Team Foundation Server 2017 Update 2 — informacje o wersji Team Foundation Server 2017 Update 2 Release Notes

Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Ten artykuł zawiera informacje dotyczące najnowszej wersji serwera Team Foundation Server 2017 Update 2.In this article, you will find information regarding the newest release for Team Foundation Server 2017 Update 2. Kliknij przycisk pobierania.Click the button to download.

Download the latest version of Team Foundation Server

W przypadku innych formatów lub języków zobacz stronę pobierania.For other formats or languages, please see the download site.

Szczegółowe informacje na temat serwera Team Foundation Server 2017 można znaleźć na stronie Team Foundation Server Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność serwera Team Foundation Server).To learn more about Team Foundation Server 2017, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Możesz zgłosić problem i śledzić go w portalu społeczności deweloperów.You can report a problem and track it through the Developer Community portal. Wyślij do nas sugestie za pośrednictwem witryny aktualizacji produktu Visual Studio Team Services.Send us your suggestions through the Visual Studio Team Services Product Updates site.


Data wydania: 24 lipca 2017 r.Release Date: July 24, 2017

Podsumowanie aktualizacji serwera TFS 2017 Update 2Summary of Updates in TFS 2017 Update 2

Do serwera Team Foundation Server 2017 Update 2 dodaliśmy wiele nowych wartościowych możliwości.We've added a lot of new value to Team Foundation Server 2017 Update 2. Niektóre najważniejsze funkcje to:Some of the highlights include:

Szczegóły wszystkich nowych funkcji można zobaczyć, wyświetlając ulepszenia według obszaru działania funkcji:You can see the details of all the new features by viewing the improvements by feature area:


Nowości w tej wersjiWhat's New in this Release

Ulepszenia śledzenia elementów roboczych Work Item Tracking Improvements

Ikony typu elementu roboczego Work item type icons

Podjęliśmy globalne zobowiązanie, aby w pełni udostępnić nasze produkty naszym klientom.We have made a global commitment to make our products fully accessible to our customers. W ramach tego zobowiązania dokładamy wszelkich starań, aby zidentyfikować i rozwiązać wiele problemów z dostępnością występujących w każdym miejscu — od wzorców klawiatury do wizualnego projektu i układu.As part of that commitment, we have been working to find and address many accessibility issues – anywhere from keyboard patterns to visual design and layout.

Śledzenie elementu roboczego opierało się w wielu środowiskach wyłącznie na kolorze i miało na celu przekazanie informacji na temat typu elementu roboczego.Work item tracking has relied solely on color in many experiences to convey work item type. To rozwiązanie może jednak sprawiać problemy naszym użytkownikom, którzy nie rozpoznają kolorów lub słabo widzą. Mogą oni nie być w stanie rozróżnić elementów z powodu podobieństwa kolorów.However, this is problematic for our color blind or low vision users who may not be able to distinguish between items due to similarities in color. Aby zwiększyć możliwość wyszukiwania typów elementów roboczych dla naszych klientów, wprowadziliśmy ikony do wizualnego języka typów elementów roboczych.To increase the scanability of work item type for all our customers, we have introduced icons to the visual language of work item type. W celu dostosowania typów elementów roboczych możesz dokonać wyboru spośród opcji dostępnych w naszej bibliotece ikon.You can customize your work item types by choosing from a selection of our icon library.

Paski kolorów przedstawiające typ w siatkach listy prac i zapytań zostały zastąpione kolorowymi ikonami (Rysunek 1).Color bars conveying type on the backlog and queries grids have been replaced with colored icons (Figure 1).

Wit icons in query
(Rysunek 1) Kolorowe ikony w zapytaniu(Figure 1) Colored icons in query

Karty na tablicy zawierają teraz ikonę typu (Rysunek 2).Cards on the board now include a type icon (Figure 2).

Board with icon type
(Rysunek 2) Tablica z ikoną typu(Figure 2) Board with icon type

Plany dostarczania Delivery Plans

Plany dostarczania to narzędzie organizacyjne, które ułatwia zachowanie widoczności i równowagi operacji między zespołami dzięki śledzeniu stanu pracy w kalendarzu opartym na iteracjach.Delivery Plans is an organizational tool that helps you drive cross-team visibility and alignment by tracking work status on an iteration-based calendar. Możesz dostosować swój plan tak, aby uwzględniał dowolny poziom zespołu i listy prac z różnych projektów na koncie.You can tailor your plan to include any team or backlog level from across projects in the account. Ponadto funkcja Kryteria pola w planach umożliwia dalsze dostosowywanie widoku, a funkcja Znaczniki — wyróżnianie ważnych dat.Furthermore, Field Criteria on Plans enables you to further customize your view, while Markers highlight important dates.

Wyszukaj plany dostarczania na stronie witryny Marketplace, aby dowiedzieć się więcej i zainstalować rozszerzenie.Check out the marketplace page for Delivery Plans to learn more and install the extension.

W przypadku użytkowników z wystąpieniem TFS odłączonym od Internetu plany dostarczania będą dostępne bezpośrednio z poziomu opcji Zarządzaj rozszerzeniami w dostępie internetowym, bez potrzeby nawigowania do witryny Marketplace usługi VSTS.For users with a TFS instance that is disconnected from the Internet, Delivery Plans will be available directly from the Manage extensions option in web access, without navigating to the VSTS Marketplace. W sekcji Zarządzaj rozszerzeniami kliknij opcję Przeglądaj rozszerzenia lokalne, a następnie wybierz pozycję Plany dostarczania i kliknij przycisk Zainstaluj.From Manage extensions, click on Browse local extensions, then select Delivery Plans and click Install. Zobacz dokumentację dotyczącą wstępnie zainstalowanych rozszerzeń, aby uzyskać więcej informacji.See the documentation on pre installed extensions for more information.

Automatyczne łączenie elementów roboczych z kompilacjamiAutomatic linking from work items to builds

To nowe ustawienie w definicji kompilacji umożliwia śledzenie kompilacji uwzględniających pracę użytkownika bez potrzeby ręcznego przeszukiwania dużego zestawu kompilacji.With this new setting in the build definition, you can track the builds that have incorporated your work without having to search through a large set of builds manually. Każda pomyślnie utworzona kompilacja skojarzona z elementem roboczym jest automatycznie wyświetlana w sekcji Projektowanie formularza elementu roboczego.Each successful build associated with the work item automatically appears in the development section of the work item form.

Aby włączyć tę funkcję, przełącz ustawienie w obszarze Opcje w definicji kompilacji (Rysunek 3).To enable this feature, toggle the setting under Options in your build definition (Figure 3).

WIT build linking
(Rysunek 3) Łączenie kompilacji typu elementu roboczego(Figure 3) WIT build linking

Wycofywanie starego formularza elementu roboczegoDeprecation of old work item form

Ogólne opinie dotyczące nowego formularza elementu roboczego były pozytywne i został on teraz w 100% zaadoptowany do użycia na hostowanych kontach.Overall feedback for the new work item form has been positive and we now have 100% adoption on our hosted accounts. Chcemy, aby klienci lokalni mogli korzystać z tej samej wartości, która zadowoliła użytkowników naszej usługi VSTS, i dlatego podjęliśmy decyzję o wycofaniu z użycia starego formularza elementu roboczego i starego modelu rozszerzalności.We want on-premises customers to tap into the same value that has delighted our VSTS users and so we have made the decision to deprecate the old work item form and old extensibility model. Dowiedz się więcej o naszych planach na stronie Microsoft Application Lifecycle Management (Zarządzanie cyklem życia aplikacji firmy Microsoft).Read more about our plans on the Microsoft Application Lifecycle Management page.

Funkcja wyszukiwania elementów roboczych umożliwia szybkie i elastyczne wyszukiwanie wszystkich elementów roboczych we wszystkich projektach w kolekcji (Rysunek 4).Work Item Search provides fast and flexible search across all your work items over all projects in a collection (Figure 4). Aparat pełnotekstowego wyszukiwania elementów roboczych pozwala na łatwe wyszukiwanie terminów we wszystkich polach elementów roboczych i efektywne lokalizowanie właściwych elementów roboczych.You can use the Work Item Search full text search engine to easily search for terms across all work item fields and efficiently locate relevant work items. Aby szybko zawęzić listę elementów roboczych, użyj wbudowanych filtrów wyszukiwania w dowolnym polu elementu roboczego.Use in-line search filters, on any work item field, to quickly narrow down to a list of work items.

Po skonfigurowaniu usługi wyszukiwania na serwerze TFS możesz rozpocząć wyszukiwanie bez konieczności instalowania innych rozwiązań.Once the Search service is configured in TFS, you can get searching without the need to install anything else. Za pomocą funkcji wyszukiwania elementów roboczych można wykonywać następujące czynności:By using Work Item Search you can:

 • Wyszukiwanie we wszystkich projektach: wyszukiwanie na liście prac zespołu własnego i zespołów partnerskich.Search over all your projects: Search in your own and your partner teams' backlog. Wykonując operacje wyszukiwania między projektami we wszystkich elementach roboczych, można przeszukiwać elementy robocze całej organizacji.Use cross-project searches over all the work items to search across your organization's entire work items. Wyszukiwanie możesz zawęzić za pomocą filtrów ścieżek obszaru i projektu.Narrow your search by using project and area path filters.
 • Wyszukiwanie we wszystkich polach elementów roboczych: szybkie i łatwe wyszukiwanie odpowiednich elementów roboczych dzięki przeszukiwaniu wszystkich pól elementów roboczych (w tym pól typu ERE).Search across all work item fields: Quickly and easily find relevant work items by searching across all work item fields (including ere fields). Pełnotekstowe wyszukiwanie we wszystkich polach pozwala na efektywne lokalizowanie istotnych elementów roboczych.Use a full text search across all fields to efficiently locate relevant work items. Widok fragmentu kodu wskazuje, gdzie znaleziono dopasowania.The snippet view indicates where matches were found.
 • Wyszukiwanie w określonych polach: szybkie, wbudowane filtry wyszukiwania stosowane w dowolnym polu elementu roboczego umożliwiają zawężenie listy elementów roboczych w ciągu kilku sekund.Search in specific fields: Use the quick in-line search filters, on any work item field, to narrow down to a list of work items in seconds. Lista rozwijana sugestii ułatwia szybsze ukończenie wyszukiwania.The dropdown list of suggestions helps complete your search faster. Na przykład wyszukiwanie, takie jak AssignedTo:Chris WorkItemType:Bug State:Active spowoduje wyszukiwanie wszystkich aktywnych usterek przypisanych do użytkownika o imieniu Chris.For example, a search such as AssignedTo:Chris WorkItemType:Bug State:Active finds all active bugs assigned to a user named Chris.
 • Skorzystaj z zalet integracji z funkcją śledzenia elementów roboczych: interfejs funkcji wyszukiwania elementów roboczych jest zintegrowany ze znanymi kontrolkami centrum pracy, co pozwala na wyświetlanie, edytowanie, komentowanie, udostępnianie i wiele innych czynności.Take advantage of integration with work item tracking: The Work Item Search interface integrates with familiar controls in the Work hub, letting you view, edit, comment, share, and much more.
Workitem search
(Rysunek 4) Wyszukiwanie elementów roboczych(Figure 4) Workitem search

Ulepszenia kontroli wersji Version Control Improvements

Nowe środowisko konfiguracji zasad gałęzi New branch policies configuration experience

Zmieniliśmy projekt środowiska konfiguracji zasad gałęzi i dodaliśmy kilka fantastycznych nowych możliwości (Rysunek 5).We’ve redesigned the branch policies configuration experience and added some great new capabilities (Figure 5). Jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji jest możliwość konfigurowania zasad dla folderów gałęzi.One of the most powerful features is the ability to configure policies for branch folders. Można to zrobić w widoku Gałęzie, wybierając pozycję Zasady gałęzi z menu kontekstowego.You can do this from the Branches view by selecting a branch folder and choosing Branch policies from the context menu.

