Team Foundation Server 2017 Update 2 — informacje o wersji


Developer Community | Wymagania systemowe i zgodność | Postanowienia licencyjne | Blog TFS DevOps | Wartości skrótów SHA-1 | Najnowsze informacje o wersji programu Visual Studio 2019


Uwaga

To nie jest najnowsza wersja serwera Team Foundation Server 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji dla serwera Team Foundation Server 2018 Update 3. Język tej strony możesz zmienić, klikając ikonę kuli ziemskiej w stopce strony i wybierając żądany język.


Ten artykuł zawiera informacje dotyczące serwera Team Foundation Server 2017 Update 2. Kliknij przycisk pobierania.

Download the latest version of Team Foundation Server

Szczegółowe informacje na temat serwera Team Foundation Server 2017 można znaleźć na stronie Team Foundation Server Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność serwera Team Foundation Server).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę instalacji serwera TFS.


Release Notes Icon Data wydania: 24 lipca 2017

Podsumowanie informacji o nowościach w serwerze Team Foundation Server 2017 Update 2

W wersji Team Foundation Server 2017 Update 2 dodaliśmy wiele nowych wartościowych możliwości. Niektóre najważniejsze funkcje to:

Szczegóły wszystkich nowych funkcji można zobaczyć, wyświetlając ulepszenia według obszaru działania funkcji:


Szczegóły nowości w serwerze TFS 2017 Update 2

Ulepszenia śledzenia elementów roboczych

Ikony typu elementu roboczego

Podjęliśmy globalne zobowiązanie, aby w pełni udostępnić nasze produkty naszym klientom. W ramach tego zobowiązania dokładamy wszelkich starań, aby zidentyfikować i rozwiązać wiele problemów z dostępnością występujących w każdym miejscu — od wzorców klawiatury do wizualnego projektu i układu.

Śledzenie elementu roboczego opierało się w wielu środowiskach wyłącznie na kolorze i miało na celu przekazanie informacji na temat typu elementu roboczego. To rozwiązanie może jednak sprawiać problemy naszym użytkownikom, którzy nie rozpoznają kolorów lub słabo widzą. Mogą oni nie być w stanie rozróżnić elementów z powodu podobieństwa kolorów. Aby ulepszyć możliwości przeglądania typów elementów roboczych dla wszystkich naszych klientów, wprowadziliśmy ikony do wizualnego języka typów elementów roboczych. W celu dostosowania typów elementów roboczych możesz dokonać wyboru spośród opcji dostępnych w naszej bibliotece ikon.

Paski kolorów przedstawiające typ w siatkach listy prac i zapytań zostały zastąpione kolorowymi ikonami (Rysunek 1) .

Wit icons in query
(Rysunek 1) Kolorowe ikony w zapytaniu

Karty na tablicy zawierają teraz ikonę typu (Rysunek 2) .

Board with icon type
(Rysunek 2) Tablica z ikoną typu

Plany dostarczania

Plany dostarczania to narzędzie organizacyjne, które ułatwia zachowanie widoczności i równowagi operacji między zespołami dzięki śledzeniu stanu pracy w kalendarzu opartym na iteracjach. Możesz dostosować swój plan tak, aby uwzględniał dowolny poziom zespołu i listy prac z różnych projektów na koncie. Ponadto funkcja Kryteria pola w planach umożliwia dalsze dostosowywanie widoku, a funkcja Znaczniki — wyróżnianie ważnych dat.

Wyszukaj plany dostarczania na stronie witryny Marketplace, aby dowiedzieć się więcej i zainstalować rozszerzenie.

W przypadku użytkowników z wystąpieniem serwera TFS odłączonym od Internetu plany dostarczania są dostępne bezpośrednio z poziomu opcji Zarządzaj rozszerzeniami w interfejsie internetowym, bez potrzeby nawigowania do witryny Marketplace usługi VSTS. W sekcji Zarządzaj rozszerzeniami kliknij opcję Przeglądaj rozszerzenia lokalne, a następnie wybierz pozycję Plany dostarczania i kliknij przycisk Zainstaluj. Zobacz dokumentację dotyczącą wstępnie zainstalowanych rozszerzeń, aby uzyskać więcej informacji.

Automatyczne łączenie elementów roboczych z kompilacjami

To nowe ustawienie w definicji kompilacji umożliwia śledzenie kompilacji uwzględniających pracę użytkownika bez potrzeby ręcznego przeszukiwania dużego zestawu kompilacji. Każda pomyślnie utworzona kompilacja skojarzona z elementem roboczym jest automatycznie wyświetlana w sekcji Projektowanie formularza elementu roboczego.

Aby włączyć tę funkcję, przełącz ustawienie w obszarze Opcje w definicji kompilacji (Rysunek 3) .

WIT build linking
(Rysunek 3) Łączenie kompilacji typu elementu roboczego

Wycofywanie starego formularza elementu roboczego

Ogólne opinie dotyczące nowego formularza elementu roboczego były pozytywne i został on teraz w 100% zaadoptowany do użycia na hostowanych kontach. Chcemy, aby klienci lokalni mogli korzystać z tej samej wartości, która zadowoliła użytkowników naszej usługi VSTS, i dlatego podjęliśmy decyzję o wycofaniu z użycia starego formularza elementu roboczego i starego modelu rozszerzalności. Dowiedz się więcej o naszych planach na stronie Microsoft Application Lifecycle Management (Zarządzanie cyklem życia aplikacji firmy Microsoft).

Funkcja wyszukiwania elementów roboczych umożliwia szybkie i elastyczne wyszukiwanie wszystkich elementów roboczych we wszystkich projektach w kolekcji (Rysunek 4) . Aparat pełnotekstowego wyszukiwania elementów roboczych pozwala na łatwe wyszukiwanie terminów we wszystkich polach elementów roboczych i efektywne lokalizowanie właściwych elementów roboczych. Aby szybko zawęzić listę elementów roboczych, użyj wbudowanych filtrów wyszukiwania w dowolnym polu elementu roboczego.

Po skonfigurowaniu usługi wyszukiwania na serwerze TFS możesz rozpocząć wyszukiwanie bez konieczności instalowania innych rozwiązań. Za pomocą funkcji wyszukiwania elementów roboczych można wykonywać następujące czynności:

 • Wyszukiwanie we wszystkich projektach: wyszukiwanie na liście prac zespołu własnego i zespołów partnerskich. Wykonując operacje wyszukiwania między projektami we wszystkich elementach roboczych, można przeszukiwać elementy robocze całej organizacji. Wyszukiwanie możesz zawęzić za pomocą filtrów ścieżek obszaru i projektu.
 • Wyszukiwanie we wszystkich polach elementów roboczych: szybkie i łatwe wyszukiwanie odpowiednich elementów roboczych dzięki przeszukiwaniu wszystkich pól elementów roboczych (w tym pól typu ERE). Pełnotekstowe wyszukiwanie we wszystkich polach pozwala na efektywne lokalizowanie istotnych elementów roboczych. Widok fragmentu kodu wskazuje, gdzie znaleziono dopasowania.
 • Wyszukiwanie w określonych polach: szybkie, wbudowane filtry wyszukiwania stosowane w dowolnym polu elementu roboczego umożliwiają zawężenie listy elementów roboczych w ciągu kilku sekund. Lista rozwijana sugestii ułatwia szybsze ukończenie wyszukiwania. Na przykład wyszukiwanie, takie jak AssignedTo:Chris WorkItemType:Bug State:Active spowoduje wyszukiwanie wszystkich aktywnych usterek przypisanych do użytkownika o imieniu Chris.
 • Skorzystaj z zalet integracji z funkcją śledzenia elementów roboczych: interfejs funkcji wyszukiwania elementów roboczych jest zintegrowany ze znanymi kontrolkami centrum pracy, co pozwala na wyświetlanie, edytowanie, komentowanie, udostępnianie i wiele innych czynności.
Workitem search
(Rysunek 4) Wyszukiwanie elementów roboczych

Ulepszenia kontroli wersji

Nowe środowisko konfiguracji zasad gałęzi

Przeprojektowaliśmy środowisko konfiguracji zasad gałęzi i dodaliśmy kilka fantastycznych nowych możliwości (Rysunek 5) .  Jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji jest możliwość konfigurowania zasad dla folderów gałęzi.  Można to zrobić w widoku Gałęzie, wybierając pozycję Zasady gałęzi z menu kontekstowego.

