Analyzovať v ExceliAnalyze in Excel

Vďaka funkcii Analyzovať v Exceli môžete preniesť množiny údajov Power BI do Excelu a potom ich zobraziť a pracovať s nimi pomocou kontingenčných tabuliek, grafov, rýchlych filtrov a ďalších funkcií Excelu.With Analyze in Excel, you can bring Power BI datasets into Excel, and then view and interact with them using PivotTables, charts, slicers, and other Excel features. Ak chcete funkciu Analyzovať v Exceli využiť, musíte ju najprv stiahnuť zo služby Power BI, nainštalovať a potom vybrať jednu alebo viacero množín údajov, ktoré sa majú použiť v Exceli.To use Analyze in Excel you must first download the feature from Power BI, install it, and then select one or more datasets to use in Excel.

Analyzovať v Exceli

V tomto článku sa dozviete, ako nainštalovať a používať funkciu Analyzovať v Exceli i to, aké sú jej obmedzenia, a následne sa uvádzajú i niektoré ďalšie kroky.This article shows you how to install and use Analyze in Excel, describes its limitations, then provides some next steps. Naučíte sa tieto postupy:Here's what you'll learn:

Poďme si prejsť a spustiť inštalačný proces.Let's jump in, and get the installation process started.

Inštalácia funkcie Analyzovať v ExceliInstall Analyze in Excel

Funkciu Analyzovať v Exceli musíte nainštalovať použitím prepojení poskytnutých v službe Power BI.You must install Analyze in Excel from links provided in the Power BI service. Power BI zistí verziu Excelu, ktorú máte v počítači, a automaticky stiahne príslušnú verziu (32-bitovú alebo 64-bitovú).Power BI detects the version of Excel you have on your computer, and automatically downloads the appropriate version (32-bit or 64-bit). Služba Power BI sa spustí v prehliadači.The Power BI service runs in a browser. Do služby Power BI sa môžete prihlásiť pomocou nasledujúceho prepojenia:You can sign in to the Power BI using the following link:

Po prihlásení a zobrazení služby Power BI vo vašom prehliadači vyberte v pravom hornom rohu položku Ďalšie možnosti a potom vyberte možnosti Stiahnuť > Analyzovať aktualizácie v Exceli.Once you've signed in and the Power BI service is running in your browser, select the More options item (the ...) in the upper-right corner and then select Download > Analyze in Excel updates. Táto položka ponuky sa vzťahuje na nové inštalácie aktualizácií funkcie Analyzovať v Exceli.This menu item applies to new installations of updates of Analyze in Excel.

Stiahnutie funkcie Analyzovať v Exceli zo stránky Power BI Domov

Prípadne môžete v službe Power BI prejsť do množiny údajov, ktorú chcete analyzovať, a vybrať položku Ďalšie možnosti pre množinu údajov, zostavu alebo inú položku služby Power BI.Alternatively, you can navigate in the Power BI service to a dataset you want to analyze, and select the More options item for a dataset, report, or other Power BI item. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť Analyzovať v Exceli, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.From the menu that appears, select the Analyze in Excel option, as shown in the following image.

Analýza množiny údajov v Exceli

V oboch prípadoch Power BI zistí, či máte v Exceli nainštalovanú analýzu, a ak nie, zobrazí sa výzva na stiahnutie.Either way, Power BI detects whether you have Analyze in Excel installed, and if not, you're prompted to download.

Potrebné aktualizácie

Keď vyberiete možnosť stiahnutia, Power BI zistí verziu Excelu, ktorú ste nainštalovali, a stiahne príslušnú verziu inštalačného programu funkcie Analyzovať v Exceli.When you select download, Power BI detects the version of Excel you have installed and downloads the appropriate version of the Analyze in Excel installer. V dolnej časti prehliadača alebo tam, kde váš prehliadač zobrazí priebeh sťahovania, môžete sledovať priebeh sťahovania.You see a download status in the bottom of your browser, or wherever your browser displays download progress.