Configure branch policies
(Rysunek 5) Konfigurowanie zasad gałęzi(Figure 5) Configure branch policies

Spowoduje to otwarcie nowego środowiska użytkownika umożliwiającego konfigurowanie zasad, które są stosowane do wszystkich gałęzi w folderze gałęzi (Rysunek 6).This will open the new policies configuration UX, where you can configure policies that apply to all of the branches in the branch folder (Figure 6).

Policies page
(Rysunek 6) Strona zasad(Figure 6) Policies page

Jeśli używasz zasad kompilacji, możesz teraz konfigurować wiele kompilacji dla pojedynczej gałęzi.If you’re using the build policy, you can now configure multiple builds for a single branch. Udostępniliśmy również nowe opcje wybierania wyzwalacza automatycznego lub ręcznego (Rysunek 7).There are also new options to specify an automatic or manual trigger (Figure 7). Wyzwalacze ręczne są użyteczne w przypadku elementów, takich jak automatyczne przebiegi testów, których uruchamianie może zająć dużo czasu, a które tak naprawdę musisz uruchomić tylko raz przed wykonaniem żądania ściągnięcia.Manual triggers are useful for things like automated test runs that might take a long time to run, and you only really need to run once before completing the pull request. Zasady kompilacji mają również nazwę wyświetlaną, która jest przydatne w przypadku konfigurowania wielu kompilacji.The build policy also has a display name that is useful if you’re configuring multiple builds.

Manual build
(Rysunek 7) Kompilowanie ręczne(Figure 7) Manual build

Po skonfigurowaniu zasad wyzwalanych ręcznie możesz je uruchomić, wybierając opcję Umieść kompilację w kolejce w sekcji Zasady dla żądania ściągnięcia (Rysunek 8).Once you’ve configured a manually triggered policy, you can run it by selecting the Queue build option in the Policies section for the pull request (Figure 8).

Manual build queue
(Rysunek 8) Kolejka kompilowania ręcznego(Figure 8) Manual build queue

Dla wymaganych zasad recenzenta (Rysunek 9) dodaliśmy przeznaczoną dla administratorów możliwość tworzenia notatki do dołączenia do osi czasu żądania ściągnięcia w przypadku zastosowania zasad (Rysunek 10).For required reviewer policies (Figure 9), we added the ability for administrators to specify a note that will be appended to the pull request timeline when the policy applies (Figure 10).

Required reviewer dialog
(Rysunek 9) Okno dialogowe wymagania recenzenta(Figure 9) Required reviewer dialog
Required reviewer note
(Rysunek 10) Notatka dotycząca wymagania recenzenta(Figure 10) Required reviewer note

Nowe zasady w przypadku braku aktywnych komentarzyNew policy for no active comments

Upewnij się, że wszystkie komentarze w żądaniach ściągnięcia są obsługiwane przez nowe zasady Komentarze.Ensure that all comments in your pull requests are being addressed with the new Comments policy. Po włączeniu tych zasad aktywne komentarze będą blokować ukończenie żądania ściągnięcia, wymuszając rozpoznanie wszystkich komentarzy.With this policy enabled, active comments will block completion of the PR, forcing all comments to be resolved. Recenzenci, którzy pozostawią komentarze dla autora żądania ściągnięcia i optymistycznie zatwierdzą żądanie ściągnięcia, mogą być pewni, że autor, który chce wykonać scalanie, nie przegapi żadnych komentarzy.Reviewers that leave comments for the PR author but optimistically approve the pull request can be sure that an author that’s eager to merge won’t miss any comments.

Ulepszenia centrum plikówFiles hub improvements

Wprowadziliśmy kilka aktualizacji centrum Pliki, aby ulepszyć środowiska wyświetlania i edytowania.We’ve made several updates to the Files hub to improve the viewing and editing experiences.

W przypadku wyświetlania dodaliśmy tabele przestawne, które pozwalają na wyświetlenie pliku README w bieżącym folderze (Rysunek 11), przeglądanie plików markdown, porównywanie plików z poprzednimi wersjami (Rysunek 12) i wyświetlanie elementów odpowiedzialnych za niepowodzenia.For viewing, we’ve added pivots that let you view the README in the current folder (Figure 11), preview Markdown files, compare a file to a previous version (Figure 12), and view blame.

Files viewing
(Rysunek 11) Wyświetlanie plików(Figure 11) Files viewing
Git graph
(Rysunek 12) Wykres usługi Git(Figure 12) Git graph
>

W przypadku edytowania można teraz wyświetlać podgląd zmian, łatwo dodawać komentarze, zatwierdzać nową gałąź i łączyć elementy robocze (Rysunek 13).For editing, you can now preview your changes, easily add a comment, commit to a new branch, and link work items (Figure 13).

Files editing
(Rysunek 13) Edytowanie plików(Figure 13) Files editing

Wizualizacja repozytorium usługi Git Visualize your git repository

Możesz teraz przeglądać wykres, wyświetlając równocześnie historię zatwierdzania repozytoriów lub plików.You can now see a graph while showing commit history for repositories or files. Pozwala to na łatwe tworzenie mentalnego modelu wszystkich gałęzi i zatwierdzeń repozytoriów Git przy użyciu wykresu usługi Git (Rysunek 14).This allows you to easily create a mental model of all your branches and commits for your git repositories using git graph (Figure 14). Wykres przedstawia wszystkie zatwierdzenia w kolejności topologii.The graph shows all your commits in topological order.

Git graph
(Rysunek 14) Wykres usługi Git(Figure 14) Git graph

Kluczowe elementy wykresu usługi Git (rysunek 15):The key elements of the git graph include (Figure 15):

 1. wykres usługi Git jest wyrównany do prawej strony, dlatego zatwierdzenia skojarzone z gałęzią domyślną lub wybraną pojawiają się po prawej stronie, a pozostała część wykresu jest rozbudowywana po lewej stronie.the git graph is right-aligned, so commits associated with the default branch or the selected branch appear on the right while the rest of the graph grows on the left.
 2. zatwierdzenia scalania są reprezentowane przez szare punkty połączone z ich pierwszym i drugim elementem docelowym.merge commits are represented by grey dots connected to their first parent and second parent.
 3. zwykłe zatwierdzenia są reprezentowane przez niebieskie kropki.normal commits are represented by blue dots.
 4. jeśli zatwierdzenie nadrzędne względem zatwierdzenia nie jest widoczne w porcie widoku kolejnych 50 zatwierdzeń, możemy usunąć połączenie zatwierdzenia.if the parent commit of a commit is not visible in the view port on the next 50 commits, then we excise the commit connection. Po kliknięciu strzałki zatwierdzenie jest łączone z zatwierdzeniem nadrzędnym.Once you click the arrow, the commit is connected to its parent commit.
Git graph elements
(Rysunek 15) Elementy wykresu usługi Git(Figure 15) Git graph elements

Wyświetlanie tagów w zatwierdzeniach View git tags on commits

Jeśli zespół używał tagów Git do oznaczania konkretnego punktu w historii repozytorium, zatwierdzenia będą teraz zawierać tagi utworzone przez Ciebie.If your team has been using Git tags to mark a specific point in the history of your repository, then your commits will now show the tags that you have created. Będziesz widzieć tagi widoku (Rysunek 16) dla określonego zatwierdzenia w widoku listy zatwierdzeń i na stronie szczegółów.You will be able view tags (Figure 16) for a specific commit in the commit list view and the details page.

Show tags
(Rysunek 16) Pokazywanie tagów(Figure 16) Show tags

Dodawanie tagów do zatwierdzeńAdd tags to commits

Zamiast tworzenia tagów w wierszu polecenia i wypychania tagów do repozytorium, możesz teraz po prostu przejść do zatwierdzenia i dodać tag (Rysunek 17).Instead of creating tags from the command line and pushing the tags to the repository, you can now simply go to a commit and add a tag (Figure 17). Okno dialogowe tworzenia tagów umożliwia również oznaczanie dowolnego odwołania w repozytorium.The tag creation dialog will also let you tag any other ref on the repo.

Create tag details
(Rysunek 17) Szczegóły tworzenia tagu(Figure 17) Create tag details

Widok listy zatwierdzeń obsługuje także menu kontekstowe (Rysunek 18).The commit list view also supports a context menu (Figure 18). Nie trzeba przechodzić na stronę szczegółów zatwierdzania, aby tworzyć tagi i nowe gałęzie (Rysunek 19).No need to go to the commit details page to create tags and create new branches (Figure 19).

Create tag history
(Rysunek 18) Historia tworzenia tagów(Figure 18) Create tag history
Tag branch
(Rysunek 19) Gałąź tagów(Figure 19) Tag branch

Zaktualizowane strony grup zmian i zestawów na półceUpdated changeset and shelveset pages

Strony grup zmian i zestawów na półce zostały zmodernizowane w Kontroli wersji serwera Team Foundation.We have modernized the changeset and shelveset pages in TFVC. Obie strony są łatwiej dostępne dla osób korzystających z technologii pomocniczych.Both pages are made more accessible for those of you who use assistive technologies. Nowe strony mają także nowy nagłówek zawierający tytuł grupy zmian i skojarzone informacje na temat grupy zmian, takie jak szczegóły dotyczące autora (Rysunek 20).The new pages also have a new header that contains the changeset title and associated information about the changeset, such as author details (Figure 20).

Changeset page
(Rysunek 20) Strona grupy zmian(Figure 20) Changeset page

Strony grupy zmian i zestawu na półce hostują również nową funkcję kontroli dyskusji w języku markdown (rysunek 21), która pozwala na wpisywanie komentarzy w języku znaczników markdown, wspominanie (@mention) użytkowników, kojarzenie elementów roboczych za pomocą znaku # i proste dołączanie plików i obrazów.Both changeset and shelveset pages also host the a new markdown discussion control (Figure 21) that will allow to type comments in markdown, @mention users, associate work items using #, and easily attach files and images.

Changeset discussion
(Rysunek 21) Omówienie grupy zmian(Figure 21) Changeset discussion

Ulepszone filtrowanie zatwierdzeńImproved commit filtering

Teraz można filtrować wyniki historii zatwierdzania (Rysunek 22) przy użyciu zaawansowanych opcji filtrowania.You can now filter the commit history results (Figure 22) by advanced filtering options. Zatwierdzenia można filtrować według:You can filter commits by:

 • pełnej historii.full history.
 • pełnej historii z operacjami uproszczonego scalania.full history with simplified merges.
 • pierwszego elementu nadrzędnego.first parent.
 • prostej historii (domyślne ustawienie filtrowania).simple history (this is the default filter setting).
Changeset discussion
(Rysunek 22) Ulepszone filtrowanie zatwierdzeń(Figure 22) Improved commit filtering

Importowanie repozytoriów z Kontroli wersji serwera Team Foundation do usługi GitImport repositories from TFVC to Git

Kod można migrować z repozytoriów Kontroli wersji serwera Team Foundation do repozytoriów usługi Git w ramach tego samego konta.You can migrate code from your TFVC repositories to Git repositories in the same account. Aby rozpocząć migrację, wybierz opcję importowania repozytorium z listy rozwijanej selektorów repozytorium (Rysunek 23).To start migration, select import repository from the repository selector drop-down (Figure 23).