Configure branch policies
(Rysunek 5) Konfigurowanie zasad gałęzi

Spowoduje to otwarcie nowego środowiska użytkownika umożliwiającego konfigurowanie zasad, które są stosowane do wszystkich gałęzi w folderze gałęzi (Rysunek 6) .

Policies page
(Rysunek 6) Strona zasad

Jeśli używasz zasad kompilacji, możesz teraz konfigurować wiele kompilacji dla pojedynczej gałęzi.  Udostępniliśmy również nowe opcje wybierania wyzwalacza automatycznego lub ręcznego (Rysunek 7) . Wyzwalacze ręczne są użyteczne w przypadku elementów, takich jak automatyczne przebiegi testów, których uruchamianie może zająć dużo czasu, a które tak naprawdę musisz uruchomić tylko raz przed wykonaniem żądania ściągnięcia.  Zasady kompilacji mają również nazwę wyświetlaną, która jest przydatna w przypadku konfigurowania wielu kompilacji.

Manual build
(Rysunek 7) Kompilowanie ręczne

Po skonfigurowaniu zasad wyzwalanych ręcznie możesz je uruchomić, wybierając opcję Umieść kompilację w kolejce w sekcji Zasady dla żądania ściągnięcia (Rysunek 8) .

Manual build queue
(Rysunek 8) Kolejka kompilowania ręcznego

Dla wymaganych zasad recenzenta (Rysunek 9) dodaliśmy przeznaczoną dla administratorów możliwość tworzenia notatki do dołączenia do osi czasu żądania ściągnięcia w przypadku zastosowania zasad (Rysunek 10) .

Required reviewer dialog
(Rysunek 9) Okno dialogowe wymagania recenzenta
Required reviewer note
(Rysunek 10) Notatka dotycząca wymagania recenzenta

Nowe zasady w przypadku braku aktywnych komentarzy

Upewnij się, że wszystkie komentarze w żądaniach ściągnięcia są objęte nowymi zasadami Komentarze. Po włączeniu tych zasad aktywne komentarze będą blokować ukończenie żądania ściągnięcia, wymuszając rozpoznanie wszystkich komentarzy. Recenzenci, którzy pozostawią komentarze dla autora żądania ściągnięcia i optymistycznie zatwierdzą żądanie ściągnięcia, mogą być pewni, że autor, który chce wykonać scalanie, nie przegapi żadnych komentarzy.

Ulepszenia centrum plików

Wprowadziliśmy kilka aktualizacji centrum Pliki, aby ulepszyć środowiska wyświetlania i edytowania.

W przypadku wyświetlania dodaliśmy kontrolki pivot, które pozwalają na wyświetlenie pliku README w bieżącym folderze (Rysunek 11) , przeglądanie plików markdown, porównywanie plików z poprzednimi wersjami (Rysunek 12) i wyświetlanie wyników polecenia blame.

Files viewing
(Rysunek 11) Wyświetlanie plików
Git graph
(Rysunek 12) Wykres usługi Git
>

W przypadku edytowania można teraz wyświetlać podgląd zmian, łatwo dodawać komentarze, zatwierdzać nową gałąź i łączyć elementy robocze (Rysunek 13) .

Files editing
(Rysunek 13) Edytowanie plików

Wizualizacja repozytorium usługi Git

Możesz teraz przeglądać wykres, wyświetlając równocześnie historię zatwierdzania repozytoriów lub plików. Pozwala to na łatwe tworzenie mentalnego modelu wszystkich gałęzi i zatwierdzeń repozytoriów Git przy użyciu wykresu usługi Git (Rysunek 14) . Wykres przedstawia wszystkie zatwierdzenia w kolejności topologii.

Git graph
(Rysunek 14) Wykres usługi Git

Kluczowe elementy wykresu usługi Git (rysunek 15) :

 1. Wykres usługi Git jest wyrównany do prawej strony, dlatego zatwierdzenia skojarzone z gałęzią domyślną lub wybraną pojawiają się po prawej stronie, a pozostała część wykresu jest rozbudowywana po lewej stronie.
 2. Zatwierdzenia scalania są reprezentowane przez szare punkty połączone z ich pierwszym i drugim elementem nadrzędnym.
 3. Zwykłe zatwierdzenia są reprezentowane przez niebieskie kropki.
 4. Jeśli zatwierdzenie nadrzędne względem zatwierdzenia nie jest widoczne w okienku ekranu dla kolejnych 50 zatwierdzeń, usuwamy połączenie zatwierdzenia. Po kliknięciu strzałki zatwierdzenie jest łączone z zatwierdzeniem nadrzędnym.
Git graph elements
(Rysunek 15) Elementy wykresu usługi Git

Wyświetlanie tagów w zatwierdzeniach

Jeśli zespół używał tagów Git do oznaczania konkretnego punktu w historii repozytorium, zatwierdzenia będą teraz zawierać tagi utworzone przez Ciebie. Tagi są wyświetlane (Rysunek 16) dla określonego zatwierdzenia w widoku listy zatwierdzeń i na stronie szczegółów.

Show tags
(Rysunek 16) Pokazywanie tagów

Dodawanie tagów do zatwierdzeń

Zamiast tworzenia tagów w wierszu polecenia i wypychania tagów do repozytorium, możesz teraz po prostu przejść do zatwierdzenia i dodać tag (Rysunek 17) . Okno dialogowe tworzenia tagów umożliwia również oznaczanie dowolnego odwołania w repozytorium.

Create tag details
(Rysunek 17) Szczegóły tworzenia tagu

Widok listy zatwierdzeń obsługuje także menu kontekstowe (Rysunek 18) . Nie trzeba przechodzić na stronę szczegółów zatwierdzania, aby tworzyć tagi i nowe gałęzie (Rysunek 19) .

Create tag history
(Rysunek 18) Historia tworzenia tagów
Tag branch
(Rysunek 19) Gałąź tagów

Zaktualizowane strony grup zmian i zestawów na półce

Strony grup zmian i zestawów na półce zostały zmodernizowane w Kontroli wersji serwera Team Foundation. Obie strony są łatwiej dostępne dla osób korzystających z technologii pomocniczych. Nowe strony mają także nowy nagłówek zawierający tytuł grupy zmian i skojarzone informacje na temat grupy zmian, takie jak szczegóły dotyczące autora (Rysunek 20) .

Changeset page
(Rysunek 20) Strona grupy zmian

Strony grupy zmian i zestawu na półce hostują również nową funkcję kontroli dyskusji w języku markdown (rysunek 21), która pozwala na wpisywanie komentarzy w języku znaczników markdown, wspominanie (@mention) użytkowników, kojarzenie elementów roboczych za pomocą znaku # i proste dołączanie plików i obrazów.

