Opcje usług pulpitu zdalnegoRemote desktop options

Szybkość połączeniaConnection speed

Szybkość połączenia z komputerem sieci przy użyciu usługi Remote Web Access określa opcji pulpitu, które są dostępne na komputerze-hoście.The speed of the connection to a network computer using Remote Web Access determines the desktop options that are available to you on the host computer. Poniższa tabela informuje o tym, które pulpitu opcje są dostępne dla szybkość, z którą łączysz się z komputerem zdalnym za pomocą zdalnego dostępu do sieci Web.The following table tells you which desktop options are available for speed that you are connecting to the remote computer through Remote Web Access.

Wolny modem (28,8 Kb/s)Slow modem (28.8 Kbps) Szybkie modem (56 Kb/s) (domyślnie)Fast modem (56 Kbps) (Default) Połączenie szerokopasmowe (128 Kb/s - 1,5 MB/s)Broadband (128 Kbps - 1.5 Mbps) Sieć lokalna (1,5 MB/s lub nowszy)Local area network (1.5 Mbps or higher)
Tła pulpituDesktop background NrNo NrNo NrNo TakYes
Wygładzanie czcionekFont smoothing NrNo NrNo NrNo TakYes
Kompozycje pulpituDesktop composition NrNo NrNo TakYes TakYes
Pokazywanie zawartości okna podczas przeciąganiaShow contents of window while dragging NrNo NrNo TakYes TakYes
Animacja okien i menuMenu and window animation NrNo NrNo TakYes TakYes
KompozycjeThemes NrNo TakYes TakYes TakYes
Buforowanie map bitowychBitmap caching TakYes TakYes TakYes TakYes

Rozmiar ekranuScreen size

Ta opcja określa rozmiar okna otwarte na komputerze lokalnym po podłączeniu do komputera zdalnego za pośrednictwem witryny dostępu zdalnego.This option determines the window size that is opened on the local computer when you connect to a remote computer through the Remote Access Web Site. Rozmiar okna jest wyrażona w pikselach.The window size is expressed in pixels.

Uwaga

Podczas łączenia z serwerem, otwarcie pulpitu nawigacyjnego.When you connect to the server, the Dashboard opens. Pulpit nawigacyjny domyślny rozmiar jest 1024 x 741 i o zmiennym rozmiarze.The Dashboard default size is 1024 x 741 and is resizable.

  • Pełny ekran (wiele monitorów)Full screen (multiple monitors)

  • 1280 x 7201280 x 720

  • 1024 x 768.1024 x 768

  • 800 x 600800 x 600

  • 640 × 480640 x 480

Włącz komputer zdalny do drukowania na drukarce lokalnejEnable the remote computer to print to my local printer

Domyślnie włączone.Enabled by default. Ta opcja służy do drukowania na drukarce, która jest podłączony do komputera lokalnego z komputera zdalnego.This option allows you to print to the printer that is connected to your local computer from the remote computer.

Odtwarzaj dźwięki na komputerze zdalnymPlay sounds from the remote computer

Domyślnie włączone.Enabled by default. W ramach tej opcji umożliwiają odtwarzania dźwięków, takich jak dźwięków systemowych na komputerze lokalnym z komputera zdalnego.This options allow you to play sounds, such as system sounds, on your local computer from the remote computer.

Włączenie kopiowania i wklejania między komputerem zdalnym i komputera lokalnegoEnable copy and paste between the remote computer and the local computer

Nie jest włączona domyślnie.Not enabled by default. Ta opcja umożliwia kopiowanie i wklejanie plików między komputerem zdalnym i komputera lokalnego, w tym samym została jako czy kopiowania i wklejania plików z jednej lokalizacji na komputerze lokalnym.This option allow you to copy and paste files between the remote computer and the local computer in the same was as you would copy and paste files from one location to another on your local computer.

Włącz komputer zdalny dostęp do dysków na komputerze lokalnymEnable the remote computer to access drives on my local computer

Nie jest włączona domyślnie.Not enabled by default. Ta opcja umożliwia dostęp do plików i folderów na stacjach dysków twardych, które są podłączone do komputera lokalnego z komputera zdalnego.This option allows you to access the files and folders on the hard disk drives that are connected to your local computer from the remote computer.

Zobacz teżSee also