Repository selector drop-down
(Rysunek 23) Lista rozwijana selektora repozytorium(Figure 23) Repository selector drop-down

Poszczególne foldery lub gałęzie można importować do repozytorium usługi Git. Można również zaimportować całe repozytorium Kontroli wersji serwera Team Foundation (bez gałęzi) (Rysunek 24).Individual folders or branches can be imported to the Git repository, or the entire TFVC repository can be imported (minus the branches) (Figure 24). Możesz również zaimportować do 180 dni historii.You can also import up to 180 days of history.

Import repo complete
(Rysunek 24) Zakończone importowanie repozytorium(Figure 24) Import repo complete

Blokowanie plików LFS usługi GitGit LFS file locking

Dodaliśmy funkcję blokowania plików LFS usługi Git.We have added the Git LFS file locking feature. Dzięki niej zespoły pracujące z dużymi plikami bez możliwości porównania mogą unikną utraty wykonanej pracy, gdy co najmniej dwie osoby próbują jednocześnie edytować ten sam plik.This allows teams working with large, undiffable files to avoid losing work when two or more people attempt to edit the same file at once. Przed rozpoczęciem edytowania pliku każda osoba stosuje blokadę, o której powiadamiany jest serwer.Before anyone can begin editing the file, they take a lock, which notifies the server. Kiedy inny użytkownik próbuje zastosować blokadę, serwer odrzuca żądanie, a druga osoba otrzymuje informację o tym, że ktoś inny już pracuje z tym plikiem.When anyone else attempts to take a lock, the server rejects the request, letting the second person know that someone else is already working on that file. Aby korzystać z tej funkcji, uaktualnij rozwiązanie do wersji Git LFS 2.1 lub nowszej.Please upgrade to Git LFS 2.1 or higher to use this feature.

Komentarze do zatwierdzeń usługi Git używają nowej kontrolki dyskusjiGit commit comments use the new discussion control

Lekkie komentarze pozostawiane w zatwierdzeniach usługi Git zostały zaktualizowane na potrzeby nowej kontrolki dyskusji.Lightweight comments left on Git commits has been updated to use the new discussion control. Umożliwia to obsługę języka znaczników Markdown w tych komentarzach i uzupełnia wszystkie funkcje dodawania komentarzy do kodu w Internecie dla usług Git i Kontrola wersji serwera Team Foundation, dzięki czemu można korzystać z najnowszego środowiska pracy.This brings support for Markdown in those comments, and rounds out all of the code-commenting features in the web for both Git and TFVC to use the latest experience.

Nowa kontrolka widoku drzewaNew tree view control

Widok plików żądania ściągnięcia, szczegóły zatwierdzenia usługi Git, szczegóły wypychania usługi Git, szczegóły zestawu na półce Kontroli wersji serwera Team Foundation, szczegóły grupy zmian Kontroli wersji serwera Team Foundation, centrum grup zmian Kontroli wersji serwera Team Foundation i centrum historii usługi Git zostały zaktualizowane przy użyciu nowej kontrolki widoku drzewa (Rysunek 25).The Pull Request Files view, Git commit details, Git push details, TFVC Shelveset details, TFVC Changeset details, TFVC Changesets hub and Git history hub have been updated with a new tree view control (Figure 25). Widok drzewa oferuje kilka ulepszeń w zakresie użyteczności.The tree view has a few usability improvements. Po pierwsze zmieniliśmy widok tak, aby pokazywać zmniejszony widok drzewa, w którym węzły pustych folderów są automatycznie zwijane. Pozwala to zmaksymalizować liczbę plików w widoku.First, we’ve changed the view to show a condensed tree view that automatically collapses empty folder nodes, maximizing the number of files that are in view.

Komentarze są również wyświetlane w drzewie w sposób bardziej kompaktowy.The tree also shows comments in a more compact way. Pliki z komentarzami zawierają element podrzędny dla każdego wątku komentarza oraz awatar wskazujący, który użytkownik utworzył wątek.Files with comments show a child item for each comment thread, with the avatar indicating the user that created the thread. Nowe wątki komentarzy oraz wątki z odpowiedziami są oznaczane niebieską kropką (.). Liczba odpowiedzi jest podsumowywana i reprezentowana jako numer.New comment threads and those with replies are indicated by the blue dot, and the count of replies is summarized with a count.

New tree view
(Rysunek 25) Nowy widok drzewa(Figure 25) New tree view

Ulepszenia żądania ściągnięcia Pull Request Improvements

Ulepszone wywołania akcji dla autora i recenzentów żądania ściągnięciaImproved CTAs for PR author and reviewers

W przypadku zespołów korzystających z zasad gałęzi po wyświetleniu żądania ściągnięcia czasami nie wiadomo dokładnie, która akcja jest wymagana.For teams using branch policies, it can sometimes be hard to know exactly what action is required when you view a pull request. Jeśli główne wywołanie akcji to przycisk Ukończ, czy oznacza to gotowość do ukończenia?If the main call to action is the Complete button, does that mean it’s ready to complete? Korzystający z informacji o osobie wyświetlającej stronę oraz stanie skonfigurowanych zasad gałęzi widok żądania ściągnięcia będzie teraz przedstawiać wywołanie akcji najwłaściwsze w przypadku danego użytkownika.Using information about the person viewing the page and the state of configured branch policies, the PR view will now present the call to action that makes the most sense for that user.

Gdy zasady zostały skonfigurowane, ale nie zostały powodują jeszcze osiągnięcia pozytywnego wyniku, przycisk Ukończ (Rysunek 26) będzie teraz zachęcać do stosowania funkcji automatycznego ukończenia.When policies are configured, but aren’t yet passing, the Complete button (Figure 26) will now encourage the use of the Auto-complete feature. Sytuacja, w której będzie można pomyślnie ukończyć żądanie ściągnięcia z blokującymi je zasadami, jest mało prawdopodobna, dlatego oferujemy opcję ukończenia żądania ściągnięcia po osiągnięciu pozytywnego wyniku powiązanego z tymi zasadami.It’s not likely that you’ll be able to complete the PR successfully if policies are blocking, so we offer an option that will complete the PR when those policies eventually pass.

Auto-complete feature
(Rysunek 26) Funkcja autouzupełniania(Figure 26) Auto-complete feature

W przypadku recenzentów jest bardziej prawdopodobne, że będziesz zatwierdzać żądanie ściągnięcia, a nie je kończyć, dlatego recenzenci będą widzieć przycisk Zatwierdź (Rysunek 27) wyróżniony jako główne wywołanie akcji, jeśli zatwierdzanie nie zostało jeszcze zakończone.For reviewers, it’s more likely that you’ll want to approve a PR than complete it, so reviewers will see the Approve button (Figure 27) highlighted as the main CTA if you haven’t approved yet.

CTA approve
(Rysunek 27) Wezwanie do akcji — zatwierdzanie(Figure 27) CTA approve

Po zatwierdzeniu recenzenci zobaczą przycisk Ukończ (lub Ukończ automatycznie) wyróżniony jako wywołanie akcji dla tych przypadków, w których recenzent jest równocześnie odpowiedzialny za ukończenie żądania ściągnięcia.Once approved, reviewers will see the Complete (or Auto-complete) button highlighted as the CTA for those cases where a reviewer is also the person completing the PR.

Komentarze z możliwością wykonywania akcjiActionable comments

W żądaniu ściągnięcia, które ma więcej niż kilka komentarzy, śledzenie wszystkich konwersacji może okazać się trudne.In a PR with more than a few comments, it can be hard to keep track of all of the conversations. Aby pomóc Ci lepiej zarządzać komentarzami, uprościliśmy proces rozwiązywania elementów, wprowadzając szereg rozszerzeń:To help you better manage comments, we’ve simplified the process of resolving items that have been addressed with a number of enhancements:

 • W nagłówku każdego żądania ściągnięcia będzie teraz widoczna liczba komentarzy, które zostały rozwiązane (Rysunek 28).In the header for every PR, you’ll now see a count of the comments that have been resolved (Figure 28).
PR header
(Rysunek 28) Nagłówek żądania ściągnięcia(Figure 28) PR header
 • Uwzględniony komentarz można rozwiązać go za pomocą jednego kliknięcia (Rysunek 29).When a comment has been addressed, you can resolve it with a single click (Figure 29).
Resolve button
(Rysunek 29) Przycisk rozwiązania(Figure 29) Resolve button
 • Jeśli masz komentarze do dodania podczas rozwiązywania, możesz odpowiedzieć i rozwiązać przy użyciu pojedynczego gestu (Rysunek 30).If you have comments to add while you’re resolving, you can reply and resolve in a single gesture (Figure 30).
Reply and resolve
(Rysunek 30) Odpowiedź i rozwiązanie(Figure 30) Reply and resolve
 • Po rozwiązaniu komentarzy zobaczysz, że ich liczba będzie się zwiększać, aż do momentu odwołania się do wszystkich problemów (Rysunek 31).As comments are resolved, you’ll see the count go up until everything has been addressed (Figure 31).
Comment count address rate
(Rysunek 31) Wskaźnik rozwiązań dla liczby komentarzy(Figure 31) Comment count address rate
 • Udoskonaliliśmy filtr w przeglądzie tak, aby umożliwiał filtrowanie według różnych stanów komentarzy oraz aby była wyświetlania liczba komentarzy dla każdej opcji filtrowania (Rysunek 32).The filter in the Overview has been improved to enable filtering by various comment states and to show the count of comments for each filter option (Figure 32).
Filter improvements
(Rysunek 32) Ulepszenia filtru(Figure 32) Filter improvements

Widok aktualizacji zawiera informacje o zmianie bazy i wymuszeniu wypchnięciaUpdates view shows rebase and force push

W widoku Szczegóły żądania ściągnięcia ulepszyliśmy kartę Aktualizacje tak, aby widoczne były informacje o czasie wystąpienia wymuszenia wypchnięcia oraz o tym, czy zatwierdzenie podstawowe zostało zmienione (Rysunek 33).In the Pull Request details view, the Updates tab has been improved to show when a force push has occurred and if the base commit has changed (Figure 33). Te dwie funkcje są bardzo przydatne w przypadku zmiany bazy zmian w gałęziach tematu przed ukończeniem żądań ściągnięcia.These two features are really useful if you rebase changes in your topic branches before completing your PRs. Recenzenci będą teraz mieć wystarczającą ilość informacji, aby dokładnie wiedzieć, co się stało.Reviewers will now have enough info to know exactly what’s happened.

Updates views
(Rysunek 33) Widoki aktualizacji(Figure 33) Updates views

Filtrowanie żądań ściągnięcia według osóbPull request filtering by people

Teraz można łatwiej wyszukiwać żądania ściągnięcia.It’s now easier to find pull requests! Dodaliśmy nowe opcje filtrowania, aby umożliwić wyszukiwanie żądań ściągnięcia utworzonych przez określonego autora lub przypisanych do określonego recenzenta (Rysunek 34).We’ve added new filtering options to allow you to find PRs created by a specific author or assigned to a specific reviewer (Figure 34). Wystarczy wybrać użytkownika przy użyciu filtra autora lub recenzenta. Lista zostanie zaktualizowana i będzie zawierać tylko żądania ściągnięcia zgodne z filtrem.Simply select a user from the author or reviewer filter, and the list will be updated to show only the PRs that match the filter.