Changeset discussion
(Rysunek 21) Omówienie grupy zmian

Ulepszone filtrowanie zatwierdzeń

Teraz można filtrować wyniki historii zatwierdzania (Rysunek 22) przy użyciu zaawansowanych opcji filtrowania. Zatwierdzenia można filtrować według:

 • pełnej historii.
 • pełnej historii z operacjami uproszczonego scalania.
 • pierwszego elementu nadrzędnego.
 • prostej historii (domyślne ustawienie filtrowania).
Improved commit filtering
(Rysunek 22) Ulepszone filtrowanie zatwierdzeń

Importowanie repozytoriów z Kontroli wersji serwera Team Foundation do usługi Git

Kod można migrować z repozytoriów Kontroli wersji serwera Team Foundation do repozytoriów usługi Git w ramach tego samego konta. Aby rozpocząć migrację, wybierz opcję importowania repozytorium z listy rozwijanej selektorów repozytorium (Rysunek 23) .

Repository selector drop-down
(Rysunek 23) Lista rozwijana selektora repozytorium

Poszczególne foldery lub gałęzie można importować do repozytorium usługi Git. Można również zaimportować całe repozytorium Kontroli wersji serwera Team Foundation (bez gałęzi) (Rysunek 24) . Możesz również zaimportować do 180 dni historii.

Import repo complete
(Rysunek 24) Zakończone importowanie repozytorium

Blokowanie plików LFS usługi Git

Dodaliśmy funkcję blokowania plików LFS usługi Git. Dzięki niej zespoły pracujące z dużymi plikami bez możliwości porównania mogą unikną utraty wykonanej pracy, gdy co najmniej dwie osoby próbują jednocześnie edytować ten sam plik. Przed rozpoczęciem edytowania pliku każda osoba stosuje blokadę, która powiadamia serwer. Kiedy inny użytkownik próbuje zastosować blokadę, serwer odrzuca żądanie, a druga osoba otrzymuje informację o tym, że ktoś inny już pracuje z tym plikiem. Aby korzystać z tej funkcji, uaktualnij rozwiązanie do wersji Git LFS 2.1 lub nowszej.

Komentarze do zatwierdzeń usługi Git używają nowej kontrolki dyskusji

Zaktualizowaliśmy lekkie komentarze pozostawiane w zatwierdzeniach usługi Git na potrzeby nowej kontrolki dyskusji. Umożliwia to obsługę języka znaczników Markdown w tych komentarzach i uzupełnia wszystkie funkcje dodawania komentarzy do kodu w Internecie dla usług Git i Kontrola wersji serwera Team Foundation, dzięki czemu można korzystać z najnowszego środowiska pracy.

Nowa kontrolka widoku drzewa

Widok plików żądania ściągnięcia, szczegóły zatwierdzenia usługi Git, szczegóły wypychania usługi Git, szczegóły zestawu na półce Kontroli wersji serwera Team Foundation, szczegóły grupy zmian Kontroli wersji serwera Team Foundation, centrum grup zmian Kontroli wersji serwera Team Foundation i centrum historii usługi Git zostały zaktualizowane przy użyciu nowej kontrolki widoku drzewa (Rysunek 25) .  Widok drzewa oferuje kilka ulepszeń w zakresie użyteczności.  Po pierwsze zmieniliśmy widok tak, aby pokazywać zmniejszony widok drzewa, w którym węzły pustych folderów są automatycznie zwijane. Pozwala to zmaksymalizować liczbę plików w widoku.

Komentarze są również wyświetlane w drzewie w sposób bardziej kompaktowy. Pliki z komentarzami zawierają element podrzędny dla każdego wątku komentarza oraz awatar wskazujący, który użytkownik utworzył wątek.  Nowe wątki komentarzy oraz wątki z odpowiedziami są oznaczane niebieską kropką (.). Liczba odpowiedzi jest podsumowywana i reprezentowana jako numer.

New tree view
(Rysunek 25) Nowy widok drzewa

Ulepszenia żądania ściągnięcia

Ulepszone wywołania akcji dla autora i recenzentów żądania ściągnięcia

W przypadku zespołów korzystających z zasad gałęzi po wyświetleniu żądania ściągnięcia czasami nie wiadomo dokładnie, która akcja jest wymagana. Jeśli główne wywołanie akcji to przycisk Ukończ, czy oznacza to gotowość do ukończenia? Korzystający z informacji o osobie wyświetlającej stronę oraz stanie skonfigurowanych zasad gałęzi widok żądania ściągnięcia będzie teraz przedstawiać wywołanie akcji najwłaściwsze w przypadku danego użytkownika.

Gdy zasady zostały skonfigurowane, ale nie zostały jeszcze spełnione, przycisk Ukończ (Rysunek 26) teraz zachęca do stosowania funkcji autouzupełniania.  Pomyślne wykonanie żądania ściągnięcia z blokującymi zasadami jest mało prawdopodobne, dlatego oferujemy opcję ukończenia żądania ściągnięcia po spełnieniu zasad.

Auto-complete feature
(Rysunek 26) Funkcja autouzupełniania

W przypadku recenzentów jest bardziej prawdopodobne, że będą oni zatwierdzać żądania ściągnięcia, a nie je kończyć, dlatego będą widzieć przycisk Zatwierdź (Rysunek 27) wyróżniony jako główne wywołanie akcji, jeśli zatwierdzanie nie zostało jeszcze wykonane.

CTA approve
(Rysunek 27) Wezwanie do akcji — zatwierdzanie

Po zatwierdzeniu recenzenci zobaczą przycisk Ukończ (lub Ukończ automatycznie) wyróżniony jako wywołanie akcji dla tych przypadków, w których recenzent jest równocześnie odpowiedzialny za ukończenie żądania ściągnięcia.

Komentarze z możliwością wykonywania akcji

W żądaniu ściągnięcia, które ma więcej niż kilka komentarzy, śledzenie wszystkich konwersacji może okazać się trudne. Aby ułatwić zarządzanie komentarzami, uprościliśmy proces rozwiązywania elementów, wprowadzając szereg rozszerzeń:

 • W nagłówku każdego żądania ściągnięcia będzie teraz widoczna liczba komentarzy, które zostały rozstrzygnięte (Rysunek 28) .
PR header
(Rysunek 28) Nagłówek żądania ściągnięcia
 • Uwzględniony komentarz można rozwiązać go za pomocą jednego kliknięcia (Rysunek 29) .
Resolve button
(Rysunek 29) Przycisk rozwiązania
 • Jeśli masz komentarze do dodania podczas rozstrzygania, możesz odpowiedzieć i rozstrzygnąć przy użyciu pojedynczego gestu (Rysunek 30) .
Reply and resolve
(Rysunek 30) Odpowiedź i rozwiązanie
 • W miarę rozstrzygania komentarzy zobaczysz, że ich liczba zwiększa się aż do momentu obsłużenia wszystkich problemów (Rysunek 31) .
Comment count address rate
(Rysunek 31) Wskaźnik rozwiązań dla liczby komentarzy
 • Udoskonaliliśmy filtr przeglądu, tak aby umożliwiał filtrowanie według różnych stanów komentarzy oraz aby była wyświetlania liczba komentarzy dla każdej opcji filtrowania (Rysunek 32) .
Filter improvements
(Rysunek 32) Ulepszenia filtru

Widok aktualizacji zawiera informacje o zmianie bazy i wymuszeniu wypchnięcia

W widoku Szczegóły żądania ściągnięcia ulepszyliśmy kartę Aktualizacje tak, aby widoczne były informacje o czasie wystąpienia wymuszenia wypchnięcia oraz o tym, czy zatwierdzenie podstawowe zostało zmienione (Rysunek 33) .  Te dwie funkcje są bardzo przydatne w przypadku zmiany bazy zmian w gałęziach tematu przed ukończeniem żądań ściągnięcia.  Recenzenci będą teraz mieć wystarczającą ilość informacji, aby dokładnie wiedzieć, co się stało.

