Analyzovať v Exceli

Vďaka funkcii Analyzovať v Exceli môžete preniesť množiny údajov Power BI do Excelu a potom ich zobraziť a pracovať s nimi pomocou kontingenčných tabuliek, grafov, rýchlych filtrov a ďalších funkcií Excelu. Ak chcete funkciu Analyzovať v Exceli využiť, musíte ju najprv stiahnuť zo služby Power BI, nainštalovať a potom vybrať jednu alebo viacero množín údajov, ktoré sa majú použiť v Exceli.

Analyzovať v Exceli

V tomto článku sa dozviete, ako nainštalovať a používať funkciu Analyzovať v Exceli i to, aké sú jej obmedzenia, a následne sa uvádzajú i niektoré ďalšie kroky. Naučíte sa tieto postupy:

Poďme si prejsť a spustiť inštalačný proces.

Inštalácia funkcie Analyzovať v Exceli

Funkciu Analyzovať v Exceli musíte nainštalovať použitím prepojení poskytnutých v službe Power BI. Power BI zistí verziu Excelu, ktorú máte v počítači, a automaticky stiahne príslušnú verziu (32-bitovú alebo 64-bitovú). Do databázy sa môžete služba Power BI pomocou nasledujúceho prepojenia:

Po prihlásení a spustení aplikácie služba Power BI prehliadači vyberte v pravom hornom rohu položku Ďalšie možnosti a potom vyberte položku Stiahnuť > analyzovať v Excel aktualizácie. Táto položka ponuky sa vzťahuje na nové inštalácie aktualizácií funkcie Analyzovať v Exceli.

Stiahnutie funkcie Analyzovať v Exceli zo stránky Power BI Domov

Prípadne môžete v službe Power BI prejsť do množiny údajov, ktorú chcete analyzovať, a vybrať položku Ďalšie možnosti pre množinu údajov, zostavu alebo inú položku služby Power BI. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť Analyzovať v Exceli, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Analýza množiny údajov v Exceli

V oboch prípadoch Power BI zistí, či máte v Exceli nainštalovanú analýzu, a ak nie, zobrazí sa výzva na stiahnutie.

Potrebné aktualizácie

Keď vyberiete možnosť stiahnutia, Power BI zistí verziu Excelu, ktorú ste nainštalovali, a stiahne príslušnú verziu inštalačného programu funkcie Analyzovať v Exceli. V dolnej časti prehliadača alebo tam, kde váš prehliadač zobrazí priebeh sťahovania, môžete sledovať priebeh sťahovania.

Aktualizácie sa sťahujú

Po dokončení sťahovania spustite inštalačný program (.msi) a nainštalujte funkciu Analyzovať v Exceli. Názov inštalačného procesu sa líši od funkcie Analyzovať v Exceli. Jeho názov bude Poskytovateľ Microsoft Analysis Services OLE DB, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, alebo podobný.

Aktualizácie, ktoré nainštalujú knižnicu Analysis Services OLE DB Provider

Po dokončení môžete zostavu vybrať v službe Power BI (alebo v inom údajovom prvku služby Power BI, ako je napríklad množina údajov), a potom ju analyzovať v Exceli.

Pripojenie k údajom služby Power BI

V službe Power BI prejdite na množinu údajov alebo zostavy, ktorú chcete analyzovať v Exceli, a potom:

 1. Vyberte ponuku Ďalšie možnosti.

 2. Z položiek ponuky, ktoré sa zobrazia, vyberte možnosť Analyzovať v Exceli.

  Na nasledujúcom obrázku je znázornený výber zostavy.

  Aktualizácie sa inštalujú

  Poznámka

  Nezabudnite, že ak v ponuke zostavy vyberiete možnosť Analyzovať v Exceli, do Excelu sa importuje základná množina údajov zostavy.

  Služba Power BI potom vytvorí excelový súbor množiny údajov, ktorý je navrhnutý (a štruktúrovaný) na používanie s funkciou Analyzovať v Exceli, a spustí proces sťahovania v prehliadači.

  Sťahovanie excelového súboru

  Názov súboru zodpovedá množine údajov (alebo zostave alebo inému zdroju údajov), z ktorej bol odvodený. Ak bol názov zostavy Kvartálna zostava, stiahnutý súbor bude mať názov Kvartálna zostava.xlsx.