Filtering by people
(Rysunek 34) Filtrowanie według osób(Figure 34) Filtering by people

Przyczyna wymagana w przypadku pomijania żądania ściągnięciaReason required when bypassing pull request policies

Jeśli pomijasz zasady żądania ściągnięcia, musisz określić przyczynę.When you are bypassing a pull request policies, you are required to specify a reason. W przypadku wybrania opcji pomijania w oknie dialogowym Kończenie wykonywania żądania ściągnięcia pojawi się nowe pole Przyczyna (Rysunek 35).In the Complete pull request dialog, you will see a new Reason field, if they choose to bypass (Figure 35).

Bypass dialog
(Rysunek 35) Okno dialogowe pomijania(Figure 35) Bypass dialog

Po wprowadzeniu przyczyny i ukończeniu wykonywania żądania ściągnięcia w oknie Przegląd zostanie wyświetlony komunikat (Rysunek 36).After entering the reason and completing the pull request, the message will be displayed in the Overview (Figure 36).

Bypass message
(Rysunek 36) Komunikat obejścia(Figure 36) Bypass message

Udostępnianie żądań ściągnięcia zespołomShare pull requests with teams

Akcja Udostępnianie żądania ściągnięcia to wygodny sposób powiadamiania recenzentów (Rysunek 37).The Share Pull Request action is a handy way to notify reviewers (Figure 37). W tej wersji dodaliśmy obsługę dla zespołów i grup, dlatego można w ramach jednego kroku powiadamiać wszystkie osoby zaangażowane w obsługę żądania ściągnięcia.In this release, we’ve added support for teams and groups, so you can notify everyone involved the pull request in a single step.

Share PR with teams
(Rysunek 37) Udostępnianie żądania ściągnięcia zespołom(Figure 37) Share PR with teams

Ulepszenia żądania ściągnięcia dla zespołówPull request improvements for teams

Jeśli jesteś członkiem wielu zespołów, zobaczysz teraz wszystkie żądania ściągnięcia przypisane do tych zespołów na liście w widoku Moje żądania ściągnięcia (Rysunek 38).If you’re a member of multiple teams, you will now see all of the PRs assigned to those teams listed in the My Pull Requests view (Figure 38). Dzięki temu widok Moje żądania ściągnięcia jest jedynym miejscem do odwiedzenia, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie swoje żądania ściągnięcia.This makes the My Pull Requests view the one stop you need to visit to see all the PRs on your plate.

PR improvements for teams
(Rysunek 38) Ulepszenia żądań ściągnięcia dla zespołów(Figure 38) PR improvements for teams

W przyszłej wersji dodamy zespoły do centrum Żądania ściągnięcia w obszarze Kod, aby ułatwić wyświetlanie wszystkich żądań ściągnięcia dla pojedynczego projektu.In a future release, we’ll add teams to the Pull Requests hub under Code to make it easier to see all of your PRs for a single project.

Domyślne powiadomienia związane z komentarzami do żądania ściągnięciaDefault notifications for pull request comments

Bądź na bieżąco z konwersacjami w swoich żądaniach ściągnięcia dzięki nowym powiadomieniom o komentarzach (Rysunek 39).Stay up to date with the conversations happening in your PRs with the new comment notifications (Figure 39). W przypadku utworzonych przez siebie żądań ściągnięcia będziesz automatycznie otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik doda nowy wątek komentarza lub odpowiedzi do istniejącego wątku.For PRs that you've created, you will automatically be notified any time a user adds a new comment thread or replies to an existing thread. W przypadku komentowania żądania ściągnięcia innego użytkownika otrzymasz powiadomienia o wszystkich przyszłych odpowiedziach na wątki komentarzy, które tworzysz lub na które odpowiadasz.When you comment on another user's PR, you'll be notified about any future replies to comment threads that you create or reply to.

Default PR notifications
(Rysunek 39) Domyślne powiadomienia o żądaniach ściągnięcia(Figure 39) Default PR notifications

Te powiadomienia są dostępne jako część wbudowanych subskrypcji i można je konfigurować na stronie ustawień Powiadomienia.These notifications are available as part of the out of the box subscriptions, and are configurable on the Notifications settings page.

Ulepszenia zarządzania pakietami Package Management Improvements

Zaktualizowane środowisko zarządzania pakietami Updated Package Management experience

Zaktualizowaliśmy środowisko użytkownika zarządzania pakietami, aby było szybsze, umożliwiało rozwiązywanie typowych problemów zgłaszanych przez użytkowników i było przygotowane na dodanie kolejnych funkcji związanych z cyklem życia pakietu (Rysunek 40).We've updated the Package Management user experience to make it faster, address common user-reported issues, and make room for upcoming package lifecycle features (Figure 40). Dowiedz się więcej o aktualizacji na stronie dotyczącej zaktualizowanego środowiska pracy.Learn more about the update on the Updated experience page.

Package Management
(Rysunek 40) Zarządzanie pakietami(Figure 40) Package Management

Zarządzanie pakietami ma dodane pliki npm REAMDE i przycisk pobieraniaPackage Management adds npm READMEs and download button

Możesz teraz przeglądać plik README dowolnego pakietu npm, który uwzględnia plik README.md (Rysunek 41).You can now see the README of any npm package that includes a README.md in the package (Figure 41). Pliki README mogą ułatwić Twojemu zespołowi dokumentowanie i udostępnianie wiedzy na temat pakietów.READMEs can help your team document and share knowledge about your packages.

Możesz również pobrać dowolny pakiet npm przy użyciu przycisku Pobierz znajdującego się na pasku poleceń.You can also download any npm package using the Download button in the command bar.

Package Management npm README
(Rysunek 41) Zarządzanie pakietami — plik Readme programu NPM(Figure 41) Package Management npm README

Zadania kompilacji Przywracanie NuGet i Polecenie NuGetNuGet Restore and NuGet Command build tasks

Wprowadziliśmy ważne aktualizacje zadania Instalator NuGet (nazywanego teraz Przywracanie NuGet) i dodaliśmy nowe zadanie NuGet: Polecenie NuGet.We’ve made major updates to the NuGet Installer (now called NuGet Restore) task, and added a new NuGet task: NuGet Command. Co ważniejsze, zadania Polecenie NuGet i Przywracanie NuGet domyślnie używają teraz pliku nuget.exe 4.0.0.Most notably, the NuGet Command and NuGet Restore tasks now use nuget.exe 4.0.0 by default.

Przywracanie NuGet jest teraz zoptymalizowane pod kątem najbardziej typowego scenariusza przywracania pakietów przed wykonaniem kroku kompilacji programu Visual Studio.NuGet Restore is now optimized for the most common scenario of restoring packages before a Visual Studio Build step. Zadanie to obejmuje również lepszą obsługę małych projektów współużytkujących pojedynczy kanał informacyjny NuGet: można teraz wybrać kanał informacyjny usługi Team Services i dodać do automatycznie wygenerowanego pliku NuGet.Config.It also has better support for small projects that share a single NuGet feed: you can now pick a Team Services feed and have it added to an auto-generated NuGet.Config.

W przypadku bardziej złożonych operacji NuGet zadanie Polecenie NuGet oferuje elastyczność określania dowolnego polecenia i zestawu argumentów (Rysunek 42).For more complex NuGet operations, the NuGet Command task provides the flexibility to specify any command and set of arguments (Figure 42).

NuGet command
(Rysunek 42) Polecenie NuGet(Figure 42) NuGet command

Ulepszenia kompilowania i wydawania Build and Release Improvements

Nowy edytor definicji kompilacji New build definition editor

Zmieniliśmy projekt naszego edytora definicji kompilacji, aby zaoferować bardziej intuicyjne środowisko pracy, usunąć niektóre słabe punkty i dodać nowe możliwości.We’ve redesigned our build definition editor to provide a more intuitive experience, fix some pain points, and add new capabilities. Mamy nadzieję, że korzystanie z szablonów, dodawanie zadań i zmienianie ustawień będzie teraz łatwiejsze.We hope that you’ll find it easier to use templates, add tasks, and change settings. Możesz teraz również używać parametrów procesu w celu ułatwienia określania najważniejszych porcji danych bez konieczności zagłębiania się w zadania.And now you can use process parameters to make it easier to specify the most important bits of data without having to go deep into your tasks.

Wyszukiwanie szablonówSearch for a templates

Wyszukaj wybrany szablon, a następnie zastosuj go, lub rozpocznij pracę z pustym procesem (Rysunek 43).Search for the template you want and then apply it, or start with an empty process (Figure 43).

Build template search
(Rysunek 43) Wyszukiwanie szablonów kompilacji(Figure 43) Build template search

Szybkie wyszukiwanie i dodawanie zadania w wybranym miejscuQuickly find and add a task right where you want it

Wyszukaj zadanie do użycia. Możesz dodać je po aktualnie wybranym zadaniu po lewej stronie lub przeciągnąć i upuścić je we właściwym miejscu (Rysunek 44).Search for the task you want to use, and then after you’ve found it, you can add it after the currently selected task on the left side, or drag and drop it where you want it to go (Figure 44).

Build task search
(Rysunek 44) Wyszukiwanie zadań kompilacji(Figure 44) Build task search

Możesz również przenieść zadanie przez przeciągnięcie i upuszczenie lub skopiować zadanie, przeciągając i upuszczając je przy naciśniętym klawiszu Ctrl.You can also drag and drop a task to move it, or drag and drop while holding the Ctrl key to copy the task.

Przekazywanie kluczowych argumentów do zadań przy użyciu parametrów procesuUse process parameters to pass key arguments to your tasks

Teraz można używać parametrów procesu (Rysunek 45) w celu ułatwienia użytkownikom korzystającym z szablonu lub definicji kompilacji określanie najważniejszych porcji danych bez konieczności zagłębiania się w zadania.You can now use process parameters (Figure 45 to make it easier for those who use your build definition or template to specify the most important bits of data without having to go deep into your tasks.

Process parameters
(Rysunek 45) Parametry procesu(Figure 45) Process parameters

Jeśli tworzysz nową kompilację na podstawie niektórych wbudowanych szablonów (na przykład Visual Studio i Maven), możesz zapoznać się z przykładami ich działania.If you create a new build from some of the built-in templates (for example Visual Studio and Maven) you can see examples of how these work.

Nowy edytor oferuje kilka innych ulepszeń, takich jak umożliwianie szybszego uzyskiwania dostępu do ustawień źródeł.The new editor includes a few other enhancements, such as giving you quicker access to your sources settings.

Opis tworzenia pierwszej definicji kompilacji przy użyciu nowego edytora można znaleźć w temacie CI/CD for newbies (Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie dla początkujących).For a walkthrough of creating your first build definition using the new editor, see CI/CD for newbies.

Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej środowiska pracy użytkownika 2017.Learn more on the 2017 user experience page.

Wiele wersji zadań rozszerzeniaMultiple versions of Extension tasks

Autorzy rozszerzeń mogą teraz tworzyć je w wielu wersjach dla danego zadania. Pozwala to publikować poprawki dla wszystkich wersji głównych znajdujących się w produkcji.Extension authors can now create extensions with multiple versions of a given task, which enables them to ship patches for each major version they have in production.

Zapoznaj się z dokumentacją tworzenia niestandardowych zadań kompilacji w ramach rozszerzeń.See Reference for creating custom build tasks within extensions.