Aktualizácie sa sťahujú

Po dokončení sťahovania spustite inštalačný program (.msi) a nainštalujte funkciu Analyzovať v Exceli.When the download completes, run the installer (.msi) to install Analyze in Excel. Názov inštalačného procesu sa líši od funkcie Analyzovať v Exceli. Jeho názov bude Poskytovateľ Microsoft Analysis Services OLE DB, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, alebo podobný.The name of the installation process is different from Analyze in Excel; the name will be Microsoft Analysis Services OLE DB Provider as shown in the following image, or something similar.

Aktualizácie, ktoré nainštalujú knižnicu Analysis Services OLE DB Provider

Po dokončení môžete zostavu vybrať v službe Power BI (alebo v inom údajovom prvku služby Power BI, ako je napríklad množina údajov), a potom ju analyzovať v Exceli.Once it completes, you're ready to select a report in the Power BI service (or other Power BI data element, like a dataset), and then analyze it in Excel.

Pripojenie k údajom služby Power BIConnect to Power BI data

V službe Power BI prejdite na množinu údajov alebo zostavy, ktorú chcete analyzovať v Exceli, a potom:In the Power BI service, navigate to the dataset or report you want to analyze in Excel, and then:

 1. Vyberte ponuku Ďalšie možnosti.Select the More options menu.

 2. Z položiek ponuky, ktoré sa zobrazia, vyberte možnosť Analyzovať v Exceli.Select Analyze in Excel from the menu items that appear.

  Na nasledujúcom obrázku je znázornený výber zostavy.The following image shows selecting a report.

  Aktualizácie sa inštalujú

  Poznámka

  Nezabudnite, že ak v ponuke zostavy vyberiete možnosť Analyzovať v Exceli, do Excelu sa importuje základná množina údajov zostavy.Remember that if you select Analyze in Excel from a Report menu, it is the report's underlying dataset that is brought into Excel.

  Služba Power BI potom vytvorí excelový súbor množiny údajov, ktorý je navrhnutý (a štruktúrovaný) na používanie s funkciou Analyzovať v Exceli, a spustí proces sťahovania v prehliadači.The Power BI service then creates an Excel file of the dataset that's designed (and structured) for use with Analyze in Excel, and begins a download process in your browser.

  Sťahovanie excelového súboru

  Názov súboru zodpovedá množine údajov (alebo zostave alebo inému zdroju údajov), z ktorej bol odvodený.The file name matches the dataset (or report, or other data source) from which it was derived. Ak bol názov zostavy Kvartálna zostava, stiahnutý súbor bude mať názov Kvartálna zostava.xlsx.So if the report was called Quarterly Report, then the downloaded file would be Quarterly Report.xlsx.

  Poznámka

  Funkcia analýzy v Exceli teraz stiahne excelový súbor namiesto súboru ODC.Analyze in Excel now downloads an Excel file instead of an ODC file. Tento proces umožní ochranu údajov exportovaných z Power BI.This enables data protection on data exported from Power BI. Stiahnutý excelový súbor prevezme označenie citlivosti od množiny údajov vybranej na analýzu v Exceli.The downloaded Excel file inherits the sensitivity label of the dataset chosen for Analyze in Excel.

 3. Spustite excelový súbor.Launch the Excel file.

  Poznámka

  Pri prvom otvorení súboru možno budete musieť Povoliť úpravy a potom Povoliť obsah, v závislosti od nastavení Chránené zobrazenie a Dôveryhodný dokument.The first time you open the file, you may have to Enable Editing and then Enable Content, depending on your Protected view and Trusted document settings.

