Získanie údajov zo súborov excelových zošitovGet data from Excel workbook files

Ikona Excelu

Microsoft Excel je jednou z najpoužívanejších podnikových aplikácií.Microsoft Excel is one of the most widely used business applications around. Predstavuje aj jeden z najčastejších spôsobov získavania údajov do služby Power BI.It’s also one of the most common ways to get your data into Power BI.

Ako typy zošitov Power BI podporuje?What types of workbooks does Power BI support?

Power BI podporuje importovanie alebo pripojenie k zošitom vytvoreným v Exceli 2007 a v novších verziách.Power BI supports importing or connecting to workbooks created in Excel 2007 and later. Zošity musia byť uložené vo formáte súboru .xlsx alebo .xlsm a musia mať veľkosť do 1 GB.Workbooks must be saved as .xlsx or .xlsm file type and be under 1 GB. Niektoré funkcie opísané v tomto článku sú dostupné len v novších verziách Excelu.Some features described in this article are only available in later versions of Excel.

Zošity s rozsahmi alebo tabuľkami údajovWorkbooks with ranges or tables of data

Ak zošit obsahuje jednoduché pracovné hárky s rozsahmi údajov, na čo najefektívnejšie využitie údajov v službe Power BI je nevyhnutné tieto rozsahy naformátovať.If your workbook has simple worksheets with ranges of data, to get the most out of your data in Power BI, be sure to format those ranges as tables. Týmto spôsobom sa pri vytváraní zostáv v službe Power BI pomenované tabuľky a stĺpce zobrazia na table Polia, čím sa výrazne uľahčuje vizualizácia údajov.This way, when creating reports in Power BI, you’ll see named tables and columns in the Fields pane, making it much easier to visualize your data.

Zošity s dátovými modelmiWorkbooks with data models

Zošity môžu obsahovať dátový model s jednou alebo viacerými tabuľkami údajov, ktoré sa doň načítajú pomocou prepojených tabuliek, funkcie Power Query (Získať a transformovať v Exceli 2016) alebo nástroja Power Pivot.Workbooks can contain a data model with one or more tables of data loaded into it by using linked tables, Power Query (Get & Transform in Excel 2016), or Power Pivot. Power BI podporuje všetky vlastnosti dátového modelu, ako sú vzťahy, mierky, hierarchie a kľúčové ukazovatele výkonu.Power BI supports all data model properties such as relationships, measures, hierarchies, and KPIs.

Poznámka

Zošity s dátovými modelmi nie je možné zdieľať medzi nájomníkmi služby Power BI.Workbooks with data models cannot be shared across Power BI tenants. Používateľ, ktorý prihlási do služby Power BI pomocou konta contoso.com, nemôže napríklad excelový zošit zdieľať s používateľom, ktorý sa do služby Power BI prihlási pomocou konta woodgrovebank.com.For example, a user who logs in to Power BI using a contoso.com account cannot share an Excel workbook with a user who logs in using a Power BI login account from woodgrovebank.com.

Zošity s pripojeniami k externým zdrojom údajovWorkbooks with connections to external data sources

Ak Excel používate na pripojenie k externému zdroju údajov, po načítaní zošita do služby Power BI môžete vytvárať zostavy a tabule na základe údajov z tohto pripojeného zdroja údajov.If you use Excel to connect to an external data source, once your workbook is in Power BI, you can create reports and dashboards based on data from that connected data source. Môžete tiež nastaviť plánované obnovenie na automatické pripojenie priamo k zdroju údajov a na získavanie aktualizácií.You can also setup Scheduled Refresh to automatically connect right to the data source and get updates. Údaje už nebudete musieť v Exceli na páse s nástrojmi Údaje obnovovať manuálne.You’ll no longer need to refresh manually from the Data ribbon in Excel. Všetky vizualizácie v zostavách a dlaždiciach na tabuliach sa na základe údajov z tohto zdroja údajov aktualizujú automaticky.Any visualizations in reports and tiles in dashboards based on data from that data source are updated automatically. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie údajov v službe Power BI.To learn more, see Data refresh in Power BI.

Zošity s hárkami Power View, kontingenčnými tabuľkami a grafmiWorkbooks with Power View sheets, PivotTables and charts

Spôsob zobrazenia hárkov PowerView, kontingenčných tabuliek a grafov v službe Power BI alebo ich nezobrazenie závisia od toho, kde je súbor zošita uložený a ako sa ho rozhodnete získať do služby Power BI.How your PowerView sheets and PivotTables and charts appear, or not appear, in Power BI depends on where your workbook file is saved and how you choose to get it into Power BI. Podrobnejšie si to rozoberieme nižšie.We'll go into this more below.