Warunkowe zadania kompilacji Conditional build tasks

Jeśli chcesz sprawować większą kontrolę nad zadaniami kompilacji, takimi jak zadanie czyszczenia elementów lub wysłania wiadomości w przypadku wystąpienia błędu, możemy Ci teraz zaoferować cztery wbudowane możliwości kontroli uruchomionego zadania (Rysunek 46).If you’re looking for more control over your build tasks, such as a task to clean things up or send a message when something goes wrong, we’re now offering four built-in choices for you to control when a task is run (Figure 46).

Conditional build tasks
(Rysunek 46) Warunkowe zadania kompilacji(Figure 46) Conditional build tasks

Jeśli potrzebujesz większej elastyczności, takiej jak uruchamianie zadania tylko dla niektórych gałęzi, przy użyciu niektórych wyzwalaczy i w określonych warunkach, możesz zdefiniować własne warunki niestandardowe:If you are looking for more flexibility, such as a task to run only for certain branches, with certain triggers, under certain conditions, you can express your own custom conditions:

and(failed(), eq(variables['Build.Reason'], 'PullRequest'))

Zobacz stronę Specify conditions for running a task (Określanie warunków uruchamiania zadania).See Specify conditions for running a task page.

Wbudowane zadania umożliwiające kompilowanie i wdrażanie aplikacji opartych na kontenerachBuilt-in tasks for building and deploying container based applications

W tej wersji domyślnie przenieśliśmy większość zadań dostępnych w naszym rozszerzeniu Docker do produktu, ulepszyliśmy je oraz wprowadziliśmy zestaw nowych zadań i szablonów, aby ułatwić pracę z zestawem scenariuszy związanych z kontenerami.With this release we have pulled most of the tasks in our Docker extension into the product by default, improved them, and introduced a set of new tasks and templates for making a set of container scenarios easier.

 • Docker: kompilowanie, wypychanie lub uruchamianie obrazów platformy Docker albo uruchamianie polecenia platformy Docker.Docker: Build, push, or run Docker images, or run a Docker command. Tego zadania można używać na platformie Docker lub z usługą Azure Container Registry.This task can be used with Docker or Azure Container registry. Teraz dzięki usłudze ACR można korzystać z naszego wbudowanego uwierzytelniania jednostki usługi, aby jeszcze bardziej ułatwić pracę.You can now use our built-in service principal authentication with ACR to make it even easier to use.
 • Docker-Compose: kompilowanie, wypychanie lub uruchamianie aplikacji platformy Docker z wieloma kontenerami.Docker-Compose: Build, push, or run multi-container Docker applications. Tego zadania można używać na platformie Docker lub z usługą Azure Container Registry.This task can be used with Docker or Azure Container registry.
 • Kubernetes: wdrażanie, konfigurowanie lub aktualizowanie klastra Kubernetes w usłudze Azure Container Service przy użyciu uruchamianych poleceń kubectl.Kubernetes: Deploy, configure, or update your Kubernetes cluster in Azure Container Service by running kubectl commands.
 • Service Fabric: wdrażanie kontenerów w klastrze usługi Service Fabric.Service Fabric: Deploy containers to a Service Fabric Cluster. Usługa Service Fabric to obecnie najlepsze rozwiązanie do uruchamiania kontenerów systemu Windows w chmurze.Service Fabric is the best choice today for running Windows Containers in the cloud.

Aktualizacje wdrożenia aplikacji internetowej platformy AzureAzure Web App deployment updates

Wprowadziliśmy wiele ulepszeń aplikacji internetowych platformy Azure:We have made many enhancements for Azure Web Applications:

 • Zadanie wdrażania usługi Azure App Service obsługuje pliki WAR języka Java oraz aplikacji Node.js, Python i PHP do wdrożenia.Azure App Service deployment task supports Java WAR files, Node.js, Python, and PHP applications to be deployed.
 • Zadanie wdrażania usługi Azure App Service obsługuje wdrażanie do aplikacji internetowej platformy Azure dla systemu Linux przy użyciu kontenerów.Azure App Service deployment task supports deploying to Azure Web App for Linux using containers.
 • Ciągłe dostarczanie w witrynie Azure Portal zostało teraz rozszerzone i obsługuje aplikacje Node.Azure portal Continuous Delivery is expanded now support Node applications.
 • Zadanie zarządzania usługi Azure App Service zostało dodane do opcji uruchamiania, zatrzymywania, ponownego uruchamiania lub wymiany gniazd dla usługi Azure App Service.Azure App Service manage task is added to Start, Stop, Restart or Slot swap for an Azure App Service. Obsługiwane jest również instalowanie rozszerzeń witryny, które pozwala na instalowanie wymaganej wersji języka PHP lub Python albo instalowanie Menedżera usług IIS lub usługi Application Insights.It also supports installing site extensions to enable installation of the required PHP or Python version or installing IIS Manager or Application Insights.

W najnowszej wersji interfejsu wiersza polecenia Azure wprowadziliśmy też pomoc techniczną dotyczącą ciągłej integracji/ciągłego dostarczania na potrzeby konfigurowania tych funkcji.We have also introduced CI/CD support into the latest version of the Azure CLI for configuring CI/CD. Oto przykład:Here is an example:

az appservice web source-control config --name mywebapp --resource-group mywebapp_rg --repo-url https://myaccount.visualstudio.com/myproject/_git/myrepo --cd-provider vsts --cd-app-type AspNetCore

Zadania programu .NET Core obsługują pliki projektu.NET Core tasks support project files

W bieżącej aktualizacji rozszerzamy zadania programu .NET Core tak, aby oprócz plików project.json obsługiwały też pliki *.csproj.With the current update, we are enhancing .NET core tasks to support *.csproj files in addition to project.json. Możesz teraz używać programu Visual Studio 2017 na poziomie agentów kompilacji w celu kompilowania aplikacji .NET Core przy użyciu plików csproj.You can now use Visual Studio 2017 on your build agents to build .NET core applications using csproj files.

Ulepszenia wdrożenia protokołu SSHSSH deployment improvements

Zadanie kompilacji/wydania Kopiowanie plików za pośrednictwem protokołu SSH obsługuje teraz tyldy () w ścieżce docelowej w celu uproszczenia kopiowania plików do katalogu macierzystego użytkownika zdalnego.The Copy Files Over SSH build/release task now supports tildes() in the destination path to simplify copying files to a remote user’s home directory. Ponadto nowa opcja umożliwia zakończenie kompilacji/wydania niepowodzeniem, jeśli nie znaleziono plików do skopiowania.Also, a new option allows causing the build/release to fail when no files are found to copy.

Zadanie kompilacji/wydania protokołu SSH obsługuje teraz uruchamianie skryptów z poziomu końców wiersza w systemie Windows na zdalnych maszynach z systemem Linux lub macOS.The SSH build/release task now supports running scripts with Windows line endings on remote Linux or macOS machines.

Instalowanie klucza SSH podczas kompilacji lub wydawaniaInstall an SSH key during a build or release

Nowe zadanie podglądu Instalowanie klucza SSH (wersja zapoznawcza) służy do instalowania klucza SSH przed kompilacją lub wydaniem oraz usuwania go z agenta po ukończeniu kompilacji lub wydania.A new preview task, Install SSH Key (Preview), installs an SSH key prior to a build or release and removes it from the agent when the build or release completes. Zainstalowany klucz może być używany do pobierania kodu podmodułów lub repozytorium usługi Git, uruchamiania skryptów wdrażania lub innych działań, które wymagają uwierzytelniania SSH.The installed key can be used for fetching code from a Git repository or submodules, running deployment scripts, or other activities that require SSH authentication. W przyszłości zostanie on ulepszony w celu obsługi haseł oraz korzystania z innych możliwości.It will be improved in the future to support passphrases and other capabilities.

Zadania kończą się niepowodzeniem, jeśli program Visual Studio 2017 został wybrany, ale nie istnieje w agencieTasks fail if Visual Studio 2017 is specified but not present on agent

Zadania Kompilacja programu Visual Studio i MSBuild umożliwiają wybór określonej wersji programu Visual Studio.The Visual Studio Build and MSBuild tasks enable you to select a specific version of Visual Studio. Do tej pory jeśli wersja Visual Studio 2017 była niedostępna, te zadania automatycznie wybierały następną dostępną wersję.Until now, if the Visual Studio 2017 version was not available, these tasks would automatically pick the next available version.

Zmieniamy to zachowanie.We’re changing this behavior. Teraz kompilacja zakończy się niepowodzeniem w przypadku wybrania wersji Visual Studio 2017, której nie ma w agencie.Now the build will fail if you select Visual Studio 2017 but it is not present on the agent.

Wprowadziliśmy tę zmianę z następujących powodów:We made this change for the following reasons:

 • Nowsze typy aplikacji, takie jak .NET Core, nie kompilują przy użyciu starszych narzędzi do kompilacji.Newer app types such as .NET Core do not compile with older build tools. Wymagają one jawnie programu Visual Studio 2017 lub nowszego.They explicitly require Visual Studio 2017 or newer.

 • Jeśli będziesz korzystać z dokładnie takiej samej wersji programu Visual Studio , otrzymasz więcej wyników spójnych i przewidywalnych wyników.You get more consistent and predictable results when you use the same exact version of Visual Studio.

 • Zawsze w przypadku niepowodzenia zadań kompilacji mogą wystąpić trudne do zrozumienia błędy kompilacji.Whenever build tasks fall back, you may get compilation errors that are difficult to understand.

Porada

Upewnij się, że używasz kolejki połączonej z pulą agentów z programem Visual Studio 2017 i nie agentów tylko z wcześniejszymi wersjami programu Visual Studio.Make sure to use a queue connected with a pool that has agents with Visual Studio 2017, and no agents that have only earlier versions of Visual Studio.

Automatyczne oczyszczanie obszaru roboczego agenta prywatnegoPrivate agent automatic workspace cleanup

Można teraz skonfigurować pulę agentów, aby okresowo oczyszczać stare repozytoria i katalogi robocze (Rysunek 47).You can now configure an agent pool to periodically clean up stale working directories and repositories (Figure 47). Na przykład pula usunie obszary robocze pozostawione przez usunięte definicje kompilacji i wydania.For example, the pool will delete workspaces left behind by deleted build and release definitions.

Agent maintenance
(Rysunek 47) Konserwacja agentów(Figure 47) Agent maintenance

Użycie tej opcji powinno zmniejszyć ryzyko polegające na tym, że zabraknie miejsca na dysku dla prywatnych agentów kompilacji i wydania.Using this option should reduce the potential for your private build and release agents to run out of disk space. Konserwacja odbywa się na poziomie poszczególnych agentów (a nie poszczególnych maszyn), więc jeśli masz wielu agentów na jednej maszynie, nadal mogą wystąpić problemy związane z miejscem na dysku.The maintenance is done per agent (not per machine), so if you have multiple agents on a single machine you could still run into disk space issues.

Stan uaktualnienia agenta kompilacjiBuild agent upgrade status

Uaktualniany agent teraz wskazuje stan uaktualnienia w portalu zarządzania kolejkami i pulami.When an agent is being upgraded, it now indicates the status of the upgrade in the queue and pool management portal.