  Snímka obrazovky znázorňujúca banner povolenia úprav v chránenom zobrazení

  Snímka obrazovky znázorňujúca banner povolenia obsahu dôveryhodného dokumentu

Keď používate Excel na analyzovanie Power BI pomocou kontingenčnej tabuľky, Power BI rozširuje dedenie označenia citlivosti do Excelu.When using Excel to analyze Power BI using a PivotTable, Power BI extends sensitivity label inheritance to Excel. Označenie citlivosti použité na množine údajov Power BI sa automaticky použije na excelový súbor, keď vytvoríte kontingenčnú tabuľku v Exceli.A sensitivity label applied on a Power BI dataset is automatically applied to the Excel file when you create a PivotTable in Excel.

Ak sa označenie v množine údajov následne zmení na viac obmedzujúce, označenie použité na excelovom súbore sa automaticky aktualizuje pri obnovení údajov v Exceli.If the label on the dataset subsequently changes to be more restrictive, the label applied to the Excel file is automatically updated upon data refresh in Excel. Ak sa množina údajov zmení na menej obmedzujúcu, nedôjde k žiadnemu dedeniu alebo aktualizácii označenia.If the dataset changes to become less restrictive, no label inheritance or update occurs.

Označenia citlivosti v Exceli, ktoré boli manuálne nastavené, nie sú automaticky prepísané označením množiny údajov.Sensitivity labels in Excel that were manually set are not automatically overwritten by the dataset's label. Ak má excelový súbor manuálne nastavené označenie citlivosti, zobrazí sa upozornenie na možné porušenie politiky s odporúčaním na inováciu označenia.If an Excel file has a manually set sensitivity label, a policy tip will appear with a recommendation to upgrade the label.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie označení citlivosti v službe Power BI.For more information, see how to apply sensitivity labels in Power BI.

Použitie Excelu na analýzu údajovUse Excel to analyze the data

Keď povolíte úpravy a obsah, Excel vám z množiny údajov služby Power BI ponúkne prázdnu kontingenčnú tabuľku a zoznam Polia, ktorý je pripravený na analýzu.Once you've enabled editing and content, Excel presents you with an empty PivotTable and Fields list from the Power BI dataset, ready to be analyzed.

Excel s pripojenými údajmi

Excelový súbor má reťazec pripojenia MSOLAP, ktorý sa pripája k množine údajov v službe Power BI.The Excel file has an MSOLAP connection string that connects to your dataset in Power BI. Pri analýze alebo práci s údajmi, Excel odosiela dotazy na túto množinu údajov v Power BI a vracia výsledky do Excelu.When you analyze or work with the data, Excel queries that dataset in Power BI and returns the results to Excel. Ak sa táto množina údajov pripojí k zdroju dynamických údajov pomocou DirectQuery, Power BI odošle dotaz na zdroj údajov a vráti výsledok do Excelu.If that dataset connects to a live data source using DirectQuery, Power BI queries the data source and returns the result to Excel.

Vďaka tomuto pripojeniu k údajom služby Power BI môžete vytvárať kontingenčné tabuľky, grafy a analyzovať túto množinu údajov rovnako, ako keby ste pracovali s lokálnou množinou údajov v Exceli.With that connection to the data in Power BI now established, you can create PivotTables, charts, and analyze that dataset just as you would work with a local dataset in Excel.

Funkcia Analyzovať v Exceli je užitočná najmä pre množiny údajov a zostavy, ktoré sa pripájajú k nasledujúcim zdrojom údajov:Analyze in Excel is especially useful for datasets and reports that connect to the following data sources:

 • tabuľkové alebo multidimenzionálne databázy služby Analysis ServicesAnalysis Services Tabular or Multidimensional databases
 • Súbory aplikácie Power BI Desktop alebo excelové zošity s dátovými modelmi, ktoré obsahujú vzorové mierky vytvorené pomocou jazyka Data Analysis Expressions (DAX).Power BI Desktop files or Excel workbooks with data models that have model measures created using Data Analysis Expressions (DAX).

Dôležité

Používaním funkcie Analyzovať v Exceli sa sprístupnia všetky údaje vrátane ich podrobností všetkým používateľom s povolením pre množinu údajov.Using Analyze in Excel exposes all detail-level data to any users with permission to the dataset.

