Team Foundation Server 2017 Update 3.1 — informacje o wersji Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Release Notes

Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

Download Team Foundation Server 2017 Update 3.1

W przypadku innych formatów lub języków zobacz stronę pobierania.For other formats or languages, please see the download site.

Szczegółowe informacje na temat serwera Team Foundation Server 2017 można znaleźć na stronie Team Foundation Server Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność serwera Team Foundation Server).To learn more about Team Foundation Server 2017, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Team Foundation Server 2017 Update 3.1 — data wydania: 28 lutego 2018 r.Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Release Date: February 28, 2018

Co nowego w serwerze Team Foundation Server 2017 Update 3.1What's New in Team Foundation Server 2017 Update 3.1

W tej aktualizacji naprawiono lukę potencjalnie umożliwiającą wykonywanie skryptów między witrynami (cross-site scripting, XSS) oraz inne luki w zabezpieczeniach.This update fixes potential cross site scripting (XSS) and other security vulnerabilities. Zobacz wpis w blogu, aby uzyskać więcej informacji.See the blog post for more information. Jest to pełna wersja, dlatego można przeprowadzić uaktualnienie bezpośrednio do wersji TFS 2017 Update 3.1.It is a full upgrade, so you can upgrade directly to TFS 2017 Update 3.1.

OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Możesz zgłosić problem i śledzić go w portalu społeczności deweloperów oraz uzyskać porady w witrynie Stack Overflow.You can report a problem and track it through Developer Community and get advice on Stack Overflow. Jak zawsze, jeśli masz pomysły dotyczące ustalania priorytetów różnych zagadnień, przejdź do witryny UserVoice, aby dodać swój pomysł lub oddać głos na jeden z istniejących.As always, if you have ideas on things you’d like to see us prioritize, head over to UserVoice to add your idea or vote for an existing one.


Team Foundation Server 2017 Update 3 — data wydania: 6 listopada 2017 r.Team Foundation Server 2017 Update 3 Release Date: November 6, 2017

Co nowego w serwerze Team Foundation Server 2017 Update 3What's New in Team Foundation Server 2017 Update 3

Jest to aktualizacja serwera Team Foundation Server 2017, która zawiera poprawki błędów udostępnione od czasu wydania wersji Team Foundation Server 2017 Update 2.This is an update for Team Foundation Server 2017 that includes bug fixes since Team Foundation Server 2017 Update 2.


PracaWork

 • Wyeksportowany szablon ze znakami ASCII o kodzie większym niż 127 nie ma układu internetowego i zawiera nieprawidłowe nazwy plików.Exporting a template with ASCII character code >127 does not have WebLayout and includes incorrect file names.
 • Ustawienia tablicy i karty nie obsługują zmiany nazwy typu elementu roboczego.Board and Card Settings does not handle Work Item Type rename.
 • Zmiana kolejności kart tablicy Kanban w języku tureckim powinna uwzględniać rangę na stosie.Kanban board card reordering in Turkish should be by stack rank.
 • Element WorkItemSearchConditionalFaultIn interfejsu API REST powinien zgłaszać wyjątek NotSupportedException dla wyszukiwania.REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn should throw NotSupportedException for Search.
 • Zdarzenie StructureChangeNotification nie jest wyzwalane dla typu elementu roboczego.StructureChangeNotification event not firing for WIT.
 • Dodanie linku do dodatkowych informacji po przekroczeniu limitu maksymalnej liczby linków.Add link to more info when exceeding max links limit.
 • Optymalizacja planu wykonania migracji danych pól elementu roboczego w celu poprawy wydajności uaktualniania.Optimize work item field data migration execution plan to improve upgrade performance.
 • Menu kontekstowe Przypisane do powinno korzystać z ciągu złożonego zamiast nazwy wyświetlanej w celu ujednoznacznienia.Assigned To context menu should use combo string instead of display name to disambiguate.