Updates views
(Rysunek 33) Widoki aktualizacji

Filtrowanie żądań ściągnięcia według osób

Teraz można łatwiej wyszukiwać żądania ściągnięcia. Dodaliśmy nowe opcje filtrowania, aby umożliwić wyszukiwanie żądań ściągnięcia utworzonych przez określonego autora lub przypisanych do określonego recenzenta (Rysunek 34) . Wystarczy wybrać użytkownika przy użyciu filtru autora lub recenzenta. Lista zostanie zaktualizowana i będzie zawierać tylko żądania ściągnięcia zgodne z filtrem.

Filtering by people
(Rysunek 34) Filtrowanie według osób

Przyczyna wymagana w przypadku pomijania żądania ściągnięcia

Jeśli pomijasz zasady żądania ściągnięcia, musisz określić przyczynę.  W przypadku wybrania opcji pomijania w oknie dialogowym Kończenie wykonywania żądania ściągnięcia pojawi się nowe pole Przyczyna (Rysunek 35) .

Bypass dialog
(Rysunek 35) Okno dialogowe pomijania

Po wprowadzeniu przyczyny i ukończeniu wykonywania żądania ściągnięcia w oknie Przegląd jest wyświetlany komunikat (Rysunek 36) .

Bypass message
(Rysunek 36) Komunikat obejścia

Udostępnianie żądań ściągnięcia zespołom

Akcja Udostępnianie żądania ściągnięcia to wygodny sposób powiadamiania recenzentów (Rysunek 37) .  W tej wersji dodaliśmy obsługę zespołów i grup, dlatego można w ramach jednego kroku powiadamiać wszystkie osoby zaangażowane w obsługę żądania ściągnięcia.

Share PR with teams
(Rysunek 37) Udostępnianie żądania ściągnięcia zespołom

Ulepszenia żądania ściągnięcia dla zespołów

Jeśli jesteś członkiem wielu zespołów, zobaczysz teraz wszystkie żądania ściągnięcia przypisane do tych zespołów na liście w widoku Moje żądania ściągnięcia (Rysunek 38) . Dzięki temu widok Moje żądania ściągnięcia jest jedynym miejscem do odwiedzenia, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie swoje żądania ściągnięcia.

PR improvements for teams
(Rysunek 38) Ulepszenia żądań ściągnięcia dla zespołów

W przyszłej wersji dodamy zespoły do centrum Żądania ściągnięcia w obszarze Kod, aby ułatwić wyświetlanie wszystkich żądań ściągnięcia dla pojedynczego projektu.

Domyślne powiadomienia związane z komentarzami do żądania ściągnięcia

Bądź na bieżąco z konwersacjami w swoich żądaniach ściągnięcia dzięki nowym powiadomieniom o komentarzach (Rysunek 39) .  W przypadku utworzonych przez siebie żądań ściągnięcia będziesz automatycznie otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik doda nowy wątek komentarza lub odpowiedzi do istniejącego wątku. W przypadku komentowania żądania ściągnięcia innego użytkownika otrzymasz powiadomienia o wszystkich przyszłych odpowiedziach na wątki komentarzy, które tworzysz lub na które odpowiadasz.

Default PR notifications
(Rysunek 39) Domyślne powiadomienia o żądaniach ściągnięcia

Te powiadomienia są dostępne jako część wbudowanych subskrypcji i można je konfigurować na stronie ustawień Powiadomienia.

Ulepszenia zarządzania pakietami

Zaktualizowane środowisko zarządzania pakietami

Zaktualizowaliśmy środowisko użytkownika do zarządzania pakietami, aby było szybsze, umożliwiało rozwiązywanie typowych problemów zgłaszanych przez użytkowników i było przygotowane na dodanie kolejnych funkcji związanych z cyklem życia pakietu (Rysunek 40) .  Dowiedz się więcej o aktualizacji na stronie dotyczącej zaktualizowanego środowiska pracy.

Package Management
(Rysunek 40) Zarządzanie pakietami

Zarządzanie pakietami ma dodane pliki npm REAMDE i przycisk pobierania

Możesz teraz przeglądać plik README dowolnego pakietu npm, który uwzględnia plik README.md (Rysunek 41) . Pliki README mogą ułatwić Twojemu zespołowi dokumentowanie i udostępnianie wiedzy na temat pakietów.

Możesz również pobrać dowolny pakiet npm przy użyciu przycisku Pobierz znajdującego się na pasku poleceń.

Package Management npm README
(Rysunek 41) Zarządzanie pakietami — plik Readme programu NPM

Zadania kompilacji Przywracanie NuGet i Polecenie NuGet

Wprowadziliśmy ważne aktualizacje zadania Instalator NuGet (nazywanego teraz Przywracanie NuGet) i dodaliśmy nowe zadanie NuGet: Polecenie NuGet. Co ważniejsze, zadania Polecenie NuGet i Przywracanie NuGet domyślnie używają teraz pliku nuget.exe 4.0.0.

Przywracanie NuGet jest teraz zoptymalizowane pod kątem najbardziej typowego scenariusza przywracania pakietów przed wykonaniem kroku kompilacji programu Visual Studio. Zadanie to obejmuje również lepszą obsługę małych projektów współużytkujących pojedynczy kanał informacyjny NuGet: można teraz wybrać kanał informacyjny usługi Team Services i dodać do automatycznie wygenerowanego pliku NuGet.Config.

W przypadku bardziej złożonych operacji NuGet zadanie Polecenie NuGet oferuje elastyczność określania dowolnego polecenia i zestawu argumentów (Rysunek 42) .

NuGet command
(Rysunek 42) Polecenie NuGet

Ulepszenia kompilowania i wydawania

Nowy edytor definicji kompilacji

Przeprojektowaliśmy nasz edytor definicji kompilacji, aby zaoferować bardziej intuicyjne środowisko pracy, usunąć niektóre słabe punkty i dodać nowe możliwości. Mamy nadzieję, że korzystanie z szablonów, dodawanie zadań i zmienianie ustawień będzie teraz łatwiejsze. Dodatkowo teraz możesz także używać parametrów procesu, co ułatwia określanie najważniejszych porcji danych bez konieczności zagłębiania się w zadania.

Wyszukiwanie szablonów

Wyszukaj wybrany szablon, a następnie zastosuj go, lub rozpocznij pracę z pustym procesem (Rysunek 43) .

Build template search
(Rysunek 43) Wyszukiwanie szablonów kompilacji

Szybkie wyszukiwanie i dodawanie zadania w wybranym miejscu

Wyszukaj zadanie do użycia. Następnie możesz dodać je po aktualnie wybranym zadaniu po lewej stronie lub przeciągnąć i upuścić je we właściwym miejscu (Rysunek 44) .

Build task search
(Rysunek 44) Wyszukiwanie zadań kompilacji

Możesz również przenieść zadanie przez przeciągnięcie i upuszczenie lub skopiować zadanie, przeciągając i upuszczając je przy naciśniętym klawiszu Ctrl.

Przekazywanie kluczowych argumentów do zadań przy użyciu parametrów procesu

Teraz można używać parametrów procesu (Rysunek 45) w celu ułatwienia użytkownikom korzystającym z szablonu lub definicji kompilacji określanie najważniejszych porcji danych bez konieczności zagłębiania się w zadania.

Process parameters
(Rysunek 45) Parametry procesu

Jeśli tworzysz nową kompilację na podstawie niektórych wbudowanych szablonów (na przykład Visual Studio i Maven), możesz zapoznać się z przykładami ich działania.

Nowy edytor oferuje kilka innych ulepszeń, takich jak umożliwianie szybszego uzyskiwania dostępu do ustawień źródeł.

Opis tworzenia pierwszej definicji kompilacji przy użyciu nowego edytora można znaleźć w temacie CI/CD for newbies (Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie dla początkujących).

Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej środowiska pracy użytkownika 2017.

Wiele wersji zadań rozszerzenia

Autorzy rozszerzeń mogą teraz tworzyć je w wielu wersjach dla danego zadania. Pozwala to publikować poprawki dla wszystkich wersji głównych znajdujących się w produkcji.

Zapoznaj się z dokumentacją tworzenia niestandardowych zadań kompilacji w ramach rozszerzeń.

Warunkowe zadania kompilacji

Jeśli chcesz sprawować większą kontrolę nad zadaniami kompilacji, takimi jak zadanie czyszczenia elementów lub wysłania wiadomości w przypadku wystąpienia błędu, możemy Ci teraz zaoferować cztery wbudowane możliwości kontroli uruchomionego zadania (Rysunek 46) .

Conditional build tasks
(Rysunek 46) Warunkowe zadania kompilacji

Jeśli potrzebujesz większej elastyczności, takiej jak uruchamianie zadania dla konkretnych gałęzi przy użyciu niektórych wyzwalaczy i w określonych warunkach, możesz zdefiniować własne warunki niestandardowe:

and(failed(), eq(variables['Build.Reason'], 'PullRequest'))

Zobacz stronę Specify conditions for running a task (Określanie warunków uruchamiania zadania).

Wbudowane zadania umożliwiające kompilowanie i wdrażanie aplikacji opartych na kontenerach

W tej wersji domyślnie przenieśliśmy większość zadań dostępnych w naszym rozszerzeniu Docker do produktu, ulepszyliśmy je oraz wprowadziliśmy zestaw nowych zadań i szablonów, aby ułatwić pracę z zestawem scenariuszy związanych z kontenerami.

 • Docker: kompilowanie, wypychanie lub uruchamianie obrazów platformy Docker albo uruchamianie polecenia platformy Docker. Tego zadania można używać na platformie Docker lub z usługą Azure Container Registry. Teraz dzięki usłudze ACR można korzystać z naszego wbudowanego uwierzytelniania jednostki usługi, aby jeszcze bardziej ułatwić pracę.
 • Docker-Compose: kompilowanie, wypychanie lub uruchamianie aplikacji platformy Docker z wieloma kontenerami. Tego zadania można używać na platformie Docker lub z usługą Azure Container Registry.
 • Kubernetes: wdrażanie, konfigurowanie lub aktualizowanie klastra Kubernetes w usłudze Azure Container Service przy użyciu uruchamianych poleceń kubectl.
 • Service Fabric: wdrażanie kontenerów w klastrze usługi Service Fabric. Usługa Service Fabric to obecnie najlepsze rozwiązanie do uruchamiania kontenerów systemu Windows w chmurze.

Aktualizacje wdrożenia aplikacji internetowej platformy Azure

Wprowadziliśmy wiele ulepszeń aplikacji internetowych platformy Azure:

 • Zadanie wdrażania usługi Azure App Service obsługuje wdrażanie plików WAR języka Java oraz aplikacji Node.js, Python i PHP.
 • Zadanie wdrażania usługi Azure App Service obsługuje wdrażanie do aplikacji internetowej platformy Azure dla systemu Linux przy użyciu kontenerów.
 • Ciągłe dostarczanie w witrynie Azure Portal zostało rozszerzone i obsługuje aplikacje Node.
 • Zadanie zarządzania usługi Azure App Service zostało dodane do opcji uruchamiania, zatrzymywania, ponownego uruchamiania lub wymiany gniazd dla usługi Azure App Service. Obsługiwane jest również instalowanie rozszerzeń witryny, które pozwala na instalowanie wymaganej wersji języka PHP lub Python albo instalowanie Menedżera usług IIS lub usługi Application Insights.

W najnowszej wersji interfejsu wiersza polecenia Azure wprowadziliśmy też pomoc techniczną dotyczącą ciągłej integracji/ciągłego dostarczania na potrzeby konfigurowania tych funkcji. Oto przykład:

az appservice web source-control config --name mywebapp --resource-group mywebapp_rg --repo-url https://myaccount.visualstudio.com/myproject/_git/myrepo --cd-provider vsts --cd-app-type AspNetCore

Zadania programu .NET Core obsługują pliki projektu

W bieżącej aktualizacji rozszerzamy zadania programu .NET Core tak, aby oprócz plików project.json obsługiwały też pliki *.csproj. Możesz teraz używać programu Visual Studio 2017 na poziomie agentów kompilacji w celu kompilowania aplikacji .NET Core przy użyciu plików csproj.

Ulepszenia wdrożenia protokołu SSH

Zadanie kompilacji/wydania Kopiowanie plików za pośrednictwem protokołu SSH obsługuje teraz tyldy (~) w ścieżce docelowej w celu uproszczenia kopiowania plików do katalogu macierzystego użytkownika zdalnego.  Ponadto nowa opcja powoduje, że kompilacja/wydanie kończy się niepowodzeniem, jeśli pliki do skopiowania nie zostaną znalezione.

Zadanie kompilacji/wydania protokołu SSH obsługuje teraz uruchamianie skryptów z poziomu końców wiersza w systemie Windows na zdalnych maszynach z systemem Linux lub macOS.

Instalowanie klucza SSH podczas kompilacji lub wydawania

Nowe zadanie podglądu Instalowanie klucza SSH (wersja zapoznawcza) służy do instalowania klucza SSH przed kompilacją lub wydaniem oraz usuwania go z agenta po ukończeniu kompilacji lub wydania. Zainstalowany klucz może być używany do pobierania kodu podmodułów lub repozytorium usługi Git, uruchamiania skryptów wdrażania lub innych działań, które wymagają uwierzytelniania SSH. W przyszłości ta funkcja zostanie ulepszona pod kątem obsługi haseł oraz korzystania z innych możliwości.

Zadania kończą się niepowodzeniem, jeśli program Visual Studio 2017 został wybrany, ale nie istnieje w agencie

Zadania Kompilacja programu Visual Studio i MSBuild umożliwiają wybór określonej wersji programu Visual Studio. Do tej pory jeśli wersja Visual Studio 2017 była niedostępna, te zadania automatycznie wybierały następną dostępną wersję.

Zmieniamy to zachowanie. Teraz kompilacja zakończy się niepowodzeniem w przypadku wybrania wersji Visual Studio 2017, której nie ma w agencie.

Wprowadziliśmy tę zmianę z następujących powodów:

 • Nowsze typy aplikacji, takie jak .NET Core, nie kompilują przy użyciu starszych narzędzi do kompilacji. Wymagają one jawnie programu Visual Studio 2017 lub nowszego.

 • Jeśli będziesz korzystać z dokładnie takiej samej wersji programu Visual Studio , otrzymasz więcej wyników spójnych i przewidywalnych wyników.

 • Zawsze w przypadku niepowodzenia zadań kompilacji mogą wystąpić trudne do zrozumienia błędy kompilacji.

Porada

Upewnij się, że używasz kolejki połączonej z pulą agentów z programem Visual Studio 2017 i nie agentów tylko z wcześniejszymi wersjami programu Visual Studio.

Automatyczne oczyszczanie obszaru roboczego agenta prywatnego

Można teraz skonfigurować pulę agentów, aby okresowo oczyszczać stare repozytoria i katalogi robocze (Rysunek 47) . Na przykład pula usunie obszary robocze pozostawione przez usunięte definicje kompilacji i wydania.

Agent maintenance
(Rysunek 47) Konserwacja agentów

Użycie tej opcji powinno zmniejszyć ryzyko polegające na tym, że zabraknie miejsca na dysku dla prywatnych agentów kompilacji i wydania. Konserwacja odbywa się na poziomie poszczególnych agentów (a nie poszczególnych maszyn), więc jeśli masz wielu agentów na jednej maszynie, nadal mogą wystąpić problemy związane z miejscem na dysku.