Pri používaní funkcie Analyzovať v Exceli je potrebné vziať do úvahy niekoľko vecí, ktorých zosúladenie môže vyžadovať ďalšie kroky.There are a handful of things to consider when you begin using Analyze in Excel, which might require an extra step or two to reconcile. Tieto dve možnosti sú popísané v nasledujúcich sekciách.These possibilities are described in the following sections.

Prihlásenie do služby Power BISign in to Power BI

Aj keď ste prihlásení do služby Power BI v prehliadači, pri prvom otvorení nového excelového súboru v Exceli sa môže zobraziť výzva na prihlásenie do služby Power BI pomocou vášho konta Power BI.Although you’re signed in to Power BI in your browser, the first time you open a new Excel file in Excel you may be asked to sign in to Power BI with your Power BI account. Tým sa overí pripojenie z Excelu do Power BI.This authenticates the connection from Excel to Power BI.

Používatelia s viacerými kontami Power BIUsers with multiple Power BI accounts

Niektorí používatelia majú viaceré kontá služby Power BI.Some users have multiple Power BI accounts. Ak je to aj váš prípad, môžete sa prihlásiť do služby Power BI s jedným kontom, ale vaše druhé konto má prístup k množine údajov, ktorá sa používa s funkciou Analyzovať v Exceli.If that's you, you might be signed in to Power BI with one account, but your other account has access to the dataset being used in Analyze in Excel. V týchto situáciách sa pri pokuse o prístup k množine údajov, ktorá sa používa v zošite funkcie Analyzovať v Exceli, môže zobraziť chyba Zakázané alebo môže byť prihlásenie neúspešné.In that case, you might see a Forbidden error, or a sign-in failure when attempting to access a dataset that's being used in an Analyze in Excel workbook.

Ak sa tak stane, dostanete možnosť znovu sa prihlásiť, pričom tentoraz použite konto Power BI s prístupom k množine údajov, ktorá sa používa vo funkcii Analyzovať v Exceli.If that happens, you'll be provided an opportunity to sign in again, at which time you can sign in with the Power BI account that has access to the dataset being accessed by Analyze in Excel. Na hornom páse s nástrojmi v Exceli môžete tiež vybrať svoje meno, ktoré identifikuje konto, s ktorým ste aktuálne prihlásení.You can also select your name in the top ribbon in Excel, which identifies which account is currently signed in. Odhláste sa a znova sa prihláste s iným kontom.Sign out and sign back in with the other account.

Ukladanie a zdieľanie nového zošitaSaving and sharing your new workbook

Excelový zošit, ktorý vytvoríte pomocou množiny údajov služby Power BI, môžete uložiť rovnako ako všetky ostatné zošity.You can Save the Excel workbook you create with the Power BI dataset, just like any other workbook. Nemôžete ho však publikovať ani importovať späť do služby Power BI, pretože do služby Power BI môžete publikovať alebo importovať len tie zošity, ktoré obsahujú údaje v tabuľkách alebo ktoré majú dátový model.However, you cannot publish or import the workbook back into Power BI, because you can only publish or import workbooks into Power BI that have data in tables, or that have a data model. Keďže nový zošit už má pripojenie k množine údajov v službe Power BI, jeho prípadné publikovanie alebo importovanie do služby Power BI by predstavovalo zacyklenie.Since the new workbook simply has a connection to the dataset in Power BI, publishing or importing it into Power BI would be going in circles!

Po uložení môžete zošit zdieľať s ostatnými používateľmi služby Power BI vo vašej organizácii.Once your workbook is saved, you can share it with other Power BI users in your organization.