KodCode

 • Maven: Pokrycie kodu teraz będzie generowane.Maven: Code coverage will now be generated.
 • W nowym eksploratorze dla plików HTML nie będzie już domyślnie przyjmowany tryb podglądu.HTML files will no longer default to Preview mode in the new Explorer.
 • Dodaliśmy pasek przewijania podczas wyświetlania grup zmian.We have added a scroll bar when viewing changesets.
 • Naprawiliśmy przewijanie w wersji internetowej (obie opcje: Kod -> Grupy zmian jako pliki); będzie teraz działać w przeglądarce IE 11/Chrome.We fixed the vertical scrolling in Web (both Code->Changesets as Files) will now work in IE 11/Chrome.
 • Przewijanie działa teraz w eksploratorze źródła (IE/Edge).Scrolling now works in Source Explorer (IE/Edge).
 • Można teraz filtrować grupy zmian pod kątem użytkowników, którzy opuścili projekt.You can now filter changesets for users who have left the project.
 • Teraz można wybrać plik, następnie wybrać z powrotem katalog główny w drzewie po lewej i pozostać w trybie pełnego ekranu.You are now able to select a file, then select back in the root directory, of the left tree, and remain in full screen mode.
 • Adres URL wyszukiwania nie będzie już zgłaszać wyjątku po przekroczeniu domyślnej obsługiwanej długości, jeśli liczba repozytoriów jest duża.The search URL will no longer throw an exception when it exceeds the defaulted supported length if there are a large number of repositories.
 • Foldery plików nie będą już konfigurowane, jeśli w repozytorium Git nie będzie gałęzi domyślnej.File folders will no longer be configured if there is no default branch in the Git Repository.
 • Instalacje rozszerzeń nie będą powodować konfliktów z zadaniami operacji dezinstalacji poprzednich rozszerzeń.Extension installs will not conflict with the jobs of previous extension uninstall operations.
 • Naprawiliśmy funkcję wyszukiwania i teraz działa ona mimo awarii zadań.We fixed Search and it now works despite job failures.
 • Element ReindexingStatus nie będzie już pozostawać w stanie Inprogress, jeśli zadanie Accountfaultin zostanie uruchomione więcej niż raz.ReindexingStatus will no longer remain in an Inprogress state if the Accountfaultin job is run more than once.
 • Przeszukiwanie kontroli wersji serwera Team Foundation nie będzie już kończyć się niepowodzeniem z powodu problemów z uprawnieniami kontroli wersji.TFVC crawl will no longer fail due to version control (VC) permission issues.
 • Funkcja wyszukiwania nie będzie kończyć się niepowodzeniem po uaktualnieniu do wersji TFS 2017 Update 2 w kompilacji japońskiej.The Search function will no longer fail post upgrade to TFS 2017 Update 2 in the Japanese build.
 • Funkcja wyszukiwania nie będzie już kończyć się niepowodzeniem, tak jak miało to miejsce w przypadku uaktualnienia programu TFS Update 1 do wersji TFS Update 2.The Search function will no longer fail as it did when upgrading from TFS Update 1 to TFS Update 2.
 • Komunikat o wyniku zadania będzie teraz zawierać więcej szczegółowych informacji o indeksowaniu.The Job Result message will now give more insights into the indexing.
 • Zmniejszyliśmy liczbę błędów operacji wprowadzania poprawek.We have reduced the Patch operation failure count.
 • Przeszukiwarka ograniczona czasowo będzie teraz przeszukiwać co najmniej jedną partię niezależnie od limitu czasu wykonywania zadania.TimeBoxed Crawler will now crawl at least one batch irrespective of job execution time limit.
 • Naprawiliśmy wskaźniki KPI operacji wprowadzania poprawek dla plików zakończonych niepowodzeniem tak, aby były zgodne z dziennikami funkcji wyszukiwania.We fixed patch operation KPIs for failed files to be consistent with logs for Search.
 • Ulepszyliśmy obsługę wersji protokołu SSH w usłudze Git dla systemu Windows.We improved the support for SSH protocol version in Git for Windows.

KompilacjaBuild

 • Błąd podczas próby zarejestrowania agenta kompilacji: Uwierzytelnianie — ”Niewystarczający stos do bezpiecznego kontynuowania wykonywania programu”.Error while attempting to register build agent: Authentication - "Insufficient stack to continue executing the program safely."
 • Aktualizacja elementu vsts-agent do obsługi nowej wersji usługi git.Update vsts-agent to carry new version of git.
 • Włączenie zadania instalatora narzędzia NuGet w celu umożliwienia uwzględniania narzędzia NuGet.exe 4.3.0 w kompilacjach na potrzeby zachowania zgodności z platformą .NET.Enable NuGet Tool Installer task in order to allow for NuGet.exe 4.3.0 to be included in builds for compatibility with .NET.
 • Pole RequestedFor zaplanowanej kompilacji XAML nie jest ustawiane.RequestedFor field of scheduled XAML build is not set.

WydanieRelease

 • Uaktualnienie z wersji TFS 2017 powoduje niepowodzenie migracji usługi połączonej opartej na platformie Azure do punktu końcowego usług.Upgrade from TFS 2017 failing migration of Azure-based connected service to service endpoint.

TestTest

 • Występuje szereg problemów z zadaniem Wdróż agenta testowego na komputerach z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1.Deploy Test Agent task has multiple issues on Win7-SP1 machine.
 • Nieprawidłowa ścieżka agenta testowego nie jest rejestrowana jako błąd, ale pojawia się tylko w raporcie debugowania.If Test Agent path is wrong it is not logged as error but appears only in debug.
 • Uruchomienie testu/zadanie nie powinno kończyć się niepowodzeniem, jeśli nie można przekazać załącznika.Test run/task shouldn’t fail if we failed to upload attachment.
 • Interfejs API elementu GetTestPlatform będzie szukać pliku testplatform.config w katalogu sondowania na podstawie konfiguracji.GetTestPlatform API will look for a testplatform.config file in the probing directory based on configuration.
 • Usuwanie indeksów w elemencie dbo.tbl_TestResult w celu znacznego podniesienia wydajności uaktualniania.Drop indexes on dbo.tbl_TestResult to significantly improve upgrade performance.
 • Poprawienie wydajności kroku obsługi migracji wyników testu w celu znacznego podniesienia wydajności.Improve performance of test results migration servicing step to significantly improve upgrade performance.

RaportowanieReporting

 • Raporty postępu RDL będą teraz pokazywać poprawną ilość czasu dla usuniętych zadań.The RDL Burndown Reports will now show the correct amount of time for deleted tasks.

AdministracjaAdministration

 • Publiczny adres URL strony użytkowników powinien być zgodny z adresem URL wywołania, takim jak używany podczas angażowania modułu równoważenia obciążenia.Users page Public URL should match the calling URL such as when a load balancer is involved.

Początek strony
Top of Page