Stan uaktualnienia agenta kompilacji

Uaktualniany agent teraz wskazuje stan uaktualnienia w portalu zarządzania kolejkami i pulami.

Wybór agentów prywatnych na nieużywanych maszynach

System używa teraz nazwy maszyny jako parametru w przypadku przypisywania kompilacji lub wydania do agenta prywatnego. W wyniku podczas przypisywania zadania system będzie preferować agenta na maszynie w stanie bezczynności, a nie na zajętej.

Kolejka potoków

Model cen oparty na agentach zmieniliśmy na model cen oparty na potokach. W nowym modelu użytkownik może uruchamiać jednocześnie tyle kompilacji lub wydań, ile potoków skonfigurowano na jego koncie. Dodatkowe kompilacje i wydania wykraczające poza ten limit są umieszczane w kolejce i czekają na zakończenie działania wcześniejszych. Dzięki funkcji kolejki potoków stan kompilacji i wydań jest czytelniejszy dla użytkowników.

Po uruchomieniu kolejki potoków są widoczne następujące informacje:

 1. Kompilacje i wydania czekające na wykonanie potoku wraz z ich pozycjami w kolejce oczekiwania.
 2. Uruchomione obecnie kompilacje i wydania, które korzystają z dostępnych potoków.

W czasie, kiedy kompilacja lub wydanie czeka na potok, możesz bezpośrednio uruchomić ten widok na stronie dzienników kompilacji i wydań, aby sprawdzić bieżącą pozycję elementu w kolejce potoków oraz inne dane.

Akcja wydania w podsumowaniu kompilacji

Teraz udostępniamy akcję Wydanie na pasku akcji podsumowania Kompilacja, co ułatwia tworzenie wydań kompilacji.

Zabezpieczenia dla grup zmiennych

Zabezpieczenia dla grup zmiennych są teraz zależne od zestawu ról, takich jak Autor i Administrator.

Domyślnie są przypisywane poniższe role.

 • Rola Autor do współautorów
 • Rola Administrator do administratorów kolekcji projektów, projektów, kompilacji i wydań
 • Rola Czytelnik do prawidłowych użytkowników projektu

Wartości domyślne możesz przesłonić dla wszystkich grup zmiennych lub dla określonej grupy.

Ulepszenia metodyki DevOps w systemie iOS

Rozszerzenie sklepu Apple App Store obsługuje teraz weryfikację dwuetapową (uwierzytelnianie dwuskładnikowe) i wydawanie kompilacji do testerów zewnętrznych (Rysunek 48) .

Apple App Store connection
(Rysunek 48) Połączenie ze sklepem Apple App Store

Instalowanie certyfikatu firmy Apple (wersja zapoznawcza) to nowe zadanie kompilacji, które polega na instalowaniu certyfikatu podpisywania P12 w obrębie agenta do użycia przez kolejną kompilację rozwiązania Xcode lub Xamarin.iOS.

Instalowanie profilu firmy Apple (wersja zapoznawcza) to nowe zadanie kompilacji, które polega na instalowaniu profilów aprowizacji w obrębie agenta do użycia przez kolejną kompilację rozwiązania Xcode lub Xamarin.iOS.

Zadania kompilacji rozwiązań MSBuild, Xamarin.Android i Xamarin.iOS obsługują teraz kompilowanie przy użyciu zestawu narzędzi programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Ulepszenia pokrycia kodu języka Java

Zadanie kompilacji Publikowanie wyników pokrycia kodu polega na tworzeniu raportów pokrycia kodu Cobertura lub JaCoCo w ramach kompilacji.  Obsługuje ono teraz określanie symboli wieloznacznych i wzorców minimatch w polach Plik podsumowania i Katalog raportów, umożliwiając rozpoznawanie plików i katalogów na podstawie poszczególnych kompilacji dla ścieżek, które zmieniają się między kompilacjami.

Ulepszenia rozwiązań Maven i SonarQube

Zadanie kompilacji Maven umożliwia teraz określanie projektu SonarQube na potrzeby wyników analizy w przypadkach, w których jest on inny niż określony w pliku pom.xml rozwiązania Maven.

Ulepszona integracja z systemem Jenkins

Zadanie kompilacji/wydania Kolejka zadań systemu Jenkins obsługuje teraz uruchamianie zadań potoku w wielu gałęziach systemu Jenkins z równoczesnym wyświetlaniem danych wyjściowych konsoli systemu Jenkins w usłudze Team Services (Rysunek 49) .  Wyniki potoku są publikowane w podsumowaniu kompilacji usługi Team Services.

Improved Jenkins integration
(Rysunek 49) Ulepszona integracja z systemem Jenkins

Wdrożenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure

Typowy wzorzec używany podczas wdrożenia to utworzenie pełnego obrazu maszyny dla każdej wersji aplikacji, a następnie jego wdrożenie. Ułatwia to zadanie Kompilowanie niezmienialnego obrazu maszyny. Podczas wykonywania tego zadania obraz maszyny po wdrożeniu aplikacji i wszystkich wymagań wstępnych jest generowany przy użyciu usługi Packer. Zadanie tworzy obraz maszyny za pomocą szablonu skryptu wdrożenia lub konfiguracji usługi Packer, a następnie przechowuje go na koncie usługi Azure Storage. Ten obraz może być następnie używany na potrzeby wdrożeń zestawu skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure, które działają prawidłowo w przypadku tego typu wdrażania obrazów niezmienialnych.

Przesłanianie parametrów szablonu we wdrożeniach grupy zasobów platformy Azure

Obecnie w zadaniach wdrażania grupy zasobów platformy Azure użytkownicy wybierają pliki template.json i parameters.json, a następnie podają przesłaniające wartości parametrów w polu tekstowym, używając określonej składni. To środowisko zostało teraz ulepszone i parametry szablonu są renderowane w siatce, co pozwala na ich edytowanie i przesłanianie (Rysunek 50) . Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, możesz kliknąć pozycję ... obok pola przesłaniania parametrów. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego zawierającego parametry szablonu oraz ich wartości domyślne i dozwolone (jeśli zostały zdefiniowane w plikach szablonu i parametrów .json). Ta funkcja wymaga włączenia reguł CORS w miejscu źródłowym. Jeśli pliki JSON szablonu i parametrów znajdują się w obiekcie blob usługi Azure Storage, zobacz dokumentację usługi Azure Storage, aby uzyskać informacje dotyczące włączenia reguł CORS.

Azure RG parameters
(Rysunek 50) Parametry grupy zasobów platformy Azure

Wiele wyzwalaczy wersji z filtrami gałęzi i tagów

Zarządzanie wydaniami obsługuje teraz konfigurowanie ciągłego dostarczania w wielu źródłach artefaktów typu „Kompilacja”. Po dodaniu nowe wydanie jest automatycznie tworzone za każdym razem, gdy zostanie udostępniona nowa wersja artefaktu powiązana z dowolnymi, wybranymi źródłami artefaktu. Można również określić gałąź źródłową, z której powinna pochodzić nowa kompilacja, aby wyzwolić wydanie. Dodatkowo można ustawić filtry tagów w celu dalszego filtrowania kompilacji, które powinny wyzwalać wydanie.

Ustawianie wartości domyślnych źródeł artefaktów w wydaniu

Użytkownicy mogą definiować domyślną wersję artefaktu do wdrożenia w wydaniu podczas łączenia źródła artefaktu w definicji (Rysunek 51) . Podczas automatycznego tworzenia wydania jest wdrażana domyślna wersja wszystkich źródeł artefaktów.

