on user/group name(s). Na przykład możesz użyć zarówno ciągu „Jan M”, jak i nazwy konta SAM (np. domena_biznesowa\janm), aby wyświetlić wizytówkę użytkownika/grupy.For example, 'John D' as well as samaccountname (e.g. 'businessdomain\johbdnd') and see the contact card of a user/group.

Ustawienia zabezpieczeń użytkownikaUser security settings

Możesz zarządzać swoimi osobistymi tokenami dostępu i ustawieniami SSH w nowym środowisku„Moje zabezpieczenia” (Rysunek 102).You can manage your personal access tokens and SSH in the new "My Security" experience (Figure 102). Użytkownicy, którzy zarządzali konfiguracją SSH za pośrednictwem obszaru „Mój profil”, będą teraz musieli zarządzać swoimi publicznymi kluczami SSH w ustawieniach zabezpieczeń użytkownika (Rysunek 103).Users who were using "My Profile" to manage SSH will now need to manage their SSH public keys in the user security settings (Figure 103).

My security
(Rysunek 102) Moje zabezpieczenia(Figure 102) My security
My profile
(Rysunek 103) Mój profil(Figure 103) My profile

Ujednolicony kreator konfiguracjiUnified configuration wizard

W poprzednich wersjach należało wybrać jeden z wielu kreatorów konfiguracji na potrzeby wdrożenia programu TFS: kreatory podstawowy i pełny służyły do konfigurowania nowego wdrożenia, kreator uaktualnienia sprawdzał się na potrzeby aktualizacji produkcyjnych i przedprodukcyjnych, natomiast kreator konfiguracji tylko warstwy aplikacji był przydatny w różnych sytuacjach, w tym w przypadku skalowania istniejącego wdrożenia, zastępowania warstwy aplikacji nowym sprzętem itd.In previous releases, you would pick one of multiple configuration wizards for your TFS deployment depending on what you were trying to do – the Basic and Full wizards could be used to configure a new deployment; the Upgrade wizard could be used for production and pre-production upgrades; and the Application-Tier Only wizard could be used for a variety of scenarios, including scaling out an existing deployment, replacing an application tier with new hardware, and so forth. W serwerze TFS 2017 do wszystkich tych zastosowań służy jeden kreator konfiguracji serwera, który krok po kroku pomaga określić jedną z wymienionych sytuacji, a następnie wykonać odpowiednie czynności, prosząc o dokonanie prostych wyborów.In TFS 2017, all of these scenarios have been unified into a single Server Configuration Wizard, which guides you toward and then through each of these scenarios by asking you to make simple choices. Ponadto zaawansowane konfiguracje, takie jak uaktualnienia przedprodukcyjne i klonowanie istniejącego wdrożenia, teraz automatyzują akcje, co do tej pory należało robić za pośrednictwem narzędzia tfsconfig.exe — dotyczy to m.in. zmieniania identyfikatorów serwera, ponownego mapowania parametrów połączenia baz danych i usuwania odwołań do zależności zewnętrznych (co wcześniej należało robić przy użyciu polecenia PrepareClone w narzędziu tfsconfig.exe).Additionally, advanced configurations like pre-production upgrades and clone existing deployment now automate actions which used to be done via tfsconfig.exe, including changing server IDs, remapping database connection strings, and removing references to external dependencies (which used to be done with tfsconfig.exe PrepareClone).

Nowy poziom dostępuNew access level

Dzięki nowej grupie programu Visual Studio Enterprise dodanej do portalu administracyjnego Poziom dostępu na serwerach Team Foundation Server można szybko zidentyfikować, kto ma subskrypcję programu Visual Studio Enterprise.With the new Visual Studio Enterprise group added to the Access Level admin portal in Team Foundation Servers, you can now quickly identify who has a Visual Studio Enterprise subscription. Po zidentyfikowaniu ci użytkownicy uzyskają pełny dostęp do wszystkich rozszerzeń TFS firmy Microsoft instalowanych z witryny Marketplace programu Visual Studio bez dodatkowych opłat.Once identified, these users will gain full access to all first party TFS extensions installed from the Visual Studio Marketplace at no additional charge.

Osobiste tokeny dostępu Personal Access Tokens

Teraz możesz połączyć się z dowolnym serwerem Team Foundation Server nie tylko przy użyciu protokołu SSH, ale też za pomocą osobistego tokenu dostępu (Rysunek 104).You can now connect to any Team Foundation Server using a personal access token in addition to SSH (Figure 104). To przydatne, jeśli pracujesz na komputerze Mac lub z systemem Linux i chcesz korzystać z dowolnych narzędzi do automatyzacji oraz usługi GIT.This is helpful if you develop on Linux or Mac and would like to use in any automation tools and GIT. Osobistymi tokenami dostępu możesz zarządzać na stronie ustawień zabezpieczeń użytkownika.You can manage your personal access tokens from the user security settings page.