  Poznámka

  Funkcia analýzy v Exceli teraz stiahne excelový súbor namiesto súboru ODC. Tento proces umožní ochranu údajov exportovaných z Power BI. Stiahnutý excelový súbor prevezme označenie citlivosti od množiny údajov vybranej na analýzu v Exceli.

 3. Spustite excelový súbor.

  Poznámka

  Pri prvom otvorení súboru možno budete musieť Povoliť úpravy a potom Povoliť obsah, v závislosti od nastavení Chránené zobrazenie a Dôveryhodný dokument.

  Snímka obrazovky znázorňujúca banner povolenia úprav v chránenom zobrazení

  Snímka obrazovky znázorňujúca banner povolenia obsahu dôveryhodného dokumentu

Keď používate Excel na analyzovanie Power BI pomocou kontingenčnej tabuľky, Power BI rozširuje dedenie označenia citlivosti do Excelu. Označenie citlivosti použité na množine údajov Power BI sa automaticky použije na excelový súbor, keď vytvoríte kontingenčnú tabuľku v Exceli.

Ak sa označenie v množine údajov následne zmení na viac obmedzujúce, označenie použité na excelovom súbore sa automaticky aktualizuje pri obnovení údajov v Exceli. Ak sa množina údajov zmení na menej obmedzujúcu, nedôjde k žiadnemu dedeniu alebo aktualizácii označenia.

Označenia citlivosti v Exceli, ktoré boli manuálne nastavené, nie sú automaticky prepísané označením množiny údajov. Ak má excelový súbor manuálne nastavené označenie citlivosti, zobrazí sa upozornenie na možné porušenie politiky s odporúčaním na inováciu označenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie označení citlivosti v službe Power BI.

Použitie Excelu na analýzu údajov

Keď povolíte úpravy a obsah, Excel vám z množiny údajov služby Power BI ponúkne prázdnu kontingenčnú tabuľku a zoznam Polia, ktorý je pripravený na analýzu.

Excel s pripojenými údajmi

Excelový súbor má reťazec pripojenia MSOLAP, ktorý sa pripája k množine údajov v službe Power BI. Pri analýze alebo práci s údajmi, Excel odosiela dotazy na túto množinu údajov v Power BI a vracia výsledky do Excelu. Ak sa táto množina údajov pripojí k zdroju dynamických údajov pomocou DirectQuery, Power BI odošle dotaz na zdroj údajov a vráti výsledok do Excelu.

Vďaka tomuto pripojeniu k údajom služby Power BI môžete vytvárať kontingenčné tabuľky, grafy a analyzovať túto množinu údajov rovnako, ako keby ste pracovali s lokálnou množinou údajov v Exceli.

Analýza v Excel je užitočná najmä pre množiny údajov a zostavy služby Power BI, ktoré sa pripájaujú k nasledujúcim zdrojom údajov:

 • Azure Analysis Services tabuľkové dátové modely a SQL Server Analysis Services (SSAS) tabuľkové alebo multidimenzionálne dátové modely

  Pripojenie k množine údajov z živého pripojenia k službe Analysis Services (Azure a SQL Server) v súčasnosti nie je podporované

 • Súbory aplikácie Power BI Desktop alebo excelové zošity s dátovými modelmi, ktoré obsahujú vzorové mierky vytvorené pomocou jazyka Data Analysis Expressions (DAX).

Vďaka Excel pre web teraz môžete preskúmať a obnoviť nové Excel zošity pripojené k množine údajov služby Power BI. Ak ste si zo služby Power BI stiahli zošit Analyzovať v službe Excel alebo ste sa priamo pripojili k množine údajov služby Power BI z aplikácie Excel Desktop, môžete tieto zošity zdieľať OneDrive obnoviť SharePoint. Prepojenie na umiestnenie OneDrive alebo SharePoint môžete skopírovať kliknutím na tlačidlo Zdieľať v aplikácii Excel Desktop a prilepte prepojenie priamo do prehliadača. Teraz začnete pracovať s kontingenčnami tabuľkami, ktoré sú pripojené k množine údajov služby Power BI Excel pre web rovnako ako v aplikácii Excel desktop.

Dôležité

Používaním funkcie Analyzovať v Exceli sa sprístupnia všetky údaje vrátane ich podrobností všetkým používateľom s povolením pre množinu údajov.

Pri používaní funkcie Analyzovať v Exceli je potrebné vziať do úvahy niekoľko vecí, ktorých zosúladenie môže vyžadovať ďalšie kroky. Tieto dve možnosti sú popísané v nasledujúcich sekciách.