Default artifact version
(Rysunek 51) Domyślna wersja artefaktu

Rozdzielenie obowiązków osób zatwierdzających i zleceniodawcy wdrożenia

Wcześniej właściciele środowiska mogli ograniczać prawa twórców wersji do zatwierdzania wdrożeń wydania do środowiska. Można było jednak ręcznie rozpocząć wdrażanie wydania utworzonego przez innego użytkownika i zatwierdzić je samodzielnie.

Ta luka została teraz wypełniona dzięki potraktowaniu twórcy wdrożenia jako oddzielnej roli użytkownika we wdrożeniach. Można ograniczyć prawa twórcy wydania lub twórcy wdrożenia do zatwierdzania wdrożeń.

Zatwierdzenia poziomu wydania

Można teraz automatycznie zatwierdzać wdrożenia, które zostały wyzwolone automatycznie po pomyślnym wdrożeniu w innym środowisku (Rysunek 52) . Zatwierdzanie łańcucha wdrożeń (z tymi samymi osobami zatwierdzającymi) można przeprowadzić w ramach jednego kroku, jeśli nie chcesz zatwierdzać każdego wdrożenia.

W przypadku dwóch środowisk, programistycznego i testowego, w których osoby zatwierdzające wdrożenie wstępne ustawiono na „użytkownik_A” i „użytkownik_B”, obydwie te osoby muszą zatwierdzić wdrożenie. Jeśli zasady dla testu zostały ustawione tak, jak pokazano poniżej, wystarczy, aby w czasie wdrażania użytkownik_A i użytkownik_B wykonali zatwierdzenie tylko dla środowiska programistycznego. Wdrożenie do testowania zostanie automatycznie zatwierdzone. Jeśli wdrożenie do środowiska testowego zostanie wyzwolone ręcznie, przed wdrożeniem trzeba będzie zapewnić prawidłowe zatwierdzenia.

Release level approvals
(Rysunek 52) Zatwierdzenia poziomu wydania

Wdrażanie do chmury usługi Azure Government

Klienci z subskrypcjami platformy Azure w chmurach dla instytucji rządowych mogą teraz konfigurować punkt końcowy usługi Azure Resource Manager w docelowej chmurze krajowej.

W związku z tym można teraz używać usługi Release Management do wdrażania dowolnej aplikacji do zasobów platformy Azure hostowanej w chmurze dla instytucji rządowych w ramach tych samych zadań wdrażania (Rysunek 53) .

Government cloud
(Rysunek 53) Chmura dla instytucji rządowych

Ustawianie maksymalnej liczby równoległych wdrożeń

Dzięki tej funkcji możesz kontrolować liczbę oczekujących wydań, które są wdrażane w danym środowisku (Rysunek 54) . Jeśli na przykład potok wydań przeprowadza walidację kompilacji w środowisku kontroli jakości, a szybkość generowania kompilacji jest większa niż szybkość przeprowadzania wdrożeń, możesz skonfigurować wielu agentów oraz tyle samo kompilacji do równoczesnej walidacji. Oznacza to, że każda wygenerowana kompilacja jest walidowana, a czas oczekiwania zależy od liczby dostępnych agentów. Dzięki tej funkcji możesz optymalizować walidacje, wykonując je równocześnie na liczbie n najnowszych kompilacji i anulując starsze zlecenia wdrożenia.

Parallel deployments
(Rysunek 54) Wdrożenia równoległe

Rozszerzenia czasu oczekiwania dla zadania Interwencja ręczna

Zadanie Interwencja ręczna można teraz automatycznie odrzucać lub wznawiać, jeśli oczekuje przez określony limit czasu lub 60 dni, którykolwiek z tych terminów upłynie szybciej.  Wartość limitu czasu można określić w sekcji opcji kontroli zadania.

Równoległe wykonywanie w aplikacji Release Management

Aplikacja Release Management obsługuje teraz opcję wykonywania równoległego dla fazy (Rysunek 55) . Wybierz tę opcję, aby rozdysponować fazę, używając wielu konfiguracji lub wielu agentów jako opcji mnożnika fazy.

Parallel execution support
(Rysunek 55) Obsługa wykonywania równoległego

Wiele konfiguracji: wybierz tę opcję, aby uruchomić fazę dla każdej wartości wielu konfiguracji. Jeśli na przykład chciano równocześnie przeprowadzić wdrażanie do dwóch różnych obszarów geograficznych, użycie zmiennej ReleasePlatform zdefiniowanej na karcie Zmienne z wartościami „east-US, west-US” spowodowałoby równoległe uruchomienie fazy — jednej z wartością „east-US”, a drugiej — „west-US”. Wielu agentów: wybierz tę opcję, aby uruchomić fazy z co najmniej jednym zadaniem równolegle na poziomie wielu agentów.

Historia wdrożenia aplikacji internetowej w witrynie Azure Portal

Aplikacja Release Management aktualizuje teraz dzienniki wdrożenia usługi Azure App Service, gdy wdrożenie jest przeprowadzane przy użyciu zadania wdrożenia usługi App Service. Historię wdrożenia można wyświetlić w witrynie Azure Portal, wybierając opcję Ciągłe dostarczanie w bloku App Service.

Ulepszenia dotyczące testowania

Uruchamianie testów przy użyciu faz agentów

Zadanie programu Visual Studio Test umożliwia teraz uruchamianie testów automatycznych za pomocą faz agenta (Rysunek 56) .

Oferujemy ujednoliconego agenta automatyzacji w obszarach kompilacji, wydań i testowania. Dzięki temu masz dostęp do następujących korzyści:

 1. Możesz zaspakajać potrzeby dotyczące testowania przy użyciu puli agentów.
 2. Uruchamiaj testy w różnych trybach przy użyciu tego samego zadania programu Visual Studio Test zgodnie z własnymi potrzebami — uruchomienie oparte na jednym agencie, rozproszony przebieg testu oparty na wielu agentach lub uruchomienie wielu konfiguracji w celu uruchamiania testów na przykład w różnych przeglądarkach.
Run tests using Agent Phases
(Rysunek 56) Uruchamianie testów przy użyciu faz agentów

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z postem Microsoft Application Lifecycle Management (Zarządzanie cyklem życia aplikacji firmy Microsoft).

Wyzwalanie testów automatycznych na żądanie

Centrum Test obsługuje teraz wyzwalanie automatycznych przypadków testowych z poziomu planów testów i zestawów testów (Rysunek 57) . Do uruchamiania testów automatycznych z poziomu centrum Test niezbędna jest konfiguracja podobna do metody uruchamiania zaplanowanych testów w środowiskach wydań. W celu uruchamiania testów automatycznych należy skonfigurować środowisko w definicji wydania przy użyciu szablonu uruchamiania testów automatycznych na podstawie planów testów i skojarzyć plan testu. Zobacz dokumentację, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu konfigurowania środowisk i uruchamiania testów automatycznych w centrum Test.

On-demand automated tests trigger
(Rysunek 57) Wyzwalacz testów automatycznych na żądanie

Ulepszenia magazynu

Ulepszenia wydajności przetwarzania modułu usług Analysis Services

Wprowadziliśmy udoskonalenia wydajności widoku vDimWorkItemTreeOverlay, który jest używany do tworzenia wymiaru hierarchii drzewa elementów roboczych na podstawie połączeń. Mimo że zależy to od linków System.LinkTypes.Hierarchy, stwierdziliśmy, że na czas przetwarzania wpływają również inne linki (np. System.LinkTypes.Related). Zoptymalizowaliśmy widok pod kątem pomijania dodatkowych typów połączeń, które ograniczają ilość odczytywanych danych. Ta zmiana znacząco skraca czas przetwarzania dla niektórych magazynów.