Personal Access Tokens
(Rysunek 104) Osobiste tokeny dostępu(Figure 104) Personal Access Tokens

Znane problemy Known Issues

Oto pełna lista znanych problemów występujących w tej wersji.This is a complete list of known issues in this release.

Nie istnieją narzędzia Power Tools dla programu Team Foundation Server 2017There are no Power Tools for Team Foundation Server 2017

 • Problem:Issue:

  Dla serwera TFS 2017 nie wydano narzędzi Power Tools.No Power Tools have been released for TFS 2017.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Z radością informujemy, że większość poprzednich narzędzi Power Tools została zintegrowana z serwerem TFS 2017.We are excited to let you know that most of the previous Power Tools have been integrated into TFS 2017. Edytor szablonów procesu to narzędzie, które nie zostało zintegrowane, ale można je pobrać w witrynie Visual Studio Marketplace.The Process Template Editor is one that has not been integrated, but you can get it in the Visual Studio Marketplace.

Aktualizowanie rozszerzeń kontrolek niestandardowychUpdating custom control extensions

Błąd podczas importowania definicji typu elementu roboczegoError when importing work item type definition

 • Problem:Issue:

  W przypadku klientów mających zainstalowane rozszerzenie strony elementu roboczego, którzy wyeksportowali definicję typu elementu roboczego, a następnie ją zaimportowali, wyświetlany jest błąd „Atrybut „LayoutMode” nie został zadeklarowany”.Customers with a work item page extension installed, who export a work item type definition then import that definition, will see an error, “The ‘LayoutMode’ attribute is not declared”.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Za każdym razem, gdy eksportowana jest definicja typu elementu roboczego, element PageContribution zawiera dodatkowy atrybut LayoutMode.There is an extra LayoutMode attribute on the PageContribution element each time you export a work item type definition. Przed zaimportowaniem definicji należy wyszukać tryb PageContribution i usunąć atrybut LayoutMode.Before importing the definition, search for the PageContribution mode and remove the LayoutMode attribute. Na przykład należy usunąć fragment kodu LayoutMode="FirstColumnWide".For example, remove LayoutMode="FirstColumnWide".

Klienci powinni zaktualizować Git LFS do wersji 1.3.1 lub nowszejCustomers should update to Git LFS version 1.3.1 or higher

 • Problem:Issue:

  Wersje Git LFS wcześniejsze niż 1.3.1 nie będą obsługiwane w przyszłych wydaniach.Git LFS versions before 1.3.1 will not be supported in future releases.

 • Obejście problemu:Workaround:

  W przypadku klientów korzystających z Git LFS zdecydowanie zaleca się aktualizację do Git LFS w wersji 1.3.1 lub nowszej.Customers using Git LFS are strongly encouraged to update to Git LFS version 1.3.1 or higher. Starsze wersje klienta LFS nie są zgodne ze zmianami uwierzytelniania w tej wersji programu TFS.Older versions of the LFS client are not compatible with authentication changes in this version of TFS. Aby dać klientom czas na migrację, wprowadziliśmy krótkoterminowe obejście dla wersji RTW.In order to give customers time to migrate, we implemented a short-term workaround for RTW. To obejście zostanie usunięte w aktualizacji Update 1, kiedy klienci usługi Git LFS w wersjach starszych niż 1.3.1 przestaną działać.The workaround will be removed in Update 1, at which point Git LFS clients below 1.3.1 will no longer work.

Funkcja przywracania pakietów NuGet nie wyszukuje pakietów istniejących w usłudze nuget.orgNuGet Restore is not finding packages that exist in nuget.org

 • Problem:Issue:

  W przypadku używania narzędzia NuGet 3.4.3 lub nowszego zadanie przywracania narzędzia NuGet nie spowoduje przywrócenia pakietów z repozytorium NuGet.org, chyba że jest to jawne źródło w pliku NuGet.Config.When using NuGet 3.4.3 or greater, the NuGet Restore task will not restore packages from NuGet.org unless it is an explicit source in the NuGet.Config.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Należy się upewnić, że repozytorium NuGet.org zostało wskazane w pliku NuGet.Config.Ensure NuGet.org is in NuGet.Config.