Prihlásenie do služby Power BI

Aj keď ste prihlásení do služby Power BI v prehliadači, pri prvom otvorení nového excelového súboru v Exceli sa môže zobraziť výzva na prihlásenie do služby Power BI pomocou vášho konta Power BI. Tým sa overí pripojenie z Excelu do Power BI.

Používatelia s viacerými kontami Power BI

Niektorí používatelia majú viaceré kontá služby Power BI. Ak je to aj váš prípad, môžete sa prihlásiť do služby Power BI s jedným kontom, ale vaše druhé konto má prístup k množine údajov, ktorá sa používa s funkciou Analyzovať v Exceli. V týchto situáciách sa pri pokuse o prístup k množine údajov, ktorá sa používa v zošite funkcie Analyzovať v Exceli, môže zobraziť chyba Zakázané alebo môže byť prihlásenie neúspešné.

Ak sa tak stane, dostanete možnosť znovu sa prihlásiť, pričom tentoraz použite konto Power BI s prístupom k množine údajov, ktorá sa používa vo funkcii Analyzovať v Exceli. Na hornom páse s nástrojmi v Exceli môžete tiež vybrať svoje meno, ktoré identifikuje konto, s ktorým ste aktuálne prihlásení. Odhláste sa a znova sa prihláste s iným kontom.

Ukladanie a zdieľanie nového zošita

Excelový zošit, ktorý vytvoríte pomocou množiny údajov služby Power BI, môžete uložiť rovnako ako všetky ostatné zošity. Nemôžete ho však publikovať ani importovať späť do služby Power BI, pretože do služby Power BI môžete publikovať alebo importovať len tie zošity, ktoré obsahujú údaje v tabuľkách alebo ktoré majú dátový model. Keďže nový zošit už má pripojenie k množine údajov v službe Power BI, jeho prípadné publikovanie alebo importovanie do služby Power BI by predstavovalo zacyklenie.

Po uložení môžete zošit zdieľať s ostatnými používateľmi služby Power BI vo vašej organizácii.

Keď zošit otvorí používateľ, s ktorým zošit zdieľate, zobrazia sa mu vaše kontingenčné tabuľky a údaje tak, ako sa zobrazovali pri poslednom uložení zošita, čo ale nemusí predstavovať najnovšiu verziu údajov. S cieľom získať najnovšie údaje musia používatelia použiť tlačidlo Obnoviť na páse s nástrojmi Údaje. Keďže zošit sa pripája k množine údajov v službe Power BI, používatelia sa pri pokuse o obnovenie zošita musia prihlásiť do služby Power BI a pri prvom pokuse o obnovenie údajov touto metódou nainštalovať aktualizácie pre Excel.

Keďže používatelia budú musieť obnoviť množinu údajov a obnovenie pre externé pripojenia sa v Exceli Online nepodporuje, odporúča sa, aby používatelia otvorili zošit v počítačovej verzii Excelu vo svojom počítači.

Poznámka

Správcovia nájomníkov služby Power BI môžu na portáli na správu služby Power BI zakázať použitie funkcie Analyzovať v Exceli s lokálnymi množinami údajov, ktoré sa nachádzajú v databázach služieb Analysis Services (AS). Ak je táto možnosť zakázaná, nebude možné funkciu Analyzovať v Exceli použiť pre databázy služieb AS, ale naďalej bude k dispozícii pre iné množiny údajov.

Iné spôsoby prístupu k množinám údajov služby Power BI z Excelu

Používatelia s konkrétnymi skladovými jednotkami SKU balíka Office sa môžu tiež pripojiť k množinám údajov služby Power BI v Exceli pomocou funkcie Získať údaje v Exceli. Ak vaša skladová jednotka SKU túto funkciu nepodporuje, možnosť Získať údaje sa nezobrazí.

Na páse s nástrojmi Údaje vyberte položky Získať údaje > Z množiny údajov služby Power BI tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Používanie ponuky Získať údaje

Zobrazí sa tabla, v ktorej môžete prehľadávať množiny údajov, ku ktorým máte prístup, zistiť, či sú množiny údajov certifikované alebo propagované, a určiť, či sa na tieto množiny údajov použili označenia ochrany údajov.

Ďalšie informácie o načítavaní údajov do Excelu týmto spôsobom nájdete v téme Vytvorenie kontingenčnej tabuľky z množín údajov služby Power BI v dokumentácii programu Excel.