Wybór agentów prywatnych na nieużywanych maszynachSelection of private agents on machines not in use

System używa teraz nazwy maszyny jako parametru w przypadku przypisywania kompilacji lub wydania do agenta prywatnego.The system now uses machine name as a factor when allocating a build or a release to a private agent. W wyniku podczas przypisywania zadania system będzie preferować agenta na maszynie w stanie bezczynności, a nie na zajętej.As a result, the system will prefer an agent on an idle machine over an agent on a busy machine when it allocates the job.

Kolejka potokówPipelines queue

Model cen oparty na agentach zmieniliśmy na model cen oparty na potokach.We have now moved from the agent-based pricing model to pipeline-based pricing model. W nowym modelu użytkownik może uruchamiać jednocześnie tyle kompilacji lub wydań, ile potoków skonfigurowano na jego koncie.In this new model, users can run as many builds or releases concurrently as the number of pipelines configured in their account. Dodatkowe kompilacje i wydania wykraczające poza ten limit są umieszczane w kolejce i czekają na zakończenie działania wcześniejszych.Additional builds and releases beyond this limit are queued and wait for earlier builds and releases to complete. Dzięki funkcji kolejki potoków stan kompilacji i wydań jest czytelniejszy dla użytkowników.The Pipelines queue feature provides users with more visibility into where their builds or releases are.

Po uruchomieniu kolejki potoków są widoczne następujące informacje:On launching the Pipelines queue, you can see the following information:

 1. Kompilacje i wydania czekające na wykonanie potoku wraz z ich pozycjami w kolejce oczekiwania.Builds and releases waiting for a pipeline to execute and their position in the waiting queue.
 2. Uruchomione obecnie kompilacje i wydania, które korzystają z dostępnych potoków.Builds and releases currently running using available pipelines.

W czasie, kiedy kompilacja lub wydanie czeka na potok, możesz bezpośrednio uruchomić ten widok na stronie dzienników kompilacji i wydań, aby sprawdzić bieżącą pozycję elementu w kolejce potoków oraz inne dane.While your build/release is waiting for a pipeline, you can also directly launch this view from inside the build/release logs page and find its current position in the pipeline queue and other details.

Akcja wydania w podsumowaniu kompilacjiRelease action in Build summary

Teraz udostępniamy akcję Wydanie na pasku akcji podsumowania Kompilacja, co ułatwia tworzenie wydań kompilacji.We are now supporting a Release action, available in the Build summary action bar, so it is easy for you to create a release for a build.

Zabezpieczenia dla grup zmiennychSecurity for variable groups

Zabezpieczenia dla grup zmiennych są teraz zależne od zestawu ról, takich jak Autor i Administrator.Security for variable groups is now governed through a set of roles such as Creator and Administrator.

Domyślnie są przypisywane poniższe role.By default, the below roles are assigned.

 • Rola Autor do współautorówCreator role to Contributors
 • Rola Administrator do administratorów kolekcji projektów, projektów, kompilacji i wydańAdministrator role to Project Collection Administrators, Project Administrators, Build Administrators, and Release Administrators
 • Rola Czytelnik do prawidłowych użytkowników projektuReader role to Valid Project Users

Wartości domyślne możesz przesłonić dla wszystkich grup zmiennych lub dla określonej grupy.The defaults can be overridden for all variable groups or for a specific one.

Ulepszenia metodyki DevOps w systemie iOSiOS DevOps enhancements

Rozszerzenie sklepu Apple App Store obsługuje teraz weryfikację dwuetapową (uwierzytelnianie dwuskładnikowe) i wydawanie kompilacji do testerów zewnętrznych (Rysunek 48).The Apple App Store extension now supports two-step verification (two-factor authentication) and releasing builds to external testers (Figure 48).

Apple App Store connection
(Rysunek 48) Połączenie ze sklepem Apple App Store(Figure 48) Apple App Store connection

Instalowanie certyfikatu firmy Apple (wersja zapoznawcza) to nowe zadanie kompilacji, które polega na instalowaniu certyfikatu podpisywania P12 w obrębie agenta do użycia przez kolejną kompilację rozwiązania Xcode lub Xamarin.iOS.Install Apple Certificate (Preview) is a new build task that installs a P12 signing certificate on the agent for use by a subsequent Xcode or Xamarin.iOS build.

Instalowanie profilu firmy Apple (wersja zapoznawcza) to nowe zadanie kompilacji, które polega na instalowaniu profilów aprowizacji w obrębie agenta do użycia przez kolejną kompilację rozwiązania Xcode lub Xamarin.iOS.Install Apple Profile (Preview) is a new build task for installing provisioning profiles on the agent for use by a subsequent Xcode or Xamarin.iOS build.

Zadania kompilacji rozwiązań MSBuild, Xamarin.Android i Xamarin.iOS obsługują teraz kompilowanie przy użyciu zestawu narzędzi programu Visual Studio dla komputerów Mac.MSBuild, Xamarin.Android, and Xamarin.iOS build tasks now support building with the Visual Studio for Mac tool set.

Ulepszenia pokrycia kodu języka JavaJava code coverage enhancements

Zadanie kompilacji Publikowanie wyników pokrycia kodu polega na tworzeniu raportów pokrycia kodu Cobertura lub JaCoCo w ramach kompilacji.The Publish Code Coverage Results build task reports Cobertura or JaCoCo code coverage as part of a build. Obsługuje ono teraz określanie symboli wieloznacznych i wzorców minimatch w polach Plik podsumowania i Katalog raportów, umożliwiając rozpoznawanie plików i katalogów na podstawie poszczególnych kompilacji dla ścieżek, które zmieniają się między kompilacjami.It now supports specifying wildcards and minimatch patterns in Summary File and Report Directory fields, allowing the files and directories to be resolved on a per-build basis for paths that change between builds.

Ulepszenia rozwiązań Maven i SonarQubeMaven and SonarQube improvements

Zadanie kompilacji Maven umożliwia teraz określanie projektu SonarQube na potrzeby wyników analizy w przypadkach, w których jest on inny niż określony w pliku pom.xml rozwiązania Maven.The Maven build task now allows specifying a SonarQube project for analysis results in cases where it differs from what is specified in the Maven pom.xml file.

Ulepszona integracja z systemem JenkinsImproved Jenkins integration

Zadanie kompilacji/wydania Kolejka zadań systemu Jenkins obsługuje teraz uruchamianie zadań potoku w wielu gałęziach systemu Jenkins z równoczesnym wyświetlaniem danych wyjściowych konsoli systemu Jenkins w usłudze Team Services (Rysunek 49).The Jenkins Queue Job build/release task now supports running Jenkins multibranch pipeline jobs while displaying the Jenkins console output in Team Services (Figure 49). Wyniki potoku są publikowane w podsumowaniu kompilacji usługi Team Services.Pipeline results are published to the Team Services build summary.

Improved Jenkins integration
(Rysunek 49) Ulepszona integracja z systemem Jenkins(Figure 49) Improved Jenkins integration

Wdrożenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych platformy AzureAzure virtual machine scale set deployment

Typowy wzorzec używany podczas wdrożenia to utworzenie pełnego obrazu maszyny dla każdej wersji aplikacji, a następnie jego wdrożenie.A common pattern being used for deployment is to create a full machine image for each version of the application and then deploy that. Ułatwia to zadanie Kompilowanie niezmienialnego obrazu maszyny.To make that easier we have a new Build immutable machine image task. Podczas wykonywania tego zadania obraz maszyny po wdrożeniu aplikacji i wszystkich wymagań wstępnych jest generowany przy użyciu usługi Packer.This task uses Packer to generate a machine image after deploying applications and all the required prerequisites. Zadanie tworzy obraz maszyny za pomocą szablonu skryptu wdrożenia lub konfiguracji usługi Packer, a następnie przechowuje go na koncie usługi Azure Storage.The task takes either the deployment script or the packer configuration template to create the machine image and stores it in an Azure Storage account. Ten obraz może być następnie używany na potrzeby wdrożeń zestawu skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure, które działają prawidłowo w przypadku tego typu wdrażania obrazów niezmienialnych.This image can then be used for Azure virtual machine scale set deployments that work well with this type of immutable image deployment.

Przesłanianie parametrów szablonu we wdrożeniach grupy zasobów platformy AzureOverride template parameters in Azure resource group deployments

Obecnie w zadaniach wdrażania grupy zasobów platformy Azure użytkownicy wybierają pliki template.json i parameters.json, a następnie podają przesłaniające wartości parametrów w polu tekstowym, używając określonej składni.Currently in Azure resource group deployment tasks, users select the template.json and the parameters.json and provide the override parameter values in a text box, following a specific syntax. To środowisko zostało teraz rozszerzone, dlatego parametry szablonu są renderowane w siatce, co pozwala na ich edytowanie i przesłanianie (Rysunek 50).This experience is now enhanced so the template parameters are rendered in a grid which allows them to be edited and overridden (Figure 50). Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, możesz kliknąć pozycję ... obok pola przesłaniania parametrów. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego zawierającego parametry szablonu oraz ich wartości domyślne i dozwolone (jeśli zostały zdefiniowane w plikach szablonu i parameter.json).You can access this feature by clicking the ... next to the override parameters field, which opens a dialog with the template parameters along with their default values and allowed values (if defined in the template and parameter .json files). Ta funkcja wymaga włączenia reguł CORS w miejscu źródłowym.This feature requires that CORS rules are enabled at the source. Jeśli pliki notacji JSON szablonu i parametrów znajdują się w obiekcie blob magazynu platformy Azure, zobacz dokumentację usług Azure Storage, aby włączyć mechanizm CORS.If template and parameter json files are in Azure storage blob, refer to the Azure Storage Services documentation to enable CORS.

Azure RG parameters
(Rysunek 50) Parametry grupy zasobów platformy Azure(Figure 50) Azure RG parameters

Wiele wyzwalaczy wersji z filtrami gałęzi i tagówMultiple release triggers with branch and tag filters

Zarządzanie wydaniami obsługuje teraz konfigurowanie ciągłego dostarczania w wielu źródłach artefaktów typu „Kompilacja”.Release management now supports setting up CD triggers on multiple artifact sources of type “Build”. Po dodaniu nowe wydanie jest automatycznie tworzone za każdym razem, gdy zostanie udostępniona nowa wersja artefaktu powiązana z dowolnymi, wybranymi źródłami artefaktu.When added, a new release is created automatically when a new artifact version is available for any of the specified artifact sources. Można również określić gałąź źródłową, z której powinna pochodzić nowa kompilacja, aby wyzwolić wydanie.You can also specify the source branch that the new build should be from to trigger a release. Dodatkowo można ustawić filtry tagów w celu dalszego filtrowania kompilacji, które powinny wyzwalać wydanie.Additionally, Tag filters can be set to further filter the builds that should trigger a release.

Ustawianie wartości domyślnych źródeł artefaktów w wydaniuSet defaults for artifact sources in a release

Użytkownicy mogą definiować domyślną wersję artefaktu do wdrożenia w wydaniu podczas łączenia źródła artefaktu w definicji (Rysunek 51).Users can define the default artifact version to deploy in a release when linking an artifact source in a definition (Figure 51). Podczas automatycznego tworzenia wydania jest wdrażana domyślna wersja wszystkich źródeł artefaktów.When a release is created automatically, the default version for all the artifact sources would be deployed.