Typy údajovData types

Služba Power BI podporuje nasledujúce typy údajov: Celé číslo, Desatinné číslo, Mena, Dátum, True alebo False, Text.Power BI supports the following data types: Whole Number, Decimal Number, Currency, Date, True/False, Text. Označením údajov ako konkrétnych typov údajov v Exceli sa zlepšia možnosti ich využitia v službe Power BI.Marking data as specific data types in Excel will improve the Power BI experience.

Príprava zošita pre službu Power BIPrepare your workbook for Power BI

Pozrite si toto užitočné video, z ktorého sa dozviete, ako sa zabezpečiť pripravenosť excelových zošitov pre službu Power BI.Watch this helpful video to learn more about how to make sure your Excel workbooks are ready for Power BI.

Záleží na mieste uloženia súboru zošitaWhere your workbook file is saved makes a difference

Lokálne – Ak súbor zošita uložíte na lokálnu jednotku v počítači alebo na iné miesto vo vašej organizácii, zo služby Power BI môžete tento súbor načítať do služby Power BI.Local - If you save your workbook file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI you can load your file into Power BI. Súbor v skutočnosti zostane na lokálnej jednotke, nie je teda skutočne naimportovaný do služby Power BI.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. V službe Power BI sa vytvorí nová množina údajov a údaje a dátový model (ak existuje) sa zo zošita načítajú do množiny údajov.What really happens is a new dataset is created in Power BI and data and the data model (if any) from the workbook are loaded into the dataset. Ak zošit obsahuje hárky Power View, zobrazia sa na lokalite služby Power BI v časti Zostavy.If your workbook has any Power View sheets, those will appear in your Power BI site under Reports. Excel 2016 obsahuje aj funkciu Publikovať (v ponuke Súbor).Excel 2016 also has the Publish feature (under the File menu). Použitie funkcie Publikovať je v podstate rovnaké ako pri položkách Získať údaje > Súbory > Lokálny súbor v službe Power BI, ale ak pravidelne robíte v zošite zmeny, množiny údajov je často jednoduchšie aktualizovať v službe Power BI.Using Publish is effectively the same as using Get Data > Files > Local File from Power BI, but is often easier to update your dataset in Power BI if you’re regularly making changes to the workbook.

OneDrive – podnikové úložisko – Ak používate OneDrive for Business a prihlásite sa doň s tým istým kontom, s akým sa prihlasujete do služby Power BI, ide o nesporne najefektívnejší spôsob synchronizácie práce v Exceli a množín údajov, zostáv a tabúľ v službe Power BI. Keďže služba Power BI aj OneDrive sa nachádzajú v cloude, služba Power BI sa k súboru zošita na OneDrive pripája asi raz za hodinu.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your workbook file on OneDrive about every hour. Ak sa nájdu zmeny, množina údajov, zostavy a tabule sa v službe Power BI aktualizujú automaticky.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI. Rovnako ako pri uložení zošita na lokálnej jednotke môžete množinu údajov a zostavy v službe Power BI aktualizovať okamžite publikovať. V opačnom prípade sa služba Power BI automaticky zosynchronizuje, zvyčajne do jednej hodiny.Just like if you saved your workbook to a local drive, you can also use Publish to update your dataset and reports in Power BI immediately; otherwise Power BI will automatically synchronize, usually within an hour.

OneDrive – osobné úložisko – Ak súbory zošitov ukladáte do vlastného konta OneDrive, získate mnohé z výhod OneDrivu for Business.OneDrive - Personal – If you save your workbook files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Najväčší rozdiel je v tom, že keď sa prvýkrát pripojíte k súboru (pomocou položiek Získať údaje > Súbory > OneDrive – osobné úložisko), budete sa musieť prihlásiť do svojho konta OneDrive pomocou konta Microsoft, ktoré sa zvyčajne líši od toho, ktoré používate na prihlásenie do služby Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Pri prihlasovaní do OneDrive pomocou konta Microsoft nezabudnite vybrať možnosť Neodhlasovať ma.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Takto sa služba Power BI bude môcť pripojiť k súboru zošita približne každú hodinu a vaša množina údajov a zostavy v službe Power BI zostanú synchronizované.This way, Power BI will be able to connect to your workbook file about every hour and make sure your dataset and reports in Power BI are in-sync.

SharePoint – tímové lokality – Ukladanie súborov aplikácie Power BI Desktop do služby SharePoint – tímové lokality je takmer rovnaké ako ukladanie do OneDrivu for Business.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Najväčším rozdielom je spôsob pripojenia k súboru v službe Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Môžete zadať URL adresu alebo sa pripojiť ku koreňovému priečinku.You can specify a URL or connect to the root folder.