Zadania kompilacji i wydawania narzędzia NuGet nie są uwierzytelnianeNuGet build and release tasks do not authenticate

 • Problem:Issue:

  Podczas korzystania z programu Team Foundation Server/usługi zarządzania pakietami zadania kompilacji i wydawania narzędzia NuGet nie są uwierzytelniane u źródeł danych, jeśli agent działa jako użytkownik USŁUGA SIECIOWA, co jest domyślnym ustawieniem, jeśli agent kompilacji jest uruchomiony jako usługa.When using Team Foundation Server / Package Management, NuGet build and release tasks will not authenticate to feeds if the agent is running as a NETWORK SERVICE user, which is the default when the build agent is run as a service. Dzieje się tak, ponieważ wersje NuGet wcześniejsze niż 3.5 używają poświadczeń konta użytkownika uruchamiającego agenta kompilacji, a nie poświadczeń dostarczanych przez zadanie kompilacji.This happens because versions of NuGet before 3.5 use the credentials of the user account running the build agent, not the credentials provided by the build task.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Aby użyć zadań kompilacji/wersji narzędzia NuGet ze źródłami danych programu TFS korzystającymi z agenta działającego jako USŁUGA SIECIOWA, należy użyć programu NuGet 3.5 lub nowszego.To use NuGet build/release tasks with TFS feeds using an agent that is running as a NETWORK SERVICE, you must use NuGet 3.5 or higher.

Zadania kompilacji i wersji programu NuGet korzystają z poświadczeń agentaNuGet build and release tasks use agent’s credentials

 • Problem:Issue:

  Wersje NuGet wcześniejsze niż 3.5 używają poświadczeń konta użytkownika uruchamiającego agenta kompilacji, a nie poświadczeń dostarczanych przez zadanie kompilacji.Versions of NuGet before 3.5 use the credentials of the user account running the build agent, not the credentials provided by the build task. Może to skutkować nieoczekiwanym dostępem lub brakiem dostępu do źródeł danych.This may result in unexpected access or lack of access to feeds.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Należy użyć NuGet 3.5 lub nowszej wersji na agentach kompilacji TFS.Use NuGet 3.5 or higher on TFS build agents.

Rozszerzenia zewnętrznie nie są uaktualniane automatycznie wraz z uaktualnieniem serwera TFSExternal extensions do not automatically upgrade when upgrading TFS

 • Problem:Issue:

  Jeśli pobrano rozszerzenie z witryny Visual Studio Marketplace, opublikowano je w instalacji serwera TFS 2015, a następnie przeprowadzono uaktualnienie do wersji TFS 2017, rozszerzenie nie zostanie automatycznie zaktualizowane wraz z opublikowaniem jego nowych wersji w witrynie Marketplace.If you downloaded an extension from the Visual Studio Marketplace, published it to your TFS 2015 installation, and then upgraded to TFS 2017, the extension will not be automatically updated when new versions of the extension are published to the Marketplace.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Po uaktualnieniu do wersji TFS 2017 należy odinstalować rozszerzenia zainstalowane na serwerze TFS 2015.After upgrading to TFS 2017, uninstall the extensions you had installed in TFS 2015. Następnie należy ponownie zainstalować najnowsze rozszerzenia.Then reinstall the latest extensions. W serwerze TFS 2017 dodaliśmy funkcję automatycznego sprawdzania aktualizacji rozszerzeń zewnętrznych raz dziennie i ich uaktualniania.In TFS 2017 we added a feature to automatically check for updated external extensions once a day and upgrade them.

W definicjach wersji nie można uruchomić zadania Umieszczanie zadań środowiska Jenkins w kolejceThe Jenkins Queue Job task cannot be run in release definitions

 • Problem:Issue:

  Podczas uruchamiania w definicji wersji zadania umieszczania zadań systemu Jenkins w kolejce klienci otrzymują błąd serwera 500.When running the Jenkins Queue Job task in a release definition, customers get a 500 server error.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Obecnie zadanie umieszczania zadań systemu Jenkins w kolejce można uruchomić jako część definicji kompilacji serwera TFS, ale nie w ramach definicji wersji.Currently, the Jenkins Queue Job task can be run as part of TFS build definitions, but not release definitions. Ta możliwość zostanie dodana w przyszłym wydaniu.This ability will be added in a future release.

Konieczne jest ponowne skompilowanie niestandardowych wtyczek serwera TFS pod kątem bibliotek DLL serwera TFS 2017Custom TFS server plugins need to be rebuilt against TFS 2017 DLLs

 • Problem:Issue:

  Niestandardowe wtyczki serwera TFS nie działają po uaktualnieniu do wersji TFS 2017.Custom TFS server plugins do not work after upgrading to TFS 2017.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Należy ponownie skompilować niestandardowe wtyczki serwera pod kątem zestawów serwera TFS 2017.Rebuild your custom server plugins against the TFS 2017 assemblies.