Default artifact version
(Rysunek 51) Domyślna wersja artefaktu(Figure 51) Default artifact version

Rozdzielenie obowiązków osób zatwierdzających i zleceniodawcy wdrożeniaSeparation of duties for deployment requester and approvers

Wcześniej właściciele środowiska mogli ograniczać prawa twórców wersji do zatwierdzania wdrożeń wydania do środowiska.Previously, environment owners could restrict release creators from approving deployments of the release to an environment. Można było jednak ręcznie rozpocząć wdrażanie wydania utworzonego przez innego użytkownika i zatwierdzić je samodzielnie.You could, however, manually start deployment of a release created by another user, and approve it yourself.

Ta luka została teraz wypełniona dzięki potraktowaniu twórcy wdrożenia jako oddzielnej roli użytkownika we wdrożeniach.We have now filled this gap by considering the deployment creator as a separate user role for deployments. Można ograniczyć prawa twórcy wydania lub twórcy wdrożenia do zatwierdzania wdrożeń.Either the release creator or deployment creator can be restricted from approving the deployments.

Zatwierdzenia poziomu wydaniaRelease level approvals

Można teraz automatycznie zatwierdzać wdrożenia, które zostały wyzwolone automatycznie po pomyślnym wdrożeniu w innym środowisku (Rysunek 52).You can now choose to automatically approve deployments that were automatically triggered after successful deployment to another environment (Figure 52). Zatwierdzanie łańcucha wdrożeń (z tymi samymi osobami zatwierdzającymi) można przeprowadzić w ramach jednego kroku, jeśli nie chcesz zatwierdzać każdego wdrożenia.Approving a chain of deployments (which have the same approvers) can be done at one go if you choose to not approve every deployment.

Załóżmy, że masz dwa środowiska tworzenia i testowania, w których osoby zatwierdzające wdrożenie wstępne ustawiono na „użytkownik_A” i „użytkownik_B”. Obydwie te osoby muszą zatwierdzić wdrożenie.Let’s say you have two environments Dev and Test, with the predeployment approvers set to “userA” and “userB,” with both of them required to approve the deployment. Jeśli zasady dla testu zostały ustawione tak, jak pokazano poniżej, wystarczy, aby w czasie wdrażania osoby użytkownik_A i użytkownik_B zatwierdziły tylko tworzenie.If the policy on Test is set as shown below, during deployment time it will be sufficient for userA and userB to approve only Dev. Wdrożenie do testowania zostanie automatycznie zatwierdzone.Deployment to Test will get auto-approved. Jeśli wdrożenie do testowania zostanie wyzwolone ręcznie, przed wdrożeniem trzeba będzie zapewnić prawidłowe zatwierdzenia.If the deployment to Test is triggered manually, the approvals will be required before deployment to ensure correct approvals.

Release level approvals
(Rysunek 52) Zatwierdzenia poziomu wydania(Figure 52) Release level approvals

Wdrażanie do chmury usługi Azure GovernmentDeploy to Azure Government Cloud

Klienci z subskrypcjami platformy Azure w chmurach dla instytucji rządowych mogą teraz konfigurować punkt końcowy usługi Azure Resource Manager w docelowej chmurze krajowej.Customers with Azure subscriptions in Government Clouds can now configure Azure Resource Manager service endpoint to target national clouds.

W związku z tym można teraz używać usługi Release Management do wdrażania dowolnej aplikacji do zasobów platformy Azure hostowanej w chmurze dla instytucji rządowych w ramach tych samych zadań wdrażania (Rysunek 53).With this, you can now use Release Management to deploy any application to Azure resources hosted in government clouds, using the same deployment tasks (Figure 53).

Government cloud
(Rysunek 53) Chmura dla instytucji rządowych(Figure 53) Government cloud

Ustawianie maksymalnej liczby równoległych wdrożeńSet maximum number of parallel deployments

Dzięki tej funkcji możesz kontrolować liczbę oczekujących wydań, które są wdrażane w danym środowisku (Rysunek 54).This feature gives you control on how multiple pending releases are deployed into a given environment (Figure 54). Jeśli na przykład potok wydań przeprowadza walidację kompilacji w środowisku kontroli jakości, a szybkość generowania kompilacji jest większa niż szybkość przeprowadzania wdrożeń, możesz skonfigurować wielu agentów oraz tyle samo kompilacji do równoczesnej walidacji.For example, if your release pipeline performs validation of builds in a QA environment and the rate of generation of builds is faster than the rate of completion of the deployments, you may configure multiple agents and as many builds to get validated in parallel. Oznacza to, że każda wygenerowana kompilacja jest walidowana, a czas oczekiwania zależy od liczby dostępnych agentów.That means each of the builds generated gets validated, and the wait time is dependent in the number of available agents. Dzięki tej funkcji możesz optymalizować walidacje, wykonując je równocześnie na liczbie n najnowszych kompilacji i anulując starsze zlecenia wdrożenia.With this feature, we let you optimize validations by enabling you to perform validation on the n most recent builds in parallel and cancel the older deployment requests.

Parallel deployments
(Rysunek 54) Wdrożenia równoległe(Figure 54) Parallel deployments

Rozszerzenia czasu oczekiwania dla zadania Interwencja ręcznaTimeout enhancements for the Manual Intervention task

Zadanie Interwencja ręczna można teraz automatycznie odrzucać lub wznawiać, jeśli oczekuje przez określony limit czasu lub 60 dni, którakolwiek z tych sytuacji nastąpi szybciej.The Manual Intervention task can now be automatically rejected or resumed after it is pending for the specified timeout or 60 days, whichever is earlier. Wartość limitu czasu można określić w sekcji opcji kontroli zadania.The timeout value can be specified in the control options section of the task.

Równoległe wykonywanie w aplikacji Release ManagementRelease Management parallel execution

Aplikacja Release Management obsługuje teraz opcję wykonywania równoległego dla fazy (Rysunek 55).Release Management now supports a parallel execution option for a phase (Figure 55). Wybierz tę opcję, aby rozdysponować fazę, używając wielu konfiguracji lub wielu agentów jako opcji mnożnika fazy.Select this option to fan out a phase by using either Multi-configuration or Multi-agent as a phase multiplier option.

Parallel execution support
(Rysunek 55) Obsługa wykonywania równoległego(Figure 55) Parallel execution support

Wiele konfiguracji: wybierz tę opcję, aby uruchomić fazę dla każdej wartości wielu konfiguracji.Multi-configuration: Select this option to run the phase for each multi-configuration value. Jeśli na przykład chciano równocześnie przeprowadzić wdrażanie do dwóch różnych obszarów geograficznych, użycie zmiennej ReleasePlatform zdefiniowanej na karcie Zmienne z wartościami „east-US, west-US” spowodowałoby równoległe uruchomienie fazy — jednej z wartością „east-US”, a drugiej — „west-US”.For example, if you wanted to deploy to two different geos at the same time, using a variable ReleasePlatform defined on the Variables tab with values "east-US, west-US" would run the phase in parallel, one with a value of "east-US" and the other "west-US”. Wielu agentów: wybierz tę opcję, aby uruchomić fazy z co najmniej jednym zadaniem równolegle na poziomie wielu agentów.Multi-agent: Select this option to run the phase with one or more tasks on multiple agents in parallel.

Historia wdrożenia aplikacji internetowej w witrynie Azure PortalWeb app deployment history in Azure portal

Aplikacja Release Management aktualizuje teraz dzienniki wdrożenia usługi Azure App Service, gdy wdrożenie jest przeprowadzane przy użyciu zadania wdrożenia usługi App Service.Release management now updates the deployment logs of Azure App Service when a deployment is done by using the App Service deployment task. Historię wdrożenia można wyświetlić w witrynie Azure Portal, wybierając opcję Ciągłe dostarczanie w bloku App Service.You can view deployment history in the Azure portal by selecting the Continuous delivery option in the App Service blade.

Ulepszenia dotyczące testowania Testing Improvements

Uruchamianie testów przy użyciu faz agentówRun tests using agent phases

Zadanie programu Visual Studio Test umożliwia teraz uruchamianie testów automatycznych za pomocą faz agenta (Rysunek 56).Using the Visual Studio Test task, you can now run automated tests using agent phases (Figure 56).

Oferujemy ujednoliconego agenta automatyzacji w obszarach kompilacji, wydań i testowania.We now have a unified automation agent across build, release and test. Dzięki temu masz dostęp do następujących korzyści:This brings in the following benefits:

 1. Możesz zaspakajać potrzeby dotyczące testowania przy użyciu puli agentów.You can leverage an agent pool for your testing needs.
 2. Uruchamiaj testy w różnych trybach przy użyciu tego samego zadania programu Visual Studio Test zgodnie z własnymi potrzebami — uruchomienie oparte na jednym agencie, rozproszony przebieg testu oparty na wielu agentach lub uruchomienie wielu konfiguracji w celu uruchamiania testów na przykład w różnych przeglądarkach.Run tests in different modes using the same Visual Studio Test task, based on your needs—single agent–based run, multi-agent–based distributed test run or a multi-configuration run to run tests on, say, different browsers.
Run tests using Agent Phases
(Rysunek 56) Uruchamianie testów przy użyciu faz agentów(Figure 56) Run tests using Agent Phases

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z postem Microsoft Application Lifecycle Management (Zarządzanie cyklem życia aplikacji firmy Microsoft).For more information, refer to this Microsoft Application Lifecycle Management post.

Wyzwalanie testów automatycznych na żądanieOn-demand triggering of automated tests

Centrum Test obsługuje teraz wyzwalanie automatycznych przypadków testowych z poziomu planów testów i zestawów testów (Rysunek 57).The Test hub now supports triggering automated test cases from test plans and test suites (Figure 57). Do uruchamiania testów automatycznych z poziomu centrum Test niezbędna jest konfiguracja podobna do metody uruchamiania zaplanowanych testów w środowiskach wydań.Running automated tests from the Test hub will need a setup similar to the way you run tests in a scheduled fashion in release environments. W celu uruchamiania testów automatycznych należy skonfigurować środowisko w definicji wydania przy użyciu szablonu uruchamiania testów automatycznych na podstawie planów testów i skojarzyć plan testu.You will need to setup an environment in the release definition using the Run automated tests from test plans template and associate the test plan to run the automated tests. Zobacz dokumentację, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu konfigurowania środowisk i uruchamiania testów automatycznych w centrum Test.See the documentation for the step by step guidance on how to setup environments and run automated tests from the Test hub.

On-demand automated tests trigger
(Rysunek 57) Wyzwalacz testów automatycznych na żądanie(Figure 57) On-demand automated tests trigger

Ulepszenia magazynu Warehouse Improvements

Ulepszenia wydajności przetwarzania modułu usług Analysis ServicesPerformance improvements in Analysis Services cube processing

Wprowadziliśmy udoskonalenia wydajności widoku vDimWorkItemTreeOverlay, który jest używany do tworzenia wymiaru hierarchii drzewa elementów roboczych w oparciu o linki.We’ve made performance improvements to the vDimWorkItemTreeOverlay view, which is used to create Work Item Tree Hierarchy dimension based on the links. Mimo że zależy to od linków System.LinkTypes.Hierarchy, stwierdziliśmy, że na czas przetwarzania wpływają również inne linki (np. System.LinkTypes.Related).Although it depends on System.LinkTypes.Hierarchy links, we observed that the processing duration was affected by other links as well (e.g. System.LinkTypes.Related). Zoptymalizowaliśmy widok pod kątem pomijania dodatkowych typów linków, które ograniczają ilość odczytywanych danych.We optimized the view to skip addition link types which limits the amount of data read. Ta zmiana znacząco skraca czas przetwarzania dla niektórych magazynów.This change significantly decreases processing time for certain warehouses.

