Przenoszenie ustawień i danych do migracji serwera docelowego dla systemu Windows Server EssentialsMove settings and data to the Destination Server for Windows Server Essentials migration

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Przenoszenie danych i ustawień na serwer docelowy w następujący sposób:Move settings and data to the Destination Server as follows:

 1. Kopiowanie danych na serwerze docelowymCopy data to the Destination Server

 2. Konfigurowanie sieciConfigure the network

 3. Mapa dozwolone komputery do kont użytkownikówMap permitted computers to user accounts

Kopiowanie danych na serwerze docelowym Copy data to the Destination Server

Przed przystąpieniem do kopiowania danych z serwera źródłowego na serwer docelowy, należy wykonać następujące zadania:Before you copy data from the Source Server to the Destination Server, perform the following tasks:

 • Przejrzyj listę folderów udostępnionych na serwerze źródłowym, w tym uprawnienia dla każdego folderu.Review the list of shared folders on the Source Server, including permissions for each folder. Tworzenie lub dostosowywanie folderów na serwerze docelowym, aby dopasować struktury folderów, które ma być migrowane z serwera źródłowego.Create or customize the folders on the Destination Server to match the folder structure that you are migrating from the Source Server.

 • Przejrzyj rozmiar każdy folder i upewnij się, że serwer docelowy ma za mało miejsca do magazynowania.Review the size of each folder and ensure that the Destination Server has enough storage space.

 • Należy folderów udostępnionych na serwerze źródłowym tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników, zapisywanie nie może mieć miejsce na dysku, podczas kopiowania plików na serwerze docelowym.Make the shared folders on the Source Server Read-only for all users so no writing can take place on the drive while you are copying files to the Destination Server.

Aby skopiować dane z serwera źródłowego na serwer docelowyTo copy data from the Source Server to the Destination Server

 1. Zaloguj się na serwerze docelowym jako administrator domeny, a następnie otwórz okno polecenia.Log on to the Destination Server as a domain administrator, and then open a command window.

 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:At the command prompt, type the following command, and then press ENTER:

  robocopy \\<SourceServerName> \<SharedSourceFolderName> \\<DestinationServerName> \<SharedDestinationFolderName> /E /B /COPY:DATSOU /LOG:C:\Copyresults.txt

  W przypadku gdy:Where:

  • \ < SourceServerName\ > jest nazwą serwera źródłowego<SourceServerName> is the name of the Source Server
  • \ < SharedSourceFolderName\ > jest nazwą folderu udostępnionego na serwerze źródłowym<SharedSourceFolderName> is the name of the shared folder on the Source Server
  • \ < DestinationServerName\ > jest nazwą serwera docelowego<DestinationServerName> is the name of the Destination Server,
  • \ < SharedDestinationFolderName\ > jest folder udostępniony na serwerze docelowym, do którego zostaną skopiowane dane.<SharedDestinationFolderName> is the shared folder on the Destination Server to which the data will be copied.
 3. Powtórz poprzedni krok dla każdego folderu udostępnionego, które ma być migrowane z serwera źródłowego.Repeat the previous step for each shared folder that you are migrating from the Source Server.

Konfigurowanie sieci Configure the network

Po przeniesieniu rolę DHCP do routera, należy skonfigurować ustawienia sieci na serwerze docelowym.After you move the DHCP role to the router, configure the network settings on the Destination Server.

Aby skonfigurować siećTo configure the network

 1. Na serwerze docelowym otwórz pulpitu nawigacyjnego.On the Destination Server, open the Dashboard.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym Home kliknij instalacji, kliknij przycisk skonfigurować dostęp z dowolnego miejsca, a następnie wybierz kliknij, aby skonfigurować dostęp z dowolnego miejsca opcji.On the Dashboard Home page, click SETUP, click Set up Anywhere Access, and then choose the Click to configure Anywhere Access option.

 3. Wykonaj instrukcje w Kreatorze konfigurowania routera i nazwy domeny.Complete the instructions in the wizard to configure your router and domain names.

  Jeśli router nie obsługuje architektury UPnP lub Architektura UPnP jest wyłączona, żółta ikona ostrzeżenia może zostać wyświetlone obok nazwy routera.If your router does not support the UPnP framework, or if the UPnP framework is disabled, a yellow warning icon may appear next to the router name. Upewnij się, że następujące porty są otwarte i że są kierowane na adres IP serwera docelowego:Ensure that the following ports are open and that they are directed to the IP address of the Destination Server:

 • Porcie 80: Ruch HTTP sieci WebPort 80: HTTP Web traffic

 • Port 443: Ruch w sieci Web HTTPSPort 443: HTTPS Web traffic

Mapa dozwolone komputery do kont użytkowników Map permitted computers to user accounts

Każdego konta użytkownika, które są migrowane z serwera źródłowego musi być mapowane na jeden lub więcej komputerów.Each user account that is migrated from the Source Server must be mapped to one or more computers.

Do mapowania kont użytkowników na komputerachTo map user accounts to computers

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym kliknij użytkowników.In the navigation bar, click Users.

 3. Na liście kont użytkowników, kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, a następnie kliknij przycisk we właściwościach konta.In the list of user accounts, right-click a user account, and then click View the account properties.

 4. Kliknij przycisk dostęp z dowolnego miejsca , a następnie kliknij pozycję Zezwalaj Remote Web Access i dostęp do aplikacji usług sieci web. **.Click the **Anywhere Access tab, and then click Allow Remote Web Access and access to web services applications..

 5. Wybierz foldery udostępnione, wybierz opcję komputerów, wybierz opcję łącza strony głównej, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.Select Shared Folders, select Computers, select Homepage links, and then click Apply.

 6. Kliknij przycisk dostępu do komputera kartę, a następnie kliknij nazwę komputera, z którym chcesz zezwolić na dostęp.Click the Computer access tab, and then click the name of the computer to which you want to allow access.

 7. Powtórz kroki od 3, 4, 5 i 6 dla każdego konta użytkownika.Repeat steps 3, 4, 5, and 6 for each user account.

Uwaga

Nie trzeba zmienić konfigurację komputera klienckiego.You do not need to change the configuration of the client computer. Jest ona skonfigurowana automatycznie.It is configured automatically.

Uwaga

Po zakończeniu migracji, jeśli napotkasz problem podczas tworzenia pierwszego nowego konta użytkownika na serwerze docelowym, Usuń konto użytkownika, który został dodany i utwórz go ponownie.After you complete the migration, if you encounter an issue when you create the first new user account on the Destination Server, remove the user account that you added, and then create it again.