Uzgadnianie schematu bez uwzględniania wielkości liter

Schemat bazy danych magazynu jest tworzony przez scalanie pól ze wszystkich dołączonych baz danych kolekcji w ramach procesu uzgadniania schematu. Wcześniej wszystkie porównania były przeprowadzane z uwzględnieniem wielkości liter i administratorzy musieli upewnić się, że istnieje dokładne dopasowanie nazw w odwołaniach do pól. Prowadziło to do problemów w przypadku niewielkich różnic w wielkości liter. W tej wersji proces jest bardziej odporny na występowanie takich niezgodności.

Ulepszenia administracji

Połączeni adresaci wiadomości e-mail dla powiadomień

Adresaci tego samego powiadomienia e-mail są teraz uwzględniani razem w wierszu Do i otrzymują jedną wiadomość e-mail. Wcześniej każdy adresat otrzymywał oddzielną wiadomość e-mail. Powodowało to trudności z identyfikowaniem innych osób, które otrzymały powiadomienie, oraz z prowadzeniem konwersacji na temat zdarzenia za pośrednictwem poczty e-mail. Ta funkcja jest stosowana w przypadku subskrypcji wbudowanych oraz subskrypcji zespołowych, które mogą być przeznaczone dla wielu odbiorców. Na przykład wszyscy recenzenci żądania ściągnięcia otrzymują teraz jedną wiadomość e-mail w przypadku wprowadzenia zmiany żądania ściągnięcia.

Dowiedz się więcej na temat łączenia adresatów wiadomości e-mail.

Wbudowane powiadomienia

Użytkownicy i zespoły są teraz automatycznie powiadamiane za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli na koncie zostanie przeprowadzone działanie bezpośrednio z nimi związane, takie jak:

 • Przypisanie elementu roboczego do użytkownika
 • Dodanie użytkownika lub zespołu jako recenzenta do żądania ściągnięcia
 • Użytkownik lub zespół jest recenzentem aktualizowanego żądania ściągnięcia.
 • Udzielenie odpowiedzi na komentarz do żądania ściągnięcia przez innego użytkownika.
 • Ukończenie kompilacji zleconej przez użytkownika
 • Zainstalowanie lub zażądanie rozszerzenia (tylko administratorzy)

Użytkownicy mogą anulować dowolną z tych subskrypcji, przechodząc do ustawień powiadomienia w obszarze menu profilu użytkownika, a następnie wyłączając odpowiednie przełączniki.

Administrator konta może wyłączyć jedną lub większą liczbę automatycznych subskrypcji, przechodząc do centrum Powiadomienia na poziomie kolekcji przez wybranie symbolu koła zębatego oznaczającego ustawienia. Każdą z tych subskrypcji można wyłączyć, klikając pozycję Wyłącz w obszarze akcji „...”. Wyłączona subskrypcja nie będzie już widoczna dla użytkowników na ich stronie ustawień powiadomień osobistych.

Dowiedz się więcej na temat wbudowanych powiadomień.

Uprawnienia do zarządzania rozszerzeniami

Administrator może teraz udzielić innym użytkownikom i grupom uprawnienia do zarządzania rozszerzeniami dla kolekcji (Rysunek 58) . Wcześniej tylko administratorzy kolekcji (czyli członkowie grupy Administratorzy kolekcji projektów) mogli przeglądać żądania dotyczące rozszerzeń i instalować, wyłączać lub odinstalowywać rozszerzenia.

Aby przyznać to uprawnienie, administrator może przejść do centrum administracyjnego rozszerzeń, otwierając menu Marketplace, wybierając pozycję Zarządzaj rozszerzeniami, a następnie klikając przycisk zabezpieczeń:

Extension management permissions
(Rysunek 58) Uprawnienia do zarządzania rozszerzeniami

Otrzymywanie powiadomień po zainstalowaniu rozszerzeń, jeśli wymagają one uwagi i w innych sytuacjach

Administratorzy lub osoby z możliwością zarządzania rozszerzeniami są teraz automatycznie powiadamiane, gdy rozszerzenie zostanie zainstalowane, odinstalowane, włączone, wyłączone lub wymaga uwagi. Jest to szczególnie przydatne w przypadku większych wdrożeń, gdy wiele osób ponosi odpowiedzialność za zarządzanie rozszerzeniami. Administratorzy mogą wyłączyć te powiadomienia, przechodząc do ustawień powiadomień w obszarze menu profilu i wyłączając przełącznik rozszerzeń.

Administratorzy mogą również definiować niestandardowe subskrypcje dotyczące zdarzeń powiązanych z rozszerzeniem. Na przykład administrator może otrzymać powiadomienie o zaktualizowaniu dowolnego rozszerzenia.

Ponadto użytkownicy mogą teraz również wyłączyć automatyczne powiadomienia dotyczące ich żądań dotyczących rozszerzeń.

Zezwalanie administratorom serwera TFS na dodawanie subskrybentów do zaawansowanego poziomu dostępu

Poziom dostępu Zaawansowany zostanie usunięty z przyszłych wersji serwera Team Foundation Server. Dopóki tak się nie stanie, administratorzy serwera TFS będą mogli dodawać subskrybentów platformy MSDN i programu Visual Studio Test Professional do poziomu dostępu Zaawansowany przy użyciu aktualizacji Update 2.

Subskrybentów programu Visual Studio Enterprise należy dodawać do poziomu dostępu Visual Studio Enterprise, a nie Zaawansowany. W przypadku zakupienia rozszerzenia Test Manager kontynuuj zarządzanie nim w centrum Użytkownicy w projekcie zespołowym, w ramach którego dokonano zakupu.

Integracja z aplikacją Microsoft Teams

Organizacje współpracujące przy użyciu aplikacji Microsoft Teams mogą teraz widzieć aktywność powiązaną z projektami TFS w ramach kanałów ich zespołu. Dzięki temu zespoły podczas pracy z aplikacją Microsoft Teams mają aktualne informacje na temat istotnych zmian elementów roboczych, żądań ściągnięcia, kompilacji, wersji i innych zagadnień. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji.


Znane problemy

Formularze elementów roboczych nie są poprawnie renderowane w sieci Web

 • Problem:

  Jeśli kontrolka niestandardowa, taka jak kontrolka o wielu wartościach, jest zainstalowana dla klienta programu Visual Studio, ale nie dla klienta sieci Web, formularze elementów roboczych nie będą renderowane w sieci Web.

 • Obejście problemu:

  Konieczne jest zaktualizowanie kontrolki do najnowszej wersji. Należy dodać układ internetowy, który nie zawiera brakującego elementu kontrolki. Najnowszą kontrolkę o wielu wartościach dla aktualizacji TFS 2017 Update można znaleźć na stronie Custom Controls for TFS Work Item Tracking (Niestandardowe kontrolki na potrzeby śledzenia elementów roboczych serwera TFS). Aby uzyskać więcej informacji na temat układu, zobacz stronę All FORM XML elements reference (TFS 2015) (Informacje dotyczące wszystkich elementów FORM XML (TFS 2015)).

Wersja serwera TFS to RC2 zamiast wersji ostatecznej

 • Problem:

  Po pobraniu serwera TFS 2017 Update 2 przed 1 sierpnia 2017 r. i zainstalowaniu go masz wersję RC2.

 • Obejście problemu:

  Jest to spowodowane tymczasowym problemem w linkach instalacyjnych. Problem został naprawiony 1 sierpnia 2017 r. Ponownie pobierz serwer TFS 2017 Update 2 i zainstaluj wersję ostateczną.

Zobacz zgłoszone przez klientów problemy dotyczące serwera Team Foundation Server 2017.

The Developer Community Portal


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Możesz zgłosić problem i śledzić go w portalu Developer Community oraz uzyskać porady w witrynie Stack Overflow.


Początek strony