Model obiektów serwera dla niestandardowych wtyczek serwera TFS uległ zmianie w stosunku do serwera TFS 2015 RTMThe Server Object Model for Custom TFS server plugins has changed since TFS 2015 RTM

 • Problem:Issue:

  Nie można skompilować niestandardowych wtyczek serwera TFS.Custom TFS server plugins do not compile.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Należy naprawić kod źródłowy zgodnie z instrukcjami w tym wpisie na blogu.Fix up source code as described in this blog post.

Korzystając z akcji administratora, zgłaszany jest wyjątekWhen using administrator actions, an exception is thrown

 • Problem:Issue:

  Możliwe jest wystąpienie wyjątku w przypadku użycia przez Administratorów zespołu wyszukiwania Znajdź alerty dla określonego użytkownika na stronie Administrowanie alertami w celu znalezienia subskrypcji dla zespołu.In the Alerts Administration page, when Team Administrators use the Find Alerts for a specific user search to find subscriptions for a team, they might get an exception.

 • Obejście problemu:Workaround:

  • Opcja 1: kliknij węzeł Wszystkie alerty i włącz filtr Wszystkie alerty moich zespołów.Option 1: Click on the All Alerts node and set the All My Teams Alerts filter to show. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich alertów dla wszystkich grup, do których użytkownik ma dostęp.This will show all alerts for all groups that the user has access to.

  • Opcja 2: jeśli grupa jest zespołem, zamiast wyszukiwania według nazwy zespołu przejdź do strony Administrowanie alertami tego zespołu, aby zarządzać subskrypcjami.Option 2: In case the group is a team, instead of searching by team name, navigate to this team’s Alerts Administration page to manage subscriptions.

Problem dotyczący uruchamiania testów funkcjonalnych w programie Team Build / Release Management przy użyciu zadańIssue using tasks for running functional tests in Team Build / Release Management

 • Problem:Issue:

  Uruchamianie testów funkcjonalnych w programie Team Build / Release Management przy użyciu zadań „Wdrożenie agenta testowego programu Visual Studio” i „Uruchom testy funkcjonalne” dostępnych w katalogu zadań obecnie wymaga użycia programu Agents for Visual Studio 2015 Update 3. Dodatkowo testy muszą być utworzone przy użyciu programu Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2015.Running functional tests in Team Build / Release Management using ‘Visual Studio Test Agent Deployment’ and ‘Run Functional Tests’ tasks from the task catalog currently uses Agents for Visual Studio 2015 Update 3 and can only be used to run tests built using Visual Studio 2013 and Visual Studio 2015. Zadań tych nie można używać do uruchamiania testów utworzonych przy użyciu programu Visual Studio 2017 RC.These tasks cannot be used for running tests built using Visual Studio 2017 RC. Więcej szczegółów można znaleźć w tym wpisie na blogu.For more details, please refer to this blog post.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Nie istnieje obejście tego problemu.There is no workaround. Obsługa programu Test Agent 2017 oraz testów utworzonych przy użyciu programu Visual Studio 2017 zostanie dodana w czasie wydawania programu TFS 2017 Update 1.Support for using Test Agent 2017 and running tests built using Visual Studio 2017 will be added in the TFS 2017 Update 1 timeframe.

Rozszerzenia nie są automatycznie aktualizowaneExtensions are not being auto-updated

 • Problem:Issue:

  W przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu TFS do TFS 2017 oraz uruchomienia programu TFS 2017 w trybie połączonym rozszerzenia nie będą automatycznie aktualizowane zgodnie z zamierzeniami.If you upgrade a prior version of TFS to reach TFS 2017 and are running TFS 2017 in connected mode then your extensions will not be auto-updated as they should be.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Obecnie nie istnieje obejście tego problemu.There is no workaround at this time. Problem został rozwiązany. Funkcja automatycznych aktualizacji będzie dostępna w programie TFS 2017 Update 2.We have fixed the issue and the auto update behavior will reach you through TFS 2017 Update 2. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz czekać na wersję Update 2, skontaktuj się z nami na kanale pomocy technicznej, a my udostępnimy poprawkę wcześniej.If for any reason you cannot wait for Update 2 then reach us through the Support channel and we shall share the fix earlier.

Jeśli występują problemy, które uniemożliwiają wdrażania w środowisku produkcyjnym (Go-Live), skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.If you encounter issues that are preventing you from deploying in a production environment (Go-Live), please contact Microsoft product support. (Tylko w języku angielskim) Godziny robocze tylko w Stanach Zjednoczonych (M-F 6a-6p PST), odpowiedź w ciągu jednego dnia roboczego.(English only) U.S. business hours only (M-F 6a-6p PST), 1 business day response.

Góra strony
Top of Page