Keď zošit otvorí používateľ, s ktorým zošit zdieľate, zobrazia sa mu vaše kontingenčné tabuľky a údaje tak, ako sa zobrazovali pri poslednom uložení zošita, čo ale nemusí predstavovať najnovšiu verziu údajov.When a user with whom you’ve shared your workbook opens it, they’ll see your PivotTables and data as they appeared when the workbook was last saved, which may not be the latest version of the data. S cieľom získať najnovšie údaje musia používatelia použiť tlačidlo Obnoviť na páse s nástrojmi Údaje.To get the latest data, users must use the Refresh button on the Data ribbon. Keďže zošit sa pripája k množine údajov v službe Power BI, používatelia sa pri pokuse o obnovenie zošita musia prihlásiť do služby Power BI a pri prvom pokuse o obnovenie údajov touto metódou nainštalovať aktualizácie pre Excel.And since the workbook is connecting to a dataset in Power BI, users attempting to refresh the workbook must sign in to Power BI and install the Excel updates the first time they attempt to update using this method.

Keďže používatelia budú musieť obnoviť množinu údajov a obnovenie pre externé pripojenia sa v Exceli Online nepodporuje, odporúča sa, aby používatelia otvorili zošit v počítačovej verzii Excelu vo svojom počítači.Since users need to refresh the dataset, and refresh for external connections is not supported in Excel Online, it’s recommended that users open the workbook in the desktop version of Excel on their computer.

Poznámka

Správcovia nájomníkov služby Power BI môžu na portáli na správu služby Power BI zakázať použitie funkcie Analyzovať v Exceli s lokálnymi množinami údajov, ktoré sa nachádzajú v databázach služieb Analysis Services (AS).Administrators for Power BI tenants can use the Power BI Admin Portal to disable the use of Analyze in Excel with on-premises datasets housed in Analysis Services (AS) databases. Ak je táto možnosť zakázaná, nebude možné funkciu Analyzovať v Exceli použiť pre databázy služieb AS, ale naďalej bude k dispozícii pre iné množiny údajov.When that option is disabled, Analyze in Excel is disabled for AS databases, but continues to be available for use with other datasets.

Iné spôsoby prístupu k množinám údajov služby Power BI z ExceluOther ways to access Power BI datasets from Excel

Používatelia s konkrétnymi skladovými jednotkami SKU balíka Office sa môžu tiež pripojiť k množinám údajov služby Power BI v Exceli pomocou funkcie Získať údaje v Exceli.Users with specific Office SKUs can also connect to Power BI datasets from within Excel by using the Get Data feature in Excel. Ak vaša skladová jednotka SKU túto funkciu nepodporuje, možnosť Získať údaje sa nezobrazí.If your SKU does not support this feature, the Get Data menu option does not appear.

Na páse s nástrojmi Údaje vyberte položky Získať údaje > Z množiny údajov služby Power BI tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.From the Data ribbon menu, select Get Data > From Power BI dataset as shown in the following image.

Používanie ponuky Získať údaje

Zobrazí sa tabla, v ktorej môžete prehľadávať množiny údajov, ku ktorým máte prístup, zistiť, či sú množiny údajov certifikované alebo propagované, a určiť, či sa na tieto množiny údajov použili označenia ochrany údajov.A pane appears, in which you can browse datasets to which you have access, see if datasets are certified or promoted, and determine whether data protection labels have been applied to those datasets.

Ďalšie informácie o načítavaní údajov do Excelu týmto spôsobom nájdete v téme Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z množín údajov služby Power BI v dokumentácii programu Excel.For more information about getting data into Excel in this way, see Create a PivotTable from Power BI datasets in the Excel documentation.

Môžete tiež získať prístup k odporúčaným tabuľkám v Exceli v galérii Typy údajov.You can also access featured tables in Excel, in the Data Types gallery. Ďalšie informácie o odporúčaným tabuľkách a o tom, ako k nim získať prístup, nájdete v téme Prístup k odporúčaným tabuľkám služby Power BI v Exceli (Preview).To learn more about featured tables, and how to access them, see Access Power BI featured tables in Excel (preview).

PožiadavkyRequirements

Na použitie funkcie Analyzovať v Exceli je potrebné splniť niekoľko požiadaviek:There are a few requirements for using Analyze in Excel:

 • Funkcia Analyzovať v Exceli je podporovaná v Microsoft Exceli 2010 SP1 a novších verziách.Analyze in Excel is supported for Microsoft Excel 2010 SP1 and later.

 • Kontingenčné tabuľky Excelu nepodporujú agregáciu číselných polí presúvaním myšou.Excel PivotTables do not support drag-and-drop aggregation of numeric fields. Množina údajov v službe Power BI musí mať vopred definované mierky.Your dataset in Power BI must have pre-defined measures. Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní mierok.Read about creating measures.

 • Niektoré organizácie môžu mať pravidlá skupinovej politiky, ktoré bránia inštalácii nevyhnutných aktualizácií pre funkciu Analyzovať v Exceli do Excelu.Some organizations may have Group Policy rules that prevent installing the required Analyze in Excel updates to Excel. Ak aktualizácie nemôžete nainštalovať, obráťte sa na svojho správcu.If you’re unable to install the updates, check with your administrator.

 • Funkcia Analyzovať v Exceli vyžaduje, aby sa množina údajov nachádzala v službe Power BI Premium, prípadne aby používateľ mal licenciu Power BI Pro.Analyze in Excel requires that the dataset be in Power BI Premium or that the user have a Power BI Pro license. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi funkciami v rámci rôznych licencií nájdete v časti Porovnanie funkcií služby Power BI v téme Ceny služby Power BI.To learn more about the differences in functionality between license types, take a look at the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

 • Používatelia sa môžu pomocou funkcie Analyzovať v Exceli pripojiť k množinám údajov, ak majú povolenie k základnej množine údajov.Users can connect to datasets through Analyze in Excel if they have permission for the underlying dataset. Používateľ mohol toto povolenie získať viacerými spôsobmi, napríklad má rolu člena v pracovnom priestore, ktorý danú množinu údajov obsahuje, zdieľa sa s ním zostava alebo tabuľa, ktorá danú množinu údajov používa, alebo má povolenie na vytváranie k množine údajov, či už v pracovnom priestore alebo aplikácii, ktorá danú množinu údajov obsahuje.A user could have this permission in several ways, such as having the Member role in the workspace containing the dataset, having a report or dashboard shared to them that uses the dataset, or having Build permission for the dataset, in either a workspace or an app that contains the dataset. Získajte ďalšie informácie o povolení na vytváranie množín údajov.Read more about Build permission for datasets.

 • Hosťovskí používatelia nemôžu použiť funkciu Analyzovať v Exceli pre množiny údajov odoslané (pochádzajúce) z iného nájomníka.Guest users cannot use Analyze in Excel for datasets sent from (originating from) another tenant.

 • Funkcia Analyzovať v Exceli je funkcia služby Power BI a nie je k dispozícii na Power BI Report Serveri ani v službe Power BI Embedded.Analyze in Excel is a Power BI service feature, and is not available in Power BI Report Server or Power BI Embedded.

 • Funkcia Analyzovať v Exceli je podporovaná len v počítačoch so systémom Microsoft Windows.Analyze in Excel is only supported on computers running Microsoft Windows.

Používatelia, ktorí potrebujú odinštalovať funkciu Analyzovať v Exceli, tak môžu urobiť pomocou systémového nastavenia Pridať alebo odstrániť programy v počítači so systémom Windows.For users who need to uninstall the Analyze in Excel feature, you can do so using the Add or remove programs system setting on your Windows computer.

Riešenie problémovTroubleshooting

Niekedy sa môže stať, že pri používaní analýzy v excelovom hárku sa vyskytne neočakávaný výsledok alebo funkcia nefunguje podľa očakávania.There may be times when using Analyze in Excel that you get an unexpected result, or the feature doesn't work as you expected. Táto stránka poskytuje riešenia bežných problémov pri používaní funkcie Analyzovať v Exceli.This page provides solutions for common issues when using Analyze in Excel.

Ďalší postupNext steps

Mohli by vás zaujímať aj tieto články:You might also be interested in the following articles: