Dołączanie komputerów do nowej network1 systemu Windows Server EssentialsJoin computers to the new Windows Server Essentials network1

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Następnym krokiem w procesie migracji jest dołączenie komputerów klienckich do nowej sieci systemu Windows Server Essentials i zaktualizować ustawienia zasad grupy.The next step in the migration process is to join client computers to the new Windows Server Essentials network and update Group Policy settings.

Komputery klienckie przyłączonych do domenyDomain-joined client computers

Przejdź do http://nazwa_serwera docelowy/ connect i zainstalować oprogramowanie łącznika systemu Windows Server tak, jakby była to nowy komputer.Browse to http://destination-servername/connect and install the Windows Server Connector software as if this was a new computer. Proces instalacji jest taka sama dla komputerów klienckich przyłączonych do domeny lub do domeny.The installation process is the same for domain-joined or non-domain-joined client computers.

Uwaga

Oprogramowanie łącznika systemu Windows Server nie obsługuje komputerów z systemem Windows XP lub Windows Vista.The Windows Server Connector software does not support computers that are running Windows XP or Windows Vista. Jeśli masz komputery z systemem Windows XP lub Windows Vista, które są już przyłączone do domeny, można pominąć ten krok.If you have computers running Windows XP or Windows Vista that are already joined to the domain, you can skip this step.

Komputery klienckie nie są częścią domenyNon-domain-joined client computers

Przejdź do http://nazwa_serwera docelowy/ connect i zainstalować oprogramowanie łącznika systemu Windows Server tak, jakby była to nowy komputer.Browse to http://destination-servername/connect and install the Windows Server Connector software as if this was a new computer. Proces instalacji jest taka sama dla przyłączony do domeny lub nienależących do domeny dołączonym do komputerów klienckich.The installation process is the same for domain joined or non-domain joined client computers.

Uwaga

Oprogramowanie łącznika systemu Windows Server nie obsługuje komputerów z systemem Windows XP lub Windows Vista.The Windows Server Connector software does not support computers that are running Windows XP or Windows Vista. Jeśli masz komputery z systemem Windows XP lub Windows Vista, które są już przyłączone do domeny, można pominąć ten krok.If you have computers running Windows XP or Windows Vista that are already joined to the domain, you can skip this step.

Upewnij się, że zasady grupy zaktualizowaneEnsure that Group Policy has updated

Uwaga

Jest to krok opcjonalny, a tylko jest wymagana, jeśli serwer źródłowy został skonfigurowany z użyciem ustawień niestandardowych zasad grupy, takimi jak Przekierowanie folderu.This is an optional step, and it is only required if the Source Server was configured with custom Group Policy settings such as Folder Redirection.

Serwerze źródłowym i docelowym są nadal w trybie online, użytkownik powinien upewnij się, że zasady grupy, ustawienia zostały zreplikowane z serwera docelowego na komputerach klienckich.While the Source Server and the Destination Server are still online, you should ensure that the Group Policy settings have replicated from the Destination Server to the client computers. Na każdym komputerze klienckim, wykonaj następujące czynności:Perform the following steps on each client computer:

 1. Otwórz okno wiersza polecenia.Open a Command Prompt window.

 2. W wierszu polecenia wpisz GPRESULT /R, a następnie naciśnij klawisz ENTER.At the command prompt, type GPRESULT /R, and then press ENTER.

 3. Przejrzyj dane wyjściowe dla sekcji zastosowane ustawienia zasad grupy: i upewnij się, wyświetla serwera docelowego, takie jak DestinationSrv.Domain.local.Review the resulting output for the section Group Policy was applied from: and ensure it lists the Destination Server, such as DestinationSrv.Domain.local. Na przykład:For example:

  USER SETTINGS 
  -------------- 
    CN=User,OU=Users,DC=DOMAIN,DC=Local 
    Last time Group Policy was applied: 1/24/2011 at 1:26:27 PM 
    Group Policy was applied from:   DestinationSrv.Domain.local 
    Group Policy slow link threshold:  500 kbps 
    Domain Name:            Domain 
    Domain Type:            Windows 2008 
  
 4. Jeśli serwer docelowy nie jest wyświetlany, w wierszu polecenia, wpisz gpupdate/force, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby odświeżyć ustawień zasad grupy.If the Destination Server is not listed, at a command prompt, type gpupdate /force, and then press ENTER to refresh the Group Policy settings. Następnie ponownie wykonaj poprzednią procedurę.Then perform the previous procedure again.

 5. Jeśli nadal nie ma na serwer docelowy, może być błąd w ustawieniach zasad grupy lub błąd podczas stosowania ich do tego komputera z określonego klienta.If the Destination Server still does not appear, there may be an error in the Group Policy settings or an error in applying them to this specific client computer. Jeśli serwer docelowy nie jest widoczny, wykonaj następujące czynności:If the Destination Server does not appear, perform the following steps:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, typ rsop.msc (wynikowego zestawu zasad), a następnie naciśnij klawisz ENTER.Click Start, click Run, type rsop.msc (Resultant Set of Policy), and then press ENTER.

  2. Rozwiń drzewo x na nim, dopóki nie uzyskasz do węzła.Expand the tree with the X on it until you get to a node.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł, a następnie kliknij przycisk Wyświetl błąd uzyskać informacji na temat przyczyn, dla których kończy się niepowodzeniem ustawienia zasad grupy na komputerze, na liście.Right-click the node, and click View Error for information about why the Group Policy settings are failing on the computer listed.