Uzgadnianie schematu bez uwzględniania wielkości literCase-insensitive schema reconciliation

Schemat bazy danych magazynu jest tworzony przez scalanie pól ze wszystkich dołączonych baz danych kolekcji w ramach procesu uzgadniania schematu.The schema of the warehouse database is created by merging fields from all the attached collection databases in the schema reconciliation process. Wcześniej wszystkie porównania były przeprowadzane z uwzględnieniem wielkości liter i administratorzy musieli upewnić się, że istnieje dokładne dopasowanie nazw w odwołaniach do pól.Previously, all comparisons were case-sensitive and administrators had to make sure there is an exact match on field reference names. Prowadziło to do problemów w przypadku niewielkich różnic w wielkości liter.This led to problems where there were subtle differences in casing. W tej wersji proces jest bardziej odporny na występowanie takich niezgodności.With this release we make the process more tolerant to such discrepancies.

Ulepszenia administracji Administration Improvements

Połączeni adresaci wiadomości e-mail dla powiadomieńCombined email recipients for notifications

Adresaci tego samego powiadomienia e-mail są teraz uwzględniani razem w wierszu Do i otrzymują jedną wiadomość e-mail.Recipients for the same email notification are now included together on the to: line and sent a single email. Wcześniej każdy adresat otrzymywał oddzielną wiadomość e-mail.Previously, individual emails were sent to each recipient. Powodowało to trudności z identyfikowaniem innych osób, które otrzymały powiadomienie, oraz z prowadzeniem konwersacji na temat zdarzenia za pośrednictwem poczty e-mail.This made it difficult to know who else received the notification and to have a conversation about the event over email. Ta funkcja jest stosowana w przypadku subskrypcji wbudowanych oraz subskrypcji zespołowych, które mogą być przeznaczone dla wielu odbiorców.This feature applies to out-of-the-box as well as team subscriptions that are capable of targeting multiple recipients. Na przykład wszyscy recenzenci żądania ściągnięcia otrzymują teraz jedną wiadomość e-mail w przypadku wprowadzenia zmiany żądania ściągnięcia.For example, all reviewers of a pull request are now sent a single email when a change is made to the pull request.

Dowiedz się więcej na temat łączenia adresatów wiadomości e-mail.Learn more about combining email recipients.

Wbudowane powiadomieniaOut-of-the-box notifications

Użytkownicy i zespoły są teraz automatycznie powiadamiane za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli na koncie zostanie przeprowadzone działanie bezpośrednio z nimi związane, takie jak:Users and teams are now automatically notified via email when there is activity in the account directly relevant to them, such as:

 • przypisanie elementu roboczego do użytkownika.when a work item is assigned to a user.
 • dodanie użytkownika lub zespołu jako recenzenta do żądania ściągnięcia.when a user or team is added as a reviewer to a pull request.
 • użytkownik lub zespół jest recenzentem aktualizowanego żądania ściągnięcia.when a user or team is a reviewer on a pull request that is updated.
 • udzielenie odpowiedzi na komentarz do żądania ściągnięcia przez innego użytkownika.when another user responds to a pull request comment.
 • ukończenie kompilacji zleconej przez użytkownika.when a build requested by a user completes.
 • zainstalowanie lub zlecenie rozszerzenia (tylko administratorzy).when an extension is installed or requested (admins only).

Użytkownicy mogą anulować dowolną z tych subskrypcji, przechodząc do ustawień powiadomienia w obszarze menu profilu użytkownika, a następnie wyłączając odpowiednie przełączniki.Users can unsubscribe from any of these subscriptions by going to Notification settings under the user profile menu and then switching off the appropriate toggle(s).

Administrator konta może wyłączyć co najmniej jedną automatyczną subskrypcję, przechodząc do centrum Powiadomienia na poziomie kolekcji przez wybranie symbolu koła zębatego oznaczającego ustawienia.An account admin can disable one or more of these automatic subscriptions by navigating to the collection-level Notifications hub under the settings gear. Każdą z tych subskrypcji można wyłączyć, klikając pozycję Wyłącz w obszarze akcji „...”.Any of these subscriptions can be disabled by clicking Disable under the "..." action. Wyłączona subskrypcja nie będzie już widoczna dla użytkowników na ich stronie ustawień powiadomień osobistych.Once a subscription is disabled, it will no longer appear for users in their personal notification settings page.

Dowiedz się więcej na temat wbudowanych powiadomień.Learn more about out-of-the-box notifications.

Uprawnienia do zarządzania rozszerzeniamiExtension management permissions

Administrator może teraz przyznać innym użytkownikom i grupom uprawnienie do zarządzania rozszerzeniami dla kolekcji (Rysunek 58).An admin can now grant other users and groups permission to manage extensions for the collection (Figure 58). Wcześniej tylko administratorzy kolekcji (czyli członkowie grupy Administratorzy kolekcji projektów) mogli przeglądać żądania dotyczące rozszerzeń i instalować, wyłączać lub odinstalowywać rozszerzenia.Previously only collection administrators (i.e. members of the Project Collection Administrators group) could review extension requests, install, disable, or uninstall extensions.

Aby przyznać to uprawnienie, administrator może przejść do centrum administracyjnego rozszerzeń, otwierając menu Marketplace, wybierając pozycję Zarządzaj rozszerzeniami, a następnie klikając przycisk zabezpieczeń:To grant this permission, an administrator can navigate to the Extensions admin hub by opening the Marketplace menu, selecting Manage extensions, and then click the Security button:

Extension management permissions
(Rysunek 58) Uprawnienia do zarządzania rozszerzeniami(Figure 58) Extension management permissions

Otrzymywanie powiadomień po zainstalowaniu rozszerzeń, jeśli wymagają one uwagi i w innych sytuacjachGetting notified when extensions are installed, require attention, and more

Administratorzy lub osoby z możliwością zarządzania rozszerzeniami są teraz automatycznie powiadamiane, gdy rozszerzenie zostanie zainstalowane, odinstalowane, włączone, wyłączone lub wymaga uwagi.Admins, or those with the ability to manage extensions, are now automatically notified when an extension is installed, uninstalled, enabled, disabled, or requires attention. Jest to szczególnie przydatne w przypadku większych wdrożeń, gdy wiele osób ponosi odpowiedzialność za zarządzanie rozszerzeniami.This is especially useful in larger deployments where multiple people have the responsibility of managing extensions. Administratorzy mogą wyłączyć te powiadomienia, przechodząc do ustawień powiadomień w obszarze menu profilu i wyłączając przełącznik rozszerzeń.Admins can turn off these notifications by navigating to Notification settings under the profile menu and switching off the extensions toggle.

Administratorzy mogą również definiować niestandardowe subskrypcje dotyczące zdarzeń powiązanych z rozszerzeniem.Admins can also define custom subscriptions for extension-related events. Na przykład administrator może otrzymać powiadomienie o zaktualizowaniu dowolnego rozszerzenia.For example, an admin can get notified whenever any extension is updated.

Ponadto użytkownicy mogą teraz również wyłączyć automatyczne powiadomienia dotyczące ich żądań dotyczących rozszerzeń.Users can also now turn off automatic notifications about their extension requests.

Zezwalanie administratorom serwera TFS na dodawanie subskrybentów do zaawansowanego poziomu dostępuAllowing TFS admins to add subscribers to the advanced access level

Poziom dostępu Zaawansowany zostanie usunięty z przyszłych wersji serwera Team Foundation Server.The Advanced access level will be removed from future versions of Team Foundation Server. Dopóki tak się jednak nie stanie, administratorzy serwera TFS będą mogli dodawać subskrybentów platformy MSDN i programu Visual Studio Test Professional do poziomu dostępu Zaawansowany przy użyciu aktualizacji Update 2.However, until that happens, TFS admins will have the ability to add MSDN Platform and Visual Studio Test Professional subscribers to the Advanced access level with Update 2.

Subskrybentów programu Visual Studio Enterprise należy dodawać do poziomu dostępu Visual Studio Enterprise, a nie Zaawansowany.Visual Studio Enterprise subscribers should be added to the Visual Studio Enterprise access level instead of Advanced. W przypadku zakupienia rozszerzenia Test Manager kontynuuj zarządzanie nim w centrum Użytkownicy w projekcie zespołowym, w ramach którego dokonano zakupu.If you have purchased the Test Manager extension, please continue to manage this in the Users hub within the Team Project that you made the purchase.

Integracja z aplikacją Microsoft Teams Microsoft Teams Integration

Organizacje współpracujące przy użyciu aplikacji Microsoft Teams mogą teraz widzieć aktywność powiązaną z projektami TFS w ramach kanałów ich zespołu.Organizations using Microsoft Teams to collaborate can now see activity from their TFS projects within their team’s channels. Dzięki temu zespoły podczas pracy z aplikacją Microsoft Teams mają aktualne informacje na temat istotnych zmian elementów roboczych, żądań ściągnięcia, kompilacji, wersji i innych zagadnień.This allows teams to stay informed about relevant work item changes, pull requests, builds, and releases and more as they are working in Microsoft Teams. Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji.For more information see our documentation.


Znane problemyKnown Issues

Formularze elementów roboczych nie są poprawnie renderowane w sieci WebWork item forms do not render correctly in the web

 • Problem:Issue:

  Jeśli kontrolka niestandardowa, taka jak kontrolka o wielu wartościach, jest zainstalowana dla klienta programu Visual Studio, ale nie dla klienta sieci Web, formularze elementów roboczych nie będą renderowane w sieci Web.If you have a custom control, such as the multi-value control, installed for the Visual Studio client but not the web client, work item forms in the web fail to render.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Konieczne jest zaktualizowanie kontrolki do najnowszej wersji.You will need to update to the latest version of your control. Należy dodać układ internetowy, który nie zawiera brakującego elementu kontrolki.It is necessary to add a web layout that doesn’t contain the missing control element. Najnowszą kontrolkę o wielu wartościach dla aktualizacji TFS 2017 Update można znaleźć na stronie Custom Controls for TFS Work Item Tracking (Niestandardowe kontrolki na potrzeby śledzenia elementów roboczych serwera TFS).You can find the latest multi-value control for TFS 2017 Update on the Custom Controls for TFS Work Item Tracking page. Aby uzyskać więcej informacji na temat układu, zobacz stronę All FORM XML elements reference (TFS 2015) (Informacje dotyczące wszystkich elementów FORM XML (TFS 2015)).For more information on the layout, see All FORM XML elements reference (TFS 2015) page.

Wersja serwera TFS to RC2 zamiast wersji ostatecznejTFS version is RC2 instead of the final release

 • Problem:Issue:

  Po pobraniu serwera TFS 2017 Update 2 przed 1 sierpnia 2017 r. i zainstalowaniu go masz wersję RC2.After downloading TFS 2017 Update 2 before August 1, 2017, and installing, you have an RC2 version.

 • Obejście problemu:Workaround:

  Jest to spowodowane tymczasowym problemem w linkach instalacyjnych. Problem został naprawiony w dniu 1 sierpnia 2017 r.This was due to an intermittent issue in the installation links that was fixed on August 1, 2017. Ponownie pobierz serwer TFS 2017 Update 2 i zainstaluj wersję ostateczną.Please redownload TFS 2017 Update 2 and install this final release.


The Developer Community Portal Zobacz zgłoszone przez klientów problemy dotyczące serwera Team Foundation Server 2017. See customer-reported issues reported for Team Foundation Server 2017.


Początek strony
Top of Page