Jeden excelový zošit – dva spôsoby používaniaOne Excel workbook – two ways to use it

Ak súbory zošitov uložíte do OneDrivu, budete mať k dispozícii niekoľko spôsobov na preskúmanie údajov v službe Power BIIf you save your workbook files to OneDrive, you'll have a couple of ways you can explore your data in Power BI

Snímka obrazovky OneDrivu for Business zobrazujúca možnosť Importovať alebo Pripojiť k excelovým údajom.

Importujte údaje z Excelu do Power BIImport Excel data into Power BI

Ak vyberiete možnosť Importovať, všetky podporované údaje v tabuľkách a dátovom modeli sa exportujú do novej množiny údajov v Power BI.When you choose Import, any supported data in tables and/or a data model are imported into a new dataset in Power BI. Ak máte hárky Power View, v službe Power BI sa znova vytvoria ako zostavy.If you have any Power View sheets, those will be re-created in Power BI as reports.

Môžete pokračovať v úpravách zošita.You can continue editing your workbook. Po uložení zmien sa úpravy synchronizujú s množinou údajov v službe Power BI, zvyčajne približne do hodiny.When your changes are saved, they’ll be synchronized with the dataset in Power BI, usually within about an hour. Ak potrebujete vykonať synchronizáciu skôr, stačí znova kliknúť na možnosť Publikovať a zmeny sa exportujú okamžite.If you need more immediate gratification, you can just click Publish again, and your changes are exported right then and there. Aktualizujú sa aj všetky vizualizácie, ktoré máte v zostavách a na tabuliach.Any visualizations you have in reports and dashboards will be updated, too.

Túto možnosť vyberte, ak ste na načítanie údajov do dátového modelu použili funkciu Získať a transformovať údaje alebo doplnok Power Pivot, alebo ak zošit obsahuje hárky Power View s vizualizáciami, ktoré chcete zobraziť v službe Power BI.Choose this option if you’ve used Get & Transform data or Power Pivot to load data into a data model, or if your workbook has Power View sheets with visualizations you want to see in Power BI.

V Excel 2016 môžete použiť aj položky Publikovať > Exportovať.In Excel 2016, you can also use Publish > Export. Je to skoro to isté.It's pretty much the same thing. Ďalšie informácie nájdete v téme Publikovanie do služby Power BI z Excelu 2016.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Pripojenie, správa a zobrazovanie Excelu v službe Power BIConnect, manage and view Excel in Power BI

Ak vyberiete možnosť Pripojiť, zošit sa zobrazí v službe Power BI rovnakým spôsobom ako v Exceli Online.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Na rozdiel od Excelu Online však bude k dispozícii niekoľko užitočných funkcií, ktoré vám pomôžu pripnúť prvky z hárkov priamo na tabule.But, unlike Excel Online, you’ll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

V službe Power BI nie je možné zošit upravovať.You can’t edit your workbook in Power BI. Ak však potrebujete vykonať zmeny, môžete vybrať položku Upraviť a potom možnosť úpravy zošita v Exceli Online alebo ho môžete otvoriť v Exceli v počítači.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Vykonané zmeny sa uložia do zošita vo OneDrive.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Túto možnosť vyberte, ak máte údaje len v hárkoch alebo máte rozsahy, kontingenčné tabuľky a grafy, ktoré chcete pripnúť na tabuľu.Choose this option if you only have data in worksheets, or you have ranges, PivotTables and charts you want to pin to dashboards.

V Exceli 2016 môžete použiť aj položky Publikovať > Odovzdať.In Excel 2016, you can also use Publish > Upload. Je to skoro to isté.It's pretty much the same thing. Ďalšie informácie nájdete v téme Publikovanie do služby Power BI z Excelu 2016.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Import excelového zošita alebo pripojenie k nemu zo služby Power BIImport or connect to an Excel workbook from Power BI

  1. V službe Power BI na navigačnej table kliknite na tlačidlo Získať údaje.In Power BI, in the nav pane, click Get Data.

    Snímka obrazovky Získať údaje zobrazujúca tlačidlo na navigačnej table.

  2. V časti Súbory kliknite na položku Získať.In Files, click Get.

    Snímka obrazovky dialógového okna Súbory zobrazujúca tlačidlo Získať.

  3. Nájdite svoj súbor.Find your file.

    Snímka obrazovky štyroch dlaždíc na vyhľadanie súboru zobrazujúca dlaždice Lokálny súbor, OneDrive Business, OneDrive Personal a SharePoint.

  4. Ak sa súbor zošita nachádza vo OneDrive alebo SharePointe – tímových lokalitách, vyberte možnosť Importovať alebo Pripojiť.If your workbook file is on OneDrive or SharePoint - Team Sites, choose Import or Connect.

Miestne excelové zošityLocal Excel workbooks

Môžete tiež použiť lokálny excelový súbor a nahrať ho do služby Power BI.You can also use a local Excel file and upload it into Power BI. Jednoducho vyberte položku Lokálny súbor z predchádzajúcej ponuky a prejdite na umiestnenie, v ktorom máte excelové zošity uložené.Simply select Local File from the previous menu, then navigate to where you have your Excel workbooks saved.

Snímka obrazovky dlaždice Lokálny súbor zobrazujúca, ako prejsť na výber excelových zošitov.

Po výbere súboru vyberte možnosť nahratia súboru do služby Power BI.Once selected, choose to Upload your file into Power BI.

Snímka obrazovky dialógového okna Lokálny súbor zobrazujúca výber položky Nahrať excelový súbor do služby Power B I.

Po nahratí zošita sa zobrazí oznámenie, že zošit je pripravený.Once your workbook is uploaded, you get a notification that the workbook is ready.

Snímka obrazovky oznámenia zobrazujúca, že váš zošit je pripravený.

Keď zošit je pripravený, nájdete ho v časti Zostavy v službe Power BI.Once the workbook is ready, you can find it in the Reports section of Power BI.

Snímka obrazovky sekcie Zostavy zobrazujúca vybratú zostavu s excelovými údajmi.

Publikovanie z Excelu 2016 na lokalitu služby Power BIPublish from Excel 2016 to your Power BI site

Použitie funkcie Publikovanie v Power BI v Exceli 2016 je v podstate rovnaké ako použitie funkcie Získať údaje v službe Power BI na importovanie súboru alebo pripojenie k nemu.Using the Publish to Power BI feature in Excel 2016 is effectively the same as using Get Data in Power BI to import or connect to your file. Nebudeme tu zachádzať do podrobností, ale ďalšie informácie nájdete v téme Publikovanie do služby Power BI z Excelu 2016.We won't go into the details here, but you can see Publish to Power BI from Excel 2016 to learn more.

Riešenie problémovTroubleshooting

Je zošit príliš veľký?Workbook file too big? Pozrite si tému Zmenšenie veľkosti excelového zošita na jeho zobrazenie v službe Power BI.Check out Reduce the size of an Excel workbook to view it in Power BI.

Ak v súčasnosti vyberie možnosť Importovať, služba Power BI naimportuje len údaje, ktoré sú súčasťou pomenovanej tabuľky alebo dátového modelu.Currently, when you choose Import, Power BI only imports data that is part of a named table or a data model. Preto ak zošit neobsahuje žiadne pomenované tabuľky, hárky Power View alebo excelové dátové modely, môže sa zobraziť táto chyba: Nepodarilo sa nájsť žiadne údaje v excelovom zošite.As a result, if the workbook contains no named tables, Power View sheets, or Excel data models, you might see this error: "We couldn't find any data in your Excel workbook". V tomto článku sa vysvetľuje, ako zošit opraviť a znova ho naimportovať.This article explains how to fix your workbook and re-import it.

Ďalší postupNext steps

Preskúmanie údajov: Po získaní údajov a zostáv zo súboru do služby Power BI môžete tieto údaje preskúmať.Explore your data - Once you get data and reports from your file into Power BI, it's time to explore. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na novú množinu údajov a potom kliknite na položku Preskúmať.Just right-click the new dataset and then click Explore. Ak ste sa v kroku 4 rozhodli pripojiť k súboru zošita vo OneDrive, zošit sa zobrazí v časti Zostavy.If you chose to connect to a workbook file on OneDrive in step 4, your workbook will appear in Reports. Keď naň kliknete, otvorí sa v službe Power BI tak ako v Exceli Online.When you click on it, it will open in Power BI, just as it would if it were in Excel Online.

Plánovanie obnovenia: Ak sa súbor excelového zošita pripája k externému zdroju údajov alebo ak ste ho importovali z lokálnej jednotky, môžete nastaviť plánované obnovenie s cieľom zabezpečiť, aby bola množina údajov alebo zostava vždy aktuálna.Schedule refresh - If your Excel workbook file connects to external data sources, or you imported from a local drive, you can setup scheduled refresh to make sure your dataset or report is always up-to-date. Vo väčšine prípadov je nastavenie plánovaného obnovenia veľmi jednoduché, ale v tomto článku nebudeme zachádzať do detailov.In most cases, setting up scheduled refresh is quite easy to do, but going into the details is outside the scope of this article. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie údajov v službe Power BI.See Data refresh in Power BI to learn more.

Publikovanie z Excelu 2016 do služby Power BIPublish to Power BI from Excel 2016

Obnovenie údajov v službe Power BIData refresh in Power BI