Môžete tiež získať prístup k odporúčaným tabuľkám v Exceli v galérii Typy údajov. Ďalšie informácie o odporúčaným tabuľkách a o tom, ako k nim získať prístup, nájdete v téme Prístup k odporúčaným tabuľkám služby Power BI v Exceli (Preview).

Požiadavky

Tu je niekoľko požiadaviek na používanie funkcie Analyzovať v Excel:

 • Funkcia Analyzovať v Exceli je podporovaná v Microsoft Exceli 2010 SP1 a novších verziách.
 • Kontingenčné tabuľky Excelu nepodporujú agregáciu číselných polí presúvaním myšou. Množina údajov v službe Power BI musí mať vopred definované mierky. Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní mierok.
 • Niektoré organizácie môžu mať pravidlá skupinovej politiky, ktoré bránia inštalácii nevyhnutných aktualizácií pre funkciu Analyzovať v Exceli do Excelu. Ak aktualizácie nemôžete nainštalovať, obráťte sa na svojho správcu.
 • Funkcia Analyzovať v Exceli vyžaduje, aby sa množina údajov nachádzala v službe Power BI Premium, prípadne aby používateľ mal licenciu Power BI Pro. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi funkciami v rámci rôznych licencií nájdete v časti Porovnanie funkcií služby Power BI v téme Ceny služby Power BI.
 • Používatelia sa môžu pomocou funkcie Analyzovať v Exceli pripojiť k množinám údajov, ak majú povolenie k základnej množine údajov. Používateľ môže mať toto povolenie niekoľkými spôsobmi, ako napríklad mať rolu Člen v pracovnom priestore obsahujúcom množinu údajov, alebo povolenie na vytváranie pre množinu údajov v pracovnom priestore alebo v aplikácii, ktorá túto množinu údajov obsahuje. Získajte ďalšie informácie o povolení na vytváranie množín údajov.
 • Hosťovskí používatelia nemôže použiť funkciu Analyzovať v Excel množiny údajov odoslané (pochádzajúce) z iného nájomníka.
 • Funkcia Analyzovať Excel je služba Power BI funkcia a nie je k dispozícii v Power BI Report Server alebo Power BI Embedded.
 • Funkcia Analyzovať v Exceli je podporovaná len v počítačoch so systémom Microsoft Windows.
 • Pri zdieľaní Excel údajov prostredníctvom aplikácie Power BI musíte v aplikácii poskytnúť povolenia na vytváranie množiny údajov a povolenia pre príslušné miesto OneDrive alebo SharePoint pre pracovný Excel. Ak použijete nastavenie Celá organizácia pri poskytovaní povolení používateľom v aplikácii Power BI, musíte nastaviť ekvivalentné nastavenie povolení v časti OneDrive alebo SharePoint pre Excel zošit.

Ak potrebujete odinštalovať funkciu Analyzovať v Excel aplikácie, použite v počítači systémové nastavenie Pridať alebo odstrániť programy.

Dôležité informácie a obmedzenia

 • Zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS) je podporované pre analyzovať v Excel. RLS sa vynúti na úrovni dátového modelu a vždy sa použije na všetkých používateľov, ktorí pristupujú k údajom v zostave. Prečítajte si ďalšie informácie o zabezpečení na úrovni riadkov.
 • Niekedy sa môže stať, že pri používaní analýzy v excelovom hárku sa vyskytne neočakávaný výsledok alebo funkcia nefunguje podľa očakávania. Pozrite si tému Riešenie problémov Excel riešení bežných problémov.
 • Iba množiny údajov služby Power BI, ktoré používajú režim Import, zachovia hierarchie v analýze v Excel zošitoch. Množiny údajov služby Power BI vytvorené na základe režimu DirectQuery alebo zložených modelov sa nebudú pri používaní funkcie Analyzovať v Excel.
 • Analýza v Excel nepodporuje špecifikovanie miestneho nastavenia úpravou reťazca pripojenia po vygenerovaní zošita.
 • Ak sú údaje väčšie ako 2 GB, môže sa zobraziť chybové hlásenie. V takom prípade buď znížte množstvo údajov, napríklad použitím filtrov, alebo použite koncový bod XMLA. Ďalšie informácie o koncovom bode XMLA.

Ďalšie kroky

Mohli by vás zaujímať aj tieto články: